F 1

Report
‫اکتشافات مندل و بعد از آن‪:‬‬
‫قبل از مندل هم افرادی متوجه اختالفات و شباهت های بین‬
‫والدین با فرزندان شده بودند‪ ،‬ولی کسی به صورت جزء به‬
‫مسئله نگاه نکرده بود‪ ،‬همه به صورت کلی به مو جودات نگاه‬
‫می کردند‪.‬‬
‫دالئل موفقیت مندل‪:‬‬
‫•انتخاب موجود زنده ایکه تحت آزمایش بود – (نخود فرنگی)‬
‫*‪Diploid:‬‬
‫*‪:‬مشخصات نژادی مستقل‬
‫*‪:‬پرورش‪ ،‬تلقیح‪ ،‬آمیزش و نگه داری آن آسان بود‬
‫•در هر آزمایش به مطالعه یک صفت متقابل پرداخت نه همه‬
‫صفات‬
‫مثال وقتی نژادهای بلند و کوتاه گیاه نخود فرنگی را با یکدیگر‬
‫آمیزش داد تمام فرزندان نسل اول (‪ )F1‬پابلند بودند و وقتی‬
‫‪F1‬ها را از طریق خودگشنی (‪ )Self-Fertilized‬آمیزش داد از‬
‫‪ 1064‬فرزند در نسل اول ‪ 787‬پابلند و ‪ 277‬پاکوتاه بودند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪P:‬‬
‫‪Tall X Dwarf‬‬
‫‪F1 :‬‬
‫‪Tall‬‬
‫‪F1 X F1 : Tall X Tall‬‬
‫‪F2:‬‬
‫‪Tall : Dwarf‬‬
‫‪787 : 277  3:1‬‬
‫نتایج مندل از این آزمایشات ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫نتایج مندل از این آزمایش ها ‪:‬‬
‫•فاکتور های فیزیکی به صورت جفت ظاهر می شوند‪.‬‬
‫•فاکتور های متقابل آلل یکدیگرند‪.‬‬
‫•بعضی از آلل ها غالب (‪ )Dominance‬و بعضی مغلوب اند (‪ .)Recessive‬بعدها نام‬
‫فاکتورهای فیزیکی را ژن گذاشتند‪.‬‬
‫به دنبال همین نتایج مندل اصل اول خود یعنی اصل تفکیک یا اصل تفرق را ارائه داد‬
‫(‪ ،)Law Of Segregation‬بدین معنی که آلل ها در موقع تشکیل سلول های جنسی‬
‫از یکدیگر جدا می شوند‪ .‬پس با توجه به مطالب فوق مثال باال را می توان به صورت‬
‫زیر ارائه داد‪.‬‬
‫‪DD‬‬
‫‪D‬‬
‫‪P:‬‬
‫‪G:‬‬
‫‪F1 :‬‬
‫‪X dd‬‬
‫‪d‬‬
‫‪Dd‬‬
‫‪Dd X‬‬
‫‪D, d‬‬
‫‪F1 X F 1 :‬‬
‫‪G 2:‬‬
‫‪1DD 2Dd 1dd‬‬
‫‪F2 :‬‬
‫‪Dd‬‬
‫‪D, d‬‬
‫‪3‬‬
‫واژه های ژنتیک‪:‬‬
‫ژن (‪ :)Gene‬کوچکترین واحد توارث که در جای مشخصی (‪ )Locus‬بر روی کروموزوم قرار گرفته‬
‫است‪ .‬یک تکه از ‪ DNA‬که برای یک ‪ Polypeptide‬اطالعات در خود دارد‪.‬‬
‫آلل(‪ :)Allele‬یکی از اشکال (انواع) ممکن یک ژن که در لوکوس مشابه از کروموزوم های‬
‫هومولوگ قرار دارد‪.‬‬
‫لوکوس (‪ :)Locus‬مکان ژنی‬
‫‪4‬‬
‫گامت (‪ :)Gametes‬یک سلول تولید مثل نر یا ماده بالغ (اسپرم یا تخمک)‬
‫هموزیگوس(‪ :)Homozygous‬دارا بودن آلل های مشابه در لوکوس مشابه درکروموزوم‬
‫های همولوگ‪ .‬موجودی که یک یا چند یا تمام ژن های وی خالص باشد‪.‬‬
‫هتروزیگوس(‪ :)Heterozygous‬موجودی که آلل های یک یا چند لوکوس از کروموزوم‬
‫های همولوگ آن یکسان نباشند‪ .‬موجودی که در یک یا چند ژن ناخالص باشد‪.‬‬
‫فنوتیپ (‪ :)Phenotype‬خصوصیات یک فرد که قابل مشاهده و به طور ژنتیکی کنترل می‬
‫گردد‪.‬‬
‫ژنوتیپ (‪ :)Genotype‬ماهیت یا ساختار ژنتیکی یک موجود‪.‬‬
‫آمیزش های مونو هیبرید(‪ :)Monohybrid Crosses‬به آمیزش هایی گفته می شود که در‬
‫آن ها افراد آمیزش کننده تنها از نظر یک صفت با یکدیگر اختالف داشته باشند‪ ،‬یا تالقی بین‬
‫دو شخص که برای یک ژن هتروزیگوس باشند‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫از خصوصیات آمیزش های مونو هیبرید موارد زیر هستند ‪:‬‬
‫از طریق یک ژن کنترل می شود‬
‫)‪Round(RR) X Wrinkled(rr‬‬
‫)‪Round (Rr‬‬
‫‪P:‬‬
‫‪F1 :‬‬
‫‪Selfing‬‬
‫منجر به نسبت های ‪ 3:1‬در ‪ F2‬می شود‪.‬‬
‫)‪Round (Rr) X Round (Rr‬‬
‫)‪1 Round(RR), 2 Round (Rr) : 1Wrinkled(rr‬‬
‫‪F1 X F 1 :‬‬
‫‪F2 :‬‬
‫تالقی های دی هیبرید ‪Dihybrid Crosses‬‬
‫به آمیزش هایی اطالق می شود که در آن ها افراد آمیزش کننده از نظر ‪ 2‬صفت که به صورت مستقل از یکدیگر به‬
‫ارث می رسند با همدیگر فرق داشته باشند‪.‬‬
‫مندل برای ‪ Dihybrid Crosses‬آزمایش زیر را انجام داد‪:‬‬
‫‪6‬‬
7
8
‫ به کار‬Genotypic Frequency ‫ و‬Phenotypic Ratio ‫سیستم دیگری که برای بررسی‬
.‫ سیستم چنگالی یا شاخه ای است‬،‫گرفته می شود‬
.)The Forked-Line Or Branching Method(
¼ DD
½ Dd
¼ dd
¼ RR
1/16 DDRR
½ Rr
1/8 DDRr
¼ rr
1/16 DDrr
¼ RR
1/8 DdRR
½ Rr
1/4 DdRr
¼ rr
1/8 Ddrr
¼ RR
1/16 ddRR
½ Rr
1/8 ddRr
¼ rr
1/16 ddrr
9
:‫همچنین می توان نسبت های فنوتیپی و گامت ها را نیز از این روش بدست آورد‬
a) Genotype:
1 DD
2 Dd
1 dd
1 RR
1 DDRR
2 Rr
2 DDRr
1 rr
1 DDrr
1 RR
2 DdRR
2 Rr
4 DdRr
1 rr
2 Ddrr
1 RR
1 ddRR
2 Rr
2 ddRr
1 rr
1 ddrr
10
‫‪b) Phenotype:‬‬
‫‪9 Round Yellow‬‬
‫‪3 Round Green‬‬
‫‪3 Wrinkled Yellow‬‬
‫‪1 Wrinkled Green‬‬
‫‪3Yellow‬‬
‫‪1Green‬‬
‫‪3Yellow‬‬
‫‪1Green‬‬
‫‪3 Round‬‬
‫‪1 Wrinkled‬‬
‫تست کراس (‪:)Test Cross‬‬
‫تالقی بین یک فرد که ژنوتیپ آن در یک یا دو لوکوس ناشناخته است با فردی که از لحاظ‬
‫ژن های مورد سوال هموزیگوت مغلوب است‪.‬‬
‫مندل در تایید ادعای خود از تست کراس استفاده نمود‪.‬‬
‫‪11‬‬
Parent:
Progeny:
Round Yellow(♂)
Round Yellow (♀)
OR
Wrinkled Green(♂)
.‫ است‬Back Crossing ‫تست کراس یک نوع‬
Parent:
31 Round Yellow
26 Round Green
27 Wrinkled Yellow
26 Wrinkled Green
Progeny:
Round Yellow(♀)
Round Yellow (♂)
98 Round Yellow
94 Round Yellow
OR
Wrinkled Green(♀)
24 Round Yellow
25 Round Green
22 Wrinkled Yellow
26 Wrinkled Green
12
13
14
15
16
17
‫‪ :Back Crossing‬آمیزش یک ‪ F1‬با یکی از والدین را گویند‪.‬‬
‫‪( Reciprocal Cross‬تالقی متقابل)‪ :‬دو تالقی بین دو نژاد که نر تالقی اول والد ماده تالقی دوم‬
‫باشد‪.‬‬
‫)♂( ‪A (♀) X B‬‬
‫& )♂( ‪B (♀) X A‬‬
‫تعدادی فرمول برای میانبر زدن و بدست آوردن بعضی از نسبت ها و شماره ها‪:‬‬
‫‪2n‬‬
‫‪ ‬تعداد گامت های مختلف‬
‫‪2n‬‬
‫‪ ‬تعداد کالس های فنوتیپی‬
‫‪2n‬‬
‫‪ ‬تعداد ژنوتیپ های هموزیگوت در‪F2‬‬
‫‪3n‬‬
‫‪ ‬تعداد ژنوتیپ های مختلف ممکن در ‪F2‬‬
‫‪418n‬‬
‫‪ ‬کوچکترین جمعیت کامل‪F2‬‬

similar documents