Wsparcie osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym w

Report
Wsparcie osób niepełnosprawnych w
komponencie regionalnym w ramach
PO KL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostającyh bez
zatrudneinia na regionalnym rynku
pracy
Priorytet VII
Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Działanie 7.4
Niepełnosprawni na rynku pracy
Poddziałanie 6.1.1 PO KL
Premiowanie projektów (kryterium strategiczne)
niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi.
ukierunkowanych na osoby
Poddziałanie 7.2.1 PO KL
Premiowanie projektów (kryterium strategiczne) gdzie, grupę docelową w projekcie
stanowią w 70% osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi wraz z ich
otoczeniem, z uwzględnieniem osobistych i realnych potrzeb uczestników projektu.
Działanie 7.4 PO KL
Termin: I kwartał 2013
Alokacja: 3 959 861,19 PLN
Typy operacji:
(Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników
przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji
zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących (1):
•
Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
•
Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz
rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
•
Poradnictwo zawodowe,
•
Pośrednictwo pracy,
•
Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego
u pracodawcy,
•
Staże i praktyki zawodowe,
•
Subsydiowane zatrudnienie,
•
Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
•
Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym
usługi asystenta osobistego,
Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu
adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi)
(2).
Kryteria dostępu jakościowe:
Grupę docelową w projekcie w ponad 50% stanowią osoby niepełnosprawne w wieku
15-30 lat
Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 12 miesięcy, a wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony w okresie do 3 miesięcy po
zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 20%.
Projekt zakłada kompleksowość wsparcia poprzez zastosowanie co najmniej 3 form
wsparcia spośród dopuszczalnych w ramach konkursu w stosunku do każdego jednego
uczestnika.
Kryteria strategiczne:
Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% spośród osób niepełnosprawnych
stanowią osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (10
pkt).
Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne z
zaburzeniami psychicznymi wraz z otoczeniem, którego udział w projekcie jest
uzależniony od realnych potrzeb uczestników projektu (20 pkt).
Projekt zakłada realizację formy wsparcia w postaci zatrudnienia wspomaganego
obejmującego wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta
zawodowego u pracodawcy (5 pkt).
Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy instytucjami zajmującymi się
pomocą społeczną, integracją społeczną, aktywizacją społeczną i zawodową,
instytucjami rynku pracy i przedsiębiorstwami (5pkt).
Gdzie nas znaleźć?
Punkty informacyjne
Punkty informacyjne
Regionalne Ośrodki EFS
Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu
Plac Św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
godziny pracy: 8.00 - 16.00.
Tel. (56) 652 22 40
Fax (56) 652 22 41
[email protected]
Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy
przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym
ul. Długa 34
85-034 Bydgoszcz
godz. pracy: 8. 00 - 16. 00
52 322 67 20
[email protected]
Dziękuję za uwagę

similar documents