PPT verze

Report
Mezinárodní konkurenceschopnost,
její faktory a aplikace na ČR
6. cvičení 2MO301
Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA
Vtip dne
Zdroj: http://smichov.nova.cz/clanek/foto/
supervtipne-reklamy-na-ucet-konkurence.html
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
2
Program prezentace
• Definice a druhy konkurenceschopnosti
• Měření konkurenceschopnosti
• Global Competitiveness Report
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
3
Definice konkurenceschopnosti
• World Economic Forum definuje mezinárodní
konkurenceschopnost země jako množinu
institucí, politik a faktorů, které ovlivňují
úroveň produktivity země.
• Daná úroveň poté determinuje míru
prosperity, jež může být zemí v budoucnu
dosažena.
• Konkurenceschopnost ekonomiky ≈ ≈
výkonnost ekonomiky.
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
4
Definice konkurenceschopnosti
• Z předchozího vyplývá, že koncept
konkurenceschopnosti má dvě úrovně,
statickou i dynamickou:
– míra produktivity země určuje její schopnost
zachovat si danou hodnotu příjmů v rámci
ekonomiky (statický pohled),
– zároveň ovšem determinuje výnosnost investic,
což je jeden z hlavních potenciálů budoucího růstu
(dynamický pohled).
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
5
Přístupy k měření
• Kvantitativní přístup
– indikátory vstupu (náklady, ceny, atp.)
– indikátory výstupu (vývoz, dovoz, atp.)
• Kvalitativní přístup
– kombinace kvalitativních a kvantitativních
ukazatelů
– měřeno institucemi a organizacemi
(WEF, IMD, WB, Economist, Heritage Foundation
atd.)
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
6
Program prezentace
• Definice a druhy konkurenceschopnosti
• Měření konkurenceschopnosti
• Global Competitiveness Report
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
7
Kvantitativní přístup - příklady
• Hodinové pracovní náklady:
– http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
?dataset=lc_an_costh&lang=en
• Produktivita práce:
– http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?ta
b=table&init=1&language=en&pcode=tsdec310&
plugin=0
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
8
Kvantitativní přístup - příklady
• Úroveň cenové hladiny
• Projevené komparativní výhody (RCA)
– viz Štěrbová a kol. (2013)
• Ukazatele přidané hodnoty
– databáze TiVA,
– index transformace (rozdíl mezi exporty SITC
skupin 5, 6, 7 a 8 a importy SITC skupin 2 a 3),
– kilogramové ceny.
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
9
Kvalitativní přístup - příklady
• Global Competitiveness Report – Světové ekonomické
fórum (World Economic Forum, WEF),
• Competitiveness Yearbook – Institute for International
Management Development, IMD (Vysoká škola v
Lausanne),
• Doing Business – Světová banka (World Bank, WB),
• Index of Economic Freedom – Heritage foundation.
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
10
Program prezentace
• Definice a druhy konkurenceschopnosti
• Měření konkurenceschopnosti
• Global Competitiveness Report
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
11
Global Competitiveness Report
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
12
Global Competitiveness Report
Nejlepších 20 zemí, 2014–2015
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
13
Global Competitiveness Report
Nejhorších 20 zemí, 2013–2014
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
14
Česká republika, 2014–2015
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
15
Česká republika, 2014–2015
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
16
Slovensko, 2014–2015
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
17
Slovensko, 2014–2015
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
18
Zdroje
• ŠTĚRBOVÁ, L. a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21.
století. Grada Publishing, Praha 2013. ISBN: 978-80-247-46944.
• KALÍNSKÁ, E. a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Grada
Publishing, Praha 2010. ISBN: 978-80-247-3396-8.
• World Economic Forum. Global Competitiveness Report
2013–2014. Září 2013.
• BOLOTOV, I. Prezentace ke kurzu “International Business”.
Program CEEPUS. Letní semestr 2011.
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
19
Co je třeba vědět k tomuto tématu?
• Organizace zabývající se měřením mezinárodní
konkurenceschopnosti (WEF, IMD atd.).
• Ročenky konkurenceschopnosti (WEF, IMD, WB).
• Přehled dalších ukazatelů konkurenceschopnosti
(cenová úroveň, kilogramové ceny atd.).
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
20
Děkuji za pozornost!   
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
21
Užitečné odkazy
• WEF: http://www.weforum.org
• IMD: http://www.imd.org/wcc/
• WB: http://www.doingbusiness.org
• Heritage Foundation:
http://www.heritage.org/index/
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
22
Co je třeba vědět?
• Přístupy k měření konkurenceschopnosti,
– Včetně cca 10 libovolných ukazatelů / pilířů.
• Organizace zabývající se měřením
konkurenceschopnosti (WEF, IMD, WB).
• Hlavní ročenky (GCR, Yearbook, DB)
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
23
Zdroje
• WEF. Global Competitiveness Report 2013-2013,
03.09.2013. Dostupné na WWW:
http://www.weforum.org
• ŠTĚRBOVÁ, L. a kol. Mezinárodní obchod ve světové
krizi 21. století. Grada, Praha 2013. ISBN 978-80-2474694-4. Kapitola 7.
• KALÍNSKÁ, E. a kol. Mezinárodní obchod v 21. století.
Grada, Praha 2010. ISBN 978-80-247-3396-8.
Kapitola 5.
29.10.2014
© Ing. Radek Čajka, Ph.D., 2013
24

similar documents