File

Report
 Menaxhimi i Burimeve njerëzore në programin e studimeve bazikeuniversitare është lendë e obligative.
 Programi i ofruar për student do të shqyrtojë Menaxhimin e Burimeve
njerëzore në mënyrë efektive,efiqente dhe etike.
 Ky program mundëson nxënjen e njohurive dhe përfitime lidhur me
Menaxhimin e Burimeve njerëzore ne ndërmarrje (organizata)
 Lënda në fjalë ofron njohuri për konceptin , rëndësinë e Burimeve njerëzore
 Faktori suksesit të ndërmarrjeve (organizatave) është burimi njerëzorë
(resurs i pazëvendsueshëm).
 Planifikimin e nevojave për Burime njerëzore,Menaxhimin Strategjik i
Burimeve njerëzore
 Rekrutimin, seleksionimin, motivimin, mënyrëat e punësimit, inovimit të
njohurive të tij.
 Ngritjen dhe zhvillimin e performanëce te Burimeve njerëzore,
 Motivimin,komunikimin te Burimet njerëzore
 Duke paraqit ;
 Teori,koncepte, studime rasti më të mira nga literature vendore dhe nderkombëtare,
 Përvoja e shembuj praktik nga organizata dhe institucione të ndryshme (njohuri për
menaxhimin e Burimeve Njerëzore)
 Prandaj qëllimi I kësaj lënde është që studentit ti;
 Ofroj mundësi për të pajisë vetën me njohuri nga fusha e Burimeve njerëzore
 Njohuri dhe shkathësi të fituara ti aplikoj në të ardhmën në vendin e punës ku punon
dhe në shoqëri në përgjithesi .
Disa nga qellimet specifike të kësaj lënde:
 Ju mundësonë studentëve që ta njohin ndikimin e rrethinës në menaxhimin
e resurseve njerëzore,dhe anasjelltas
 Do të ofrojë mundsi që nëpërmjet këtiji programi të studiohet metodologjia
e zhvillimit të resurseve njerëzore
 Do të trajtohen aspekte praktike të menaxhimit të resurseve njerëzore,
 Menaxhimi strategjik i resurseve njerëzore.
 Ngritje dhe vlerësim të përformances etj.
 Do të ngritë aftësitë për të lidhur strategjinë e resurseve njerëzore me
strategjinë e ndërmarrjes,
 Do të ngrisë aftësitë për të kuptuar , zhvilluar dhe zbatuar sistematikisht
zhvillimin dhe trajnimin e resurseve njerëzore
 Do të ngritë aftësitë intelektuale individuale dhe te organizates (kolektive),
Demostroje dhe kuptoje funksionet e Burimeve njerëzore
 Të parashohë ndrrimet në rrethinë dhe në bazë të kësaj të jenë në gjendje
të analizojë nevojat për Burime njerëzore të organizatave.
 Lënda do të zhvillohet në dy orë ligjërata dhe dy orë ushtrime në javë.
 Gjatë ligjëratave do të shtjellohet materiali, do të organizohet diskutim
grupor dhe teste të vetëvlerësimit.
 Gjatë ushtrimeve do të rishikohet materiali i shtjelluar gjatë ligjëratave nga
pikëpamja praktike, do të diskutohen çështje të ndryshme aktuale ekonomike.
 Studentëve do tu ipet rasti që të bëjnë hulumtime nga përvoja e tyre në
organizatat prej nga vijnë.
Literatura në gjuhën shqipe:
Libri 1:
Paul Banfield-Rebecca Kay :Hyrje në Menaxhimin e Burimeve njerezore
Përkthyer nga: Jonida Bregu;Botimi UET Press 2011 Tiranë
Libri 2:
Prof. Dr. Galantina Canco (Doraci):Menaxhimi I Burimeve Njerëzore Tiranë 2009
Gjuhen angleze:
H T Graham & Roger Bennett: Human Resources management,Great Britain 1998
6. Plani i mësimit
Java 1
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore (MBNJ)
Libri 1; Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, kapitulli 1;fq 38-74
Java 2
MBNJ;Një perispektivë akademike dhe profesionale
Libri ; Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore,kapitulli 2; fq 76-105
Java 3
Zgjedhja dhe Seleksionimi i Burimeve Njerëzore
Libri 1; Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore,kapitulli 3; fq 116-152
Java 4
Menaxhimi i mardhënjeve te punonjësit
Libri 1; Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore,kapituli 4; fq 158-189
Java 5
Menaxhimi i disiplines dhe ankimimit
Libri 1; Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore,kapituli 5; fq 196-223
Java 6
Barazia në punë
Libri 1 ; Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore,kapituli 6; fq 228-255
Java 7
Kollokviumi i parë
Java 8
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore ndërkombëtare
Libri 1 ; Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore ;kapitulli 8;fq 295-316
Java 10
Planifikimi dhe matja e Burimeve Njerëzore
Libri 1 ; Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore,kapituli 9; fq 323-356
Motivimi
Libri 2 ; Menaxhmenti i Burimeve Njerëzore;kapitulli IX,fq 160-171
Java 11
Zhvillimi i Burimeve Njerëzore
Libri 1 ; Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore,kapituli 10; fq 361-390
Java 12
Komunikimi
Libri 2 ; Menaxhimi i Burimeve Njerëzore,kapituli V; fq 70-99
Java 13
Intervista dhe roli i saj te Burimet Njerëzore
Libri 2 ; Menaxhimi i Burimeve Njerëzore; 109-120
Java 14
Menaxhimi i Performancës
Libri ; Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore,kapituli 11; fq 401-425
Java 15
Menaxhimi i shperblimit
Libri 1; Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore,kapituli 12; fq 433-464
Java 9

similar documents