Bekijk hier de presentatie.

Report
PMV
FINANCIERINGSOPLOSSINGEN
VOOR OVERNAMES
ONDERNEMERSFORUM
KASTERLEE
16 JUNI 2014
HILDE VAN DER STRAETEN
SENIOR INVESTERINGSMANAGER
VOORSTELLING VAN PMV
PMV IN KERNCIJFERS
PMV is een onafhankelijke investeringsmaatschappij met:
1 aandeelhouder
1 miljard euro
= Vlaams Gewest
activa onder
beheer
Oorsprong
Middelen
Investeringen
Team
3
100 miljoen euro
100 professionele
per jaar
medewerkers
WOENSDAG 16 JUNI 2014
ACTIVITEITEN VAN PMV
PMV investeert in:
4
Bedrijven
Infrastructuur
Vastgoed
WOENSDAG 16 JUNI 2014
PMV INVESTEERT IN BEDRIJVEN
Van bij het prille begin tot de groei en internationalisering:
5
risicokapitaal
mezzaninefinanciering
leningen &
waarborgen
fondsinvesteringen
bedrijfsfinanciering
WOENSDAG 16 JUNI 2014
FINANCIERINGSOPLOSSINGEN
BIJ OVERNAMES
FINANCIERING VAN EEN OVERNAME
Aanwendingen
Aandelenprijs
+ Netto financiële schulden
+ Transactiekosten
Transactieprijs
Bronnen
Kapitaal
Aandeelhoudersleningen
Win-winlening
Verkoperskrediet
Mezzaninefinanciering
Bankfinanciering
Participatiefonds
Groeimezzanine
Waarborgen
WOENSDAG 16 JUNI 2014
WAARBORGEN VAN
KREDIETEN
AAN ONDERNEMINGEN
WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN
DOELSTELLINGEN
Stimuleren van financiële instellingen om vlotter kredieten toe te
kennen aan ondernemingen in Vlaanderen
Financiering van gezonde bedrijven met (te) beperkte zekerheden
9
Meer comfort bieden aan de huisbankier
WOENSDAG 16 JUNI 2014
WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN
VOORWAARDEN
Investeringskredieten, leasings, werkkapitaalleningen, bankgaranties
in euro;
die strekken tot:
• een investering op het grondgebied van het Vlaamse Gewest;
• de financiering van de activiteiten van een exploitatiezetel die op
het grondgebied van het Vlaamse Gewest ligt;
aan bedrijven met goede toekomstperspectieven;
waarvan de beschikbaar gestelde middelen niet mogen
aangewend worden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
vergoeding te betalen aan de aandeelhouders of het management
(tenzij op basis van bestaande marktconforme overeenkomsten).
WOENSDAG 16 JUNI 2014
10
WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN
MECHANISMEN
Twee mechanismen:
1. Generieke Waarborgregeling
•
•
Maximum 1,5 miljoen euro
Beschikbaar waarborgbedrag: 350 miljoen euro per jaar
2. Gigarant
•
•
Minimum 1,5 miljoen euro
Beschikbaar waarborgbedrag: 1,5 miljard euro
WOENSDAG 16 JUNI 2014
11
WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN
WAARBORGREGELING - MODALITEITEN
Bedrag waarborg: ≤ 1,5 miljoen euro
Maximaal gegarandeerd percentage: 75 %
Initiatief van de banken (waarborghouders)
12
Automatisch systeem: tot en met 750.000 euro kan de bank
alleen beslissen
Premie: bedrag van de waarborg x duur van de waarborg x 0,5 %
Geen bevrijdende waarborg!
WOENSDAG 16 JUNI 2014
WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN
WAARBORGREGELING – CIJFERVOORBEELD (1)
Onderneming “ABC” sluit een financieringsovereenkomst af met Bank
Tijdstip 0
• Kredietbedrag:
• Geboden waarborg door ABC:
• Risico voor Bank:
400.000 €
120.000 €
280.000 €
13
• Bank brengt 75% van kredietbedrag onder toepassing van de waarborg:
300.000 €
• Premie: 300.000 € x 0,5% x 3 jaar = 4.500 €
WOENSDAG 16 JUNI 2014
WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN
WAARBORGREGELING – CIJFERVOORBEELD (2)
Tijdstip 1
• ABC blijft in gebreke en Bank zegt krediet op
• Uitstaand kredietbedrag:
280.000 €
• WB betaalt aan Bank provisie van 75% van uitstaand kredietbedrag:
210.000 €
14
Tijdstip 2
• Bank recupereert waarborg van ABC
120.000 €
• Bank stort 75% van gerecupereerde waarborg aan WB
90.000 €
WOENSDAG 16 JUNI 2014
WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN
WAARBORGREGELING – CIJFERVOORBEELD (3)
Verlies Bank:
•
•
•
•
Uitstaand kredietbedrag bij opzegging:
Provisie betaald door WB:
Recuperatie waarborg van ABC:
Doorstorting recuperatie aan WB:
- 280.000 €
+ 210.000 €
+ 120.000 €
- 90.000 €
15
• Totaal verlies Bank :
- 40.000 €
WOENSDAG 16 JUNI 2014
WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN
WAARBORGREGELING – VOLUME
> 9.000 dossiers
1,2 miljard euro
gewaarborgd
1,8 miljard euro
kredieten
2,5 miljard euro
investeringen
1 euro waarborg
=
2,3 euro investeringen
WOENSDAG 16 JUNI 2014
16
WAARBORGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN
GIGARANT - MODALITEITEN
Bedrag waarborg: > 1,5 miljoen euro (geen wettelijke
bovengrens)
Maximaal gegarandeerd percentage: 80 %
De bank dient steeds een bepaald risico te dragen (minimum 20
%) en Gigarant deelt pari passu in die zekerheden die de bank
vestigt voor het door Gigarant gewaarborgde krediet
Gigarant neemt actief deel aan de onderhandelingen
Marktconforme premie in functie van de kredietrating
WOENSDAG 16 JUNI 204
17
WINWINLENING
WINWINLENING
DOELSTELLINGEN
Doel: met een fiscaal voordeel en een waarborg
particulieren aanmoedigen om ondernemers te financieren
Achtergestelde lening door familielid, vriend of kennis
• Geen onderneming;
• Geen echtgenote/wettelijk samenwonende van de kredietnemer;
• Geen werkgever/werknemer.
Belastingvermindering:
• Jaarlijks: 2,5 % op het geleende bedrag
• Eénmalig: 30 % van de verloren hoofdsom bij faillissement van de
kredietnemer, of bij stopzetting/overlijden
WOENSDAG 16 JUNI 2014
19
WINWINLENING
MODALITEITEN
Achtergestelde lening – duur: 8 jaar
Huidige rentevoet: min 1,375% - max 2,75%
Totale bedragen aan winwinleningen:
• maximaal 50.000 € per particuliere kredietgever;
• maximaal 200.000 € per kredietnemer.
20
Aanmelding en schrapping via website www.winwinlening.be
WOENSDAG 16 JUNI 2014
WINWINLENING
PRODUCTIE
21
WOENSDAG 16 JUNI 2014
PARTICIPATIEFONDS
PARTICIPATIEFONDS
MODALITEITEN
Kredietactiviteiten worden vanaf 1 juli 2014 verleend door PMV
Optimeo-lening:
•
•
•
•
•
Achtergestelde lening;
Maximum 350.000 euro bij overname van aandelen;
Rentevoet: Belgian Prime Rate met een min. van 3%;
Vrijstelling van kapitaalaflossing gedurende 1 of 2 jaar;
Voor kleine ondernemingen:
 Aantal werknemers < 50;
 Omzet < 7 miljoen euro of balanstotaal < 5 miljoen euro.
WOENSDAG 16 JUNI 2014
23
MEZZANINEFINANCIERING
MEZZANINEFINANCIERING
WAT?
Mezzanine: een flexibele, op maat gemaakte, hybride
financieringsvorm tussen kapitaal en klassieke bankfinanciering
25
WOENSDAG 16 JUNI 2014
MEZZANINEFINANCIERING
DOELGROEP
KMO’s en grote ondernemingen die actief zijn in Vlaanderen met:
• Een evenwichtig uitgebouwd managementteam
• Een transparante bedrijfsstructuur, transparante cijfers en financiële
rapportering
26
• Een goed onderbouwd business plan
• Een stevige track record in de generatie van positieve cash flows
• Een solide marktpositie en mooie groeiperspectieven
WOENSDAG 16 JUNI 2014
MEZZANINEFINANCIERING
MODALITEITEN
• Leningen met een achtergesteld karakter ten aanzien van
bankfinanciering;
• Bedrag: 1 tot 2,5 mln. euro;
• Looptijd: maximaal 8 jaar;
• Terugbetaling: aflossingsvrije periode van minimum 2 jaar,
delgingsritme is overeen te komen;
• Vergoeding: marktconform rendement d.m.v. een combinatie van
één of meerdere van volgende componenten:
 Periodiek te betalen interest;
 Uitgestelde interest;
 Kapitaalcomponent o.b.v. warranten (optioneel).
WOENSDAG 16 JUNI 2014
27
MEZZANINEFINANCIERING
VOORDELEN
PMV is een neutrale, stabiele en lange termijn partner die
marktconform investeert, doch ook focust op het stimuleren van
de Vlaamse economie;
Mezzanine biedt versterking van het kapitaal zonder verwatering
van de bestaande aandeelhouders;
De interestlasten zijn fiscaal aftrekbaar;
Mezzanine is een flexibel financieringsinstrument op maat van de
onderneming (bonus/malus, vervroegde terugbetaling, …).
WOENSDAG 16 JUNI 2014
28
MEZZANINEFINANCIERING
MEZZANINE PARTNERS 1
Mezzanine Partners 1 (MP1), een gezamenlijk initiatief van
PMV en de private investeringsmaatschappij [email protected], is het
eerste mezzzaninefonds in België;
Het fonds verstrekt:
•
•
•
•
29
mezzanineleningen op maat;
aan grotere bedrijven met een bewezen track record;
voor een bedrag tussen 2,5 en 10 miljoen euro;
aan marktconforme voorwaarden.
WOENSDAG 16 JUNI 2014
CONTACT
Meer info op www.pmv.eu
PMV nv
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Tel 02/229.52.30
Fax 02/229.52.31
30
Hilde Van der Straeten
Senior Investeringsmanager
[email protected]
WOENSDAG 16 JUNI 2014
DANK U
VOOR UW
AANDACHT

similar documents