Bachelor met verminderde studieomvang

Report
FACULTEIT THEOLOGIE EN
RELIGIEWETENSCHAPPEN
WELKOM!
Godgeleerdheid en
godsdienstwetenschappen
studeren
1. Structuur van de opleidingen
Doctor in de godgeleerdheid
Master in de gespecial. studies in de ggl & gdw
Optie 1: Theologie en religiestudie
Optie 2: Praktische theologie: academische
pastoraatsopleiding
Master in de
wereldgodsdiensten, de interreligieuze
dialoog en de religiestudie + optie
islamitische theologie en
godsdienstwetenschappen
Master in de
godgeleerdheid en de
godsdienstwetenschappen
Bachelor in
de godgeleerdheid en
de godsdienstwetenschappen
SLO in
service
stage
SLO
theorie
SLO
Volledige opleiding
Zij-instromers
Doctor in de
godgeleerdheid
Master in de gespecialiseerde studies
in de godgeleerdheid en de
godsdienstwetenschappen
Master in de
godgeleerdheid en de
godsdienstwetenschappen
Bachelor
met verminderde studieomvang
Permanente
Vorming
Master WIDR
+ optie islamitische theologie
en godsdienstwetenschappen
Schakelprogramma islamitische
theologie en
godsdienstwetenschappen
Certificaat voor het
godsdienstonderwijs
S
L
O
2. Bachelor met verminderde studieomvang
2.1. Toelating
30 tot 120 studiepunten, afhankelijk van de vooropleiding(en)
• Academische bachelor/master in de wijsbegeerte met optie godsdienstwetenschappen:
30 sp
• Professionele bachelor lerarenopleiding met specialisatie godsdienst (nieuwe systeem:
godsdienst en één ander vak): 80 sp
• Professionele bachelor lerarenopleiding specialisatie godsdienst (oude systeem: godsdienst
en twee andere vakken): 90 sp
• Academische bachelor/master in de humane wetenschappen (inclusief wijsbegeerte): 90sp
• Academische bachelor/master in de exacte of biomedische wetenschappen of een
professionele bachelor in de humane wetenschappen: 105 sp
• Professionele bachelor niet behorend tot de humane wetenschappen: 120 sp
Bachelor met verminderde studieomvang
• Toelatingscommissie: Aanvraagformulier toelatingsprocedure
• Geïndividualiseerd studietraject:
in samenspraak met de
studietrajectbegeleider en de onderwijscommissie
• Flexibel
o
voltijds / deeltijds
o
mogelijkheid tot zelfstudie en/of examenspreiding
• Zie: Vademecum voor zij-stromers http://theo.kuleuven.be/nl/studenten
Bachelor met verminderde studieomvang
2.2 Certificaat voor het godsdienstonderwijs
• Voor wie?
o
Houder van een masterdiploma
o
Beroepsuitweg: onderwijs (2de en 3de graad secundair
onderwijs/hoger onderwijs)
• Programma
o
60 studiepunten
• 1 jaar voltijds
• 2 jaar deeltijds
o
Examenspreiding en/of zelfstudie
o
Combinatie met de lerarenopleiding mogelijk
o
+ 30 of 45 sp = bachelordiploma
3. Verloop academiejaar en lesweek
Verloop
academiejaar
1e semester
13 weken les
2 weken kerstvakantie
1 week blok
3 weken examens
Lesvrije week
2e semester
13 weken
les
2 weken paasvakantie
2 weken blok
3 weken examens
12 weken zomervakantie
3 weken examens (augustus/
september)
4. Inhoud van de programma’s
1ste fase
GG/GDW
2de fase
GG/GDW
3de fase
GG/GDW
Theologisch
25 sp
25 sp
25 sp
Godsdienstwetenschappelijk
12 sp
16 sp
12 sp
Filosofisch
6 sp
5 sp
Keuzepakket
12 sp
10 sp
14 sp
5 sp
4sp
4 + 5sp
Inleiding tot het
christendom & de
christelijke theologie +
Oefeningen/scripties
master
mana
ma
4.1.
Inleiding tot het christendom
en de christelijke theologie
• Introductie in kernelementen van het christendom
en christelijke theologie
• Methodologisch onderdeel
Via oefeningen raak je vertrouwd met de bibliotheek,
het bronnengebruik, het schrijven van papers en het
typografisch richtsnoer voor papers en scripties.
Vanaf tweede fase: scriptie met methodologische
ondersteuning
4.2. Theologische componenten
• Bijbelwetenschappen
• Systematische theologie
• Geloof en ethiek
• Geschiedenis van kerk en theologie
• Geloofscommunicatie
4.3. Componenten wereldgodsdiensten, interreligieuze
dialoog en religiestudie
• Wereldgodsdiensten
o.a. inleiding islam, inleiding oosterse
religies, nieuwe religieuze bewegingen
• Interreligieuze dialoog
christendom en islam, christendom en
jodendom
• Religiestudie
o.a. godsdienstige ontwikkelingspsychologie,
godsdienstsociologie, inleiding
godsdienstwetenschap
4.4. Filosofische componenten
• Historische inleiding tot de wijsbegeerte
• Fundamentele wijsbegeerte
• Keuze:
• Geschiedenis van de wijsbegeerte
(oudheid/middeleeuwen/moderne tijd)
• Logica
• Kenleer
• Metafysica
• Algemene moraalfilosofie
•…
4.5. Keuzepakket
• Klassieke talen
• Lezing van teksten
Elke student dient over de eerste drie jaar ten
minste (1) een klassieke taal, (2) een vak ‘lezing
van theologische teksten’ in een klassieke of
moderne taal en (3) een extra vak filosofie te
volgen.
5. Motivatie voor studiekeuze
Motivatie vanuit:
• Persoonlijke interesse in levensbeschouwing en
spiritualiteit
• Religieuze en interculturele interesse
• Wetenschappelijke interesse
• Betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap of beweging
6. Bijzondere initiatieven
•
•
•
•
•
Indiareis
Turkijereis
Concert Messiaen
Bezoek bisdom
…
Studiereis India 2016
• 1 maand India met uitgebreid programma vooraf
• georganiseerd sinds 2002
• volgende, achtste editie: jan/feb 2016
Indiareis 2016
wat?
• werkcollege India (4 studiepunten)
o
o
o
lezingen, excursies, reflectietraject, …
paper
eerste sem. 2015-2016
• studiereis (4 studiepunten)
o
o
o
één maand India
15 januari – 14 februari 2016 (einde eerste week ex. –
einde eerste week tweede sem.)
uitgewerkte paper
Indiareis 2016
wat?
1 maand India
• programma 2007, 2009, 2012 & 2014
o
zie www.indiablog.be voor een gedetailleerd overzicht
• programma 2016 ~ programma 2014
• verblijf in Delhi, Amritsar, Agra, Varanasi, Bihar & Sikkim
Indiareis 2016
wie?
• de reis gaat enkel door als min. 15 studenten zich
hebben ingeschreven op 1 maart 2015
• max. 20 deelnemers
• deelnemers nemen 8 studiepunten op in hun
programma in 2015-2016
• deelnemers zijn studenten (2015-2016!) uit:
o tweede fase bach
o derde fase bach
o WIDR
o vk bach, master, manama
Indiareis 2016
meer info?
− syllabus werkcollege India (A05D9A)
− syllabus studiereis India (A01D3B)
− en vooral: www.indiablog.be
Indiareis 2016
geïnteresseerd?
− stuur vanaf 1 januari 2015 een mailtje naar Prof.
−
−
−
−
Broeckaert ([email protected])
waarin je je interesse laat blijken
kom zeker naar de info-avond op 17 feb 2015
(Kleine Aula, 19-23u)
schrijf voorlopig in vóór 1 maart 2015 (dus dit
academiejaar!)
alle studenten ontvangen hierover mail eind dec
2014 & begin feb 2015
zie ook www.indiablog.be
Indiareis 2016
Studiereis Turkije (A07I6A)
• Van 7 tot 18 april 2015 o.l.v. prof. dr. Reimund Bieringer
• Bezoek van archeologische sites die relevant zijn m.b.t. de
studie van het Nieuwe Testament en de Griekse en
Romeinse cultuur.
• Prijs: 750 euro voor studenten exclusief vliegticket
• Maximum 15 studenten toegelaten
• Info: [email protected]
Concert Messiaen
http://theo.kuleuven.be/nl/algemeen/concert-messiaen/
http://theo.kuleuven.be/en/concert-messiaen/
‘Vingt regards sur l’enfant-Jésus’ (1944) van Olivier
Messiaen (1908-1992), door de Schotse pianist Steven
Osborne.
Het concert gaat door op woensdag 1 oktober om 20.30 u in
de Grote Aula van het Maria Teresia college te Leuven.
5 euro
Mogelijk op te nemen in het kader van Theologische en
godsdienstwetenschappelijke perspectieven
Bezoek bisdom
• Bezoek bisdom Brugge voor studenten bisdom Brugge (10
november, 10 uur)
6. Canoniekrechtelijke graden
INFOSESSIE OP DINSDAG 30 SEPTEMBER
VAN 13 u tot 14 u in lokaal MTC1 01.03
7. Voorstelling UP
Meer info:
URL: http://www.kuleuven.be/up/
8. Studietrajectbegeleiding
• Informatie
• Leerprocesbegeleiding
• Ombudsdienst
• Gesprek
9. Contactpersonen
Prof. dr. Johan De Tavernier, vicedecaan onderwijs
e-mail: [email protected]
Mogelijkheid tot persoonlijk gesprek na afspraak via e-mail
Prof. dr. Annemie Dillen, secretaris FPOC
e-mail: [email protected]
Mogelijkheid tot persoonlijk gesprek na afspraak via e-mail
Prof. dr. Frederiek Depoortere,
studietrajectbegeleider/ombuds
Voor alle praktische vragen over samenstelling programma, examens, enz.
e-mail: [email protected]
URL: http://theo.kuleuven.be/page/studieadvies
9. Contactpersonen
Studietrajectbegeleider voor werkstudenten
E-mail: [email protected]
Mevrouw Rita Dehaes, studentensecretaris
e-mail: [email protected]
Voor vragen m.b.t. examenplanning, ISP/IER, kerkrechtelijke graden, diploma’s
Mevrouw Caroline Schrijvers, medewerker
onderwijssecretariaat
e-mail: [email protected]
Voor vragen m.b.t. het uurrooster, algemene vragen

similar documents