Ludvík „zbožný“

Report
Franská říše
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou
Franská říše
též se uvádí
Francká říše
Merovejské království
http://upload.wik
imedia.org/wikip
edia/commons/th
umb/c/cc/Portrait
_Roi_de_france_
Clovis.jpg/120pxPortrait_Roi_de_f
rance_Clovis.jpg
o franský král Childerich I. Z rodu Merovejců byl zároveň
správcem římské provincie Belgia
o Childerich posiloval svou moc na úkor rozpadající se říše římské
o poté jeho syn Chlodvík I. vytvořil plnohodnotnou Franskou říši:
• z Říma převzal mnohé zvyky, systém správy i organizaci vojska
• bojem sjednotil franské kmeny
• se nechal pokřtít
• koncem vlády dal sepsat zákoník – Lex Salica
Chlodvíkovy výboje
Paříž
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Verovering_van_Gallie.jpg/651
px-Verovering_van_Gallie.jpg
Chlodvík sepisuje zvykové právo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Salic_Law.png
http://www.prvnia.xf.cz/nitra/chlodvik_synove.JPG
Chlodvíkovi synové
Chlodvíkův křest
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c
7/Baptism_of_Clovis.jpg/200px-Baptism_of_Clovis.jpg
Chlodvíkovi nástupci
o říše rozdělena mezi Chlodvíkovy syny – výboje pokračují
o poslední z bratří říši předává svým čtyřem synům
- ti však nespolupracují a vedou bratrovražedné války
o na úkor moci královské roste moc šlechty a majordomů
Vláda majordomů
o r. 675 zavražděn Childerich II. a moci se chopil majordomus Pipin II.
o nástupce Karel Martel r. 732 v bitvě u Poitiers porazil Araby
o syn Pipin III. říši rozšiřuje a dociluje toho, že od jeho vlády je
Franská říše uznána ochráncem papežů ( dříve Byzanc )
o po smrti Pipina III. Nastupuje jeho syn Karel …..
Císař Karel Veliký
o říše dosahuje největšího územního rozmachu
- 30 let dobíjel Sasko, dále zcela zničil Avary
- neuspěl jen ve Španělsku – Píseň o Rolandovi
- roku 800 korunován papežem na císaře !
- tímto aktem obnovena „římská říše“ na západě
http://blog.eogn.com/.a/6a00d834
1c767353ef01311005721e970c800wi
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu
mb/9/98/Königsthron_Aachener_Dom.jpg/800pxKönigsthron_Aachener_Dom.jpg
Karel Veliký a jeho trůn v Cáchách
Územní rozmach za Karla velikého
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Frankish_Empire_481_to_814-de.svg/800px-Frankish_Empire_481_to_814-de.svg.png
Systém správy říše
Království
Hrabství
Marka
Falc
Král – svrchovaný vládce
Hrabě – volen králem
Markrabě – strážce dané
pohraniční oblasti
Opevněné centrum odkud byla
spravována určená část říše
Cáchy – „hlavní“ město
o Karel Veliký neměl napevno dané hlavní město
o jeho početný dvůr vždy rychle vyjedl zásoby dané oblasti,
proto musel mezi vícero svými sídly s dvořany cestovat
o nejoblíbenější však byly Cáchy ( ve zdejších lázních se léčil )
Oktogon
http://www.iereus.wz.cz/obr_mesta/aachen
_marschiertorb.jpg
http://www.iereus.wz.cz/obr_pamatky/aachendom_oktogon.jpg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQuQH3DowCAsuciYQVHGG
oz1cvQVbbkOfSJoQKPwooXUh18T3MzHl1cdJ4B
Karolinská renesance
Doba Karla bylo dobou nebývalého kulturního rozmachu.
- po pádu Říma upadalo vědění starověkého Říma v zapomnění
- barbarské národy totiž neuměly číst a psát
- to se výrazně změnilo za Karla Velikého – podporoval čtení a psaní
- nositelem kultury kláštery: opisovala se v nich a ilustrovala díla
starověkých umělců a myslitelů
Karlův podpis
http://upload.wikimedia.org/wi
kipedia/commons/thumb/f/f5/ http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/img/e/podpis-karla-velikeho.jpg
Lect_Luxeuil_144.jpg/363pxLect_Luxeuil_144.jpg
http://www.stavitele-katedral.cz/lorsch-vystava-o-slavnemstredovekem-klastere-cisare-karla-velikeho/
Doba Karla Velikého dala základy románské kultuře.
Rozpad říše
Po smrti Karla nastoupil jeho syn Ludvík „zbožný“.
o usiluje o to, aby byla říše rozdělena mezi jeho 3 syny
o nejstarší Lothar měl mít titul císaře a zbylí dva mu být poslušni
o bratři vedou spory ještě za Ludvíkova života
o říše je nakonec mezi ně rozdělena na základě verdunské smlouvy
Ludvík „zbožný“
Ludvík „Němec“
Karel „Holý“
Lothar
Mapa říše po Verdunské smlouvě
http://www.sheppardsoftware.com/images/Europe/factfile/charlemagne4.jpg
Budoucí Německo
Budoucí Francie
Centrální říše zanikla
Děkuji Vám za pozornost
A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali .

similar documents