Projekt Rady Rodziców przy SP 53 w Poznaniu * Szko*a nie nudzi * .

Report
Projekt Rady Rodziców przy SP 53
w Poznaniu „ Szkoła nie nudzi ” .
Beneficjentami projektu będą
głównie dzieci w wieku od 9 do 12
lat, uczące się w SP 53 w Poznaniu.
Opis środowiska
• Szkoła Podstawowa nr 53 wchodzi w skład Zespołu
Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu. Choć
szkoła geograficznie znajduje się w granicach miasta
Poznania ( wcześniej wieś Głuszyna) to leży
na peryferiach miasta i uczęszczają do niej także dzieci
z pobliskich małych miejscowości. Niekiedy są to dzieci
z trudnych środowisk, często objętych opieką
socjoterapeutyczną. W szkole funkcjonują również
klasy terapeutyczne, do których uczęszczają dzieci
mające znaczące trudności w nauce, posiadające opinie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dzieci
z różnymi dysfunkcjami, np. niedosłuchem.
Opis środowiska c.d.
• W rejonie szkoły zamieszkują też rodziny, w których
dzieci są zaniedbywane, gdzie rodzice nie radzą sobie w
ich wychowywaniu. Nierzadko w tych rodzinach
występują problemy z motywacją dzieci do nauki. Na
porządku dziennym jest zmaganie się nauczycieli z
niską motywacją dzieci do nauki.
• Stąd na barkach szkoły spoczywa główny ciężar
w przygotowaniu tych dzieci do życia w społeczeństwie
i zapewnieniu im dobrego wykształcenia, co da im w
przyszłości szansę na znalezienie pracy.
Opis środowiska c.d.
• Wiele dzieci uczęszczających do szkoły
pochodzi z rodzin niezamożnych. Stąd Rada
Rodziców, z uwagi na ograniczenia materialne,
ma bardzo ograniczone możliwości
w pozyskiwaniu funduszy od rodziców
i dofinansowywanie zakupu pomocy
dydaktycznych, które w znaczący sposób
podniosłyby, jakość kształcenia i uatrakcyjniły
dla uczniów proces dydaktyczny podczas lekcji
i zajęć pozalekcyjnych.
Cele projektu
• wzrost motywacji uczniów do nauki, uatrakcyjnienie
procesu dydaktycznego ( nowe technologie informatyczne
są pozytywnie odbierane przez dzieci i młodzież),
• dostosowanie formy przekazu treści programowych
do dojrzałości szkolnej dzieci i ich obniżonego wieku
( „sześciolatki w szkole” oraz lepsze przyswajanie treści
przekazywanych obrazem przez młodsze dzieci),
• dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój sylwetki dzieci
poprzez zmniejszenie ciężaru plecaków dzieci
( zastosowanie przez nauczyciela Multibooków w ramach
pracy z tablicą interaktywną na lekcji pozwoli uczniom
na pozostawienie papierowych podręczników w domu)
Cele projektu c.d.
• Powyższe cele mogą zostać zrealizowane
poprzez zastosowanie na lekcjach
nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakim
jest tablica interaktywna pozyskana dzięki
grantowi fundacji Aviva „ To dla mnie ważne”.
Przy aktywnym wykorzystaniu urządzenia
multimedialnego w nauczaniu,
przez wykwalifikowaną kadrę:
•
proces nauczania będzie interesujący i łatwiejszy dla uczniów, np. często szkoła jest
postrzegana przez uczniów, jako nudna, nowe technologie informatyczne wzbudzają
zainteresowanie dzieci, przekazywanie przydatnych w życiu wiadomości w ciekawej formie,
pozwala lepiej skupić uwagę dzieci, wyświetlanie treści programowych na tablicy daje
przekonanie, że są one w zasięgu wzroku każdego ucznia i do niego docierają, obniżona
dojrzałość szkolna dzieci w związku z obniżeniem wieku szkolnego wiąże się z trudnościami w
skupieniu uwagi dzieci podczas całej jednostki lekcyjnej, a tym samym jej efektywnym
wykorzystaniem - należy zwrócić uwagę, że przyspieszeniu wieku szkolnego u dzieci winny
towarzyszyć działania mające na celu uczynienie procesu nauczania, procesem
dostosowanym do potrzeb coraz młodszych dzieci – zastosowanie obrazów zamiast tekstu
pozwala młodszym dzieciom na łatwiejsze zapamiętywanie. ( W naszej szkole już w bieżącym
roku szkolnym 2014/2015 do klas IV trafiły dzieci z dwóch roczników: 2005 i 2004.)
Przy aktywnym wykorzystaniu urządzenia
multimedialnego w nauczaniu,
przez wykwalifikowaną kadrę:
• szkoła będzie postrzegana, jako miejsce ciekawych zajęć, np. dzięki
wizualizacji (obrazy, ikony zamiast tekstu, myszka zamiast kredy)
i wykorzystaniu powszechnej fascynacji dzieci informatyką (grami
komputerowymi, Internetem) realizowany jest postulat nauki
przez zabawę, zajęcia szkolne stają się konkurencyjne dla tzw. „ wagarów”,
szczególnie wśród uczniów ze środowisk wymagających wsparcia
socjoterapeutycznego
Przy aktywnym wykorzystaniu urządzenia
multimedialnego w nauczaniu,
przez wykwalifikowaną kadrę:
• obniżenie ciężaru plecaków uczniowskich, np. wykorzystanie
przez nauczycieli Multibooków na lekcji pozwoli uczniom
na pozostawienie papierowej wersji podręczników w domu
(codziennie w plecaku ucznia szkoły podstawowej znajduje się kilka
podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz zeszytów przedmiotowych,
a podręcznik waży średnio 0,5 kg, wyeliminowanie z uczniowskich
plecaków podręczników będzie działaniem prozdrowotnym,
szczególnie młodsze dzieci są najbardziej narażone na wady
postawy wywołane poprzez zbyt duże obciążenia kręgosłupa.
Wniosek
• Organem wnioskującym jest Rada Rodziców działająca
przy SP 53 w Poznaniu, nieposiadająca wystarczających
własnych środków na zakup tablicy multimedialnej do sali
dydaktycznej, która pełni funkcję pracowni matematyki
dla uczniów klas IV -VI. Niewystarczający budżet szkoły,
jakim dysponuje dyrektor szkoły również nie daje
możliwości pozyskania tablicy interaktywnej
do klasopracowni matematycznej.
Wniosek c.d.
• Wnioskowana kwota grantu to 6 000 złotych, za którą można
zakupić średniej klasy tablicę interaktywną z wymaganymi atestami.
• Organ wnioskujący zobowiązuje się do rozliczenia z wydatków
zgodnie z regulaminem konkursu oraz prowadzenia ewidencji
godzin zajęć dydaktycznych przeprowadzonych z intensywnym
wykorzystaniem tablicy interaktywnej nie tylko na matematyce,
ale także na innych przedmiotach oraz zajęciach pozalekcyjnych.
Wniosek c.d.
• Rada Rodziców przy SP 53 oraz zaangażowani
nauczyciele pracujący w tej placówce dzięki
wsparciu fundacji Aviva mogą w praktyce
zmieniać świat swoich uczniów, poprzez
wyzwolenie u uczniów dodatkowej motywacji
do nauki będącej przepustką do ich lepszej
przyszłości.
Mamy zapał i niezbędną
energię, żeby zmieniać polską
szkołę i naszą lokalną
społeczność oraz świat naszych
dzieci na lepsze!
TABLICA INTERAKTYWNA = CIEKAWSZE LEKCJE + LŻEJSZY PLECAK
TO DLA NAS WAŻNE!
Lekcja z tradycyjną tablicą nie wywołują entuzjazmu u dzieci.
Zbyt mocno obciążone plecaki są przyczyną
wad postawy u dzieci i młodzieży.
Plecaki uczniów wypełnione podręcznikami,
zeszytami ćwiczeń i zeszytami
przedmiotowymi,
to nie lada ciężar.
TABLICA INTERAKTYWNA = CIEKAWSZE LEKCJE + LŻEJSZY PLECAK
TO DLA NAS WAŻNE!

similar documents