indirmek için tıklayınız

Report
Uluslararası Sistemde Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) 2. Bölüm
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI
ANAHTAR KAVRAMLAR:
 Realist Okul: Uluslararası ilişkilerin devlet merkezli, ulusal çıkar
ve güç mücadelesi olduğunu iddia eden klasik uluslararası ilişkiler
ekolü.
 Uluslararası Sistem: Uluslararası aktörlerin belirli bir süreklilik,
kural, istikrar ve düzen içinde geliştirdikleri karşılıklı
etkileşimlerle oluşan ve kendine ait bir yapısı ve tipik süreçleri
olan devletler ve devlet-dışı aktörler arası ilişkiler topluluğu.
2
ANAHTAR KAVRAMLAR:
 Süper güç, uluslararası sistemin tamamına zarar verebilecek ve
etkileyebilecek kadar büyük güç kaynaklarına sahip olan
devlettir.
 Bir devletin süper güç olabilmesi için diğer güç kaynakları
yanında nükleer silah da sahip olması gerekir.
 Tüm dünya tarihi boyunca bu özelliğe sahip iki devlet olmuştur:
ABD ve Sovyetler Birliği.
3
ANAHTAR KAVRAMLAR:
 Güç Kaynakları: Devletlerin dış politikalarında başarılı olmak
için sahip oldukları soyut ve somut yeteneklerden oluşan
varlıklarının tamamıdır.
 Dış Politika Stratejileri: Devletlerin dış politikalarında takip
ettikleri uzun dönemli, planlı ve kapsamlı yol ve yöntemlerin
toplamıdır.
 Uluslararası ilişkiler Disiplini: Uluslararası ilişkiler
çalışmalarının yapıldığı akademik bölüm yada alan.
4
ANAHTAR KAVRAMLAR:
 Yumuşak Güç: Başkaları üzerinde ikna ve iş birliği araçları
kullanarak etkili olma yeteneği ve taktiği.
 Sert Güç: Başkaları üzerinde baskı, tehdit ve şiddet araçları
kullanarak etkili olma yeteneği ve taktiği.
5
ANAHTAR KAVRAMLAR:
 Sömürgeleşmenin nedenleri: Avrupa’dan Amerika’ya
kolonileşmenin nedenleri arasında,
 dinî ve siyasi özgürlük arayışı,
 altın gibi doğal kaynaklara ulaşma,
 zengin ekonomik şartlara ve
 geniş topraklara sahip olma hedefleri vardır.
6
ANAHTAR KAVRAMLAR:
 Merkantilizm: 16-18.yüzyıllarda Avrupa’da geçerli olan
ekonomi politikası.
 Bu yüzyıllarda altın ve gümüş gibi değerli madenlerin ülkeye
girişinin artırılması ve ülkeden çıkışının azaltması anlamına
gelen Merkantilizm’in
 20. yüzyıldaki karşılığı korumacılıktır.
7
ANAHTAR KAVRAMLAR:
 Manifest Destiny / Kutsal Misyon: Amerikalıların kendilerini
seçkin, kutsal (Tanrının bahşettiği) ve özgün bir toplum olarak
görmesi ve
 değerlerinin diğer halklar ve ülkeler içinde faydalı ve gerekli
olacağını düşünerek, yayma inancı ve hedefidir.
 Hatta bu hakka sahip oldukları düşüncesidir.
8
ANAHTAR KAVRAMLAR:
 Reel politik: Çıkar ve güç kriterleri dikkate alınarak oluşan dış
politika anlayışı. Ayrıca, gerçekçi dış politika olarak da
tanımlanır.
 Gunboat Diplomasi: Deniz ve kara kuvvetleri ile silah gücünü
diplomatik baskı aracı olarak kullanarak dış politikada etkili
olma taktiği.
9
ANAHTAR KAVRAMLAR:
 Müşterek Güvenlik Sistemi: Bir devletin başka bir devlete
saldırarak uluslararası barış ve güvenliği bozması
durumlarında,
 saldırgan ülkeye karşı
 tüm uluslararası aktörlerin uluslar arası örgüt çerçevesinde
müştereken/işbirliği içinde hareket ederek ve gerekli ekonomik,
ticari,diplomatik ve benzeri barışçı yöntemleri kullanarak
 uluslararası sistemde güvenlik ve barışı korumasıdır.
10
ANAHTAR KAVRAMLAR:
 1929 Büyük Ekonomik Buhranı: 1929 yılında ABD Wall Street
borsasının çökmesi sonucu ABD şirketlerinin ve ekonomisinin
üretim düşüşü yaşaması ve bunun etkilerinin tüm dünya
ekonomisinde ortaya çıkardığı büyük kriz.
 Topyekün Karşılık: Sovyetler Birliği’nin NATO üyelerinden
birine yapacağı olası bir saldırıya karşı NATO’nun tüm askerî
imkânları kullanılarak savunma yapılması stratejisi.
11
1- ABD dış politikası ile ilgili kavram ve yaklaşımların,
Uluslararası ilişkiler disiplinini etkilemesinin nedeni nedir?
 Uluslararası ilişkiler disiplini, genel olarak Batılı ama daha çok
ABD’li yazarların ve düşünürlerin etkisi altında gelişmiştir.
 Uluslararası ilişkiler çalışmalarının ilk kez İngiltere ve ABD’de
yapılmaya başlamış olması nedeniyle bu alandaki kavram, teori ve
konular da onların etkisi altında gelişmiştir.
12
1- ABD dış politikası ile ilgili kavram ve yaklaşımların,
Uluslararası ilişkiler disiplinini etkilemesinin nedeni nedir?
 Bu durum, esasen ABD’nin 20.yüzyıl boyunca uluslararası ilişkiler
ve sistemdeki gelişmeler üzerindeki etkisinin, paralel bir şekilde
bilimsel çalışmalara ve literatüre de yansımasıyla ilgilidir.
 ABD’nin dünya bilimine ve literatürüne katkısı, uluslararası
ilişkiler literatürüne ve çalışmalarına da yansımıştır.
13
1- ABD dış politikası ile ilgili kavram ve yaklaşımların,
Uluslararası ilişkiler disiplinini etkilemesinin nedeni nedir?
 ABD’li uzmanların geliştirdikleri düşünceler ve kavramlar, genel
olarak uluslararası ilişkiler analizinde kullanılmıştır.
 ABD’nin askerî, ekonomik, siyasi ve diğer alanlardaki üstünlüğü,
uluslararası ilişkiler konusundaki kitaplar, makaleler ve diğer
akademik çalışmalarda da görülmüştür.
14
1- ABD dış politikası ile ilgili kavram ve yaklaşımların,
Uluslararası ilişkiler disiplinini etkilemesinin nedeni nedir?
 Dünyayı ve uluslararası sistemdeki gelişmeleri Amerikan
perspektifinden analiz eden bu yazarlar, doğal olarak ‘Amerikan
kavramlarını’ kullanmışlardır.
 Bu nedenle, Uluslararası İlişkiler disiplinin bir Amerikan disiplini
olduğunu iddia eden yazarlar olmuştur.
15
1- ABD dış politikası ile ilgili kavram ve yaklaşımların,
Uluslararası ilişkiler disiplinini etkilemesinin nedeni nedir?
 Böylece üretilen Amerika kaynaklı eserler, İngiliz dilinin de
gücüyle diğer ülkelerdeki uluslararası ilişkiler çalışmalarına
kaynaklık etmiştir.
 Çünkü diğer ülkelerin yazarları ve akademisyenleri kendileri
orijinal çalışmalarını üretmek yerine, ABD’li veya Batılı
yazarların eserlerini takip etmişler, onların bilgilerini olduğu gibi
ödünç almışlardır.
 Örneğin, Türkiye’de okutulan Uluslararası İlişkiler ders
kitaplarının hemen hepsi de ABD ve İngiltere kaynaklıdır.
16
2- ABD’nin uluslararası sistemde etkili bir konuma gelmesini
sağlayan güç kaynakları ve stratejileri içinde en etkilisi sizce
hangisidir? Açıklayınız.
 Bu soruya farklı uzmanlar farklı cevaplar üretebilir.
 Kanaatimize göre, aslında tek bir faktöre indirgenemez; ama bunlar
arasında en önemlisi, ABD’nin geliştirmiş olduğu liberal değerler ve
politikalardır.
 Zira ABD’nin gerek federal devlet yapısı ve ekonomik gelişmesi gerekse
dış politikada sahip olduğu hedefler, liberal felsefeye dayanmıştır.
 Şöyle ki ABD’nin kuruluş döneminden başlayarak tüm yapısı, liberal
17
felsefenin kaynaklık ettiği İngiltere’nin etkisi altında gelişmiştir.
2- ABD’nin uluslararası sistemde etkili bir konuma gelmesini
sağlayan güç kaynakları ve stratejileri içinde en etkilisi sizce
hangisidir? Açıklayınız.
 13 İngiliz kolonisi bu sayede diğer Avrupalı kolonilere göre daha
çok cazip ve etkili olabilmiştir.
 ABD Anayasası, liberal bir temel üzerine inşa olmuş, liberalizmin
en önemli iki öğesi olan ‘özgürlük’ ile ‘iş birliği’ faktörlerini bir
araya getirerek, ABD için bir sinerji doğurmuştur.
18
2- ABD’nin uluslararası sistemde etkili bir konuma gelmesini
sağlayan güç kaynakları ve stratejileri içinde en etkilisi sizce
hangisidir? Açıklayınız.
 Aynı şekilde, bu ‘siyasal zemin’ üzerine hareket eden ABD, dış
politikasında benzer bir çizgi takip etmiştir.
 ABD dış politikasında bir yandan liberal değerler olan serbest
piyasa, demokrasi, hukukun üstünlüğüne sahip ülkeleri
desteklemiş, diğer yandan da bu değerlere uygun uluslararası
kurum ve kuralların oluşumunda etkili olmuştur.
19
2- ABD’nin uluslararası sistemde etkili bir konuma gelmesini
sağlayan güç kaynakları ve stratejileri içinde en etkilisi sizce
hangisidir? Açıklayınız.
 Ama ABD bu değerlerin uygulanması konusunda her zaman aynı
düzeyde başarı sağlayamamıştır.
 ABD askerî gücü, bu değerlerin savunulması için kullanıldığı gibi,
Amerikan emperyalizmine hizmet edecek yönde de kullanılmıştır.
20
2- ABD’nin uluslararası sistemde etkili bir konuma gelmesini
sağlayan güç kaynakları ve stratejileri içinde en etkilisi sizce
hangisidir? Açıklayınız.
 Örneğin, Bosna’da Sırpları durduran da ABD askerî gücü, Irak’ta
Saddam Hüseyin diktatörlüğünü deviren de ABD askerî gücü
olmuştur.
 Ama ilkinde bir ‘ülkeyi’ savunmuş, ikincisinde ise bir ‘ülkeye kaos
ve anarşi’ getirmiştir.
21
3- Amerikan bağımsızlığının kazanılmasında iç ve dış
faktörlerin önemini karşılaştırmalı olarak açıklayınız.
 Amerikan bağımsızlığının kazanılmasında hem 13 koloninin kendi
ayakları üzerinde durabilecek kadar güce sahip olması hem de
Avrupa’daki İngiliz-Fransız rekabetinin ve dengesinin Fransa
tarafından bağımsızlık yönünde kullanılması rol oynamıştır.
22
3- Amerikan bağımsızlığının kazanılmasında iç ve dış
faktörlerin önemini karşılaştırmalı olarak açıklayınız.
 Eğer 13 koloni, kendi kendini yönetecek yeteneklere sahip
olmasalardı, savaşacak askerî ve ekonomik imkânları olmasaydı
ve en önemlisi savaşı yürütecek etkili bir liderliğe sahip olmasaydı
bağımsızlık için girişimde bulunamazlardı.
23
3- Amerikan bağımsızlığının kazanılmasında iç ve dış
faktörlerin önemini karşılaştırmalı olarak açıklayınız.
 Ama diğer yandan, eğer Avrupa’daki dengeler ABD’nin lehine
olmasaydı özellikle Fransa’nın İngiltere ile rekabetinde üstün
olabilmek için 13 koloniye destek vermeseydi bağımsızlık talebi
İngiltere tarafından bastırılabilirdi.
24
4- Amerikan değerlerinin ABD dış politika
başarısına ve dünya politikasına etkisini tartışınız.
 Amerikan değerleri, özünde liberal değerlerdir.
 ABD’nin geliştirdiği ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal değerler,
öncelikle kendi içinde başarı getirmiş, aynı zamanda diğer ülkeler
üzerinde etkili olmuştur.
25
4- Amerikan değerlerinin ABD dış politika
başarısına ve dünya politikasına etkisini tartışınız.
 ABD’nin İngiliz sömürgesinden kurtulması, diğer sömürgelere
ilham kaynağı olmuş ABD Başkanlık Sistemi, anayasa modeli,
cumhuriyet rejimi ve diğer başarılı uygulamaları, Yeni Ulus
anlayışının gelişimine kaynaklık etmiştir.
 Zira bu yüzyıllarda, Avrupa’da monarşi, ulusçuluk, diğer
bölgelerde ise sömürgecilik yaygındı.
26
4- Amerikan değerlerinin ABD dış politika
başarısına ve dünya politikasına etkisini tartışınız.
 ABD’nin bu özgürlük ve egemenlik başarısı, ilk ve hızlı etkisini
Fransa üzerinde göstermiş Fransız İhtilali’nin fitilini ateşlemiştir.
 Böylece ABD, 19.yüzyılın başından itibaren Avrupa’daki
gelişmeleri etkilemeye, dengeleri değiştirmeye ve sistemleri
belirlemeye başlamıştır.
 Ancak bunun en etkili ve somut sonuçları, 20. yüzyılda Birinci ve
İkinci Dünya Savaşları sırasında ve sonrasında görülmüştür.
27
5- Başkan Monroe’nun ABD dış politikasında oynadığı
rolün önemini somut ve soyut güç kaynakları
bağlamında açıklayınız.
 Başkan Monroe, esasen Başkan Washington’dan beri geçerli olan
bir ABD dış politika anlayışını, resmî bir Amerikan dış politika
stratejisi hâline getirmiştir.
 Yalnızcılık stratejisi olarak bilinen anlayış, bazen yanlış
anlaşılmaktadır.
 Yani, sanki ABD bu strateji ile Avrupa işlerinden uzak durmuş,
kendi kabuğuna çekilmiş ve dışındaki gelişmelere ilgi duymamış
28
gibi yanlış bir algılama vardı.
5- Başkan Monroe’nun ABD dış politikasında oynadığı
rolün önemini somut ve soyut güç kaynakları
bağlamında açıklayınız.
 Halbuki Monroe Doktrini, esasen ABD’nin Avrupa işleri ve
sorunları ile uğraşmak yerine, öncelikle kendine yakın bölgelerde
etkili olmaya çalışmak istemiştir.
 1823 Monroe Doktrini sonrası dönemde ABD, Latin Amerika’da
askerî, ekonomik, diplomatik olarak daha etkili olmuştur.
29
5- Başkan Monroe’nun ABD dış politikasında oynadığı
rolün önemini somut ve soyut güç kaynakları
bağlamında açıklayınız.
 Ayrıca Monroe Doktrini, ABD’nin Avrupa’dan tamamen izole
olduğu anlamına da gelmez.
 Diğer bir deyişle, ABD, Monroe Doktrini döneminde yalnızcılık
stratejisi çerçevesinde, Latin Amerika’da sert güç kaynakları
kullanarak etkili olmuş Avrupa’da ise daha çok yumuşak güç
kaynakları kullanarak etkili olmaya çalışmıştır.
30
6- İç savaş ve sonuçlarının ABD dış politikasına
etkisini açıklayınız.
 İç savaş, ABD için ciddi bir bölünme riski doğurmuş ancak
Kuzeylilerin yani bugünkü ABD’nin kazanması sonucunda olumlu
sonuçlar doğurmuştur.
 İç savaş sonrasında ABD’nin ekonomik, askerî ve siyasi gücü daha
da artmıştır.
31
6- İç savaş ve sonuçlarının ABD dış politikasına
etkisini açıklayınız.
 Bu artışta kölelik düzeninin kalkması ve böylece Afrika’dan ve
Latin Amerika’dan getirilen insanların üretime katılımı daha
etkili olmuştur.
 İç savaş, ‘kriz aynı zamanda bir fırsattır’ sözünü doğrulayan bir
örnek olarak verilebilir.
 İç savaş krizini aşan ABD, buradan aldığı dersler ve kazançlarla
daha güçlü hâle gelmiştir.
32
6- İç savaş ve sonuçlarının ABD dış politikasına
etkisini açıklayınız.
 İç savaş sonrası ABD’nin ekonomik üretimi artmış, sanayileşmesi
gelişmiş, askerî yetenekleri genişlemiş, siyasal bütünlüğü
kuvvetlenmiştir.
 Bu başarılar, en nihayetinde ABD’nin dış politikasında daha da
yayılmacı olmasına katkı yapmıştır. ABD Başkanı Lincoln’un
‘başarılı başkanlık tecrübesi’, ve ilerleyen dönemlerdeki
başkanların önemini ve etkisini artırmıştır.
33
7- Başkan Wilson’un ilkelerini Amerikan
pragmatizmi ve idealizmi açısından değerlendiriniz.
 Wilson ilkeleri, özü itibarıyla elbette ki ABD tecrübesinin ve
politikasının bir ürünüdür.
 Wilson ilkeleri, yine özü itibarıyla liberal değerlerden ortaya
çıkmış bir dizi önermelerden oluşan bir yol haritasıdır.
 Wilson ilkeleri, ABD’nin siyasi anlayışının uluslararası sisteme
uyarlanma girişimi ve çabası olarak görülebilir.
34
7- Başkan Wilson’un ilkelerini Amerikan
pragmatizmi ve idealizmi açısından değerlendiriniz.
 Yani, ülkelerde ‘demokrasinin geliştirilmesini ve
yaygınlaştırılmasını’, uluslararası sistemde ise uluslararası
örgütlerin kurulmasını ve Müşterek Güvenlik Sistemi olarak
bilinen uluslararası iş birliğinin geliştirilmesini önermiştir.
 Bu düzenlemelerin, hem ABD çıkarlarını geliştireceğinin hem de
uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkı yapacağının da
farkındaydı diyebiliriz.
35
8- ABD’nin soğuk savaşın oluşumunda
oynadığı rolü değerlendiriniz.
 Batı kaynaklarında soğuk savaşın çıkışıyla ilgili olarak temelde iki
teori vardır:
 Klasiklere göre, soğuk savaş, Sovyetler Birliği’nin yayılmacı
politikalarına karşı ABD’nin özgür dünyayı korumak istemesi
sonucunda çıkmıştır.
36
8- ABD’nin soğuk savaşın oluşumunda
oynadığı rolü değerlendiriniz.
 Revisyonistler’e göre ise soğuk savaş ABD’nin dünya
hegemonyasını kurmak istemesi ama bunun Sovyetler Birliği ve
yandaşı ülkeler tarafından kabul edilmemesi nedeniyle ortaya
çıkmıştır.
 Bunlara üçüncü bir teori ilave etmek gerekir.
 Kanaatimize göre, soğuk savaş, uluslararası politikanın doğasında
var olan büyük güçler arası rekabet ve mücadelenin bir ürünüdür.
37
8- ABD’nin soğuk savaşın oluşumunda
oynadığı rolü değerlendiriniz.
 Bu teorilerden anlaşılacağı üzere, ABD olmadan soğuk savaşın
oluşumunu anlayamayız.
 Özellikle Truman Yönetimi’nin Sovyetlere karşı tavizsiz ve şahin
politikası, iki ülke arasındaki gerginliği artırmıştır.
38
8- ABD’nin soğuk savaşın oluşumunda
oynadığı rolü değerlendiriniz.
 Truman’ın Japonya’ya nükleer bomba atarak Sovyetleri
kışkırtması,
 İsrail Devleti’nin kuruluşuna öncülük ederek bölgeye girmek
istemesi ve
 Batı Avrupa’da kalıcı olmak istemesi, Sovyetlerin tepkisini
çekmiştir.
39
8- ABD’nin soğuk savaşın oluşumunda
oynadığı rolü değerlendiriniz.
 Ama diğer yandan, Sovyetler Birliği’nin Doğu ve Orta Avrupa’ya
yayılması, İran, Yunanistan ve Türkiye üzerindeki planları da
başta bu ülkeler ve ABD’yi güvenlik politikası izlemeye sevk
etmiştir.
40
9- Vietnam Savaşı’nın ABD siyasetine ve
uluslararası sisteme etkilerini açıklayınız.
 Vietnam Savaşı, 10 yıla yakın süre sonunda ABD’nin beklediği
sonuçları elde edemeyince ve daha da önemlisi büyük zararlar
doğurunca öncelikle ABD kamuoyunda büyük bir tepki
doğurmuştur.
 Hem savaşa bizzat katılan Amerikan askerleri ve aileleri
tarafından hem de Amerikan yazarlar ve sivil toplum örgütleri
tarafından eleştirildi.
41
9- Vietnam Savaşı’nın ABD siyasetine ve
uluslararası sisteme etkilerini açıklayınız.
 ABD’nin Vietnam Savaşı’na dahil olması sorgulandı, yönetimler
suçlandı ve savaşın bir an önce bitirilmesi talep edildi.
 Tüm bunların ABD’ye yaptığı olumsuz etkiye de Vietnam
Sendromu denildi.
 Diğer yandan, Batılı ülkeler de dahil birçok ülkede, ABD’nin
Vietnam Savaşı’na karşı gösteriler yapıldı.
42
10- Başkan George W. H. Bush’un Yeni Dünya Düzeni
kavramını ve başarısız olmasının nedenini açıklayınız.
 Başkan George W. H. Bush Yönetimi, 1990-1991 Körfez
Savaşı’nda Irak’ın Kuveyt’ten çıkarılması sürecinde BM Güvenlik
Konseyi’nin etkin şekilde çalışmasına öncülük etmiş, birçok
kararın alınarak uygulanmasını sağlamıştı.
 Bu önderliğin başarı olması, Başkan Bush’a özgüven vererek Yeni
Dünya Düzeni kavramını ortaya atmasını sağlamıştı.
43
10- Başkan George W. H. Bush’un Yeni Dünya Düzeni
kavramını ve başarısız olmasının nedenini açıklayınız.
 Buna göre, uluslararası ilişkiler, ABD’nin öncülüğünde BM
kapsamında daha barışçı, istikrarlı ve düzenli hâle gelmeliydi.
 Körfez krizi gibi sorunlar, bundan sonra da BM müşterek
güvenlik sistemi işletilerek çözülebilirdi.
 Uluslararası aktörler arasındaki iş birliği, yardımlaşma ve
dayanışma güçlenebilirdi.
44
10- Başkan George W. H. Bush’un Yeni Dünya Düzeni
kavramını ve başarısız olmasının nedenini açıklayınız.
 Ancak bu idealler ve beklentiler, çok kısa bir süre sonra boşa çıktı.
 Öncelikle Başkan Bush’un ABD seçimlerini kaybetmesi, ardından
da Balkanlarda Sırp saldırganlığının BM sistemi içinde
çözülememesi ve izleyen yıllarda birçok uluslararası sorunun ve
krizin daha da kötüleşmesi, yeni bir dünya düzeninin
kurulamayacağını göstermiştir.
 Uluslararası bir düzen yerine ciddi bir düzensizlik ve belirsizlik
gelişmiştir.
45
 Hatta soğuk savaştan daha da olumsuz bir ortam ortaya çıkmıştır.
11- Sizce, soğuk savaş boyunca ortaya konulan ABD başkanlık
doktrinleri içinde en belirleyici olan iki tanesi hangileridir ve niçin?
 Soğuk savaş boyunca 12 ABD başkanı vardır.
 Kanaatimize göre bu başkanlardan en belirleyici olanlar, Truman ve
Carter yönetimleridir.
 Çünkü bu her iki başkanın geliştirdiği doktrinler, ABD’nin iki büyük
devrime karşı kararlı ve kapsamlı bir strateji belirlemesine yol
açmıştır.
46
11- Sizce, soğuk savaş boyunca ortaya konulan ABD başkanlık
doktrinleri içinde en belirleyici olan iki tanesi hangileridir ve niçin?
 Şöyle ki Truman Doktrini, ABD’nin Sovyetler Birliği’ne karşı
güçlü bir karşılık vereceğini, daha da önemlisi, bunu kolektif
olarak örgütlenerek yapacağını deklare etmiştir.
 Truman Doktrini bu sürecin başlangıcı olmuş, izleyen yıllardaki
ABD başkanlarının dış politikasının da bu yolda gitmesini
sağlamıştır.
47
11- Sizce, soğuk savaş boyunca ortaya konulan ABD başkanlık
doktrinleri içinde en belirleyici olan iki tanesi hangileridir ve niçin?
 Aynı şekilde, Carter Doktrini de ABD’nin İran İslam devrimine ve
Sovyetlerin Afganistan’ı işgaline karşı güçlü bir karşılık vereceğini
deklare etmiştir.
 Carter’ın kendisi bu amaçla yaptığı operasyonda başarısız
olmuştur ancak onu izleyen Reagan Yönetimi ve Bush Yönetimi
hem İran devrimine hem de Sovyetlere karşı mücadele etmeye
devam etmişlerdir.
48
11- Sizce, soğuk savaş boyunca ortaya konulan ABD başkanlık
doktrinleri içinde en belirleyici olan iki tanesi hangileridir ve niçin?
 ABD’nin Sovyetlere karşı Mücahitleri desteklemesi, İran’a karşı
da Irak, petrol zengini Körfez ülkeleri ve diğer pek çok ülkeyi
motive etmesi ve desteklemesi, Carter Doktrini’ni izleyen
adımlardır.
 ABD’nin Sovyet karşıtı politikası, Doğu Bloku’nun dağılması ve
Sovyetlerin parçalanması ile sonuçlanırken İran’a karşı verdiği
mücadele, şu ana kadar bu ülkenin dağılmasına yol açmadı ama
en azından İran’ın devriminin ihracını önledi ve İran’ı zora soktu.
49
ULUSLARARASI SİSTEMDE
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Doç. Dr. Atilla SANDIKLI

similar documents