File - Minorfinancieeladvies.nl

Report
MINOR FINANCIEEL ADVIES EN
ONDERSTEUNING
VERZEKERINGEN, WEEK 2
W.H. Korthouwer
[email protected]
1
WETTEN/
JURISPUNDENTIE
Polisvoorwaarden
Eigen gebrek uitgesloten
Regelend recht
Eigen gebrek kan geheel of
Gedeeltelijk terzijde worden
gesteld
Veel variaties mogelijk
Verzekeringsrecht geregeld in BW, tot 2007 in
Wetboek van Koophandel
ONDERVERDELING RISICO’S
Bezit
• Opstal
• Auto
Aansprakelijkheid
• AVP
• WA
Kosten
• Reis
• Pechhulp
Leven/
gezondheid
• Overlijden
• Zorg
• Inkomen
SOORTEN VERZEKERINGEN
1. Schadeverzekeringen:
a) materiële schade; schade aan bezittingen bijv.
woonhuisverzekering, autoverzekering
b) Letselschade; aansprakelijkheidsverzekering, bijv. WA-dekking
c) Vermogensschade; rechtsbijstandverz.,
beroepsaansprakelijkheidverz.
2. Sommenverzekering; bijv. ongevallenverzekering
3. Persoonsverzekering; ziekte, arbeidsongeschiktheid en ongevallen
2. Levensverzekeringen
4
POLISREDACTIE
Rangorde bepalingen en dekkingen op een polis:
1. Evt. wettelijk verplichte dekkingen op grond van bijv. WAM, ZvW
2. Evt. verdragen bijv. Internationale leveringsvoorwaarden bijv.,
Incoterms 2012
3. Polisblad
4. Polisvoorwaarden (indien niet in strijd met bovenstaande), zie ook
www.polisvoorwaardenonline.nl
5. Clausules
5
PREMIEOPBOUW
Elementen in de verzekeringspremie:
• Risicopremie
• Onvoorziene reserve
• Bedrijfskosten verzekeraar
• Provisie/Beloning intermediair/tussenpersoon
• Polis-en incassokosten
• Belasting
• Winstopslag
6
BETROKKEN PARTIJEN
• Verzekeringnemer, ook wel eigenaar van de polis
• Verzekerde(n)
• Begunstigde of uitkeringsgerechtigde
Vaak is verzekeringnemer tevens de verzekerde en begunstigde. Bij
een overlijdensrisicoverzekering op twee levens kan de polis kruislinks
zijn gesloten ter voorkoming van successierecht (“sterfbelasting”) bij
overlijden. Er mag dan geen premie aan de erflater zijn onttrokken
waardoor. De man betaald de premie voor zijn vrouw en de vrouw voor
haar man. Voor de tenaamstelling idem bij verz.nemer.
7
ACCEPTATIE EN SANCTIES BIJ SCHADE
• Voorlopige dekking
• Mededelingsplicht; controle schadeverleden via Fish (centrale
database) vanuit verzekeraar, Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp). Strafrechtelijk verleden
• Verzekerde heeft informatie achtergehouden? Verschillende
sancties voor- of na de schade.
• Vooraf; opzegging, aanpassing premie en/of voorwaarden
• Achteraf; bij opzettelijke misleiding contract met terugwerkende
kracht ontbinden of schade (deels) uitkeren met evt bijbetaling van
extra premie. Van belang is of er een causaal verband is
8
REGELS RONDOM AFSLUITEN,
OPZEGGEN VERZEKERINGEN
• Opzeggen, verschillen bij:
1. particulier, zakelijk, of zakelijk contract met particulier
risico
2. lopende of nieuwe contracten
• Gedragscode: nieuwe regels per 1/1/2010 voor
particuliere schadeverzekeringen, per 1/7/2010 voor
part.inkomensverzekeringen, per 1/7/2011 voor zakelijke
contracten
• Particulier; geldt niet voor zorgverz. en natura
uitvaartverz, nieuwe contracten max. 1 jaar, indien langer
toestemming van klant, opzegtermijn 1 maand,
geïnformeerde verlenging
• Lopende contracten per contractsvervaldatum
• Zakelijke contracten; vanaf 1/7/2011 max. 3 jaar, verlenging
stilzwijgend 1 jaar, indien langer geïnformeerd, opzegtermijn 1
maand
RELEVANTE WETGEVING
BW7 Titel 17, art. 925-943 Algemene bepalingen
 Art. 925 definitie
 Art. 926 uitkering is een prestatie anders dan in geld
 Art. 928 mededelingsplicht verz.nemer bij aangaan.
 Art. 929-930 rechten verzekeraar en verz.nemer bij niet voldoen
mededelingsplicht
 Art. 931 vernietigingsronden waarop verzekeraar zich kan beroepen
 Art. 932 verzekering, afgifte polis. N.B. polisvoorwaarden moeten
erbij zitten
 Art. 933 wijze van afgifte polisbescheiden
 Art. 934 gevolgen niet betalen vervolgpremie
11
WETGEVING VERVOLG
• Art. 935 verzekeraar kan uitkering verrekenen met opeisbare premie
• Art. 936 rechten en plichten tussenpersoon. Tevens civielrechtelijke
zorgplicht o.b.v. 7:401 en bepalingen vanuit Wet Financieel Toezicht
en Mifid (verzekeringen met beleggingen).
• Art. 937 uitkering aan tussenpersoon
• Art. 940 opzegtermijn twee maanden, bepalingen bij opzeggen
• Art. 941 meldingsplicht verz.nemer bij gewijzigd risico
• Art. 942 verjaring drie jaar bij opeisen schade bij verzekeraar
• Art. 943 bepalingen dwingend recht
12
MEDEDELINGSPLICHT
• In oude wetgeving KvK verzwijgingsregeling, nu vervangen naar
mededelingsplicht.
Wat moet worden medegedeeld door aanvrager?
• Feiten waar niet naar wordt gevraagd hoeft men ook niet op te
geven
• Geen beroep door verzekeraar mogelijk op vragen die niet zijn
beantwoord
• Op algemene vragen geen verplicht antwoord
• Strafrechtelijk verleden tot 8 jaar terug ook wanneer geen
veroordeling heeft plaatsgevonden
13
MEDEDELINGSPLICHT EN VERZWIJGING
Art. 7:928BW:
• Kenbaarheidsvereiste; verzekeringnemer had deze moeten weten of
kennen.
• Kenbaarheidsvereiste; had belang voor verzekeraar in de
beoordeling/acceptatie behoren te weten/begrijpen
• Relevantie van verzwijging; bij juiste voorstelling van zaken dezelfde
condities?
• Eis van verschoonbaarheid; verzekeraar dient voldoende vragen te
stellen
Wetsbescherming natuurlijk persoon (particulier) middels dwingend
recht.
14
VERZWIJGING EN GEVOLGEN BIJ
SCHADE
Drie mogelijkheden m.b.t. uitkering:
1. Onverkorte uitkering
2. Verkorte uitkering
3. Geen uitkering
4. Al gedane uitkeringen kunnen worden teruggevorderd
15
DIVERSE BEGRIPPEN
• Averij-grosse; kosten of schade die opzettelijk in noodsituaties
gemaakt moeten worden om met succes het verzekerde belang te
kunnen redden.
• Bereddingskosten; Idem als averij-grosse echter zonder eis dat er
succesvol resultaat moet zijn
• Co-assurantie; meerdere verzekeraars dragen gezamenlijk één
risico. Meestal bij hele grote risico’s zoals bij schepen.
• Samenloop; meerdere verzekeraars op één risico waarbij in
beginsel de eerst aangesproken verzekeraar de schade vergoed.
Kan ook worden toegepast voor een aanvulling op bestaande
verzekering.
• Franchise; vanaf een bepaald bedrag wordt de schade vergoed
• Eigen risico; een bepaald bedrag komt voor rekening van de
verzekerde zelf en wordt in mindering gebracht op de schade
16
VERVOLG BEGRIPPEN
• Premier-risqueverzekering; verzekeraar vergoed de schade tot een
bepaald bedrag.
• Indemninteitsbeginsel; verzekerde mag er bij schade niet beter van
worden, alleen van toepassing op schadeverzekeringen
• Disculpatie; partij waarop een vermoeden van schuld rust mag
aantonen dat hij geen schuld heeft (jezelf vrijpleiten van schuld)
• Renunciatie; het terzijde stellen van wetsartikelen, kan alleen bij
regelend recht
17
EIGEN SCHULD
Art. 7:952:
• Regelend recht
• Geldt alleen voor schadeverzekeringen
• Meeste polissen regelen de schulduitsluiting zelf. Indien niets
geregeld in voorwaarden, dan geldt de wet.
• Niet elke vorm van eigen schuld; alleen bij opzet of roekeloosheid
• Grijs gebied tussen wel of niet verwijtbare schuld
• Rechtspraak gaat mild om met schuldbegrip
18
OPZET
• Opzet heeft in verzekeringsrecht niet geheel dezelfde betekenis als
in strafrecht
• In verzekeringsrecht opzet als oogmerk en opzet als
zekerheidsbewustzijn
• In strafrecht speelt mede het waarschijnlijkheidsbewustzijn een rol.
• Als gevolg van jurisprudentie hebben verzekeraars opzet duidelijker
omschreven in opzetclausule 2000.
19
SUBROGATIE
• Verzekeraar die een schade betaalt treedt in rechte van verzekerde
om de schade te kunnen verhalen op tegenpartij. Verzekeraar
verkrijgt recht van regres.
Beperkingen:
1. Geldt alleen bij schadeverzekeringen
2. Verhaalsrecht is nooit meer dan waar verzekerde oorspronkelijk
recht op had
3. Verhaalsrecht kan niet ten nadele van verzekerde worden
uitgeoefend
4. Verhaalsrecht geldt niet tegenover iedereen
5. Verzekeraar mag vaak geen beroep doen op verhaalsrecht bij
risicoaansprakelijkheid
20
EXPERTISEKOSTEN
Art. 7:959BW:
• Verzekeraar moet de ‘ redelijke kosten’ voor het vaststellen van de
schade vergoeden
• Dwingend recht voor particulier en regelend voor zakelijk
• Verzekerde particulier heeft recht om ook zelf naar redelijkheid een
expert aan te wijzen
• Kijk eerst in de polisvoorwaarden wat er geregeld is
• Verschillen tussen brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen
• Bij aansprakelijkheidsverzekeringen vallen kosten voor expert onder
het schadebedrag.
21
OPZICHT
• Opzicht is vaak uitgesloten en ziet toe op het ‘ onder zich hebben’
van zaken van derden, alsmede het gebruikersrisico van deze
zaken en het bijzondere extra risico dat dit met zich meebrengt.
• Speelt voor een rol bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor
particulieren en bedrijven; (AVP en AVB)
• Beoordelingscriteria wanneer sprake van opzicht; relatie met
verzekerde, duur van het contact en bedoeling van gebruik
22
TAXATIE EN ONDERVERZEKERING
• Bij open polis onderverzekering mogelijk; verzekerde waarde /
werkelijke waarde x schade = onder- of oververzekerd
• Bij vaste taxatie kan ‘ onderverzekering’ ook mogelijk zijn indien
getaxeerde waarde te laag is:
I.
II.
Getaxeerde waarde / werkelijke waarde x restwaarde =
gerectificeerde restwaarde
Waarde voor -/- waarde na = uitkering
• Bij vaste taxatie geldt geen onderverzekeringsregel
• Oplossing; garantie tegen onderverzekering laten aantekenen door
verzekeraar
23
ASSURANTIEBELASTING
• Tot 1972 eenmalige afdracht van belasting via de zegelwet
• Vanaf 1972 percentage assurantiebelasting over alle premies en
kosten
• Lange tijd 6% geweest. Daarna in korte tijd verhoogd van 7,5% naar
9,7% en nu naar 21%
• Binnen Europa erg hoog
• Gemiddelde lastenverzwaring € 100 bij particulier en € 1.500 bij
bedrijven
• Grotere MKB betaald al snel € 10.000 tot € 15.000 meer aan kosten
door de verhoging van 9,7% naar 21%.
24
25

similar documents