Document

Report
Internasjonaliseringskonferansen 2012
Hva kan en norsk Kina-student brukes
til – en bruksanvisning
Rune Svarverud
Litt historikk, Norge
• Norge i Kina fra 1847. Norsk forretningsliv (skipsfart, handel,
ingeniører, bankvesen osv.) i Kina fra 1860-tallet.
• Systematiske kinastudier ved UiO fra 1966. Politisk, historisk og
kulturell interesse. Undervisningsstab på 4 fra 1980-tallet.
• Kraftig økning i studenttall fra 2003 (fra ca. 10 til 100 nye studenter
per år). Staben økt til 5 i 2004. Studentenes interesse hovedsakelig
innen samfunn, kultur og språk.
• Bergen Konfusiusinstitutt opprettet i 2007, tilbyr språkkurs ved UiB
fra 2008
• NTNU startet et kurs i kinesisk kultur høsten 2011
• ”Krisen i humaniora” ⇒ NTNU har vurdert å stanse tilbudet, UiB er
uavklart (NOKUT) og UiO har ingen mulighet til å utvide
• I tillegg: BI har utveksling til Kina for ca. 60 studenter i internasjonal
markedsføring hvert år. Disse lærer kun litt språk i Kina.
Hvor utdannes norske Kina-studenter i
2012?
Universitetet i Oslo:
• Bachelor (3 år) med 120 sp i kinesisk språk (80sp) og om Kina
(40 sp). 1 semester i Kina inkludert i studieløpet.
• Mulig å studere 1 år i Kina mellom bachelor og master med
Lånekassefinansiering
• 3 ulike spesialisering på master (2 år): 1) samfunn og politikk
2) kultur og historie 3) lingvistikk
Universitetet i Bergen:
• 2 emner i språk à 15 sp som ikke inngår i studieprogram (ca. 10
studenter per år)
NTNU: Ett emne à 7,5 sp Kinesisk kulturkunnskap
BI: Internasjonal markedsføring, i praksis uten språk
Kina: Noen tar høyere utdanningen i Kina
Ungdomsskoler og videregående skoler: Valgfag i STERK vekst!
Hvilken kompetanse har en norsk
Kina-student (fra UiO)?
• Bachelor: Flytende i dagligspråk. Veldig godt
rustet til å lære seg fagspråk. Bredt orientert
om samfunn, politikk, kultur og historie
gjennom engelske og kinesiske kilder.
• Master: Spesialisert seg enten mot samfunn,
mot språk/lingvistikk, eller mot kultur/historie.
Ytterligere utviklet sitt muntlige og skriftlige
kinesiske språk. Trening i å behandle kinesiske
kilder, forholde seg kritisk til alle slags kilder og
å skrive akademisk om Kina. Noen har også
vært 6 mnd. som trainee i Kina.
Hvilken kompetanse har ikke en norsk
Kina-student
• Det lar seg ikke gjøre å studere kinesisk språk mer enn i 80
sp på bachelornivå pga. rigid gradsstruktur
• Det finnes ingen tilbud som kombinerer Kina-studier (språk
og kultur) med fag som bedriftsøkonomi, juss, management
eller ingeniørfag i Norge
• Det er pt ingen norske universiteter som er i stand til å påta
seg større nasjonalt ansvar for Kina-studier pga. ”krisen i
humaniora”. Intet tyder på at Norge vil kunne utvide
opptaket ut over dagens ca. 50 studieplasser (høyere
utdanning blir en propp for studenter med kinesisk fra vgs)
Hva med dem vi liker å sammenligne
oss med?
Antall studiesteder som tilbyr kinesisk som fullt
studieløp
23
18
10
4
1
5
2
2
Hvor mye kinesisk språk lærer Kinastudentene i andre europeiske land?
•
•
•
•
•
Danmark: 4 år med integrerte språkstudier på bachelor kombinert med
studieopphold i Kina.
Sverige (Stockholm): Krever min. 1 semester med kinesisk før opptak
til bachelor. Språkstudier i Kina integrert i bachelor.
Tyskland: Store variasjoner mellom ulike læresteder med ulikt fokus,
noen med fokus på moderne Kina andre med et mer tradisjonelt
sinologisk fokus.
Storbritannia (SOAS): Tilbud om 4-årig bachelor inkludert ett års
studier i Kina
Italia, Nederland og Belgia: Omtrent som Norge med 3-årig bachelor
og mulighet for ett år i Kina mellom bachelor og master, men generelt
med større del kinesisk språk i bachelor (mindre ”støttegruppe”)
Hvor i Europa kan man kombinere
Kina-studier med bedriftsøkonomi,
management eller ingeniørfag?
• Norge: nada
• Danmark: Copenhagen Business School og Syddanske
Universitet (Sønderborg)
• Sverige: Linköping (ingeniørfag)
• Tyskland: Hamburg og Duisburg-Essen
• Storbritannia: Minst 5 steder, bla. SOAS i London og Leeds
• Belgia: Både Ghent og Leuven
• Nederland: Leiden
• Italia: Venezia (og noen flere?)
Hva etterspørres av norsk næringsliv?
•
•
•
•
Språk – kinesisk er fortsatt forretningsspråk i Kina
Kulturforståelse – både generell og forretningskultur
Behovet for kandidater med språk og annet relevant fag er økende
Utfordring: tar lang tid å beherske språket, må kombineres med
relevant fag, må planlegges tidlig
• Hvilke fagkombinasjoner: internasjonal ledelse, økonomi, business
administration, regnskap, statsvitenskap, juss, ingeniørfag og
andre tekniske fag.
• Jobbmuligheter: Norske bedrifter
i Kina, men også i økende grad
kinesiske bedrifter i Norge
(Kilde: Innovasjon Norge Kina)
”Humaniora alene er ikke nok”
”Språk og kulturkunnskap er svært viktig, og selv om det er et
skrikende behov for realfags-utdannede, er ikke det ensbetydende
med at det ikke er behov for folk fra humaniora. Men man må som
regel kunne noe mer en det, og jeg vil oppfordre alle studenter til å
skaffe seg arbeidserfaring i løpet av studiene.”
John G. Bernander, adm.dir. NHO i Morgenbladet 2/3-2012
Er det rimelig at vi overlater dette til hver enkelt student?
Hva burde vi hatt i Norge?
• Muligheter for at studentene lærer mer språk innenfor rammene
av en bachelorgrad
• Studietilbud som kombinerer kinesisk språk og kultur med
bedriftsøkonomi, management, marketing, ledelse, juss og
ingeniørfag
• Muligheter for å øke den nasjonale kapasiteten for å utdanne
studenter med kinesisk språk og kultur i fagkretsen
Hvor er Norge om 5-10 år?
•
•
•
•
På samme sted som i dag hvis budsjettkurvene i humaniora fortsetter
å peke nedover og ingen tar nasjonalt ansvar
Kinesisk er nylig spilt inn som forslag til nytt nasjonalt SAK-område
(samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon). Kanskje kan dette
medføre en bedre arbeidsdeling og nasjonal planlegging av
studietilbudet?
Universitetene, høyskolene, BI, NHH, NHO, Innovasjon Norge og
andre burde finne måter å samarbeide på for å legge til rette for mer
yrkesrettede studieløp med kinesisk
Det virker allikevel urealistisk at Norge skal nå opp på nivå med våre
naboland innen 5-10 år
Takk for meg!
谢谢

similar documents