Interpretace laboratorních výsledků

Report
Interpretace dat v laboratorní
medicíně
Daniel Rajdl
Informační dráha výsledku
• ordinující lékař indikoval správný laboratorní ukazatel ve správný čas
• zdravotní sestra dobře odebrala vhodný vzorek biologického materiálu
Preanalytická • vzorek byl včas a za správných okolností (např. teplota, zabránění přístupu světla
…) dopraven do laboratoře
fáze
Analytická
fáze
• vzorek byl v laboratoři správně připraven a analyzován
• výsledek vyšetření se včas dostal k ordinujícímu lékaři
• ordinující lékař dokázal správně interpretovat výsledek a adekvátně změnit léčbu
Postanalytická
pacienta
fáze
brain2brain
Referenční rozmezí
HRM
2,5 %
95 % = referenční rozmezí
34,1 %
34,1 %
10
20
parametricky
13,6%
2,5. perc. – 97,5 perc. = 95%
13,6 %
0
%
2,5 %
Průměr ± 2 SD = 95%
30
40
DRM
-3SD
-2SD
-1SD
průměr
1SD
2SD
3SD
neparametricky
naměřené hodnoty
5% zdravých je mimo RR
čím víc indikovaných metod, tím víc
výsledků bude mimo RR (u 20
nezávislých metod = 64%)
1. 2.
nejmenší
3.
98. 99. 100.
největší
Rozhodovací mez, diagnostická senzitivita
a specifičnost
Cut-off = rozhodovací mez
(rozhodujeme o diagnóze, riziku, léčbě …)
zdraví
nemocní
SN
SP
FN FP
negativní
pozitivní
výsledek testu
á 
áě í
šℎ í
Snížení cut-off
Snížení cut-off hodnoty
• zvýšení diagnostické senzitivity (↑ SP)
• snížení diagnostické specifičnosti (↑ FP)
Vysoká
prevalence
o 28 SP více
o 4 FP více
senzitivita
specifičnost
Nízká
o 9 SP více
o 23 FP více
senzitivita
specifičnost
• konsenzus (např. odborné
doporučení na základě
„optimální“ diagnostické
senzitivity + specifičnosti
a finančních možností,
podle toho, co bude
následovat po „pozitivním
výsledku“)
• ROC (receiver operating
characteristics) křivka
% správně pozitivních (senzitivita)
Způsoby určení cut-off, ROC
% falešně pozitvních (100 – specifičnost)
Screening
• Populační
(dyslipidémie, Ca kolon, novorozenci)
Výběr populace
• Selektivní
(celiakie, hypotyreóza, v těhotenství)
• choroba musí být:
– častá
– závažná
– léčitelná
• screeningová metoda rozumně
drahá a efektivní (porovnat
selektivní
populační
1. test (důraz na dg. senzitivitu)
výsledky při provádění screeningu a
bez něj  musí pomoci pacientovi)
• obvykle po testu s vysokou
dg. senzitivitou následuje
(dražší) specifičtější test
pozitivní
2. test (důraz na dg. specifičnost)
negativní
Biologické variability
• intraindividuální variabilita:
rozptyl hodnot u jednoho
člověka
–
např. vlivem denní nebo roční doby, příjmu
potravy, změny polohy těla …
• interindividuální variabilita:
rozptyl hodnot mezi
jednotlivci
Kdy není vhodné použití referenčního
rozmezí?
• Není vhodné, pokud
– lepší je sledovat vývoj v čase
• Např.
– kreatinin
1. měření
2. měření
•
60
– nádorové markery
100 µmol/l
• postupný vzestup markeru po operaci může znamenat
recidivu onemocnění (i přesto, že absolutní hodnoty markeru jsou stále v
referenčním rozmezí)
Porovnání 2 výsledků (kritická diference)
• variabilita výsledků u 1 jedince je dána:
– intraindividuální biologickou variabilitou
– analytickou precizností příslušné metody
• vyjádřením variability výsledku může být
kritická diference (matematické vyjádření toho, že se 2 po sobě jdoucí
výsledky metody u téhož jedince statisticky významně liší)
1. náběr
liší se?
2. náběr
Kritické diference - příklady
1. precizní metoda s
malou intraindividuální
variabilitou (př. ionty v
séru)
2. méně precizní metoda
s velkou
intraindividuální
variabilitou (př. železo
v séru)
Sodík v séru
CD = 2% => 140 ± 2,8
=> 137,2 – 142,8 mmol/l
1. měření
140
2. měření
143 mmol/l
liší se? ANO
Železo v séru
CD = 73% => 20 ± 14,6
=> 5,4 – 34,6 µmol/l
1. měření
20
2. měření
30
liší se? NE
µmol/l
Kritické diference u častých metod
SSSBSSSSSSSSSSSSB-
anaylt
Na+
Ca (celk.)
Albumin
pH [H+]
Kreatinin
Draslík
Glukóza
Cholesterol
ALP
α-Amyláza
AST
Urea
Myoglobin
Kreatinkináza
Bilirubin celk.
Železo
Laktát
CV intra (%)CV inter (%)CV anal (%) CD (%)
0,70
1,00
0,40
1,90
2,80
1,00
3,10
4,20
1,60
3,50
2,00
1,80
4,30
12,90
2,20
4,80
5,60
2,40
5,70
6,90
2,90
6,00
14,90
3,00
6,40
24,80
3,20
8,70
28,30
4,40
11,90
17,90
6,00
12,30
18,30
6,20
13,90
29,60
7,00
22,80
40,00
11,40
25,60
30,50
12,80
26,50
23,20
13,30
27,20
16,70
13,60
2
5
9
10
12
13
16
17
18
24
33
34
39
63
71
73
75
Pokračovat
Souhrn
• referenční rozmezí zahrnuje 95% hodnot zdravé
populace
• rozhodovací mez (cut-off) je hodnota, která rozděluje
výsledky na 2 populace (zdraví/nemocní; bez rizika/s
rizikem …)
– vztah mezi výsledkem testu a přítomností nemoci určuje
diagnostická senzitivita a specifičnost
• porovnáváme-li 2 po sobě (v čase) jdoucí hodnoty
vyšetření u téhož pacienta, musíme vzít v úvahu:
– intraindividuální variabilitu analytu
– analytickou preciznost metody

similar documents