TiORB_W24_MK

Report
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA
ROBÓT BUDOWLANYCH
RUSZTOWANIA
Rusztowania są to urządzenia pomocnicze wykorzystywane w czasie
wykonywania robót budowlanych.
Rusztowania, ze względu na ich przeznaczenie, podzielono na:

rusztowania montażowe, które podtrzymują elementy budowli
w projektowanym położeniu do czasu połączenia ich w trwały ustrój
budowlany,

stemplowania podpierające deskowania kształtujące elementy
murowe lub betonowe,

rusztowania robocze, które podtrzymują pomosty robocze
konieczne do wykonania robót na wysokości przekraczającej 1,2 m
licząc od poziomu terenu, dna wykopu, poziomu stropu, itp.
KLASYFIKACJA RUSZTOWAŃ
ROBOCZYCH.
Omówimy tylko rusztowania robocze, jako element
sprzętowy wykorzystywany w różnych rodzajach robót, ale
podległy w dużym stopniu standaryzacji.
RUSZTOWANIA TRADYCYJNE –
DREWNIANE
RUSZTOWANIA TRADYCYJNE
Rusztowania tradycyjne drewniane występują jako:
 stojakowe,
 drabinowe,
 na wysuwnicach
 kozłowe
Rusztowania stojakowe mogą być: jedno lub dwurzędowe.
Rusztowania dwurzędowe stosuje się obecnie znacznie częściej,
głównie przy wykonywaniu robót elewacyjnych przy
wzniesionych już budynkach.
DESKOWANIA JEDNO I DWURZĘDOWE
RUSZTOWANIE DWURZĘDOWE


Rusztowanie dwurzędowe składa się z dwu rzędów stojaków
wykonanych z dłużyc o średnicy minimum 14 cm lub kantówki
o wymiarach nie mniejszych niż 12×12 cm.
Stojaki ustawia się na podwalinie lub wkopuje w grunt z
pochyleniem 2% w stronę muru. Stojaki wewnętrzne ustawia
się w odległości nie większej niż 35 cm od muru, a odstęp
między rzędami stojaków nie może przekraczać 1,50 m, a
wzdłuż ściany budynku - 2,5 m. Stojaki łączy się między sobą
podłużnicami, które wykonuje się z desek nie cieńszych niż
38 mm i nie węższych niż 22 cm. Podłużnice powinny być tak
długie by opierały się przynajmniej na trzech stojakach, do
których przybija się je gwoździami. Na podłużnicach opiera się
leżnie, które łączą stojaki w kierunku prostopadłym do muru.
Leżnie wykonuje się z takiego samego materiału jak podłużnice
i stojaki.Wysokość kondygnacji rusztowania wynosi 2,0÷2,2 m.
RUSZTOWANIE DWURZĘDOWE

Do wysokości rusztowania H = 20 m stojaki wykonuje się
jako pojedyncze. Dolną część stojaków rusztowań
wyższych wykonuje się z dwóch krawędziaków zbijanych
klamrami. Stojak podwójny powinien sięgać do wysokości
H = 20 m. Najwyższy pomost rusztowania nie powinien
znajdować się wyżej niż 25 m. Odchylenie stojaków od
pionu w płaszczyźnie równoległej do ściany nie powinno
być większa niż 1 cm na długości jednego krawędziaka i
2 cm na wysokości całego rusztowania dla H < 10 m oraz
3 cm dla H > 10 m.
RUSZTOWANIE DWURZĘDOWE


Rusztowanie usztywnia się też w płaszczyźnie równoległej
do ściany za pomocą tężników przybijanych pod kątem
45° do stojaków. Tężniki (krzyżulce) wykonuje się z desek
nie cieńszych niż 25 mm i nie węższych niż 12 cm.
W rusztowaniach o wysokości do 10 m i długości do
20 m krzyżulce można stosować tylko w skrajnych palach
rusztowania. W rusztowaniach dłuższych tężnik wykonuje
się jeszcze w połowie długości, a w rusztowaniach
wyższych stosuje się je na całej powierzchni rusztowania.
W polach skrajnych przybija się je do stojaków gęsto, co
2,5 m. W polach środkowych krzyżulce przybija się co 5
m, krzyżując je na stojaku.
RUSZTOWANIE DWURZĘDOWE

Leżnie układa się z 1% spadkiem w kierunku ściany w
odstępach co 1,3 m i nie dalej niż 0,6 m od stojaka. Leżnie
opiera się na podłużnicach, tak by ich końce wystawały
poza leżnie nie mniej niż 20 cm i przybija dwoma
gwoździami Na leżniach układa się pomost. Do robót
murarskich pomost powinien być ułożony z dwóch
warstw desek o grubości 32 mm i szerokości 18 cm,
umieszczonych w odstępach nie większych niż 3 cm w
warstwie górnej i 5 cm w warstwie dolnej.
RUSZTOWANIE DWURZĘDOWE



Do robót tynkarskich pomost układa się z jednej warstwy
desek.
Odstęp pomostu od ściany nie powinien być większy niż
5 cm dla robót murarskich i 25 cm dla robót tynkarskich
lub okładzinowych.
Deski pomostu mogą być łączone tylko na
leżniach(poziomych belkach) na zakładkę długości nie
mniejszej niż 30 cm. Każda deska pomostu powinna
opierać się przynajmniej na trzech leżniach. Pod
pomostem roboczym układa się drugi pomost ochronny
złożony z jednej warstwy desek.
RUSZTOWANIE DWURZĘDOWE


Każdy pomost ułożony na wysokości większej niż 2,0 m
ponad teren powinien być zabezpieczony poręczami.
Poręcze przybija się od wewnętrznej strony stojaków, tak
by górna poręcz znajdowała się na wysokości 110 cm od
pomostu a dolna 55÷60 cm. Bezpośrednio nad deskami
pomostu ustawia się na rąb odbojnice, które
zabezpieczają narzędzia i materiały przed spadnięciem z
pomostu.
Rusztowanie dwurzędowe wymaga zakotwienia w ścianie
budynku. Otrzymuje się to przez wiązanie rusztowania do
haków wbitych w ścianę lub blokowanie przepuszczonych
przez otwory w ścianach leżni.
DESKOWANIA JEDNORZĘDOWE



Rusztowania jednorzędowe stosuje się obecnie do
wykonywania obmurowań osłaniających np. izolację
zbiorników i przy wykonywaniu wzmocnień murów
różnych budowli przemysłowych.
Występuje tu jeden rząd stojaków (odpowiadający
rzędowi zewnętrznemu rusztowań dwurzędowych), a
leżnie drugą stroną opierają się na murze.
Długość oparcia nie może być mniejsza niż 15 cm. Leżnie
co drugiej kondygnacji w odstępach co 4,0 m powinny
przechodzić przez ścianę budynku i być zakotwione.
Kotwienie wykonuje się przeważnie klamrami ciesielskimi.
RUSZTOWANIE DRABINOWE

Rusztowania drabinowe (wiedeńskie) są innym typem
dość powszechnie stosowanego rusztowania tradycyjnego
szczególnie przy robotach elewacyjnych. Są one łatwe w
montażu i demontażu. Składają się one z szeregu
ustawionych pionowo i prostopadle do muru drabin oraz
ułożonych na ich szczeblach pomostów roboczych
RUSZTOWANIE DRABINOWE


Rusztowanie wykonuje się z drabin pojedynczych lub
drabin podwójnych w dolnej kondygnacji. Szerokość
drabiny w świetle między stojakami wynosi 52 cm.
Szczeble rozstawione są co 50 cm.
Drabiny mają długość 6 lub 8 m. Stojaki drabin wykonane
są z drewna o przekroju 50×100 mm, a szczeble 32×63
mm. Każda drabina jest wzmocniona trzema ściągami
wykonanymi z okrągłej stali o średnicy 10 mm. Ściągi są
umieszczone pod środkowym i skrajnymi szczeblami.
Końce ściągów powinny być nagwintowane i naciągnięte
nakrętką z umieszczoną pod nią podkładką.
RUSZTOWANIE DRABINOWE



Drabiny rozstawia się co 2,0÷2,5 m. Drabiny stęża się
krzyżulcami wykonanymi z dwóch grubości 25 mm i
szerokości 14÷18 cm i przybija do stojaków drabin.
Pomost wykonuje się z bali grubości 50 mm i szerokości
25 cm, odbojnice z desek grubości 25 mm i szerokości 14
cm. Podkładki pod stojaki drabin mają grubość 32÷50 mm,
szerokość 12 cm i długość 1,0 m.
Każda drabina, w odstępach co 4,0 m, powinna być
przymocowana do ściany. Przywiązuje się ja drutem
grubości 2 mm, okręconym na haku wbitym w ścianę na
głębokość nie mniejszą niż 15 cm.
RUSZTOWANIE DRABINOWE
RUSZTOWANIE DRABINOWE

Wadą rusztowań drabinowych jest ich stosunkowo wąski
pomost szerokości 50 cm i utrudnione przejście wzdłuż
rusztowania przez szczeble każdej kolejnej drabiny.
Konieczność mocowania hakami drabin do ściany
powoduje, przy demontażu rusztowania konieczność
zacierania otworów, co zwłaszcza przy robotach
elewacyjnych pozostawia niepożądane ślady. Rusztowanie
tego typu jest stosunkowo słabe i może być obciążane
tylko do wielkości 1,5 kN/m2
RUSZTOWANIE WSPORNIKOWE

Rusztowania wspornikowe (na wysuwnicach) są
stosowane bardzo rzadko. Podstawowym elementem
nośnym są tu wsporniki - wysuwnice, które mogą być
wysunięte poza lico ściany nie więcej niż 1/3 swojej
długości i nie więcej niż 1,20 m. Wewnątrz budynku
wysuwnice mocuje się za pomocą specjalnej konstrukcji
przeważnie między stropami. Rusztowanie nadaje sie do
obciążenia 2 kN/m2
RUSZTOWANIE WSPORNIKOWE
RUSZTOWANIA KOZŁOWE

Rusztowania kozłowe to chyba wciąż najpopularniejszy
rodzaj rusztowań stosowanych przy wykonywaniu robót
murowych. Składa się ono z dwóch podstawowych
elementów: kozłów i ułożonych na nich pomostów. Kozły
do robót murowych wykonuje się w dwóch rodzajach:
dłuższe wykorzystywane do murowania drugiego pasa
muru i krótsze potrzebne do wykonywania pasa
trzeciego. Kozły pod pomost dolny mają długość 2,0 m
oraz wysokość 1,0÷1,2 m.
RUSZTOWANIA KOZŁOWE
RUSZTOWANIA KOZŁOWE

Nogi kozłów pochylone są pod kątem około 70° do poziomu.
Nogi powinny być tak przycięte, aby opierały się całym
przekrojem na podłożu. W celu nadania kozłom sztywności
należy stężyć je deskami w czterech płaszczyznach. Kozły
rozstawia się w odstępach nie mniejszych niż 1,5 m i układa na
nich pomost z dwu warstw desek grubości 32 mm i szerokości
18 cm. Deski pomostu łączy się tylko nad kozłami na zakład,
uważając by nie był on mniejszy niż 20 cm od osi oparcia. Kozły
można ustawiać na wykonanych pomostach rusztowań, jak
również na belkowaniu stropów. W tym ostatnim przypadku
belki stropowe należy przykryć pomostem z podwójnej
warstwy desek grubości 32 mm. Belki stropu niżej leżącego
powinno pokryć się również jedną warstwą desek ułożonych
w odstępach 7÷10 cm jako zabezpieczenie pracujących ludzi.
RUSZTOWANIA KOZŁOWE





Rusztowanie na kozłach można ustawiać najwyżej w dwóch
kondygnacjach.
Przy ustawianiu rusztowań w dwóch poziomach na pomoście
pokrywającym dolne kozły ustawia się kozły górne, krótsze tak,
aby pozostawić wolny pas szerokości ok. 1,0 m, służący do
transportu materiałów.
Wyjścia i wejścia z pomostów powinny odbywać się po
schodniach, czyli pochylniach zaopatrzonych w listwy
przeciwpoślizgowe, poręcze i odbojnice.
Rusztowania na kozłach stosowane do innych robót różnią się
od murarskich wysokością, która np. przy robotach tynkarskich
zależy od wysokości tynkowanych pomieszczeń.
Pomosty rusztowań przy innych robotach, które nie wymagają
użycia ciężkich materiałów, mogą być wykonane z jednej
warstwy desek grubości 32 mm.
RUSZTOWANIA DREWNIANE




Rusztowania drewniane mogą być wykonywane z drewna
sosnowego, świerkowego lub jodłowego. Elementy rusztowania
decydujące o nośności konstrukcji powinny być wykonywane z
drewna sortowanego wytrzymałościowo, o odpowiedniej
klasie.
Dłużyce na okrągłe stojaki i podłużnice lub leżnie powinny
mieć grubość w najcieńszym miejscu, po zdjęciu kory, nie
mniejszą niż 14 cm.
Wilgotność drewna sosnowego na rusztowania budowlane
powinna być nie większa niż 23%, a drabiny powinny być
wykonane z drewna o wilgotności nie większej niż 18%.
Drewno użyte na rusztowania powinno być impregnowane,
tzn. co najmniej dwukrotnie posmarowane środkiem
grzybobójczym na całej swojej powierzchni.
RUSZTOWANIA DREWNIANE



Długość gwoździ stosowanych do rusztowań powinna być
2,5÷3,0 razy większa od grubości przybijanego elementu, lecz
nie mniejsza niż 7,5 cm.
Jarzma, klamry i tym podobne łączniki należy wykonywać ze
stali budowlanej gładkiej gatunku A-I (St. 39X lub St. 39Y). Stal
na klamry powinna być o średnicy nie mniejszej niż 1,2 cm.
Do wykonywania cięgien kotwiących należy stosować drut
wyżarzony o średnicy nie mniejszej niż 0,3 cm. Cięgna z drutu
wyżarzonego w każdym przekroju co najmniej 4 druty. Kotwy
wkręcane i wbijane (haki) powinny być wykonane ze stali
budowlanej. Kotwy wkręcane o średnicy nie mniejszej niż
0,6 cm (haki o przekroju nie mniejszym niż 1,4×1,4 cm). Kotwy
wbijane ze stali okrągłej są niedopuszczalne.
RUSZTOWANIA METALOWE

Rusztowania metalowe wykonuje się ze stali lub stopów
aluminiowych. Rusztowania metalowe w swojej
konstrukcji nawiązują do rusztowań drewnianych.
Wykonuje się je z rur i kształtowników metalowych
zaopatrzonych w różnego typu zaczepy i złącza, które
zapewniając odpowiednią sztywność połączenia są proste
w montażu i demontażu. Rusztowania metalowe stojące
dzieli się wg PN-M-47900:1996
PARAMETRY RUSZTOWAŃ METALOWYCH


Podstawowym
parametrem
technicznym
rusztowań
metalowych jest obciążenie użytkowe równomiernie
rozmieszczone, które może występować w sześciu
znamionowych znormalizowanych wielkościach, oznaczonych
liczbami od 1do 6, ( tj.: 1 - 0,75 kPa, 2 - 1,50 kPa, 3 – 2,0 kPa, 4
–3,00 kPa, 5 – 4,50 kPa, 6 – 6,00 kPa).
Norma określa jeszcze:



obciążenie rozmieszczone równomiernie na powierzchni 500x500
mm, którego wielkość zależy od wielkości znamionowej,
obciążenie rozmieszczone równomiernie na powierzchni 200x200
mm, które wynosi 1,00 kN
obciążenie części powierzchni pomostu o wielkości i usytuowaniu
podanym w normie.
PARAMETRY RUSZTOWAŃ METALOWYCH
Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania
określająca:

rozstaw stojaków w kierunku podłużnym, która w zależności
od wielkości znamionowej waha się w granicach 1,50 – 2,50 m
(dla rusztowań ramowych do 3,00 m),

rozstaw stojaków w kierunku poprzecznym, nie mniejszy niż
1,00 m, (dla rusztowań ramowych nie mniej niż 0,70 m),

- wysokość kondygnacji rusztowania, która zasadniczo powinna
wynosić 2,00 m , ale dopuszcza się wielkość 1,80 m, lub więcej
niż 2,00 m ale nie więcej niż 180i, gdzie i promień
bezwładności poprzecznego przekroju rury w mm.
PARAMETRY RUSZTOWAŃ METALOWYCH

Trzecim
parametrem
jest
całkowita
wysokość
rusztowania albo zakres, w jakiej może zmieniać się ta
wielkość. W rusztowaniach systemowych produkowanych
seryjnie, wysokość nie przekracza zwykle 30 m,
rusztowania
wyższe
wymagają
indywidualnego
projektowania.
RUSZTOWANIA RUROWE

Rusztowania rurowe maja konstrukcję taką samą jak
rusztowania drewniane dwurzędowe. Stojaki i podłużnice
wykonuje się z jednakowych rur gazowych gładkich o
średnicy 48,25 mm i długościach 5,4 i 3,6 m, natomiast
leżnie z rur o długości 1,8 m.
RUSZTOWANIA RUROWE
RUSZTOWANIA RUROWE

Stojaki ustawia się na specjalnych podstawkach
opieranych na drewnianych podkładach. Stojaki ustawia
się na przemian z rur 3,6 i 5,4 m tak by styki pionowe,
przedłużonych stojaków mijały się. Połączenie rur
stojaków i podłużnic uzyskuje się stosując łączniki
wzdłużne. Stojaki z podłużnicami, podłużnice z leżniami i
leżnie z krzyżulcami łączy się stosując łączniki krzyżowe
lub krzyżowo obrotowe. Pomosty układa się z gotowych
płyt drewnianych opieranych na leżniach. Podobnie jak w
innych typach rusztowań należy ustawić odbojnice z
desek i poręcze, które wykonuje się z rur.
RUSZTOWANIA RUROWE

Do komunikacji pomiędzy poziomami służą drabiny
metalowe ustawione w jednym pionie komunikacyjnym.
Pochylenie drabin nie powinno przekraczać 60°. Piony
komunikacyjne wykonuje się jako oddzielne przęsła
rusztowania albo przyległą do podstawowego rusztowania
konstrukcję. Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami
komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m, zaś
odległość od najdalszego stanowiska do pionu 20 m.
RUSZTOWANIA RUROWE


Do wyciągania podręcznego materiału na rusztowania
stosuje się żurawie o konstrukcji wspornikowej
wykonanych z dwóch rur o średnicy 48,5 mm każda i
długości 1 m. Rury te łączy się za pomocą łączników
krzyżowo-obrotowych i krzyżowych z rurą stojakową.
Urządzenia wyciągowe powinny być przymocowane do
słupków w odstępach ok. 5,0 m.
Rusztowanie powinno być mocowane do konstrukcji
budynków podobnie jak rusztowanie drewniane i
dodatkowo zaopatrzone w odgromnik i uziemienie.
RUSZTOWANIA RAMOWE
Rusztowania ramowe przeznaczone są głównie do stosowania przy robotach
elewacyjnych. Rusztowanie jest montowane z następujących elementów:
 ramy stojakowej i rur stalowych zakończonych czopami do łączenia na
górze ramy i gniazdami na dole; występują tu dwa typy rozwiązań tj. z
ramami prostokątnymi niepodzielnymi i z ramami prostokątnymi
podzielnymi;W tym drugim przypadku podstawowe ramy składają się z:
 elementu przypominającego kształtem literę T (element standardowy) lub
elementu przypominającego kształtem literę L (element montowany przy
podstawie rusztowania) oraz prostych przedłużaczy.
 podłużnic i zastrzałów łączonych z ramami na proste zamki,
 elementów pomostu (drewnianych lub w niektórych typach rusztowań
wykonanych z kratki metalowej),
 drabinek komunikacyjnych,
 wysięgnika transportowego o udźwigu 0,75 kN.
Rusztowania tego typu można montować do wysokości 30 m.
RUSZTOWANIA RAMOWE
RUSZTOWANIA RAMOWE
SYSTEMOWE PRĘTOWE RUSZTOWANIA
MODUŁOWE


Systemowe, prętowe rusztowania modułowe
to
konstrukcja charakteryzująca się tym, że: wszystkie
elementy poziome i ukośne można łączyć ze stojakami w
sposób rozłączny w stałych punktach węzłowych
rozmieszczonych na stojaku w regularnych odstępach (na
ogół 0,5 m).
Elementem charakterystycznym dla poszczególnych, dość
licznych już wytwórców, jest rozwiązanie węzłów
łączeniowych.
SYSTEMOWE PRĘTOWE RUSZTOWANIA
MODUŁOWE


Elementy połączeniowe w postaci tarcz płaskich z
otworami lub kielichów, przyspawanych do stojaków, są
dostosowane do połączenia takich elementów jak:
podłużnice, poprzecznice, stężenia itp. elementy te wraz z
pomostami zabezpieczają sztywność przestrzenną
rusztowania.
Stojaki, na których zamocowane są kryzy, wykonywane są
zazwyczaj z rur stalowych o średnicy 48,3 mm, o długości
1,0 – 4,0 m.
SYSTEMOWE PRĘTOWE RUSZTOWANIA
MODUŁOWE
SYSTEMOWE PRĘTOWE RUSZTOWANIA
MODUŁOWE

Poprzecznice, podłużnice i stężenia wykonywane są z rur
albo kształtek o długości wynikającej z przyjętej siatki
przestrzennej rusztowania (zwykle w granicach 0,72 do
4,00 m) są zaopatrzone w specjalne zamki mocujące taką
końcówkę w kryzie węzłowej. Konstrukcja zamka posiada
na ogół klin w sposób przegubowy połączony z całym
zamkiem, (a więc nie powinien się zgubić), ale dobrze
usztywniający
konstrukcję.
Elementy
rusztowań
prętowych modułowych umożliwiają budowę rusztowań
wolnostojących, przyściennych kotwionych, nieruchomych
lub przejezdnych o zróżnicowanych funkcjach
RUSZTOWANIA RUCHOME

Rusztowania ruchome (przetaczane) stosuje się tam, gdzie
trzeba wykonać w wielu miejscach na wysokości
krótkotrwałe roboty.

Rusztowania ruchome są obecnie prawie wyłącznie
produkowane na bazie elementów konstrukcyjnych
innych, masowo wytwarzanych rodzajów rusztowań i
uzupełnianych o specyficzne dla takich konstrukcji
elementów (np. elementy jezdne).
RUSZTOWANIA RUCHOME
METALOWE RUSZTOWANIA KOZŁOWE


Metalowe rusztowania kozłowe to nowoczesny
odpowiednik rusztowań drewnianych „na kobyłkach”
Podstawowym elementem jest tu metalowy łatwy do
przemieszczania kozioł.
Konstrukcja kozła umożliwia zmianę poziomy ułożenia
pomostu roboczego, zamocowanie poręczy i inne
udogodnienia.
METALOWE RUSZTOWANIA KOZŁOWE
RUSZTOWANIE WISZĄCE


Rusztowanie wiszące stosuje się do robót elewacyjnych
szczególnie na budynkach wysokich.
Rusztowanie wiszące składa się z: pomostu, kosza lub
krzesełka podwieszonego do wysuwnic układanych na
stropie
lub
dachu
budynku.
Wysuwnice
są
unieruchomione i dociśnięte do podłoża za pomocą
ułożonego na nich balastu.
RUSZTOWANIE WISZĄCE
RUSZTOWANIE WISZĄCE




Pomost jest unoszony lub opuszczany albo ręcznie przy
pomocy
dwukorbowych
wciągarek
albo
wciągarek
mechanicznych.
Wysuwnice powinny być ułożone prostopadle do ściany.
Długość wysuwnicy poza zewnętrznym licem ściany powinna
być dwa razy mniejsza niż długość spoczywająca na stropie lub
dachu.
Krzesełka, kosze i pomosty są zawieszone na odpowiedniej
średnicy linach stalowych, które muszą być w dobrym stanie
tzn. bez załamań, pęknięć drutów i śladów korozji.
Rusztowanie koszowe składa się z dwóch wysuwnic z
ceowników stalowych obciążanych specjalnymi żeliwnymi
kształtkami balastowymi.
RUSZTOWANIE WISZĄCE






Liny, na których wisi pomost są jednym końcem zaczepione za
pomocą haków do wysuwnic, a drugim wchodzą do wciągarek
korbowych (lub elektrycznych).
Wciągarki ręczne są zaopatrzone w samoczynny mechanizm
zapadkowy, który umożliwia zatrzymanie pomostu na dowolnej
wysokości.
Pomost może unieść obciążenia ok. 3 kN.
Rusztowanie może obsługiwać budynek do 25 m wysokości.
Przy wykonywaniu drobnych robót na elewacjach budynków
(spoinowania, zawieszania rur spustowych, drobnych reperacji)
stosuje się rusztowanie krzesełkowe.
Krzesełko jest zawieszone na jednej linie i poruszane
wciągarką ręczną. Może na nim pracować tylko jeden robotnik.
MECHANICZNY POMOST ROBOCZY


Mechaniczny pomost roboczy ma zastosowanie w
przypadku robót na elewacji budynków, przy których nie
można wykorzystać rusztowań wiszących (np. tam gdzie
dachy są strome, a na czas robót nie można ich części
zdemontować).
Mechaniczny pomost roboczy składa się z trójkołowego
podwozia, na którym ustawiony jest maszt z
przymocowaną zębatką, po której porusza się mechanizm
jazdy (analogiczny do tego, który porusza kabiny
wyciągów zębatkowych).
MECHANICZNY POMOST ROBOCZY

Sterowanie pomostem odbywa się z pomostu roboczego.
Pomosty robocze (odpowiednich typów) można
zastosować obok siebie i łączyć je za pomocą tzw.
pomostów pośrednich o długości 8 m, pozwala to na
zwiększenie frontu robót. Mechaniczne pomosty robocze
są wyposażone w wyciągi materiałowe, które umożliwiają
zaopatrzenie w materiały i sprzęt pracujących ludzi.
Mechaniczne pomosty robocze można stosować do
wysokości 35 m.
MECHANICZNY POMOST ROBOCZY
BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY WYKONYWANIU I
EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ


Praca na rusztowaniach stwarza dla pracowników wiele
zagrożeń. Do najważniejszych należą: upadek z wysokości,
upadek przedmiotów, porażenie prądem elektrycznym.
Dlatego przy pracy na rusztowaniach należy baczną uwagę
przykładać do przestrzegania zasad bhp.
Rusztowania powinny:




charakteryzować się odpowiednią konstrukcją i posiadać pomost
roboczy o powierzchni wystarczającej do pomieszczenia pracujących
na nim ludzi, składowania potrzebnych narzędzi i niezbędnych
materiałów,
mieć konstrukcję dostosowaną do przewidywanych w czasie pracy
obciążeń,
zapewniać bezpieczną komunikację w pionie i dostęp do wszystkich
stanowisk pracy,
stworzyć warunki do pracy w pozycji niewymagającej nadmiernego
wysiłku.
BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY WYKONYWANIU I
EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ



Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami
norm, a jeżeli są nietypowe powinny posiadać atest wytwórni.
Montaż i demontaż takich rusztowań powinien odbywać się
zgodnie z instrukcją.
Robotnicy wykonujący i demontujący rusztowanie powinni być
przeszkoleni w zakresie wykonania tego typu rusztowań.
Montażu i demontażu rusztowań nie można wykonywać:




po zmroku (bez zapewnienia odpowiedniego oświetlenia
sztucznego),
w czasie mgły, opadów deszczu i śniegu i w czasie gołoledzi,
podczas burzy i wiatru wiejącego z prędkością większą niż 10 m/sek.,
w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych o ile odległość od
nich jest mniejsza niż: 2 m dla linii NN, 5 m dla linii WN do 15 kV, 10
m dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN powyżej 30 kV.
BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY WYKONYWANIU I
EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ

Ponadto trzeba pamiętać, że:


do użytkowania rusztowania można przystąpić po jego
całkowitym skończeniu i sprawdzeniu poprawności wykonania,
w czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane
następującym przeglądom:



codziennie - przez brygadzistę użytkowującego deskowanie,
co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inżynieryjnotechnicznego wyznaczonego przez kierownika
budowy,
doraźnie (np. po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach
atmosferycznych, itp. przed dopuszczeniem do ponownego
wykonywania robót
na rusztowaniu) - przez komisję z
udziałem inspektora nadzoru, majstra
budowlanego
i
brygadzisty użytkowującego rusztowanie,
BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY WYKONYWANIU I
EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ




zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy
powinien być ujęty w instrukcję, a wynik przeglądu wpisywany
do dziennika budowy,
masa materiałów potrzebnych do wykonywania robót
gromadzona na pomoście roboczym powinna być mniejsza o
80 kg od dopuszczalnego obciążenia użytkowego, wielkość,
którego powinna być wypisana na pomoście rusztowania,
konstrukcję rusztowań należy zabezpieczyć przed możliwością
wtargnięcia osób niepowołanych na pomosty robocze,
pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub
urządzeniami, które w czasie pracy wywołują drgania,
BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY WYKONYWANIU I
EKSPLOATACJI RUSZTOWAŃ



obciążenie i praca na dwóch lub więcej pomostach na
różnych poziomach rusztowania znajdujących się w jednej
linii pionowej jest zabroniona,
pomosty robocze i schodnie należy systematycznie
oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych,
w okresie zimowym pomosty i schodnie należy
oczyszczać z lodu oraz śniegu oraz posypywać
materiałami zwiększającymi tarcie (piasek, żużel
paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm, itp.), niezwłocznie po
zakończeniu opadu śniegu.

similar documents