Document

Report
‫اسپیرومتری وادیومتری‬
‫دکتر سلطانی‬
‫( متخصص طب کار و بیماریهای شغلی و محیطی )‬
‫ماده ‪ 92‬قانون کار ‪ :‬کليه واحدهاي موضوع ماده ‪ 85‬قانون کارکه شاغلين درآنها به اقتضاي نوع کاردر‬
‫معرض بروزبيماريهاي ناش ي ازکارقراردارند بايد براي همه افراد مذکور پرونده پزشکي تشکيل دهند و‬
‫دست کم سالي يک بار توسط مراکز بهداشتي درماني از آنها معاينات و آزمايشهاي الزم به عمل آورند و‬
‫نمايند‪.‬‬
‫ضبط‬
‫مربوطه‬
‫پرونده‬
‫در‬
‫را‬
‫نتيجه‬
‫تبصره يک‪ :‬چنانچه با تشخيص شوراي پزشکي نظرداده شود که فرد معاينه شده به بيماري ناش ي از‬
‫کار مبتل و يا در معرض ابتل باشد کارفرما و مسئولين مربوطه مکلفند کاراو را براساس نظريه شوراي‬
‫پزشکي مذکور بدون کاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند‪.‬‬
‫منظور ازانجام معاينات دوره اي درفواصل معين دستيابي به اهداف زيراست‪:‬‬
‫ تشخيص زودرس بيماريهاي ناش ي ازکار‬‫ درمان به هنگام و جلوگيري ازبيماريهاي شغلي‬‫ توصيه براي تغييرشغل و يا محدود کردن کارکارگران بيمار‬‫ جلوگيري ازانتقال و انتشاربيماريهاي قابل انتقال‬‫ پيش گيري ازبروزبيماريهاي حرفه اي درافرادي که کارمشابه دارند‪.‬‬‫ مطالعه اثرات عوامل زيان آور محيط کاربرروي کارگران‬‫‪ -‬ارزشيابي روشهاي پيش گيري و ايمني‬
‫• آزمايشاتي که در روند انجام معاينات دوره اي بايد انجام پذيرد با‬
‫توجه به نوع عامل زيان آور تعيين می گردد‪.‬‬
‫باشد‬
‫يکی از اين عوامل زيان آور محيط کار سروصدا مي‬
‫و دسته ای دیگر عوامل آالینده های تنفس ی‬
‫می باشند‪.‬‬
‫‪Ventilation‬‬
‫• روندی که در طی آن ریه ها گاز موجود در آلوئولها را جایگزین می کنند‪.‬‬
‫تست عملکرد ریه (اسپیرومتری)‬
‫• اسپیرومتری روشی است که به صورت پاراکلینیکال جهت کشف نارسایی های‬
‫ریوی استفاده می شود‪ .‬امروزه اسپیرومتری مهمترین‪ ،‬در دسترس ترین و کم‬
‫هزینه ترین آزمون جهت بررسی عملکرد ریه است‬
‫تعریف واژه ها‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اسپیرومتری‪:‬‬
‫عمل انجام شده توسط دستگاه اسپیرومتر را اسپیرومتری می نامند‪.‬‬
‫اسپیرومتر‪:‬‬
‫اسپیرومتر دستگاهی است که توسط آن حجمها و ظرفیتهای ریوی اندازه گیری‬
‫می شود‪.‬‬
‫اسپیروگرام‪:‬‬
‫به برگه ای که دستگاه شاخص ها را روی آن ثبت می کند‪ ،‬اسپیروگرام می‬
‫گویند‪.‬‬
‫نتیجه‬
: ‫بدست آوردن حجم ها و ظرفیت های ریه‬
TLC (Total Lung Capacity) : ‫ظرفیت کلی ریه‬
VC (Vital Capacity) : ‫ ظرفیت حیاتی‬IC (Inspiratory Capacity) : ‫ظرفیت دمی‬
FRC (Functional Residual Capacity) : ‫ظرفیت باقی مانده عملی‬
IRV (Inspiratory Reserve Volume) ‫حجم دمی‬
ERV ((Expiratory Reserve Volume : ‫حجم ذخیره بازدمی‬
RV (Residual Volume) ‫حجم باقی مانده‬
FVC (Forced Vital Capacity) ‫ظرفیت حیاتی اجباری و پر فشار‬
FEV (Expiratory Volume Forced ‫حجم زمانهای بازدمی اجباری‬
FEV1 (Expiratory Volume in First Second Forced)
FVC / FEVı ‫درصد‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‫اختالالت تنفسی‬
‫• اختالالت تهویه ای‬
‫• اختالالت گردش خون‬
‫• اختالالت انتشار گاز‬
‫اندیکاسیون ها‬
‫• تشخیصی‬
‫• مانیتورینگ‬
‫• ارزیابی ناتوانی‬
‫• بهداشت همگانی‬
‫اهداف اسپیرومتری شغلی‬
‫• ‪ -1‬در معاینات قبل از استخدام جهت تعیین استعداد و قابلیت فرد برای کار‬
‫مورد نظر‬
‫• ‪ -2‬تشخیص زود رس بیماریهای ریوی و عوارض ناشی از کار‬
‫• ‪ -3‬درمان بهنگام و جلوگیری از بیماریهای شغلی‬
‫• ‪ -4‬توصیه برای تغییر شغل و یا محدود نمودن کار کارگران بیمار‬
‫• ‪ -5‬حفظ سالمت سایر کارگران و در برخی موارد سایر افراد جامعه‬
‫اندیکاسیون های اسپیرومتری شغلی‬
‫• ‪:Primary prevention‬‬
‫قبل از استخدام جهت تعیین قابلیت فرد برای شغل‬
‫• ‪:Secondary prevention‬‬
‫معاینات دوره ای افراد در معرض‬
‫• ‪: Tertiary prevention‬‬
‫ارزیابی فرد با عالمت تنفسی ‪ ،‬تعیین میزان ناتوانی‬
‫آمادگی برای انجام تست اسپیرومتری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ )1‬از سه ساعت قبل از انجام اسپیرومتری فرد نباید غذای زیادی مصرف کند‪.‬‬
‫‪ )2‬افرادی که مورد تست قرار می گیرند باید هوشیار بوده و قادر به همکاری‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪ )3‬یکساعت قبل از تست از استعمال دخانیات خودداری کرده‬
‫‪ 6 )4‬ساعت قبل از تست ورزش های سنگینی انجام نداده باشد‬
‫‪ )5‬فرد باید لباس راحت به تن داشته باشد‪ ،‬چنانچه لباس چسبان باشد منجر‬
‫به محدودیت در حرکت قفسه سینه می گردد‪ ،‬الزم است لباس چسبان در آورده‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ )6‬بزرگساالن در وضعیت نشسته یا ایستاده و در عین حال راحت قرار گیرند‪.‬‬
‫‪ ) 7‬اندازه گیری قد و وزن بیمار و داشتن سن بیمار از اطالعات اولیه برای‬
‫شروع تست ها میباشد ‪.‬‬
‫همکاری بیمار حین تست رل مهمی در انجام صحیح تستها دارد‬
‫موارد منع استفاده (ممنوعیت ها) از‬
‫اسپیرومتری‬
‫• ‪ -1‬هموتپزی با منشا نامعلوم‬
‫• ‪ -2‬پنوموتوراکس درمان نشده‬
‫• ‪ -3‬وضعیت ناپایدار قلبی – عروقی‬
‫• ‪ -4‬آنوریسم های شکمی یا سینه ای و مغزی‬
‫• ‪ -5‬اعمال جراحی اخیر چشم‬
‫• ‪ -6‬وجود یک بیماری حاد که باعث عدم همکاری بیمار می شود( تهوع –‬
‫استفراغ )‬
‫• ‪ -7‬جراحی های اخیر شکم و قفسه سینه‬
‫عوارض اسپیرومتری ‪:‬‬
‫• ‪ -1‬پنومو توراکس‬
‫• ‪ -2‬افزایش فشارداخل جمجمه‬
‫• ‪ -3‬سنکوپ و سرگیجه – سردرد‬
‫• ‪ -4‬حمالت سرفه‬
‫• ‪ -6‬برونکو اسپاسم‬
‫• ‪ -7‬انتقال عفونتهای در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی‬
Spirometry steps
Equipment performance criteria
Equipment validation
Quality control
Subject maneuvers
Measurements procedures
Acceptability
Repeatability
interpretation
‫‪Acceptable spirometry‬‬
‫• بدون آرتیفکت ‪ :‬سرفه ‪ ،‬تالش مکرر ‪ ،‬لیک ( نشت )‬
‫• شروع خوب‬
‫• بازدم قابل قبول‬
‫• ‪ 6‬ثانیه بازدم یا پالتو در منحنی حجم زمان‬
‫•‬
‫‪ vex‬کمتر از ‪150‬‬
‫• داشتن قله‬
Acceptable spirogram
‫‪Reproducible spirometry‬‬
‫• باید سه تست قابل قبول گرفته شود ‪.‬‬
‫• تفاوت حجم دو ‪ FVC‬و دو ‪ FEV1‬کمتر از‪ 200‬سی سی یا ‪ %5‬باشد‪.‬‬
‫• ادامه تا ‪ 8‬مانور‬
Reproducibility
‫؟‬
‫؟‬
‫؟‬
‫سروصدا باعث ايجاد آثار فيزيولوژيک و رواني زيادي‬
‫بر روي انسان مي شود که از جمله آنهامي توان به‬
‫افت شنوايي اشاره کرد که از مهمترين و معمولترين‬
‫آنها است‪.‬‬
‫برنامه حفاظت شنوايي( ‪)HCP‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫برنامه پیشگيری از ‪ NIHL‬در محیط شغلی مي باشد و شامل ‪ 6‬برنامه است‪:‬‬
‫مونیتورینگ صدا‬
‫کنترلهای مهندس ی‬
‫کنترلهای سازمانی‬
‫آموزش کارگر‬
‫استفاده از وسایل حفاظت فردی‬
‫ارزیابی های اودیومتریک دوره ای‬
‫• اقدامات مهندس ی برای کنترل صدا بهترین گزینه می باشد اما معموال امکان پذیر نمی باشد‪.‬‬
‫• استفاده از وسایل حفاظت شنوایی آخرین گزینه در کنترل مواجهه با صوت می باشد اما به‬
‫علت محدودیت در سایر روش های کنترلی کاربردی ترین روش می باشد‬
‫مانيتورينگ صدا‬
‫ در هر مکانی که احتمال مواجه با صدای باالتر از ‪ 85‬دس ی بل ‪ TWA‬است باید انجام‬‫گردد‪.‬‬
‫ نمونه گيری باید به نحوي انجام گردد تا افراد تحت پوشش برنامه ‪ HCP‬به دقت مشخص‬‫شوند‪.‬‬
‫ خصوصیات صدا باید مشخص گردد‪:‬‬‫‪-1‬فرکانس(غالبا بلند‪،‬پائين یا مخلوط)‬
‫‪-2‬شدت(بر اساس دس ی بل)‬
‫‪-3‬نوع صدا(مداوم ‪،‬متناوب یا ایمپالس ی)‬
‫کنترلهای سازمانی‬
‫• کاهش ساعات تماس کارگر با صدا جهت کاهش ‪ TWA‬از ‪ 85‬دس ی بل‪.‬‬
‫• تثبیت دستورالعمل خاص جهت خرید وسایلی که تولید صدای زیاد می کنند‪.‬‬
‫*این روش نیازبه موافقت مدیر سازمان و سرپرست دارد‪.‬این روش به عنوان روش تکمیلی در‬
‫‪ HCP‬انجام میگردد‪.‬‬
‫• کاهش ساعات تماس با صدا ‪:‬‬
‫به ازای هر ‪ 5‬دس ی بل افزایش شدت صوت محیط از ‪ 90‬دس ی بل ‪ ،‬ساعت‬
‫کاری نصف می شود‪.‬‬
‫• به طور مثال اگر ‪ 95‬دس ی بل شود ساعت کاری ‪ 4‬ساعت شده و اگر ‪100‬‬
‫دس ی بل گردد ساعت کاری باید به ‪2‬ساعت برسد تا زمانی که با روشهای‬
‫دیگر صوت را کاهش دهیم‪.‬‬
‫• حداکثر صوت مجاز در ‪ 15‬دقیقه ‪ 115‬دس ی بل است‪.‬‬
‫آموزش کارگر‬
‫• توضیح اهداف برنامه ‪HCP‬‬
‫• عوامل آسیب رسان صوتی موجود‬
‫• مکانیسم ایجاد کاهش شنوائی‬
‫• هدف از انجام تست های اودیومتری‬
‫• کارگران برای حمایت ازسلمتي خود چه کارهايي مي توانند انجام دهند‪.‬‬
‫* ساالنه باید انجام گردد ومستند سازي آن نيز انجام شود‪.‬‬
‫قوانين كار‬
‫• تبصره ‪ 2‬ماده ‪95‬‬
‫چنانچه كارفرما يا مديران واحد هاي موضوع ماده ‪85‬‬
‫اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار‪ ،‬وسايل و‬
‫امكانات الزم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با‬
‫وجود آموزش هاي الزم و تذكرات قبلي بدون توجه به‬
‫دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننمايد‬
‫كارفرما مسووليتي نخواهد داشت‪ .‬در صورت بروز اختلف‪،‬‬
‫راي هيات حل اختلف نافذ خواهد بود‪.‬‬
‫ارزیابی های اودیومتریک‬
‫• تنها روش کمی كردن نتيجه برنامه های حفاظت شنوائی مي باشد‪.‬‬
‫• از نتایج آن می توان جهت تعیين تناسب وسايل حفاظت فردي جهت کارگران استفاده کرد‪.‬‬
‫• نیاز به انجام آموزش بیشتر کارگران و يا كفايت آن را نشان می دهد‪.‬‬
‫اهداف ادیو متری غربالگری در شاغلين‬
‫• شناسایی زود هنگام کارگران در معرض خطر‬
‫• شناسایی موارد ‪transient threshold shift‬‬
‫• پیشگيری از پیشرفت کاهش شنوایی ناش ی از صوت به مراحل ناتوان کننده و شدید‬
‫• ارزیابی تاثير برنامه های حفاظت شنوایی‬
‫معیار موثر بودن برنامه های حفاظت شنوایی ‪NIOSH‬‬
‫• زمانی برنامه های حفاظت شنوایی را می توان موثر دانست که‬
‫حداکثر در ‪ %5‬ادیوگرام های دوره ای در شاغلين دارای‬
‫مواجهه با صوت غير مجاز ‪ STS‬مشاهده گردد‪.‬‬
‫انواع اديومتري‪:‬‬
‫• اديومتري تون خالص‬
‫• اديومتري گفتاري‬
‫ميزان افتراق گفتاري ‪SDS‬‬
‫آستانه درك گفتار‪SRT‬‬
‫• ادیومتری امپدانس‪ :‬تمپانومتری‪ ،‬رفلکس اکوستیک‬
‫آستانه درك گفتار)‪SRT (Speech Reception Threshold‬‬
‫• حداقل شدت صوتی که در آن فرد قادر است ‪ %50‬كلمات گفته شده را که همگی ساده و دوبخش ی‬
‫هستند ‪،‬بیان كند‪.‬‬
‫• نرمال‪ 0-20:‬دس ي بل‬
Pure Tone Audiometry (PTA)
‫اوديومتري تون خالص‪PTA‬‬
‫• بهترین ومعمولترین آزمون شنوایی سنجی‬
‫شغلی‬
‫• اندازه گيري با استفاده از اوديومتر به‬
‫وسيله اوديولوژيست‬
‫• اندازه گيري شنوايي به واحد دس ي بل‬
‫اوديومتري تون خالص‪PTA‬‬
‫• اصوات خالص با شدتهای مختلف (صفر تا ‪ 120‬دس ی بل )در فرکانسهای‬
‫‪500,1000,2000.3000,4000,6000,8000‬هرتز‪،‬یکبار‬
‫ازطریق هدایت هوایی (توسط هدفون) و یکبار از طریق هدایت‬
‫استخوانی(توسط اسیلتور استخوانی) به هردوگوش ارسال شده و آستانه‬
‫شنوایی برای هر یک از دو مسير اندازه گيری می شود که به ترتیب آستانه‬
‫هدایت هوایی ( ‪ )AC‬و آستانه هدایت استخوانی(‪ (BC‬نامیده می شود‪.‬‬
‫• آستانه شنوائي حداقل شدتي از يك صداي خالص است كه فرد بتواند‬
‫‪ 50‬درصد مواردي را كه صوت به گوش او مي رسد‪ ،‬بشنود‪.‬‬
‫درجه كاهش شنوايي‬
0-20 dB( normal)‫طبيعي‬
20-40 dB) mild) ‫خفيف‬
40-60 dB( moderate) ‫متوسط‬
60-80 dB (severe) ‫شديد‬
>80 dB( profound) ‫عميق‬
•
•
•
•
•
Normal Audiogram
‫انواع كاهش شنوایي‬
Outer Ear
Middle Ear
Inner Ear
Conductive Loss
Auditory Nerve
Sensorineural Loss
Mixed Loss
Low Frequency Hearing Loss
High Frequency Hearing Loss
‫‪Noise Induced Hearing Loss‬‬
‫• کاهش شنوایی از نوع حس ی‬
‫عصبی که بیشترین شدت آن در‬
‫فرکانس های باالی اودیوگرام‬
‫بين ‪ 3‬تا ‪ 6‬کیلو هرتز می باشد‪.‬‬
‫• ”بریدگی ‪ 4‬کیلوهرتز“‬
‫•شکل اودیوگرام دوطرفه و‬
‫متقارن است‬
‫‪Noise Induced Hearing Loss‬‬
‫• با ادامه تماس سروصدا‪ ،‬اندازه‬
‫بریدگی‪ 4‬کیلوهرتز به نواحی فرکانسهای‬
‫باالتر و پایين تر پیشروی می کند‪.‬‬
‫• فرکانس های باالتر (‪6‬کیلوهرتز به باال)‬
‫معموال بیش از فرکانس های پایين تر (‪2‬‬
‫کیلوهرتز به پایين) درگير می شوند‪.‬‬
‫(پيرگوش ي) ‪Presbycusis‬‬
‫• افت شنوایی در فرکانس ‪4000‬و‬
‫‪ 8000‬بطور همزمان دیده شده‬
‫طوریکه آستانه شنوایی در فرکانس‬
‫‪ 8000‬پایینتر از ‪ 4000‬هرتز‬
‫می باشد‪.‬‬
‫اوديومتري‬
‫• اوديومتري پايه‬
‫• اوديومتري دوره اي‬
‫• اوديومتري تاييدي‬
‫• اوديومتري خروج‬
‫اوديومتري پايه‬
‫‪Baseline Audiogram‬‬
‫• درعرض ‪ 30‬روز پس از ورود به كارو برنامه پيشگيري از كاهش شنوايي‬
‫• بايد پس از حداقل‪ 12‬ساعت سپري كردن درمحيط آرام بدون وسايل حفاظت‬
‫شنوايي انجام شود‪.‬‬
‫• استفاده ازوسايل حفاظت شنوايي نبايد جايگزين دوره ‪ 12‬ساعته سكوت شود‪.‬‬
‫‪monitoring Audiograms‬‬
‫• درفواصل يك ساله بايد انجام شود‪.‬‬
‫• برخلف اوديومتري پايه‪،‬اين تست هاي ساالنه بايد در انتهاي شيفت يا در طول‬
‫شيفت كاري انجام شود‪.‬‬
‫• نتايج بايدبا اوديوگرام پايه مقايسه شوند‪.‬‬
‫اوديومتري تاييدي‬
‫‪Confirmation Audiograms‬‬
‫• اگراوديومتري دوره اي‪ ،‬يك شيفت آستانه بارز را نشان دهد‪،‬اوديومتري‬
‫بايددرعرض ‪ 30‬روز مجدد تكرارشود‪.‬‬
‫• ‪ :STS‬تغيير بيشتر يا مساوي‪ 10‬دس ي بل در ميانگين آستانه شنوايي در‬
‫فركانسهاي‪3،2‬و‪ 4‬كيلوهرتز در هر يك از گوش ها را شامل ميشود‪.‬‬
‫• قبل از انجام اوديومتري تاييدي‪ ،‬بايد فرد حداقل ‪ 12‬ساعت در محيط آرام‬
‫حضورداشته باشد تا مشخص شود كه شيفت ‪،‬يك تغيير موقتي يا دائمي در‬
‫حساسيت شنوايي است‬
‫اقدامات الزم در صورت وجود ‪STS‬‬
‫)‪STS (OSHA‬‬
‫• ‪ STS‬به عنوان کاهش شنوایی شغلی ثبت نمی شود‪ .‬اگر در تست تاییدی ( با فاصله یک ماه‬
‫)نيز کاهش شنوایی وجود داشته باشد با ‪ R/O‬سایر موارد که در تشخیص افتراقی قرار‬
‫دارند‪ ،‬به عنوان کاهش شنوایی شغلی قابل ثبت خواهد بود‪.‬‬
‫اوديومتري خروج‬
‫‪Exit Audiogram‬‬
‫• اوديومتري بايد درزمانيكه كارگر شغل خودراترك ميكند يا به طور دائم‬
‫ازمحيط با مواجهه سروصداي باالي ‪ 85‬دس ي بل خارج مي شود‪ ،‬انجام‬
‫گيرد‪.‬‬
‫• اوديومتري خروج مانند پايه بايد پس از حداقل ‪ 12‬ساعت حضوردر‬
‫محيط آرام انجام شود‪.‬‬
‫انديكاسيون ارجاع (آکادمی گوش و حلق وبینی آمریکا)‬
‫• ادیومتری پایه‪:‬‬
‫‪-1‬آستانه شنوایی در فرکانس های ‪ 500-3000‬بیشتر از ‪ 25‬دس ی بل‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪-2‬کاهش شنوایی نامتقارن‬
‫• ادیومتری دوره ای‪:‬‬
‫کاهش شنوایی بیش از ‪ 15‬دس ی بل در ‪ 500-2000‬و بیشتر از ‪ 20‬دس ی‬
‫بل در ‪ 3000-6000‬نسبت به ادیوگرام پایه‬
‫داليل تفاوت درآستانه شنوايي دراديوگرام هاي دوره اي‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ثبت اشتباه آستانه توسط اپراتور‬
‫عدم وجود شرايط تعريف شده اكوستيك براي محيطي كه در آن تست گرفته مي شود‪.‬اين‬
‫امر به ويژه در افرادي كه كاهش شنوايي در آن ها وجود دارد تاثير به سزايي دارد‪.‬‬
‫تغيير آستانه شنوايي )‪ :) STS‬ثبت شرايط زماني از نظر استراحت صوتي ضروري مي باشد‪.‬‬
‫عدم كاليبراسيون استاندارد دستگاه هاي اديومتري‬
‫کالیبراسیون دستگاه ادیومتری‬
‫• ‪Acoustic calibration: yearly‬‬
‫• ‪Functional calibration: daily‬‬
‫• اگر در کالیبراسیون روزانه تفاوت بیشتر از ‪ 10‬دس ی بل نسبت به پایه مشاهده شود دستگاه‬
‫نیازمند کالیبراسیون اکوستیک می باشد وانجام تست باید به تعویق انداخته شود‪.‬‬
‫نكات الزم براي ثبت در اديوگرام‬
‫• ثبت اطلعات فردی‬
‫• شغل‬
‫• زمان انجام تست ( بعد از شیفت‪ ،‬در حين کار‪ ،‬بعد از استراحت (چند ساعت) )‬
‫• اندازه گيری در فرکانس های مورد نیاز‬
‫• تفسير ادیومتری‬
‫تشخيص ‪NIHL‬‬
‫• مواجهه با صداي بيش ازحد مجاز(‪ 85‬دس ي بل)‬
‫بر طبق توصيه آكادمي گوش و حلق وبيني آمريكا اگر ميزان مواجهه شغلي‬
‫از ميزان توصيه شده بيشتر نباشد علت شغلي مطرح نيست‪.‬‬
‫• اديومتري‪:‬‬
‫كاهش شنوايي حس ي‪-‬عصبي‬
‫دو طرفه و اكثرا متقارن‬
‫درگيري بيشتر در فركانس هاي باال مي باشد كه به تدريج فركانس هاي‬
‫گفتاري را نيز درگير ميكند اما هميشه ‪ 4KHZ dip‬حفظ مي شود‪.‬‬
‫تشخيص ‪NIHL‬‬
‫• اديومتري گفتاري‪:‬‬
‫‪ SDS‬معموال كمتر از ‪ %60‬نمي شود‪.‬‬
‫در مواقعي كه ‪ SRT‬تفاوت بيشتر از ‪ 10‬دس ي بل با آستانه‪ PTA‬در فركانس هاي‬
‫‪2‬و‪3‬و‪ KHZ4‬داشته باشد تست انجام شده قابل اعتماد نمي باشد‪.‬‬
‫تشخيص افتراقي‪NIHL‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫پير گوش ي‬
‫اختلل شنوايي ارثي‬
‫اختلالت متابوليك مانند ديابت‪ ،‬هيپوتيروئيدي‪ ،‬نارسايي كليه‪،‬افزايش چربي و کلسترول‬
‫خون و مصرف دارو هاي خاص‬
‫کاهش شنوائی حس ی‪-‬عصبی ناگهانی‬
‫عفونی‬
‫تومورها‬
‫• ‪MS‬‬
‫• بیماری منير‬
‫• کاهش شنوائی غير ارگانیک یا عملکردی‬
‫‪Fitness for work:‬‬
‫• اشتغال به كار در محيط باصداي بيش از حد مجاز در افرادي كه‬
‫كاهش شنوايي زمينه اي دارند منعي ندارد ‪:‬‬
‫‪ -1‬آموزش فرد و توجيه وي در رابطه با اثرات صوت بر شنوايي‬
‫‪ -2‬استفاده ازتجهيزات حفاظت شنوايي‬
‫‪ -3‬وضعیت شنوایی پایدار باشد و یا فرد در معرض عوارض جبران ناپذیر از‬
‫نظر شنیداری نباشد‪.‬‬
‫‪ -4‬پي گيري با اديومتري‬
‫‪Fitness for work:‬‬
‫• در صورتی که فرد کاهش شنوایی شدید نداشته و وضعیت او پایدار باشد حتی در صورت‬
‫منع پزشک‪ ،‬کارفرما می تواند با کسب تعهد کتبی از کارگر و با فراهم نمودن وسایل‬
‫حفاظت فردی مناسب‪ ،‬وی را استخدام نماید‪.‬‬
‫با توجه به اين برآورد معلوم مي شود در صورتي که اطلع رساني و‬
‫آموزش مناسب انجام و نيز تدابير مديريتي به جا اتخاذ گردد ميتوان‬
‫از دچار شدن حدود ‪ 70‬درصد از پرسنل داراي افت شنوايي مخفي به‬
‫ناشنوايي آشکار که پيامدهاي زياد اجتماعي و شخصيتي در بر دارد‬
‫جلوگيري به عمل آورد‪.‬‬
‫• تبصره يک‪ :‬چنانچه با تشخيص شوراي پزشکي نظر داده شود که فرد‬
‫معاينه شده به بيماري ناش ي از کار مبتل و يا در معرض ابتل باشد‬
‫کارفرما و مسئولين مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظريه شوراي‬
‫پزشکي مذکور بدون کاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگري‬
‫تعيين نمايند‪.‬‬
‫آيا كارگر در جريان پرونده پزشكي خود قرار ميگيرد؟‬
‫آيا پس از پايان معاينات دوره اي در مورد ادامه كار كارگران بيمار تصميماتي گرفته‬
‫ميشود؟‬
‫آيا مراقبتهاي ما از كارگران در حال ابتل به بيماري بيشتر ميشود؟‬
‫و هزاران آياي ديگر كه وظيفه شغلي ما به لحاظ داشتن آگاهي است‪.‬‬
‫با تشکر از توجه شما‬

similar documents