การใช้ swot matrix - คณะสาธารณสุขศาสตร์

Report
การใช้ SWOT
MATRIX
ในการแสวงหากลยุทธ์
ดร.กฤษณ์ ขุนลึก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
SWOT Analysis
เป็ นการวิเคราะห์สภาพองค์การ
หรือหน่ วยงานในปัจจุบนั เพื่อ
ค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือ
สิ่งที่อาจเป็ นปัญหาสาคัญในการ
ดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการใน
อนาคต
Strengths
- จุดแข็งหรือข้อ
ได้เปรียบ
Weaknesses
- จุดอ่อนหรือข้อ
เสียเปรียบ
Opportunities - โอกาสที่ จะ
ดาเนินการได้
Threats
หรือปัจจัยที่
- อุปสรรค ข้อจากัด
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ พิ จ า ร ณ า
ทรั พ ยากร และความสามารถของ
องค์กรทุก ๆ ด้ าน เพื่อที่ จะระบุจุดแข็ง
และจุด อ่ อนขององค์ก ร วิ เ คราะห์จ าก
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร ที่ครอบคลุม
ทุ ก ด้ า น ทั ง้ ในด้ า นโครงสร้ า ง ระบบ
ระเบี ย บ วิ ธี ป ฏิ บัติ ง าน บรรยากาศใน
การทางานและทรัพยากรในการบริหาร
( คน เงิ น วัส ดุ การจัด การ ) รวมถึ ง การ
คน เงิน วัสดุอปุ กรณ์ การ
จัดการ เวลา พลังงาน
Strengths)
เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจาก
มุมมองของผูท้ ี่อยู่ภายในองค์กร
นัน้ เอง ว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่
เป็ นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของ
องค์กรที่องค์กรควรนามาใช้ในการ
พัฒนาองค์กรได้ และควรดารงไว้
เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
องค์กร
จุดอ่อนขององค์กร (WWeaknesses)
เป็ นการวิเคราะห ์ ปัจจัยภายในจาก
มุมมองของผู้ทีอ
่ ยูภายในจากมุ
มมอง
่
ของผู้ทีอ
่ ยูภายในองค
กรนั
้น ๆ เอง
่
์
วาปั
เ่ ป็ นจุดดอย
่ จจัยภายในองคกรที
้
์
ขอเสี
ค
่ วร
้ ยเปรียบขององคกรที
์
ึ้ หรือขจัดให้หมดไป
ปรับปรุงให้ดีขน
อันจะเป็ นประโยชนต
กร
่
์ อองค
์
การค้นหาโอกาสและอุปสรรค
ทางการดาเนินงาน
ขององค์กรที่ได้รบั ผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อม เช่นทางเศรษฐกิจ
ทางสังคม โครงสร้างประชากร
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ค่านิยม
ความเชื่อ และวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมทางการเมือง และ
PEST Analysis
P : Political Component :
การเมือง นโยบายระดับสูง
E : Economic Component :
เศรษฐกิจ
S : Sociocultural C0mponent :
สังคมและวัฒนธรรม
่
่
ลู
ก
ค้
า
คู
แ
ข่
ง
รายเก่
า
คู
แ
ข่
ง
รายใหม่
T : Technological Component :
สินค้าทดแทน ผูจ้ ดั หา
เทคโนโลยี
Opportunities)
เป็ นการวิ เคราะห์ ว่ า ปั จจั ย
ภ า ย น อ ก อ ง ค์ ก ร ปั จ จั ย ใ ด ที่
สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทัง้
ท า ง ต ร ง แ ล ะ ท า ง อ้ อ ม ต่ อ ก า ร
ดาเนินการขององค์กร และองค์กร
สามารถฉกฉวยข้ อ ดี เ หล่ า นี้ มา
เสริ ม สร้ า งให้ ห น่ วยงานเข็ม แข็ง
เป็ นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่
สามารถส่งผลกระทบ ในทางที่
จะก่อให้เกิดความเสียหายทัง้
ทางตรง และทางอ้อม ซึ่ง
องค์กร จาต้องหลีกเลี่ยงหรือ
ปรับสภาพองค์กรให้มีความ
SWOT MATRIX
สภาพแวดล้อ
สภาพแวดล้อมม
ภายนอก ภายใน
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)
S1 - Sn
โอกาส (O) กลยุทธ์ (SO)
O1 - On
W1 - Wn
กลยุทธ์
(WO)
SO1 - SOn
WO1 – Won
อุปสรรค (T) กลยุทธ์ (ST) กลยุทธ์ (WT)
T1 - Tn
ST1 – STn
ST1 – STn
ระบุ
ส
ถานการณ์
จ
ากการ
1. สถานการณ์ ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส)
ิ
ประเม
น
สภาพแวดล้
อ
ม
สถานการณ์ นี้เป็ นสถานการณ์ ที่ พึ่ง
ปรารถนาที่สดุ เนื่ องจากองค์กรค่อนข้าง
จะมี ห ลายอย่ า ง ดัง นั ้น ผู้บ ริ ห ารของ
องค์ ก รควรก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นเชิ งรุ ก
(Aggressive –Strategy) เพื่อดึงเอาจุด
แข็งที่ มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และ
ฉ ก ฉ ว ย โ อ ก า ส ต่ า ง ๆ ที่ เ ปิ ด ม า ห า
่
กลยุทธ์ SO : มุง่ เน้ นการนาเอาจุดแข็งและ
โอกาส
S สร้างความเข้มแข็ง
O
จุดแข็ง (S)
จุดแข็ง (S)
S1
S2
โอกาส (O)
กลยุทธ์
กลยุทธ์
O1
(S1O1)
(S2O1)
โอกาส (O)
กลยุทธ์
กลยุทธ์
2. สถานการณ์ ที่ 2 (จุดแข็ง-อุปสรรค)
ระบุสถานการณ์จากการ
สถานการณ์นี้เกิดขึน้ จากการที่
ิ
ประเม
น
สภาพแวดล้
อ
ม
สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวยต่อการ
ดาเนินงาน แต่ตวั องค์กรมีข้อได้เปรียบ
ที่เป็ นจุดแข็งหลายประการ ดังนัน้
แทนที่จะรอจนกระทังสภาพแวดล้
่
อม
เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกล
ยุทธ์การแตกตัว หรือขยายขอบข่าย
กิจการ (Diversification Strategy)
กลยุทธ์ ST : มุง่ เน้ นการนาเอาจุดแข็งมา
หักล้างอุปสรรค
S
จุดแข็ง (S)
จุดแข็ง (S)
S1
S2
อุปสรรค (T)
กลยุทธ์
กลยุทธ์
T1
(S1T1)
(S2T1)
อุปสรรค (T)
กลยุทธ์
กลยุทธ์
T2
(S1T2)
S2T2
T
ระบุสถานการณ์
3. สถานการณ์
ที่ 3 (จุจดากการ
อ่อน-โอกาส)
สถานการณ์
องค์กรมีอโอกาสเป็
นข้ อ
ิ นสภาพแวดล้
ประเม
ม
ได้ เ ปรี ย บด้ า นการแข่ ง ขั น อยู่ ห ลาย
ประการ แต่ ติ ดขัด อยู่ ต รงที่ มี ปั ญ หา
อุป สรรคที่ เ ป็ นจุ ด อ่ อ นอยู่ ห ลายอย่ า ง
เช่ น กัน ดัง นั น้ ทางออกคื อ กลยุท ธ์ ก าร
พ ลิ ก ตั ว ( Turnaround-oriented
Strategy)
เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อน
ภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวย
กลยุทธ์ WO : มุง่ เน้ นการนาเอาโอกาสลบ
ล้างจุดอ่อน
O
W
จุดอ่อน (W) จุดอ่อน (W)
W1
W2
โอกาส (O)
กลยุทธ์
กลยุทธ์
O1
(W1O1)
(W2O1)
โอกาส (O)
กลยุทธ์
กลยุทธ์
O2
(W1O2)
(W2O2)
ระบุส)ถานการณ์จากการ
อุปสรรค
เป็ นสถานการณ์
ที่เลวร้
ิ นสภาพแวดล้
ประเม
อมายที่สุด
เนื่ องจากองค์กรกาลังเผชิญอยู่กบั
อุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหา
จุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนัน้
ทางเลือกที่ดีที่สดุ คือกลยุทธ์การตัง้ รับ
หรือป้ องกันตัว (Defensive Strategy)
เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัย
อุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ระบุส)ถานการณ์จากการ
อุปสรรค
เป็ นสถานการณ์
ที่เลวร้
ิ นสภาพแวดล้
ประเม
อมายที่สุด
เนื่ องจากองค์กรกาลังเผชิญอยู่กบั
อุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหา
จุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนัน้
ทางเลือกที่ดีที่สดุ คือกลยุทธ์การตัง้ รับ
หรือป้ องกันตัว (Defensive Strategy)
เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัย
อุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้
กลยุทธ์ WT : มุง่ เน้ นการใช้วิธีหลบหลีก
เป็ นสาคัญ
T
W
จุดอ่อน (W) จุดอ่อน (W)
W1
W2
อุปสรรค (T)
กลยุทธ์
กลยุทธ์
T1
(W1T1)
(W2T1)
อุปสรรค (T)
กลยุทธ์
กลยุทธ์
T2
(W1T2)
(W2T2)

similar documents