MASTERSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Report
MASTERSTUDIUM I
ØKONOMI OG
ADMINISTRASJON
Engelsk tittel:
Master Programme in
Business Administration
Studiets fagområder og
kjerneområder
Studiets fagområder er økonomi
og administrasjon, og
kjerneområdene (hovedprofilene)
er
— finans og økonomistyring og
— organisasjon og ledelse.
—Studiet skal etableres som et toårig
heltidsstudium (120 studiepoeng).
—Studiet gir bred kompetanse innen
metode, foretaksøkonomi og
administrasjon og ledelse, og det skal
gi dybdekompetanse avhengig av
studentenes valg av fordypning.
Opptakskrav
—Grunnlaget for opptak er
bachelorgrad i økonomi og
administrasjon.
Studiets oppbygning. Obligatoriske
og valgfrie emner, bredde og
fordypning
— Det toårige masterprogrammet består av:
— Obligatorisk metodeemne
— Fordypning/hovedprofil - minimum:
— Støtteprofil/breddeprofil- minimum:
— Valgemner
— Masteroppgave knyttet til hovedprofil
10 sp
40 sp
20 sp
20 sp
30 sp
Obligatoriske fellesemner:
—Statistiske metoder
—Finansstyring
—Strategisk personalledelse
10 sp
10 sp
10 sp
Finans og økonomistyring:
—Finansiell økonometri (obligatorisk)
10 sp
—Verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp 10 sp
—Risikostyring
10 sp
—Derivater
10 sp
—Corporate governance
10 sp
—Internstyring
10 sp
—Evt. emner ved samme profil ved UMB eller
samarbeidende institusjon i utlandet
Organisasjon og ledelse:
—Samfunnsvitenskapelig metode (obl.)
10 sp
—Strategiutvikling
10 sp
—Arbeidsmiljø og ledelse
10 sp
—Strategier for internasjonalisering i en globalisert
økonomi
10 sp
—Evt. emner ved samme profil ved UMB, ved MSL
eller ved samarbeidende institusjon i utlandet
—Etikk
10 sp
—Emnet i Etikk og bedriftenes samfunnsansvar
kan inngå som emne i studentens støtteprofil
uavhengig av hovedprofil.
—Masteroppgave knyttet til hovedprofil,
sp
30
Valgemner/Utenlandsopphold
—Studenten kan velge 20 studiepoeng
som valgemner.
—Studenten kan velge emner fra
samarbeidende studier/institusjoner i
Norge eller utlandet.
Studieplan
1. studieår
2. studieår
Høst
Vår
Høst
Vår
Statistiske metoder
(obl.)
Fin.økonometri
eller
Samf.vit.metode
Valgemne (støtte)/
Utveksling
Finansstyring
(obl.)
Fordypning
Finans eller Org.
Valgemne/
Utveksling
Masteroppgave
med
oppgaveseminar
(30 sp)
Strategisk
Personalledelse
(obl.)
Fordypning
Finans eller Org.
Valgemne/
Utveksling

similar documents