Centralna Baza Danych Geologicznych - Portal CBDG

Report
CBDG
Wojciech Paciura
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
CBDG
Centralna Baza Danych Geologicznych
coraz bardziej dostępna geologia
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Słownik pojęć
Baza danych jest to zbiór danych o określonej strukturze,
mogący zaspokoić potrzeby wielu
użytkowników korzystających z niego w sposób selektywny w dogodnym dla siebie czasie (1962-1963).
To usystematyzowany zbiór danych, które mogą być dostępne natychmiast i być przetwarzane przez system
przetwarzania danych w konkretnym celu. System zarządzana bazą danych to oprogramowanie
umożliwiające współpracę użytkownika z bazą danych (np. Oracle, MS SQL Serwer)
System (informatyczny) to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie
danych, to zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako całość
funkcję nadrzędną. W praktyce wyodrębnienie wszystkich elementów systemu bywa niekiedy bardzo trudne
(np. CBDG, MhP)
Podystem to grupa niezależnych ale silnie ze sobą powiązanych elementów tworzących jednolitą
całość, to podzbiór danych w bazie danych (np. Otwory CBDG, Dokumenty CBDG)
Aplikacja
to program użytkowy – konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom
funkcjonalność.
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Historia
•
1994 – inicjatywa utworzenia CBDG
•
1996 – powołanie CBDG przy Centralnym Archiwum Geologicznycm
•
2014 – Centrala + Współpracownicy w 6. Oddziałach ~20 osób
Źródła danych – archiwa i bazy archiwalne
ARCHIDOK, ARCHIGEO, ARCHIMAP, ARCHIKOW i OTWORY_1997, ARCHIMAG,
ARCHIMUZ, GEOFLOG, ARGEOL, Baza fiszek, Baza LZW, Atlasy geologicznoinżynierskie wielkich aglomeracji, Baza SKM, Baza fanerozoiku Pomorza
Wschodniego i Zachodniego, Baza dokumentacji magnetycznych i grawimetr., Baza
archiwalnych materiałów magnetycznych, Baza materiałów grawimetrycznych, Baza
danych właściwości skał w północno-zachodniej Polsce, Sejsmika 2D i 3D, BPS,
Baza kredy górnej i paleocenu dolnego z otworów Niżu Polskiego, Komputerowy
bank informacji sejsmicznej …
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Architektura systemu
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
(1/2)
Centralna Baza Danych Geologicznych
Architektura systemu
(2/2)
Słowniki + GIS = „dwie szyny”
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Wspólne słowniki – klucz do sukcesu
GOSPODARKA, GRUPY_TEMATYCZNE, INNE_HASLA, INSTYTUCJE, INSTYTUCJE_ADRESY, INSTYTUCJE_FUNKCJE,
INSTYTUCJE_NAZWY, INSTYTUCJE_OLD, INSTYTUCJE_RODZAJE, KARTA_WYPOZYCZEN, MIEJSCOWOSCI,
MINERALY_SZRAF, OBSZARY, OSOBY, PODZIALY_ADMINISTRACYJNE, PRAWA_INSTYTUCJE, PRAWA_PODSTAWA_PRAWNA,
PRAWA_RODZ_OBCIAZEN, PRAWA_STATUS, SATELITY, SKAMIENIALOSCI, SL_BADANIA_REL, SL_BAZY_ZRODLOWE,
SL_CECHY_SKAL, SL_CECHY_STRUKTUR, SL_CELE_KOLEKCJI, SL_CELE_WIERCENIA, SL_DECYDENCI,
SL_DZIALY_CAG, SL_DZIEDZINY, SL_DZIEDZINY_GEOLOGII, SL_EFEKT_WIERC, SL_FORMY_WYSTAP_MINERALU,
SL_FUNKCJI_INSTYTUCJI, SL_GF_PLATFORMA, SL_GF_RANGA_PKT, SL_GF_RODZ_ZDJECIA, SL_GF_TYP_PKT,
SL_GRUPY_ANALIZ, SL_GRUPY_DANYCH_UDOST, SL_INST_OSOBY_UDOST, SL_JEDNOSTKI_MIARY, SL_JEDNOSTKI_REL,
SL_JEDNOSTKI_SYSTEMATYKI, SL_JEZYKI, SL_KAT_ROZPOZNANIA, SL_KATEGORIE_DOKUMENTOW,
SL_KOLUMNY_PROFILI, SL_LOKALNE_STRUKTURY_GEOL, SL_MATERIALY_PROBKI, SL_METODY_BADAWCZE,
SL_METODY_POBIERANIA, SL_METODY_WIERCEN, SL_METRYKI_OTWORU, SL_MINERALY, SL_MT_MEAS_DAT_TYPE,
SL_MT_MEAS_TYPE, SL_MT_OPIS_PKT, SL_NAZWY_LITOLOGICZNE, SL_NOSNIKI_ZDJEC, SL_OBSERWACJE,
SL_ODMIANY_POZIOMOW_BIO, SL_OPISY_WARTOSCI, SL_OT_TYPY_OPISOW_STANOW, SL_PARAMETRY_REL,
SL_PODSTAWY_LOKALIZACJI, SL_PROCESY_GEOLOGICZNE, SL_PROFILE_SEJSMICZNE, SL_PRZEDMIOT_BADAN,
SL_PRZEZNACZENIA_PUNKTU, SL_RANG, SL_REGIONY_GEO, SL_RODZAJE_CECH_SKAL, SL_RODZAJE_DOKUMENTOW,
SL_RODZAJE_INSTYTUCJI, SL_RODZAJE_INTENSYFIKACJI, SL_RODZAJE_KOL_OK, SL_RODZAJE_KONTAKTOW,
SL_RODZAJE_MAP, SL_RODZAJE_MIEJSCOWOSCI, SL_RODZAJE_NARZEDZI, SL_RODZAJE_NOSNIKOW,
SL_RODZAJE_PARAMETROW, SL_RODZAJE_PLUCZKI, SL_RODZAJE_PODZIALOW, SL_RODZAJE_PRAC,
SL_RODZAJE_PROBEK, SL_RODZAJE_PRZYPLYWOW, SL_RODZAJE_PUNKTOW, SL_RODZAJE_ZBIORNIKOW_WODNYCH,
SL_RODZAJE_ZDJEC, SL_RODZAJOW_FILTROW, SL_RODZAJOW_OBSYPKI, SL_SONDY_GEOFIZYCZNE_REL,
SL_SPOSOBY_NABYCIA, SL_SPOSOBY_UDOSTEPNIANIA, SL_SSM_CEL_PRAC, SL_SSM_CORR_STATIC,
SL_SSM_RODZAJE_BAD_SEJSM, SL_SSM_ROZSTAW, SL_SSM_SEIS_PRF_TYPE, SL_SSM_SEN_TYPE, SL_SSM_SRC_TYPE,
SL_SSM_SUMY_KONC, SL_STANOWISKA, SL_STATUSY_KOLEKCJI, SL_STATUSY_OKAZOW, SL_STRUKTURY,
SL_STRUKTURY_CECHY, SL_STRUKTURY_PARAMETRY, SL_SUBSTANCJE_CHEMICZNE, SL_SUROWCE, SL_TWORCY,
SL_TYPY_ALUWIUM, SL_TYPY_GLEBY, SL_TYPY_JEDNOSTEK_ADMIN, SL_TYPY_OBIEKTOW, SL_TYPY_STRATYGRAFII,
SL_UKLADY_WSP, SL_URZADZENIA_WIERTNICZE, SL_UZYTKOWANIA_GRUNTU, SL_WALUTY, SL_ZABUDOWY, SL_ZLEWNI,
SL_ZLOZA, SL_ZRODLO_INF, SLOWA_KLUCZOWE, STRATYGRAFIE, UZYTKOWNICY, UZYTKOWNICY_ARCH
130
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (1/4)
Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem:
CBDG:
•
•
•
•
Mapa geologiczna Polski bez kenozoiku 1:1 000 000,
Mapy geologiczne ścięcia poziomego 1:750 000 (5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 500 m p.p.m.,)
Regiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego
Geofizyka
• sejsmika 2D i 3D,
• grawimetria,
• magnetyka,
• magnetotelluryka
• sondowania elektrooporowe,
• dokumentacje geoelektryczne
• Jaskinie
• Skorowidze map
• topograficznych,
• tematycznych (SMGP, MLP, MHP, MGSP
map geoturystycznych), zdjęć lotniczych,
bloków koncesyjnych
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (2/4)
Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem:
• Hydrogeologia:
• Jednolite Części Wód Podziemnych (3)
• Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
• Punkty pomiarowe monitoringu chemicznego
• Punkty pomiarowe monitoringu ilościowego
• Obszary objęte monitoringiem lokalnym
• Przewodność Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego
• Stopień zagrożenia Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego
• Obniżenie Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego (2)
• Obniżenie Pierwszego Poziomu Wodonośnego (2)
• Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego
• Wrażliwość na zanieczyszczenie (wg Witczaka)
• Regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego)
• Regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego i Sadurskiego)
• Mapa wskaźnika infiltracji efektywnej
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (3/4)
Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem:
• Geologia morza:
• Mapa litologiczna dna Bałtyku 1:200 000
• Mapa geologiczna odkryta południowego Bałtyku
• Geofizyka morska - sejsmoakustyka
•
Punkty badawcze na obszarze dna morskiego
• Kartografia:
• projekty map seryjnych:
• SMGP (547), MLP (20), MGP 1:200 000 (1)
• projekty inne:
• mapy geoturystyczne (5) – prace projektowe geobazy
• „Punkty dokumentacyjne SMGP”
• „Profilowanie inwestycji liniowych” – punkty dokumentacyjne odsłonięć
• OneGeology – geologia 1:500 000, mapy ścięcia poziomego, glacitektonika
•
•
•
•
•
Osuwiska (SOPO) – osuwiska i obszary zagrożone osuwiskami
Surowce mineralne (MIDAS) – złoża, obszary i tereny górnicze, koncesje
Centralny Rejestr Geostanowisk Polski – geostanowiska
Geologia inżynierska – Atlasy geologiczno-inżynierskie, inwestycje drogowe i kolejowe
Geologia środowiskowa – mogilniki
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (4/4)
Dane geograficzno-topograficzne
•
•
•
•
GGK/CODGiK
• Państwowy Rejestr Granic
• Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych,
• Obręby ewidencyjne
• Mapa wektorowa poziomu 2 w skali 1:50 000 (VMap Level 2)
• Ciągłe warstwy map topograficznych: 1:500 000, 1:250 000, 1:100 000, 1:50 000,
częściowe pokrycie: 1:10 000
• Regiony fizyczno-geograficzne według Jerzego Kondrackiego
• DTM (30 m)
GUS – coroczna aktualizacja słownika podziału administracyjnego i nazw miejscowości
GDOŚ – coroczna aktualizacja „Formy Ochrony Przyrody”:
• Natura2000, Rezerwaty, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe,
• Obszary Chronionego Krajobrazu, Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe
IMGW – Mapa Podziału Hydrograficznego Polski
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Mapa informacji (dostępnej on-line)
Geologia
Hydrogeologia
Surowce mineralne
Geologia środowiskowa
Geologia inżynierska
Dane biblioteczne
Dane geograficzno-topograficzne
(referencyjne)
Formy udostępniania danych:
• online - strona www lub aplikacja (może też zawierać komponent mapowy),
• download - dane do pobrania w formacie SHP,
• GIS online - aplikacja mapowa,
• WMS - web map service,
• WFS - web feature service,
• ArcGIS - dane w formacie LYR.
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Dane 1/5
Aktualność
Aktualność czasu rzeczywistego:
• Kontury złóż, osuwiska, różnego typu monitoringi
dotyczące np. chemizmu, hydrodynamiki.
Aktualność „czasu geologicznego”:
• Zmiany granic wydzieleń geologicznych w wyniku np.:
nowych badań (metod), pomiarów geofizycznych,
powtórnego przetworzenia zgromadzonych już danych,
nowych wierceń.
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Dane 2/5
Dokładność 1/2
Od
0,00
240,00
1 105,00
1 530,00
2 085,00
2 303,00
3 097,00
3 500,00
Do
240,00
1 105,00
1 530,00
2 085,00
2 303,00
3 097,00
3 500,00
3 552,00
Od
Do
0,00
28,00
28,00
81,00
81,00
154,00
154,00
245,00
245,00
290,00
290,00
485,00
485,00
580,00
580,00
745,00
745,00
940,00
940,00
1 040,00
1 040,00
1 061,50
1 061,50
1 085,00
1 085,00
1 090,00
1 090,00
1 165,00
1 165,00
1 342,00
1 342,00
1 456,00
1 456,00
1 470,00
1 470,00
1 475,00
1 475,00
1 520,00
1 520,00
1 552,00
1 552,00
1 579,00
Opis
1 579,00 – trzeciorzęd
1 591,00
czwartorzęd
1 591,00
1 831,00
kreda
1 831,00
1 887,50
jura
1 887,50
2 071,50
trias
2 071,50
2 283,50
perm
2 283,50
2 302,00
karbon
2 302,00
2 965,00
dewon
2 965,00
3 094,50
sylur
1999
3 094,50
3 141,50
3 141,50
3 552,00
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Opis
czwartorzęd
pliocen
miocen
oligocen
paleocen
mastrycht górny
mastrycht dolny
kampan
santon
turon
cenoman
alb - barrem
hoteryw
kimeryd
oksford górny
oksford środkowy
oksford dolny
kelowej
baton
toark dolny
domer - karyks
hetang
trias górny
trias środkowy
trias dolny
perm górny
perm dolny
westfal B - westfal
namur - wizen górny
fran
dewon dolny
2000
Od
0,00
28,00
250,00
485,00
580,00
745,00
944,00
1 040,00
1 059,50
1 061,50
1 085,00
1 090,00
1 165,00
1 470,00
1 475,00
1 521,00
1 551,00
1 578,50
1 591,00
1 811,00
1 887,50
2 034,50
2 283,50
2 302,00
2 431,50
2 988,00
3 038,50
3 094,50
3 142,00
Do
28,00
250,00
485,00
580,00
745,00
944,00
1 040,00
1 059,50
1 061,50
1 085,00
1 090,00
1 165,00
1 470,00
1 475,00
1 521,00
1 551,00
1 578,50
1 591,00
1 811,00
1 887,50
2 034,50
2 283,50
2 302,00
2 431,50
2 988,00
3 038,50
3 094,50
3 142,00
3 552,00
Opis
czwartorzęd
neogen, paleogen
mastrycht górny
mastrycht dolny
kampan
santon - koniak
turon
cenoman
alb górny
alb środkowy - barrem
hoteryw
kimeryd dolny
oksford
kelowej
baton górny
toark dolny
pliensbach - synemur górny
synemur dolny - hetang
noryk
trias środkowy
trias dolny
perm górny
perm
moskow
baszkir
serpuchow
wizen
fran
lochkow
2008
Rok wiercenia: 1975
Centralna Baza Danych Geologicznych
Dane 3/5
Dokładność 2/2
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Dane 4/5
Kompletność
Dokładność
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Dane + Mapa informacji 1/2
(przykładowe problemy)
Niekompletna, bo:
• Brak w niej zbiorów danych używanych na co dzień ale
rozproszonych na komputerach użytkowników –
wytwórców danych.
• Brak kompletu archiwalnych zbiorów danych
wytworzonych w ramach realizacji zadań: „temat się
skończył płyta nagrana - oddana do archiwum
i zapomniana”.
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Dane + Mapa informacji 2/2 (przykładowe sukcesy)
Nazwa projektu
Kierownik
Baza danych geochemicznych dotyczących permskich utworów solnych w Polsce, znajdujących się
Hanna Tomassi-Morawiec
w zasobach Państwowego Instytutu Geologicznego
Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym podłożu - ich
znaczenie dla rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów
Komputerowa Baza Danych Geologiczno-Surowcowa utworów Mezozoicznych północnego
obrzeżenia GZW
Komputerowa baza danych petrofizycznych skał w północno-zachodniej części Polski
Paweł Poprawa
Longin Wielgomas
Olga Polechońska
Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb
zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce
Adam Wójcicki
Paleozoiczna akrecja Polski (PAP)
Jerzy Nawrocki
Realizowany na zamówienie MŚ i finansowany z NFOŚiGW, umowa nr 233/2008/Wn-07/FG-smtx/D z dnia 10.10.2008 r.
Olga Rosowiecka
Rozbudowa oraz weryfikacja i uzupełnianie danych podsystemu "OTWORY” Centralnej Bazy
Danych Geologicznych
Mirosław Słowakiewicz
Rozpoznanie basenów węglowodorowych Polski pod kątem możliwości występowania i zasobów Hubert Kiersnowski, Paweł
oraz możliwości koncesjonowania poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego - etap I Poprawa
Wprowadzenie do Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) danych pomiarowych z badań
Magdalena Jakóbczak
geoelektrycznych - sondowań geoelektrycznych elektrooporowych (SGE) - etap I
Wybrane z Katalogu analiz chemicznych skał i minerałów Polski, Ryka, Rygiel, 1987; Prace
Państwowego Instyt Geol. CXXIII, cz. Platforma Prekambryjska, str. 10 -37.
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Ewa Krzemińska
Centralna Baza Danych Geologicznych
Życie danych w systemie
• Rozbudowa
podstawowego
zasobu danych na
potrzeby kolejnych
projektów,
społeczeństwa,
administracji…
• Zakończenie
tematu,
• Nowa jakość
danych,
• Nowy wolumen
danych
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Synchronizacja
uzupełnionych
i wytworzonych
danych
w docelowych
podsystemach
Uzgodnienia,
eksportowanie,
danych do
realizacji tematu,
inne działania
wspomagające
Przekazywanie
wytworzonego
zasobu danych
do zasobu
centralnego
Szczegółowe
uzgodnienia
harmonizacji
nowych danych
• Inicjatywa nowego
tematu,
• wstępne
konsultacje
z administratorami
zasobu centralnego
• Przetwarzanie,
• Uzupełnianie,
• Wytwarzanie
nowych danych
Centralna Baza Danych Geologicznych
Integracja
System zintegrowany:
Specjalistyczne podsystemy korzystające z jednolitej koncepcji działania i rozwoju, wspólnej
platformy technologicznej, sposobów uwierzytelnienia, słowników itd.
Integracja rzeczywista:
Zasoby danych wytwarzane w różnych systemach i docelowo eksportowane na serwery, gdzie
stają się zasobem normatywnym. Ich struktura i sposoby powiązań z innymi podsystemami na
serwerze są uzgodnione (np.: słowniki, identyfikatory).
Integracja minimalna (wstępna):
Zasoby danych wytwarzane w różnych systemach i docelowo eksportowane na serwery, gdzie
stają się zasobem normatywnym. Nie łączą się logicznie a tylko technicznie.
Antyintegracja:
Zasoby danych wytwarzane „prywatnie” i w dalszym ciągu wykorzystywanie do „własnych”
projektów, prawie zawsze w oparciu o dane z zasobów udostępnianych przez inne systemy.
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Dostęp do danych – Portal CBDG
(http://geoportal.pgi.gov.pl)
Użytkownicy zewnętrzni
• podstawowy, publiczny punkt dostępu do danych przestrzennych
Użytkownicy wewnętrzni
• dostęp do danych dla pracowników PIG-PIB realizujących zadania PSG i PSH czyli
zaloguj się i korzystaj!
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
Portal CBDG – systemy dziedzinowe
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Centralna Baza Danych Geologicznych
GIS w internecie
Rozwój aplikacji dla danych przestrzennych:
• Przeglądarka ArcIMS
• Przeglądarka GIS (REST/WMS)
• Przeglądarka mobilna „Geologia” (WMS)
• …
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl
Dziękuję za uwagę
http://geoportal.pgi.gov.pl/wojciech.paciura
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
www.pgi.gov.pl

similar documents