Doplněk

Report






materiál tvoří 19 slidů, v nichž se žáci seznámí s novým
větným členem – doplňkem a vv - doplňkovou
cílová skupina: 7. ročník
autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekáváný výstup: žák rozezná ve větě doplněk,
vedlejší větu doplňkovou, naučí se je rozlišovat od
ostatních vět vv a tvořit
použitá literatura: učebnice SPN pro 7. ročník, Český
jazyk – Přehled učiva pro základní školu
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad
a pracujeme se žáky na cvičeních
doplněk
 vedlejší věta doplňková




Doplněk je větný člen, který se vztahuje ke slovesu
(zpravidla v postavení přísudku) a zároveň ke jménu,
které má platnost podmětu nebo předmětu věty;
s tímto jménem se shoduje, pokud není vyjádřen
infinitivem. (Někdy je shoda pouze částečná,
doplněk je v jiném pádě (7.)
Doplněk vyjadřuje vlastnost, kterou má jméno za děje
- Vrátil jsem se domů k smrti unavený., nebo kterou za
děje získává – Jmenovali mě vedoucím oddílu. nebo
děj, který děj věty doprovází – Kryt nízkými keři, tiše se
plížil k ohni.
Doplňkem bývá přídavné jméno (často ve jmenném
tvaru), podstatné jméno, neurčité slovesné tvary,
někdy číslovka nebo zájmeno.
Vybaveni vším potřebným jsme se vydali na
cestu. Celý se třásl strachy. Zahlédla jsem ho
utíkat směrem k zastávce autobusů. Obrátil
jsem se na tebe jako na prvního. Oblečená
jen v plavkách jsem se brouzdala měkkou
trávou. Schován za keři jsem čekal, jak to
dopadne. Jeho rozhodnutí jsem nepovažoval
za spravedlivé. Už jako předškolák jsem uměl
číst. Počkej, udělám to raději sama. Pomohla
bych ti ráda, ale bohužel nevím jak .
Vybaveni vším potřebným jsme se vydali na
cestu. Celý se třásl strachy. Zahlédla jsem ho
utíkat směrem k zastávce autobusů. Obrátil
jsem se na tebe jako na prvního. Oblečená
jen v plavkách jsem se brouzdala měkkou
trávou. Schován za keři jsem čekal, jak to
dopadne. Jeho rozhodnutí jsem nepovažoval
za spravedlivé. Už jako předškolák jsem uměl
číst. Počkej, udělám to raději sama. Pomohla
bych ti ráda, ale bohužel nevím jak .
Vajíčka jím jen uvařená naměkko. Už jsou
vejce uvařená? Dítě volalo maminku celé
uplakané. Dítě hledající maminku bylo
uplakané. Vždycky jsem považovala Milenu za
svou nejlepší kamarádku. Stal se mým
nejlepším přítelem. Vždycky to byl můj nejlepší
kamarád. Můj tatínek se stal ředitelem závodu.
Vidím tě rád. Jsem moc rád, že ses vrátil ze
zájezdu spokojený. Stal se hercem. Známe ho
jako herce z mnoha českých filmů.
přísudek jmenný se sponou x doplněk
Vajíčka jím jen uvařená naměkko. Už jsou
vejce uvařená? Dítě volalo maminku celé
uplakané. Dítě hledající maminku bylo
uplakané. Vždycky jsem považovala Milenu za
svou nejlepší kamarádku. Stal se mým
nejlepším přítelem. Vždycky to byl můj nejlepší
kamarád. Můj tatínek se stal ředitelem
závodu. Vidím tě rád. Jsem moc rád, že ses
vrátil ze zájezdu spokojený. Stal se hercem.
Známe ho jako herce z mnoha českých filmů.
Obě lvice se často vydával… na lov sam….
Radek a Martin chtěl… sestavit model letadla
sam…, bez cizí pomoci. Naštěstí záchranáři Horské
služby našli… lyžaře živ… a zdrav…. Děti stál… po
dlouhou dobu u výběhu pro opice, zaujat… tím,
jak malé opičky skotačil… ve větvích stromů.
Děvčata se určitě vrátil… domů vyhladověl….
Rodiče si oddechl…, že nemuseli… nechat oba
chlapce doma sam…. Veronika a Markéta přišl…
domů
před
chvilkou
zklamán…,
protože
vstupenky na odpolední představení byl… již
vyprodán…. Sledoval… jsme film, zvědav…, jak to
dopadne.
Obě lvice se často vydávaly na lov samy. Radek
a Martin chtěli sestavit model letadla sami, bez
cizí pomoci. Naštěstí záchranáři Horské služby našli
lyžaře živé a zdravé. Děti stály po dlouhou dobu u
výběhu pro opice, zaujaty tím, jak malé opičky
skotačily ve větvích stromů. Děvčata se určitě
vrátila domů vyhladovělá. Rodiče si oddechli, že
nemuseli nechat oba chlapce doma samy.
Veronika a Markéta přišly domů před chvilkou
zklamány, protože vstupenky na odpolední
představení byly již vyprodány. Sledovali jsme film,
zvědavi, jak to dopadne.
Doplněk může být také vyjádřen vedlejší
větou doplňkovou.
Vedlejší věta doplňková – obdobně jako
doplněk – rozvíjí sloveso a zároveň jméno
v postavení předmětu (zřídka podmětu).
Bývá nejčastěji uvozena spojkou jak.
Slovesa, po kterých nejčastěji vedlejší věta
doplňková stojí, mívají význam smyslového
vnímání (pozorovat, slyšet, sledovat apod.)
Viděli jsme
srnky pást
se na poli.
Viděli jsme
srnky, jak
se pasou
na poli.
Zahlédl jsem
ho
nastupovat
do
autobusu.
Zahlédl jsem
ho, jak
nastupuje
do
autobusu.
Spatřil jsem ho, jak právě vcházel do
samoobsluhy. Nikdo nikdy neviděl Marka,
aby se mračil. K smrti utrmáceni vlezli do
spacích pytlů, jak byli, a do deseti minut
spali. Viděli je, kterak se kroutí před
zrcadlem. Nechám tě, abys tam šel sám.
Slyšeli jsme ji, že odemykala domovní
dveře. Vrátil se po deseti letech takový,
jakého jsme si ho pamatovali.
Spatřil jsem ho, jak právě vházel do
samoobsluhy. Nikdo nikdy neviděl Marka,
aby se mračil. K smrti utrmáceni vlezli do
spacích pytlů, jak byli, a do deseti minut
spali. Viděli je, kterak se kroutí před
zrcadlem. Nechám tě, abys tam šel sám.
Slyšeli jsme ji, že odemykala domovní
dveře. Vrátil se po deseti letech takový,
jakého jsme si ho pamatovali.
k podmětu x k předmětu
Spatřil jsem ho, jak právě vházel do
samoobsluhy. Nikdo nikdy neviděl Marka,
aby se mračil. K smrti utrmáceni vlezli do
spacích pytlů, jak byli, a do deseti minut
spali. Viděli je, kterak se kroutí před
zrcadlem. Nechám tě, abys tam šel sám.
Slyšeli jsme ji, že odemykala domovní
dveře. Vrátil se po deseti letech takový,
jakého jsme si ho pamatovali.
předmětná
Vůbec netuším, jak to mohl dokázat.
časová
Potok se naposledy rozvodnil, jak byla před dvěma lety průtrž mračen.
doplňková
Pozorně ho sledoval, jak vyměňuje píchlé kolo.
podmětná
Už je ti jasné, jak musíš postupovat při řešení nepřímé úměrnosti?
doplňková
Díval se na lidi, jak ve spěchu do sebe vrážejí.
způsobová
Musíš postupovat přesně tak, jak je to v návodu.
doplňková
Vyfotografovala mě, jak skáču po hlavě do vody.
doplňková
Ptal se ho, jak se mu daří.
vidět
 spatřit
 zaslechnout
 uvidět
 pozorovat
 ucítit
 vyslechnout
 sledovat









vidět – Viděl veverku, jak leze na strom.
spatřit – Spatřil plavce, jak se topí.
zaslechnout – Zaslechl Martinu, jak ho
pomlouvá.
uvidět – Uvidíme kuřata, jak se budou líhnout.
pozorovat - Pozorujeme bobry, jak si staví hráz.
ucítit – Ucítíme plyn, jak uniká.
vyslechnout – Vyslechnete Pavla, jak to
vypočítal.
sledovat – Sledujeme hokejisty, jak hrají o
medaili.

similar documents