HEMIJA -2.vežba Stehiometrija

Report
HEMIJA
Vežbe
2. Stehiometrija
H
Li Be B C
N O F
Na Mg Al Si
P S Cl
He
Ne
Ar
Sagorevanje –
hemijska reakcija
sa kiseonikom
OKSIDACIJA
Zapaljivost
Sklonost ka reakciji sa
kiseonikom oslobađajući
toplotu.
O2
Oksidi
H2 + O2
C + O2
N2 + O2
O + O2
Si + O2
Fe + O2
H2O
CO2
NO2
O3
SiO2
Fe2O3
Reaktanti
(nestabilni)
Proizvodi
(stabilni)
Reaktanti
(stabilni)
Proizvodi
(nestabilni)
Proste reakcije
Sinteze
Analize
(Sjedinjavanja)
(Razlaganja)
Jednostruke
zamene
Dvostruke
zamene
Sinteza
Analiza
A +
B
AB
AB
A + B
Jednostruke
zamene
AB +C
A +CB
Dvostruke
zamene
AB + CD
AD + C B
Izjednačavanje
hemijskih jednačina
Ag + Cl2
1
2
2 AgCl
1 1
2 2
Broj atoma mora biti
jednak sa obe strane
2 Ag + Cl2
1
2
2
2 AgCl
1 1
2 2
Broj atoma mora biti
jednak sa obe strane
CH4 + O2 CO2+ H2O
1 4
2
1 2
2
1
CH4 + O2 CO2+2H2O
1 4
2
1 2
2
1
4
2
CH4 +2 O2 CO2+2H2O
1 4
2
4
1 2
2
1
4
2
Procentni sastav (%)
=
Ar elementa
Mr jedinjenja
Izračunati procentni sastav elemenata u magnezijum-oksidu !
Ar (Mg) = 24
Ar (O) = 16
Mr (MgO) = 24 + 16 = 40
24
w( Mg ) 
100 %  60 %
40
16
w(O ) 
100 %  40 %
40
∙ 100%
Ar elementa
Procentni sastav (%)
=
∙ 100%
Mr jedinjenja
Izračunati procentni sastav elemenata u kalcijum-karbonatu !
Ar (Ca) = 40
Ar (C)=12
Ar (O) = 16
Mr (CaCO3) = 40 + 12+ 3∙16 = 100
40
w(Ca ) 
100 %  40%
100
12
w(C ) 
100 %  12%
100
48
w(O) 
100 %  48%
100
Najjednostavnija formula jedinjenja koja pokazuje u
kom odnosu se jedine dati elementi



To nije samo odnos broj atoma već i odnos molova datih
atoma
U 1 mol CO2 nalazi se 1 mol ugljenika i 2 mola kiseonika
1 molekul CO2 ima 1 atom C i 2 atoma O
Brojevi u indeksu formula označavaju broj atoma koji je vezan:
• H2 - 2 atoma H
• HCl – atom H i atom Cl
• H2SO4 – 2 atoma H, 1 atom S i 4 atoma O
• Ca(OH)2 – 2 atoma H, 2 atoma O i 1 atom Ca,
• Mg3(PO4)2 – 3 atoma Mg, 2 atoma P i 8 atoma O.






Pretpostavimo da imamo 100 grama jedinjenja
Dakle, pretvaramo % u grame
Izračunamo broj molova za svaki od elemenata
Pišemo broj molova u indeksu za svaki element
Podelimo sve brojeve (molova) sa najmanjim od njih
Ako je potrebno, množimo da bismo dobili cele bojeve
Izračunati empirijsku formulu jedinjenja koje sadrži: 3.06 % H, 31.63 % P,
65.3 %O.
Pretpostavimo da imamo 100 g jedinjenja, tako da onda imamo:
3.06 g H, 31.63 g P i 65.3 g O
Izračunamo broj molova svakog od njih:
m( H )
3.06g
n( H ) 

 3.06m ol
M ( H ) 1g / m ol
n( P ) 
n(O) 
H3.06P1.02O4.08
Naći odnos malih celih
brojeva tako što se svaki broj
podeli sa najmanjim od njih
(1.02)
m( P)
31.63g

 1.02m ol
M ( P) 31g / m ol
m(O)
65.3g

 4.08m ol
M (O) 16g / m ol
H3PO4
Fosforna kiselina
Izračunati empirijsku formulu jedinjenja koje sadrži: 43.40 % Na, 11.30 % C,
45.30 %O
Pretpostavimo da imamo 100 g jedinjenja, tako da onda imamo:
43.40 g Na, 11.30 g C i 45.30 g O
Izračunamo broj molova svakog od njih:
Na1.89C0.94O2.83
m( Na )
43.40g
n( Na ) 

 1.89m ol
M ( Na) 23g / m ol
Naći odnos malih celih brojeva
tako što se svaki broj podeli sa
najmanjim od njih (0.94)
n(C ) 
n(O) 
m(C )
11.30g

 0.94m ol
M (C ) 12g / m ol
m(O)
45.30g

 2.83m ol
M (O) 16g / m ol
Na2CO3
Natrijum-karbonat
Izračunati empirijsku formulu jedinjenja koje sadrži: 28.00 % K, 26.00 %
Cl, 46.00 %O.
Pretpostavimo da imamo 100 g jedinjenja, tako da onda imamo:
28.00 g K, 26.00 g Cl i 46.00 g O
Izračunamo broj molova svakog od njih:
m( K )
28.00g
n( K ) 

 0.72m ol
M ( K ) 39g / m ol
n(Cl ) 
n(O) 
K0.72Cl0.73O2.88
Naći odnos malih celih
brojeva tako što se svaki
brojpodeli sa najmanjim od
njih (0.72)
m(Cl )
26.00g

 0.73m ol
M (Cl ) 35.5 g / m ol
m(O)
46.00g

 2.88m ol
M (O) 16g / m ol
KClO4
Kalijum-perhlorat




Napisati hemijsku jednačinu-reaktante i
proizvode
Izjednačiti broj atoma sa leve i desne strane
Postaviti proporciju (ispod jedinjenja pisati
podatke koji su dati u zadatku i šta se traži)
Rešiti proporciju
E + O2 → ExOy
ExOy → E + O2
C + O2 → CO2
N2O3 → N2 + O2
 2 Mg
+ O2 →2 MgO
12g
x
2∙ 24g
2∙40
12  2  40
x
2  24
x  20g
 2N2O3
7.2g
2∙ 76g
→ 2 N2 +3 O2
x
3∙32g
7.2  3  32
x
2  76
x  4.55g
2CuO → 2 Cu+ O2
200 g
2∙ 79.5g
x dm3
22.4 dm3
200 22.4
x
2  79.5
x  28.18 dm
3

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
Zn +2 HCl → ZnCl2 + H2
130g
x dm3
65g
22.4 dm3
130 22.4
x
65
x  44.8dm
3

MCO3 → MO + CO2
Razlaganjem karbonata se dobija odgovarajući oksid
MO i ugljenik(IV)-oksid
CaCO3 → CaO + CO2
200 g
x dm3
100 g
22.4 dm3
200 22.4
x
100
x  44.8dm
3

Baze (hidroksidi) – imaju hidroksilnu OH grupu
I
Natrijum-hidroksid
Kalijum-hidroksid
NaOH
I
KOH
II
Kalcijum-hidroksid
Magnezijum-hidroksid
Ca(OH)2
II
Mg(OH)2
OH grupa – uvek jednovalentna
Kiseline – imaju vodonik H – jednovalentan
i kiselinski ostatak
Hlorovodonična kiselina
Sumporna kiselina
Sumporasta kiselina
Azotna kiselina
Azotasta kiselina
Fosforna kiselina
Ugljena kiselina
HCl
H2SO4
H2SO3
HNO3
HNO2
H3PO4
H2CO3
Baza + kiselina → so + voda
NaOH + HCl → NaCl + HOH
Mg(OH)2 + H2SO4 →MgSO4 + 2HOH
NaOH + HCl → NaCl + H2O
20 g
xg
40 g
58.5 g
20  58.5
x
40
x  29.25g
2 KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2 H2O
9.8 g
xg
98 g
174 g
174 9.8
x
98
x  17.4 g
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 +6 H2O
111 g
xg
3∙74 g
310 g
111 310
x
3  74
x  155g
DOMAĆI
1. Izračunati procentni sastav elemenata u azotnoj kiselini.
2. Izračunati procentni sastav elemenata u kalcijum-hidroksidu.
3. Odrediti najednostavniju formulu jedinjenja koje sadrži 40.0% Ca,
12.0% C, 48.0%O.
4. Odrediti najednostavniju formulu jedinjenja koje sadrži 2.94% H,
29.79% C, 68.09%O.
5. Koliko se grama kalcijum-hlorida dobija reakcijom 148 grama kalcijum
hidroksida sa hlorovodoničnom kiselinom ?
6. Koliko je grama natrijum-sulfata dobija reakcijom 160 grama natrijum
hidroksida sa sumpornom kiselinom ?
7. Koliko se grama magnezijum-hlorida dobija reakcijom 116 grama
magnezijum- hidroksida sa hlorovodoničnom kiselinom ?
8. Koliko se grama natrijum-fosfata dobija reakcijom 80 grama natrijumhidroksida sa fosfornom kiselinom ?

similar documents