1 i 2 stopnia - Wydział Humanistyczny AGH

Report
1
Rekrutacja lato 2009
Wyniki rekrutacji letniej
na studia w AGH w roku 2012
Sprawozdanie i podsumowanie
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna AGH
listopad 2012
2
Wykaz wykorzystanych dokumentów
Uchwała Senatu AGH nr 99/2011 z dn. 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i
trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013.
Uchwała Senatu AGH nr 24/2012 z dn. 15 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia
liczby miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013.
Uchwała Senatu AGH nr 95/2012 z dn. 30 maja 2012 r. w sprawie reasumpcji
Uchwały Senatu AGH nr 99/2011 z dn. 31 maja 2011 r.
Zarządzenie Nr 10/2012 Rektora AGH z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji rekrutacji na studia
w AGH w roku akademickim 2012/2013.
Zrządzenie JM Rektora w sprawie rekrutacji obcokrajowców.
Rekrutacja na studia w AGH w latach 2007-2011 (prezentacje).
Sprawozdania CKE z egzaminów maturalnych w latach 2010,2011 i 2012 r.
Statystyki Systemu Obsługi Rekrutacji eRekrutacja.
3
Układ i cel prezentacji
1.
2.
3.
4.
5.
Zasady i procedury rekrutacyjne.
Wyniki rekrutacji na studia w AGH.
Rankingi kierunków.
Zastrzeżenia wnoszone przez kandydatów.
Propozycje na kolejny rok rekrutacji na studia w AGH.
Cel prezentacji:
1. Przedstawienie wyników rekrutacji na wszystkie wydziały,
kierunki, formy i rodzaje studiów prowadzone w AGH na tle
wyników akcji rekrutacyjnej w latach ubiegłych .
2. Podsumowanie wyników tegorocznej rekrutacji.
3. Usprawnienie procedur rekrutacyjnych na lata przyszłe.
4
1. Zasady i procedury rekrutacyjne
Szkolenia
1. W dniu 13.06.11 zorganizowano szkolenie dla przewodniczących, zastępców
i sekretarzy WKR w zakresie:
•
zasad rekrutacji na rok akad. 2012/2013
•
obsługi SOR eRekrutacja
•
strony internetowej poświęconej rekrutacji
2. Przewodniczący WKR-ów zorganizowali podobne szkolenia na swoich
Wydziałach.
3. Każdorazowo przed rankingami prowadzonymi na dany etap rekrutacji
przedstawiano obowiązujące zasady i rozstrzygano wątpliwości. Rankingi
kończono w momencie osiągnięcia konsensusu wszystkich Wydziałów.
4. W listopadzie 2012 na spotkaniu z przedstawicielami WKR-ów zostanie
podsumowany przebieg rekrutacji letniej na rok akademicki 2012/2013 i
omówione będą przygotowań do rekrutacji zimowej 2012/2013.
5
1. Zasady i procedury rekrutacyjne
Główne zasady rekrutacji w roku 2012 (1)
Podobnie jak w latach ubiegłych na listach kandydatów zakwalifikowanych na
poszczególne kierunki studiów 1 i 2 stopnia znalazły się wyłącznie osoby, które
uzyskały wskaźnik rekrutacji W wyższy lub równy wartości granicznej, ustalonej
uchwałą właściwego WKR dladanego kierunku i etapu rekrutacji. Od tej zasady
możliwe były tylko trzy odstępstwa:
- laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego,
- stypendyści Rządu RP kierowani na studia wyższe w AGH przez MNiSW,
- kandydaci, podejmujący studia w AGH na podstawie umów o współpracy z
uczelniami zagranicznymi lub krajowymi, rekrutowani w swoich macierzystych
uczelniach.
6
1. Zasady i procedury rekrutacyjne
Główne zasady rekrutacji w roku 2012 (2)
•
Przy kwalifikacji na studia 1 stopnia (za wyjątkiem Wydziału Humanistycznego)
stosowano jednolity wskaźnik rekrutacji W, zależny tylko od jednego przedmiotu
głównego (matematyka lub fizyka lub chemia lub… itd.) oraz języka obcego.
•
Przy kwalifikacji na studia 2 stopnia stosowano jednolity wskaźnik rekrutacji W, na
który składała suma dwóch ważonych ocen: jedna ze sprawdzianu lub rozmowy
kwalifikacyjnej, druga z przeliczenia oceny średniej ze studiów.
•
W rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 1 i 2 stopnia przyjmowanie
zgłoszeń oraz rejestracja kandydatów odbywały się wyłącznie elektronicznie,
poprzez System Obsługi Rekrutacji eRekrutacja (SOR).
•
Osoba, która wysłała do SOR zgłoszenie elektroniczne zostawała zarejestrowana jako kandydat na studia dopiero po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej 80
zł. Kandydat otrzymywał wówczas numer identyfikacyjny, a SOR obliczał wartość
wskaźnika rekrutacji W na dany kierunek (w większości przypadków na podstawie
ocen ze świadectwa dojrzałości pobieranych z bazy danych KReM).
•
Opłata rekrutacyjna była identyfikowana elektronicznie przez SOR (kilka %
nieskutecznie, co wymagało dodatkowej identyfikacji ręcznej). Wpłaty kandydatów na
studia 2 stopnia były identyfikowane przez WKR w momencie dostarczania
dokumentów.
.
7
1. Zasady i procedury rekrutacyjne
Główne zasady rekrutacji w roku 2012 (3)
•
•
•
•
•
•
Po dokonaniu rejestracji kandydat mógł złożyć tylko po jednej deklaracji
kierunków studiów na każdy stopień i rodzaj studiów (stacjonarnych i
niestacjonarnych).
W każdej deklaracji na studia I stopnia kandydat mógł wymienić w preferowanej
kolejności kierunek główny i cztery alternatywne kierunki studiów na tym
samym lub różnych wydziałach Uczelni. Niektóre kierunki studiów
zrezygnowały z przyjmowania kandydatów z tzw. alternatyw.
W deklaracji na studia 2 stopnia kandydat mógł wymienić tylko jeden kierunek
studiów.
W rekrutacji uzupełniającej kandydat mógł wymieniać te same lub inne kierunki
studiów. Kandydat nie wnosił dodatkowej opłaty rekrutacyjnej jeżeli w poprzednich
etapach uzyskał status kandydata i nie został umieszczony na listach
zakwalifikowanych.
Do momentu zamknięcia bazy przed rankingowaniem kandydat mógł zmieniać
kolejność preferowanych kierunków.
Po znalezieniu się na liście zakwalifikowanych kandydat dokonywał wpisu
składając podanie o przyjęcie na studia oraz komplet dokumentów w siedzibie
właściwego WKR. Po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów
kandydat otrzymywał decyzję o przyjęciu na studia.
8
1. Zasady i procedury rekrutacyjne
Kalendarium rekrutacji letniej 2012
•
Kalendarium rekrutacji jest uzależnione od terminu wydania świadectw
dojrzałości oraz udostępnienia wyników egzaminów maturalnych przez
Krajowy Rejestr Matur.
•
W roku 2012 rekrutację na wszystkie formy i stopnie studiów prowadzono
według kalendarium jednolitego dla całej Uczelni.
•
Kalendarz rekrutacji uzupełniającej (wrześniowej) na studia stacjonarne
niestacjonarne I stopnia był tak ustalony, aby pozwolić kandydatom
niezakwalifikowanym na studia stacjonarne I stopnia aplikować na studia
niestacjonarne.
•
Terminy wpisów na studia niestacjonarne były ustalane samodzielnie przez
WKR i pozwalały na wpisanie studentów, którzy z różnych, ale
uzasadnionych powodów nie zrobili tego w ustalonym terminie.
•
Kalendarz rekrutacji nie był krytykowany przez WKR.
9
1. Zasady i procedury rekrutacyjne
Opłaty rekrutacyjne
•
Opłata rekrutacyjna w roku 2012 wynosiła 80 zł za wybrany rodzaj i stopień
studiów (bez względu na liczbę wybranych alternatywnych kierunków).
•
Studenci, którym nie zostali zakwalifikowani w rekrutacji zasadniczej na żaden z
kierunków wymienionych w deklaracji mogli uczestniczyć w rekrutacji
uzupełniającej lub dodatkowej na ten sam rodzaj i stopień studiów w ramach
wniesionej już opłaty.
•
Opłatę rekrutacyjną ponownie musieli wnieść kandydaci, którzy w którejś z
wcześniejszych rekrutacji zostali zakwalifikowani na którykolwiek z kierunków
studiów wymienionych w deklaracji elektronicznej. Ponowna rekrutacja była
możliwa po rezygnacji ze studiów na danym kierunku.
10
1. Zasady i procedury rekrutacyjne
Limity przyjęć
•
•
•
Planowana liczba miejsc na I roku studiów w roku akademickim 2012/2013
została ustalona Uchwałą nr 24/2012 Senatu AGH z dnia 15 lutego 2012 r.
W celu zwiększenia prawdopodobieństwa zapełnienia planowanej liczby miejsc w
rekrutacji zasadniczej prawie wszystkie Wydziały wystąpiły do JM Rektora o
umieszczenie na listach zakwalifikowanych więcej nazwisk kandydatów
spełniających warunek przyjęcia niż przewiduje uchwała Senatu. JM Rektora
scedował decyzję na ręce Prorektora ds. Dydaktycznych, który ustalił te liczby w
porozumieniu z wydziałami na postawie statystyk wpisów z lat ubiegłych.
Procedura ta doskonale zdała egzamin. W lipcu wpisani zapełnili ogółem
ok. 99% limitu miejsc w skali całej AGH, ale na 14 kierunkach brakło 5%
kandydatów do limitu.
Ze względu na bardzo dobre wpisy 41 kierunków (na 55) odstąpiło od
rekrutacji uzupełniającej (tzw. wrześniowej).
11
1. Zasady i procedury rekrutacyjne
Kwalifikacja kandydatów
•
Rankingi na poszczególne rodzaje i stopnie studiów prowadzone były na
wspólnych posiedzeniach UKR i WKR jednocześnie na wszystkie kierunki
studiów. Przedstawiciele WKR na bieżąco ustalali wartość graniczną wskaźnika
rekrutacji Wgr, która gwarantowała zakwalifikowanie na dany kierunek studiów,
wszyscy na bieżąco śledzili wyniki i mogli je korygować.
•
Na kierunkach na których możliwy był nabór także z kierunku alternatywnego
rankingowanie na studia stacjonarne I stopnia prowadzono przy pomocy
algorytmu pozwalającego WKR na wybór strategii: wolę swoich lub wolę
lepszych poprzez zmianę wartości granicznej wskaźnika rekrutacji Wgr i
liczby zakwalifikowanych osób.
•
Ze względu na małą liczbę kandydatów na studia niestacjonarne 1 stopnia, oraz
na studia 2 stopnia, na większości kierunków nie wprowadzono wartości
granicznej wskaźnika rekrutacji Wgr.
12
1. Zasady i procedury rekrutacyjne
Przebieg rekrutacji (1)
Rekrutacja letnia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
przeprowadzona jest najczęściej dwukrotnie:
• w lipcu jest to tzw. rekrutacja zasadnicza obejmująca także tzw. propozycje
UKR (w tym roku UKR skorzystał z tej możliwości w 554 przypadkach).
• we wrześniu, o ile na kierunkach studiów zostają wolne miejsca, uruchamiana
jest tzw. rekrutacja uzupełniająca, obejmująca także ew. propozycje UKR (w
tym roku do zapełnienia we wrześniu zostało tylko ok. 5% miejsc (402 miejsca)
z tzw. limitu uchwalonego przez Senat AGH).
• w szczególnie uzasadnionych okolicznościach JM Rektor AGH ogłasza tzw.
rekrutację dodatkową; dla tej rekrutacji ogłaszane jest też nowe kalendarium
rekrutacji (w tym roku ten przypadek nie wystąpił).
13
1. Zasady i procedury rekrutacyjne
Przebieg rekrutacji (3)
Propozycje UKR
Są to arbitralne propozycje przyjęcia na studia na kierunki, na których
pozostały jeszcze nie obsadzone miejsca. Propozycje takie składano
drogą e-mailową kandydatom, którzy:
• brali udział w rekrutacji zasadniczej,
• nie zostali zakwalifikowani na żaden zadeklarowany kierunek
studiów,
• wartość ich wskaźnika rekrutacji W była nie mniejsza od wartości
granicznej Wgr na proponowanym kierunku studiów.
W 2012 roku kandydaci otrzymali propozycje UKR jedynie na 4 kierunki
studiów (w roku ubiegłym było 3), na których pozostały nie obsadzone
miejsca.
14
2. Wyniki rekrutacji na studia w AGH
Skąd pochodzą kandydaci na studia w AGH
Liczba kandydatów na studia w AGH w 2012 r.: 21244
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Kandydaci z pierwszych 5 województw stanowią ok. 90 % wszystkich kandydatów.
15
2. Wyniki rekrutacji na studia w AGH
Rekrutacja wrześniowa na studia stacjonarne I stopnia
• Po zakończeniu wpisów na studia stacjonarne I stopnia w
rekrutacji zasadniczej okazało się, że nie obsadzono
jedynie około 5% planowanej liczby miejsc na 14 z 55
kierunków studiów (28 z 53 w roku ubiegłym).
• Rekrutacja wrześniowa na większości kierunków miała
więc ograniczony zasięg. Oznacza to, że Wydziały
uzupełniły nieliczne wolne miejsca głównie kandydatami o
wysokim wskaźniku rekrutacji W.
16
2. Wyniki rekrutacji na studia w AGH
Rekrutacja na studia w AGH na rok akademicki 2012/2013
Rekrutacja
1S_lipiec
1S_wrzesień
1N_lipiec
1N_wrzesień
2S
2N
1=1S+1N
2=2S+2N
S=1S+2S
N=1N+2N
SUMA
Limit
Senacki
7335
7335
2975
2975
810
2085
10310
2895
8145
5060
13205
Przyjęci
11429
526
2360
833
436
562
15148
998
12391
3755
16146
%
%
Przyjętych Wpisani Wpisanych
155,81
7259
98,96
7,17
373
5,08
79,32
1637
55,03
28,00
637
21,41
53,83
427
52,72
26,95
505
24,22
146,92
9906
96,08
34,47
932
32,34
152,13
8059
98,94
74,21
2779
54,92
122,27
10838
82,07
17
2. Wyniki rekrutacji na studia w AGH
Wpisy na Wydziały AGH podczas rekrutacji letniej 2012
Liczba wpisanych studentów na Wydziały AGH
Wydział
1S_lipiec 1S_wrzesień 1N_lipiec 1N_wrzesień
Razem na EAIiIB
559
30
123
8
Razem na EiP
342
Razem na FiIS
320
Razem na GGiIŚ
376
23
275
95
Razem na GGiOŚ
886
122
Razem na GiG
662
33
461
94
Razem na H
191
22
23
Razem na IMiC
315
46
19
Razem na IMiR
976
190
117
Razem na IMiIP
657
89
59
51
Razem na MS
211
0
Razem na MN
279
Razem na IEiT
543
9
110
16
Razem na O
215
74
12
24
Razem na WNiG
325
188
79
Razem na Wydziale Z
397
151
111
RAZEM na Uczelni
7254
380
1637
637
2S
12
3
0
2N
25
140
60
0
118
2
100
84
49
23
58
27
0
0
132
427
38
1
60
0
505
Suma
757
345
320
909
1068
1334
403
405
1341
883
311
279
716
326
652
791
10840
18
2. Wyniki rekrutacji na studia w AGH
Porównanie statystyk zakwalifikowanych i wpisanych
Rodzaj studiów / Rok
Lato 2010
Lato 2011
Lato 2012
Podania ogółem (1 i 2 stopnia)
26140
24563
24252
Podania na studia stacjonarne
20187
19808
19724
Podania na studia niestacjonarne
4753
4755
4528
Przyjęci ogółem (1 i 2 stopnia)
bd.
17227
16154
Przyjęci na studia stacjonarne
bd.
12902
12399
Przyjęci na studia niestacjonarne
bd.
4325
3755
Wpisani ogółem (1 i 2 stopnia)
10279
10761
10840
Wpisani na studia stacjonarne
7230
7588
8061
Wpisani na studia niestacjonarne
3049
3173
2779
19
2. Wyniki rekrutacji na studia w AGH
Wypełnienie limitu przy rekrutacji na studia
w roku 2012 i porównanie z latami od 2008 do 2011
Studia stacjonarne
Rodzaj studiów
Studia niestacjonarne
1 stopnia
2 stopnia
1 stopnia
2 stopnia
Wypełnienie limitu
senackiego 2012
104,1 %
52,7 %
76,4 %
24,2 %
Wypełnienie limitu
senackiego 2011
101,2 %
44,9 %
67,4 %
32,5 %
Wypełnienie limitu
senackiego 2010
102 %
97 %
77 %
52 %
Wypełnienie limitu
senackiego 2009
98 %
63 %
54%
59 %
Wypełnienie limitu
senackiego 2008
96 %
17 %
55 %
59 %
20
2. Wyniki rekrutacji na studia w AGH
Wykaz zlikwidowanych ZOD
(lub kierunku studiów w ZOD) AGH w 2012 r.
ZOD (Wydział)
ZOD w Dąbrowie Górniczej (Z)
ZOD w Limanowej (GGiOŚ)
ZOD w Jaśle (IMiR)
ZOD w Nowym Sączu–Nawojowej (IMiR)
ZOD w Jastrzębie Zdr. (GGiOŚ) – kier. Górnictwo i Geologia
ZOD w Mielcu (IMiR) – kier. Automatyka i Robotyka
ZOD w Nowym Sączu (WNiG) – kier. Górnictwo i Geologia
ZOD w Jastrzębiu Zdr. (WNiG) – kier. Górnictwo i Geologia
ZOD w Nowym Sączu (GGiIŚ) – kier. Inżynieria Środowiska
ZOD w Rudzie Śląskiej (GGiIŚ) – kier. Inżynieria Środowiska
ZOD w Jastrzębiu Zdr. (FiIS) – kier. Informatyka Stosowana
ZOD w Jaworznie. (GiG) – kier. Inżynieria Środowiska
ZOD w Dąbrowie Górniczej (EAiE) – kier. Elektrotechnika
ZOD w Nowej Soli (O)
Razem: 14
Uchwała Senatu AGH
Uchwała nr 134/2012
Uchwała nr 135/2012
Uchwała nr 136/2012
Uchwała nr 137/2012
Uchwała nr 138/2012
Uchwała nr 139/2012
Uchwała nr 140/2012
Uchwała nr 141/2012
Uchwała nr 142/2012
Uchwała nr 143/2012
Uchwała nr 144/2012
Uchwała nr 146/2012
Uchwała nr 150/2012
Uchwała nr 176/2012
21
3. Rankingi kierunków
Liczba kandydatów na jedno miejsce
na studia stacjonarne w 2012 roku, poz 1 - 20
(dane dla I etapu rekrutacji tylko dla kierunku głównego)
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kierunek i Wydział
Na 1 miejsce (poz. w 2011 r.)
Budownictwo (GiG)
7,5 (1)
Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)
5,8 (2)
Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)
4,8 (4)
Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)
4,7 (-)
Teleinformatyka (IEiT)
4,3 (-)
Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)
4,3 (5)
Inżynieria Akustyczna (IMiR)
4,0 (3)
Mechatronika (IMiR)
4,0 (11)
Informatyka (IEiT)
3,8 (7)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)
3,5 (18)
Energetyka (EiP)
3,4 (8)
Inżynieria Materiałowa (IMiC)
3,4 (21)
Turystyka i Rekreacja (GGiOŚ)
3,3 (19)
Technologia Chemiczna (IMiC)
3,2 (25)
Kulturoznawstwo (H)
3,0 (6)
Górnictwo i Geologia (WNiG)
3,0 (16)
Informatyka Stosowana (EAIiIB)
2,7 (12)
Automatyka i Robotyka (EAIiIB)
2,6 (17)
Geofizyka (GGiOŚ)
2,5 (10)
Zarządzanie (Z)
2,4 (14)
22
3. Rankingi kierunków
Liczba kandydatów na jedno miejsce
na studia stacjonarne w 2012 roku, poz 21 – 40
(dane dla I etapu rekrutacji tylko dla kierunku głównego)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Górnictwo i Geologia (GiG)
Socjologia (H)
Informatyka i Ekonometria (Z)
Elektrotechnika (EAIiIB)
Informatyka Stosowana (FiIS)
Inżynieria Środowiska (GiG)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (GiG)
Matematyka (M)
Inżynieria Środowiska (GGiIŚ)
Górnictwo i Geologia (GGiOŚ)
Automatyka i Robotyka (IMiR)
Chemia budowlana (IMiC)
Technologia Chemiczna (EiP)
Fizyka Medyczna (FiIS)
Ceramika (IMiC)
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (IMiR)
Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)
Inżynieria Środowiska (GGiIŚ)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (MN)
Mechatronika (in English) (IMiR)
2,4 (31)
2,4 (9)
2,3
2,2
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
23
3. Rankingi kierunków
Liczba kandydatów na jedno miejsce
na studia stacjonarne w 2012 roku, poz. 41 - 55
(dane dla I etapu rekrutacji tylko dla kierunku głównego)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)
Fizyka Techniczna (FiIS)
Górnictwo i Geologia (ZOD Jastrz. Zdr.) (GiG)
Ochrona Środowiska (GGiOŚ)
Informatyka Stosowana (IMiIP)
Informatyka Stosowana (GGiOŚ)
Elektronika i Telekomunikacja (in English) (EAIiE)
Inżynieria Materiałowa (IMiIP)
Inżynieria Materiałowa (MN)
Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)
Edukacja Techniczno-Informatyczna (IMiIP)
Metalurgia (MN)
Metalurgia (O)
Wirtotechnologia (O)
Metalurgia (IMiIP)
Średnia dla Uczelni w roku 2012 (2011)
1,2
1,1
1,1
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
2,2 (2,3)
24
3. Rankingi kierunków
Ranking kierunków ze względu na wymagany wskaźnik rekrutacji W
(dane dla kierunku głównego), poz. 1-20
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kierunek i Wydział
Automatyka i Robotyka (EAIiIB)
Informatyka (IEiT)
Informatyka Stosowana (EAIiIB)
Inżynieria Akustyczna (IMiR)
Mechatronika (IMiR)
Teleinformatyka (IEiT)
Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)
Budownictwo (GiG)
Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)
Geofizyka (GGiOŚ)
Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)
Informatyka Stosowana (FiIS)
Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)
Automatyka i Robotyka (IMiR)
Energetyka (EiP)
Matematyka (MS)
Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)
Elektrotechnika (EAIiIB)
Inżynieria Materiałowa (IMiC)
Górnictwo i Geologia (WNiG)
Wskaźnik W (2011)
905 (917)
905 (887)
888 (884)
880 (882)
880 (768)
853 ( - )
851 (821)
848 (860)
836 (833)
826 (821)
820 (762)
800 (770)
795 ( - )
780 (764)
773 (748)
728 (700)
701 (750)
700 (600)
700 (565)
696 (485)
25
3. Rankingi kierunków
Ranking kierunków ze względu na wymagany wskaźnik rekrutacji W
(dane dla kierunku głównego), poz. 21-40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Technologia Chemiczna (IMiC)
Elektronika i Telekomunikacja (in En.) (EAIiE)
Inżynieria Środowiska (GGiOŚ)
Informatyka i Ekonometria (Z)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)
Fizyka Techniczna (FiIS)
Chemia Budowlana (IMiC)
Mechatronika (in English) (IMiR)
Górnictwo i Geologia (GGiOŚ)
Fizyka Medyczna (FiIS)
Inżynieria Środowiska (GiG)
Górnictwo i Geologia (GiG)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (GiG)
Inżynieria Środowiska (GGiIŚ)
Turystyka i Rekreacja (GGiOŚ)
Informatyka Stosowana (GGiOŚ)
Informatyka Stosowana (IMiIP)
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (IMiR)
Zarządzanie (Z)
Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)
690 (540)
686 (604)
650 (700)
640 (584)
640 (562)
635 (626)
630 (629)
610 (616)
600 (350)
591 (594)
550 (550)
550 (441)
530 (451)
530 (525)
521 (465)
504 (508)
473 (411)
454 (362)
450 (500)
426 (360)
26
3. Rankingi kierunków
Ranking kierunków ze względu na wymagany wskaźnik rekrutacji W
(dane dla kierunku głównego), poz. 41-55
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Ceramika (IMiC)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (MN)
Technologia Chemiczna (EiP)
Kulturoznawstwo (H)
Inżynieria Materiałowa (IMiIP)
Socjologia (H)
Ochrona Środowiska (GGiOŚ)
Inżynieria Materiałowa (MN)
Metalurgia (MN)
Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)
Wirtotechnologia (O)
Metalurgia (O)
Metalurgia (IMiIP)
Górnictwo i Geologia -ZOD Jastrzębie Z. (GiG)
Edukacja Techniczno-Informatyczna (IMiIP)
414 (350)
403 (401)
400 (350)
392 (447)
363 (268)
352 (481)
350 (420)
283 (207)
282 (205)
264 (366)
229 (198)
213 (192)
212 (181)
202 (202)
168 (162)
27
Wyniki egzaminów maturalnych z matematyki
i języka angielskiego w latach 2010 - 2012
(według danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną)
2010
2011
2012
366 623
(-14,1 %)
81 %
54 235
355 116
(-3. 2 %)
75,5 %
58 312
342 531
(-5,5 %)
80 %
57 641
Matematyka – poziom podstawowy
Matematyka – poziom rozszerzony
58,5
49,3
48,2
44,5
55,8
48,4
J. angielski - poziom podstawowy
J. angielski – poziom rozszerzony
62,4
68,4
69,7
70,4
68
64
Liczba maturzystów
Odsetek sukcesów
Liczba maturzystów zdających matematykę na
poziomie rozszerzonym
Wyniki procentowe egzaminu maturalnego:
Wskaźnik rekrutacji W wyliczony dla wyników matury
(matematyka + j. angielski) z 2012 r wynosi : 549
28
„Statystyczny kandydat” miałby szansę dostać się w rekrutacji zasadniczej
na AGH jedynie na kierunki znajdujące się na miejscach od 33 na liście
rankingowej.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Technologia Chemiczna (IMiC)
Elektronika i Telekomunikacja (in En.) (EAIiE)
Inżynieria Środowiska (GGiOŚ)
Informatyka i Ekonometria (Z)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)
Fizyka Techniczna (FiIS)
Chemia Budowlana (IMiC)
Mechatronika (in English) (IMiR)
Górnictwo i Geologia (GGiOŚ)
Fizyka Medyczna (FiIS)
Inżynieria Środowiska (GiG)
Górnictwo i Geologia (GiG)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (GiG)
Inżynieria Środowiska (GGiIŚ)
Turystyka i Rekreacja (GGiOŚ)
Informatyka Stosowana (GGiOŚ)
Informatyka Stosowana (IMiIP)
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (IMiR)
Zarządzanie (Z)
Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)
690
686
650
640
640
635
630
610
600
591
550
550
530
530
521
504
473
454
450
426
29
3. Rankingi kierunków
Zapisywalność kandydatów na kierunki studiów
na studia stacjonarne w 2012 roku, poz. 1 - 20
(dane dla I studiów stacjonarnych 1 stopnia)
Kierunek i Wydział
Limit
Przyjęci Przyjęci Wpisani Wpisani
Wpisani
senacki
% limitu
% przyjętych % limitu
Teleinformatyka (IEiT)
60
75
125,0
68
90,7
113,3
Geofizyka (GGiOŚ)
60
65
108,3
58
89,2
96,7
Mechatronika (in English) (IMiR)
60
80
133,3
71
88,7
118,3
Górnictwo i Geologia (WNiG)
150
190
126,7
162
85,3
108,0
Informatyka Stosowana (EAIiIB)
120
140
116,7
113
80,7
94,2
Inżynieria Akustyczna (IMiR)
60
66
110,0
52
78,8
86,7
Informatyka (IEiT)
180
233
129,4
183
78,5
101,7
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (GiG)
130
180
138,5
139
77,2
106,9
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (IMiR)
60
85
141,7
65
76,5
108,3
Górnictwo i Geologia (GGiOŚ)
300
360
120,0
271
75,3
90,3
Mechatronika (IMiR)
120
149
124,2
112
75,2
93,3
Automatyka i Robotyka (EAIiIB)
120
153
127,5
115
75,2
95,8
Elektrotechnika (EAIiIB)
200
290
145,0
215
74,1
107,5
Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)
150
220
146,7
163
74,1
108,7
Górnictwo i Geologia (GiG)
200
280
140,0
205
73,2
102,5
Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)
480
720
150,0
519
72,1
108,1
Elektronika i Telekomunikacja (EAIiE)
240
380
158,3
270
71,1
112,5
Automatyka i Robotyka (IMiR)
180
224
124,4
157
70,1
87,2
Informatyka Stosowana (IMiIP)
160
285
178,1
198
69,5
123,7
Informatyka Stosowana (FiIS)
90
140
155,6
97
69,3
107,8
30
3. Rankingi kierunków
Zapisywalność kandydatów na kierunki studiów
na studia stacjonarne w 2012 roku, poz. 21 - 40
(dane dla studiów stacjonarnych 1 stopnia )
Kierunek i Wydział
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (MN)
Wirtotechnologia (O)
Socjologia (H)
Elektronika i Telekomunikacja (in En.) (IEiT)
Inżynieria Materiałowa (IMiC)
Chemia budowlana (IMiC)
Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)
Metalurgia (O)
Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)
Inżynieria Środowiska (GiG)
Metalurgia (MN)
Ceramika (IMiC)
Energetyka (EiP)
Informatyka Stosowana (GGiOŚ)
Inżynieria Materiałowa (IMiIP)
Technologia Chemiczna (EiP)
Fizyka Techniczna (FiIS)
Matematyka (MS)
Kulturoznawstwo (H)
Inżynieria Środowiska (GGiIŚ)
Limit
Przyjęci Przyjęci Wpisani Wpisani
Wpisani
senacki
% limitu
% przyjętych % limitu
90
145
161,1
100
69,0
111,1
90
93
103,3
64
68,8
71,1
90
170
188,9
117
68,8
130,0
30
32
106,7
22
68,7
73,3
60
105
175,0
72
68,6
120,0
30
50
166,7
34
68,0
113,3
60
65
108,3
44
67,7
73,3
200
224
112,0
151
67,4
75,5
210
321
152,9
215
67,0
102,4
145
245
168,9
163
66,5
112,4
90
137
152,2
90
65,7
100,0
50
104
208,0
68
65,5
136,0
180
290
161,1
189
65,2
105,0
90
160
177,8
103
64,4
114,4
160
260
162,5
167
64,2
104,4
150
240
160,0
154
64,2
102,7
120
198
165,0
123
62,1
102,5
200
346
173,0
211
61,0
105,5
60
124
206,7
74
59,7
123,3
180
270
150,0
161
59,6
89,4
31
3. Rankingi kierunków
Zapisywalność kandydatów na kierunki studiów
na studia stacjonarne w 2012 roku, poz. 41 - 55
(dane dla studiów stacjonarnych 1 stopnia)
Kierunek i Wydział
Limit
Przyjęci Przyjęci Wpisani Wpisani
Wpisani
senacki
% limitu
% przyjętych % limitu
Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)
150
196
130,7
116
59,6
77,3
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)
150
250
166,7
147
58,8
98,0
Technologia Chemiczna (IMiC)
140
240
171,4
141
58,7
100,7
Informatyka i Ekonometria (Z)
60
110
183,3
64
58,2
106,7
Inżynieria Materiałowa (MN)
90
155
172,2
89
57,4
98,9
Fizyka Medyczna (FiIS)
75
180
240,0
100
55,6
133,3
Inżynieria Środowiska (GGiOŚ)
210
299
142,4
164
54,8
78,1
Górnictwo i Geologia (ZOD Jastrz. Zdr.) (GiG)
70
110
157,1
60
54,5
85,7
Ochrona Środowiska (GGiOŚ)
210
290
138,1
155
53,4
73,1
Zarządzanie (Z)
150
350
233,3
187
53,4
124,7
Turystyka i Rekreacja (GGiOŚ)
120
180
150,0
94
52,2
78,3
Edukacja Techniczno-Informatyczna (IMiIP)
160
260
162,5
129
49,6
80,6
Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)
60
149
229,2
67
44,4
103,1
Budownictwo (GiG)
120
243
202,5
95
39,1
79,2
Metalurgia (IMiIP)
160
523
326,9
96
18,3
60,0
Uczelnia RAZEM
7335 11429
155,8
7259
63,5
99,0
32
3. Rankingi kierunków
Liczba nieodebranych indeksów na wydziałach AGH
(studia stacjonarne 1 stopnia, stan na 14 listopada 2011 i ?? listopada 2012)
Wydział
Liczba nieodebranych indeksów
2011
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Energetyki i Paliw
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Górnictwa i Geoinżynierii
Humanistyczny
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Matematyki Stosowanej
Metali Nieżelaznych
Odlewnictwa
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Zarządzania
Razem liczba nieodebranych indeksów
8
17
11
53
22
17
20
12
79
11
13
24
2
7
2012
11
13
14
8
23
102
46
14
28
21
54
4
31
19
0
16
301 (4,1%)
404 (5,3 % )
3+2 (MSIB)
EAIiIB
IEiT
33
3. Rekrutacja uzupełniająca - Rankingi kierunków
Liczba kandydatów na jedno miejsce i wskaźnik rekrutacji W
na studia stacjonarne w 2012 roku
(dane tylko dla kierunku głównego)
Poz.
Kierunek i Wydział
Pozostałe
miejsca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Inżynieria Środowiska (GGiIŚ)
Górnictwo i Geologia (GGiOŚ)
Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)
Turystyka i Rekreacja (GGiOŚ)
Budownictwo (GiG)
Elektronika i Telekomunikacja (in English) (IEiT)
Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)
Ochrona Środowiska (GGiOŚ)
Inżynieria Środowiska (GGiOŚ)
Edukacja Techniczno-Informatyczna (IMiIP)
Górnictwo i Geologia - ZOD Jastrzębie Zdr. (GiG)
Metalurgia (IMiIP)
Wirtotechnologia (O)
Metalurgia (O)
14
27
14
25
25
8
34
50
34
32
9
56
26
48
271
440
204
318
309
76
304
325
202
145
34
146
65
110
19,4
16,3
14,6
12,7
12,4
9,5
8,9
6,5
5,9
4,5
3,8
2,6
2,5
2,3
Średnia dla Uczelni w roku 2012
402
2949
7,3
Na 1
Kandydaci miejsce
Wskaźnik W
(rekrutacja
zasadnicza)
724
761
800
655
769
860
817
592
712
597
388
432
450
400
(530)
(600)
(795)
(521)
(848)
(686)
(851)
(350)
(650)
(168)
(202)
(212)
(229)
(213)
34
3. Rekrutacja na studia niestacjonarne 1 stopnia
Wypełnienie limitów na kierunki studiów
na studia niestacjonarne w 2012 roku – część 1
Rekrutacja podstawowa (I) i Rekrutacja uzupełniająca (II)
Wydział i Kierunek
Limit
senacki
Wpisani
I
II
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Automatyka i Robotyka
60
52
1
Elektrotechnika
75
71
5
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia
180
153
19
Geodezja i Kartografia (ZOD Nowy Sącz)
60
34
9
Geodezja i Kartografia (ZOD Ruda Śląska)
60
49
9
Inżynieria Środowiska
120
39
38
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Budownictwo
90
90
Górnictwo i Geologia
150
137
Górnictwo i Geologia (ZOD Jastrzębie Zdrój)
60
52
6
Górnictwo i Geologia (ZOD Jaworzno)
150
119
Inżynieria Środowiska
60
28
31
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
90
37
43
Wydział Humanistyczny
Kulturoznawstwo
60
7
10
Socjologia
120
15
9
Wpisani Wypełnienie
razem
% limitu
53
76
88,3
101,3
172
43
58
77
95,6
71,6
96,7
64,2
90
137
58
119
59
80
100,0
91,3
96,7
79,3
98,3
88,9
17
24
28,3
20,0
35
3. Rekrutacja na studia niestacjonarne 1 stopnia
Wypełnienie limitów na kierunki studiów
na studia niestacjonarne w 2012 roku – część 2
Rekrutacja podstawowa (I) i Rekrutacja uzupełniająca (II)
Wydział i Kierunek
Limit
senacki
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronika i Telekomunikacja
Informatyka
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Inżynieria Materiałowa
Technologia Chemiczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (ZOD
Mielec)
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechanika i Budowa Maszyn (ZOD Mielec)
Mechatronika (ZOD Mielec)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Informatyka Stosowana
Inżynieria Materiałowa
Metalurgia
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka
Wpisani
I
II
Wpisani Wypełnienie
razem
% limitu
75
50
66
44
7
6
73
50
97,3
100,0
40
80
19
27
7
8
26
35
65,0
43,7
60
46
36
82
136,7
60
120
60
60
14
113
18
-
1
43
-
15
156
18
-
25,0
130,0
30,0
-
60
60
60
44
16
-
19
19
-
63
35
105,0
58,3
-
60
-
18
18
30,0
36
3. Rekrutacja na studia niestacjonarne 1 stopnia
Wypełnienie limitów na kierunki studiów
na studia niestacjonarne w 2012 roku – część 3
Rekrutacja podstawowa (I) i Rekrutacja uzupełniająca (II)
Wydział i Kierunek
Wydział Odlewnictwa
Metalurgia
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia
Górnictwo i Geologia (ZOD Krosno)
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Wydział Zarządzania
Informatyka i Ekonometria
Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Razem na uczelni
Limit
senacki
Wpisani
I
II
Wpisani Wypełnienie
razem
% limitu
45
12
18
30
66,7
90
60
120
66
9
114
19
16
28
85
25
142
94,4
41,7
118,3
60
210
210
46
105
22
67
68
172
32,4
81,9
2975
1642
496
2138
71,9
37
4. Odwołania i zastrzeżenia
Odwołania
(reguluje KPA)
•
•
•
•
Odwołanie składane jest od decyzji WKR o odmowie przyjęcia na
studia. W związku z tym odwołanie mogło być rozpatrywane wyłącznie
w przypadku studiów II stopnia.
Odwołania składane są do UKR w terminie 14 dni od daty wręczenia
decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia
warunków i/lub trybu rekrutacji na studia.
UKR wyjaśnia podniesione przez kandydata okoliczności naruszenia
warunków i/lub trybu rekrutacji na studia, a następnie wnioskuje do
Rektora AGH o podjęcie decyzji o uchyleniu lub utrzymaniu w mocy
decyzji WKR.
Złożenie odwołania w przypadku studiów 1 stopnia skutkuje wydaniem
postanowienia o niedopuszczalności odwołania z powodu braku
przedmiotu zaskarżenia, czyli decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
38
4. Odwołania i zastrzeżenia
Zastrzeżenia
• Kandydaci na studia 2 stopnia nie mogli składać odwołań od decyzji
WKR, gdyż wydawane były tylko decyzje pozytywne o przyjęciu na
studia – po zakwalifikowaniu i złożeniu podania o przyjęcie.
• W przypadku studiów 1 stopnia kandydat nie zakwalifikowany lub
osoba, która nie została dopuszczona do procesu rekrutacji mogła w
terminie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości złożyć do
UKR pisemne zastrzeżenia dot. postępowania rekrutacyjnego
przeprowadzonego w WKR.
• Postanowienie o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu zastrzeżeń
podejmował Rektor, po rozpatrzeniu wniosku UKR, podejmuje w
terminie 30 dni od daty wpłynięcia zastrzeżeń.
39
4. Odwołania i zastrzeżenia
Podsumowanie
• Łączna liczba odwołań, zastrzeżeń i podań do wyników i trybu rekrutacji :
rok 2008 - 99,
rok 2009 - 87,
rok 2010 - 32,
rok 2011 – 52,
rok 2012 – 83 (w tym rozpatrzonych pozytywnie 21).
• Głównymi zastrzeżeniami do przebiegu procesu rekrutacji pozytywnie
rozpatrzonymi była nieprawidłowa lub opóźniona identyfikacja opłaty
rekrutacyjnej oraz błędne obliczenie wskaźnika rekrutacji wynikające z
niewłaściwego wprowadzenia ocen ze świadectwa dojrzałości.
• W latach 2006 - 2011 w 2012 (rekrutacja zimowa i letnia). nie było
odwołań do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
40
5. Podsumowanie
Rekrutacja zimowa 2012/2013
• Rekrutacja na studia w AGH już ma charakter permanentny, a nie akcyjny.
Wymaga to utrzymania sprawnego systemu rekrutacji w całej uczelni
funkcjonującego nieprzerwanie przez cały rok.
• Rekrutacji zimowa 2012/2013 będzie miała mniejszy zasięg w porównaniu z
rekrutacją letnią 2012 i będzie krótsza. Nakłada to konieczność odpowiedniego
przygotowania siedzib WKR-ów, gdyż rekrutacja na drugi stopień studiów
wymaga przyjścia kandydatów do WKR.
• Wydziały powinny zabezpieczyć odpowiednie warunki lokalowe dla swoich
WKR-ów, sprawny sprzęt komputerowy z IP tylko dla celów rekrutacji oraz
stworzyć możliwości bezpiecznego przechowywania dokumentacji kandydatów
na okres jednego roku. Koszt tych działań powinny być pokryte z wpłat
poniesionych przez kandydatów i przekazanych przez JM Rektora na Wydziały.
• W celu zapewnienia właściwego poziomu jakości obsługi kandydatów na studia
w AGH osoby biorące udział w pracy WKR-ów nie mogą być przypadkowe.
41
5. Podsumowanie i propozycje na rekrutację 2013/14
Podsumowanie rekrutacji letniej 2012 - pozytywy
• Rekrutacja letnia w roku 2012 była bardzo udana. Praktycznie
wypełniono wszystkie miejsca na Uczelni.
• System SOR eRekrutacja po raz kolejny bardzo dobrze zdał
egzamin. Jest dobrze przyjmowany przez kandydatów i nie
nastręcza problemów w obsłudze dla WKR-ów.
• Bardzo dobrze przez kandydatów została przyjęta decyzja,
aby osoby nie zakwalifikowane mogły uczestniczyć w
kolejnych rekrutacjach w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej.
42
5. Podsumowanie i propozycje na rekrutację 2013/14
Podsumowanie rekrutacji letniej – co można poprawić
• Podstawową zasadą dla zapewnienia sprawności rekrutacji jest dyscyplina
terminowa, czyli dotrzymywanie ustalonego kalendarium rekrutacji i unikanie
wyjątków.
• Rekrutacja wrześniowa powinna być prowadzona najdalej do końca września, a
wpisy na studia niestacjonarne należy zakończyć również do końca września
(ew. najpóźniej do pierwszego zjazdu).
• Dobrą praktyką jest określanie przez Wydziały kierunków studiów, które nie
mogą być umieszczane jako alternatywne na liście kierunków wypełnianej przez
kandydata.
• Limity przyjęć na studia niestacjonarne powinny być określone jako wartości
maksymalne wynikające z możliwości kadrowych i lokalowych danego kierunku,
tak aby bezwarunkowo unikać zwiększania tych wartości ad hoc w trakcie
biegnącej rekrutacji.
43
5. Podsumowanie i propozycje na rekrutację 2012/13
Podsumowanie rekrutacji letniej – co można poprawić
• Koniecznie należy unikać ogłaszania rekrutacji dodatkowej, gdyż prowadzona w
ostatnich dniach przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego powoduje
spore perturbacje w procesie nadawania nr albumów i wyrabianiu studenckich
legitymacji elektronicznych.
• Przyjąć jako zasadę, indywidualne dla danego kierunku, zwiększanie rozmiaru
list osób zakwalifikowanych w stosunku do limitu przyjęć ustalonego uchwałą
Senatu
na
podstawie
statystyk
zapisywalności
uwzględniające
prawdopodobieństwo niedokonania wpisu.
• Rozważyć wspólne sprawdziany na studia 2 stopnia w grupach tzw. kierunków
pokrewnych lub wzajemne uznawanie tych sprawdzianów. Umożliwi to składanie
propozycji innych kierunków zakwalifikowanym, w sytuacji nie uruchomienia
danego kierunku studiów ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów.
• Ze względu na poprawienie procedur należy systemowo uregulować kwestie
tzw. zgód Dziekana na studiowanie na drugim kierunku studiów. Kandydaci
muszą mieć pełną informację o swojej sytuacji z chwila wejścia do systemu
rekrutacji
44
5. Podsumowanie i propozycje na rekrutację 2012/2013
Zadania dla UKR i WKR-ów
• Przygotowanie rekrutacji zimowej 2013 ze szczególnym uwzględnieniem
studiów 2 stopnia i stosunkowo krótkiego czasu na tę rekrutację.
• Usprawnienie wymiany informacji o rekrutacji pomiędzy UKR i Wydziałami
poprzez usprawnienie działalności członków UKR delegowanych przez
poszczególne Wydziały.
• Wyjaśnienie kwestii pełnomocnictw i rodzaju spraw załatwianych na poziomie
WKR lub UKR
• Zebrania UKR-WKR co etap rekrutacji i przypominanie procedur.
• Precyzyjne wytyczne dla WKR ze wskazaniem czego nie wolno w WKR
załatwiać.
• Konieczność
przypominania o terminie wpisów dla kandydatów oraz o
możliwości nie otwarcia danego kierunku studiów z inna propozycją.
45
Dziękuję za uwagę
opracowanie: Prof. dr hab. inż. Andrzej TYTKO
Przewodniczący UKR AGH

similar documents