Nasze przedszkole - edukacja przedszkolna dla

Report
NASZE PRZEDSZKOLE
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
DLA WSZYSTKICH DZIECI
GMINY KOZIEGŁOWY
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej”
Cel projektu
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie
Koziegłowy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
dzieci niepełnosprawnych oraz promowanie zagadnień
związanych z zasadami równości płci.
Zadania realizowane w projekcje
• realizacja kampanii promocyjno- informacyjnej
z elementami zasady kulturowej równości szans
„Nasze przedszkole”,
• rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola,
• integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w wieku przedszkolnym.
Grupa docelowa
• dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujące wiejski teren
Gminy Koziegłowy, które nie zostały objęte
edukacją przedszkolną,
• dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do przedszkola
lub oddziałów przedszkolnych,
• dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• rodzice (opiekunowie) dzieci przedszkolnych
szczególnie dzieci niepełnosprawnych.
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
Zad.1 Realizacja kampanii promocyjno- informacyjnej
z elementami zasady kulturowej równości szans
„Nasze przedszkole”
Kampania informacyjno- promocyjna
• został zakupiony komputer oraz oprogramowanie
do prowadzenia strony internetowej
• strona internetowa
http://przedszkole-kozieglowy.szkolnastrona.pl
• piszą o nas – BIP Koziegłowy, prasa lokalna,
Kampania informacyjno- promocyjna
Materiały promocyjne
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
PIECZONKI
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
JASEŁKA
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy SP Cynków
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy SP Koziegłówki
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego
przy ZS w Lgocie Górnej
Dzieci z Przedszkola w Koziegłowach
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
Dzieci z Oddziału Integracyjnego w Starej Hucie
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
FESTIWAL
TAŃCA I PIOSENKI
Dzieci z Oddziału Integracyjnego w Starej Hucie
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
FESTIWAL
TAŃCA I PIOSENKI
Dzieci z Oddziału przy SP Koziegłówki
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
FESTIWAL
TAŃCA I PIOSENKI
Dzieci z Oddziału przy SP Cynków
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
FESTIWAL
TAŃCA I PIOSENKI
Dzieci z Oddziału przy ZS Pińczyce
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
FESTIWAL
TAŃCA I PIOSENKI
Dzieci z Oddziału przy ZS Lgota Górna
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
FESTIWAL
TAŃCA I PIOSENKI
Dzieci z Przedszkola w Koziegłowach
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
FESTIWAL
TAŃCA I PIOSENKI
Dzieci z Oddziału
przy SP w Siedlcu Dużym
Wielki finał
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
Konkurs plastyczny „JA ZA 20 LAT”
przy współudziale
Gminnego Ośrodka Kariery w Koziegłowach
pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
Imprezy zorganizowane
w ramach projektu
Wystawa prac
w Urzędzie GiM Koziegłowy
Wręczenie nagród
podczas festiwalu
Warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół,
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
W celu uświadomienia nauczycielom prowadzącym
zajęcia w grupach przedszkolnych znaczenia
przekazywania wiedzy na temat zagadnień związanych
z równością płci dla rozwoju kompetencji społecznych
dziewczynek i chłopców zorganizowano
dwa 8 -godzinne warsztaty.
Warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół,
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
Zad.2 Rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola.
• wydłużenie pracy Przedszkola w Koziegłowach
i oddziału zamiejscowego w Starej Hucie codziennie
od godz. 16.00 – 18.00,
• w tym dodatkowo od 1 marca wydłużono czas pracy
oddziału przy SP w Siedlcu Dużym i Koziegłówkach
(2 razy w tygodniu od godz. 15.00 – 16.00)
Zrealizowano 667 godzin
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
• sobotnie dyżury
(2 soboty w miesiącu od godz. 8.00 – 13.00),
Przeprowadzono 20 dyżurów – 100 godzin
• zajęcia muzyczne i plastyczne w oddziałach
przedszkolnych.
Zrealizowano
114 godzin muzycznych
112 godzin plastycznych
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
Uczestnictwo dzieci w projekcie
Koziegłowy
i Stara Huta;
95
187
Cynków;
18
Siedlec Duży;
13
Koziegłówki;
16
Lgota Górna;
20
Pińczyce;
25
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
w tym:
Chłopcy
90
Dziewczynki
97
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
w tym:
Dzieci
nie objęte
edukacją
przeszkolną
dziewczynki; 11
Dzieci
nie objęte
edukacją
przeszkolną
chłopcy; 7
Dzieci objęte
edukacją
przeszkolną;
169
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
Realizowany projekt umożliwia dzieciom udział
w nieodpłatnych zajęciach:
• rytmiczno-muzycznych,
• plastycznych,
• z elementami języka angielskiego,
• ogólnorozwojowych z gimnastyką korekcyjną,
• teatralnych z elementami logopedii.
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
Tak się bawimy …
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
… ćwiczymy …
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
… i rozbudzamy
tkwiącego w każdym
dziecku geniusza.
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
Zad. 3 Integracja dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
w wieku przedszkolnym.
Zadanie w całości realizowane w Oddziale
Zamiejscowym w Starej Hucie.
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
Przystosowano i wyposażono salę do zajęć gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej w które prowadzone są zajęcia przez specjalistę
w wymiarze 6 godzin tygodniowo. (zrealizowano 240 godzin)
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
Od 1 października funkcjonuje Sala Doświadczeń Świata, która w całości
została wyposażona ze środków unijnych ( 48 000 PLN)
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
W placówce prowadzone są zajęcia z dziećmi
niepełnosprawnymi przez ekspertów pedagogiki specjalnej:
• psychologa - 7 godzin tygodniowo,
• pedagoga terapii sensorycznej - 7 godzin tygodniowo,
• pedagoga pedagogiki specjalnej - 7 godzin tygodniowo.
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
Warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
• 2 warsztaty 8-godzinne,
• wsparcie dla 10 rodzin wychowujących dziecko
niepełnosprawne.
Działania podejmowane
w ramach realizacji projektu
Placówka została doposażona w materiały plastyczne,
środki dydaktyczne i sprzęt na ogólną kwotę
89 327,22 zł
Czy warto?
Czy integracja dzieci
ze specjalnymi potrzebami
ma sens ?
Czy warto?
Z pewnością wielu z Państwa
zadało sobie to pytanie...
Czy warto?
Niech odpowiedzią będą
wpisy rodziców
po zakończonych warsztatach:
Czy warto?
Czy warto?
Czy warto?
Czy warto?
Czy warto?
Bardzo dziękujemy
za okazane wielkie serce,
bo to również dzięki Wam
te małe dzieci mają daną szansę
na normalność.
Czy warto?
Tylko razem
pomocna dłoń silniejsza
tylko razem
życzliwość strach umniejsza
tylko razem
otworzymy naszym dzieciom nowe drzwi
bez lęku o każdy dzień i o dobre sny
/J. Wojdas/
Dziękujemy za uwagę

similar documents