Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nông nghiệp, nông

Report
Tác động của hội nhập kinh tế
quốc tế đối với nông nghiệp,
nông thôn và nông dân Việt Nam
Đặng Kim Sơn
IPSARD/MARD
Đánh giá tác động của thuế quan
Đề xuất
chính
sách –
chiến
lược
Đánh giá
tác động
tới ngành
NN
Dự báo tác động của biến động
giá đầu vào: dầu và phân bón
Dự báo tác động của BĐKH
Tác động của thuế quan tới kinh tế chung:
3000
-2000
2500
-3000
$m 2000
1500
$m -4000
Thu nhập tăng
-5000
1000
-6000
500
0
ALL
KOR
JPN
CHN
AFTA
-7000
-8000
Thâm hụt TM tăng
ALL
KOR
JPN
-1000
CHN
3500
AFTA
0
4000
Tác động của thuế quan tới xuất khẩu NN
7000
(Triệu USD)
6000
5000
4000
3000
Năm cơ sở 2017
2000
1000
0
Kịch bản all 2017
Tác động của thuế quan tới nhập khẩu NN
3000
(Triệu USD)
2500
2000
1500
1000
500
0
Năm cơ sở 2017
Kịch bản all 2017
Tăng giá đầu vào kìm hãm GDP, giảm giá trị lao
động, giảm vốn đầu tư
Tác động tăng giá đầu vào đến giá trị sản lượng NN
Tác động biến đổi khí hậu theo ngành:
(% chênh lệch giá trị sản lượng thực theo các kịch bản của MONRE so với
không biến đổi KH)
Tác động biến đổi khí hậu đến GDP thực
(% chênh lệch so với kịch bản không biến đổi KH)
Tác động theo tiểu ngành NN:
khi có thích ứng, sản lượng các cây trồng đều tăng đáng kể
Sản lượng một số cây trồng trong các kịch bản MONRE
(% chênh lệch so với kịch bản cơ sở NOCC vào năm 2030)
Tác động theo vùng:
Tây Nguyên là vùng hưởng lợi nhiều nhất khi áp dụng các biện
pháp thích ứng.
Chênh lệch GDP thực theo vùng năm 2030 theo các kịch bản khí hậu MONRE
(% chênh lệch so với kịch bản cơ sở NOCC)
Tác động tới sinh kế, đói nghèo nông thôn
Giảm thuế theo
FTA làm tốc độ
giảm nghèo NT
nhanh hơn
thành thị
Giá đầu vào tăng
làm tốc độ nghèo
NT giảm chậm
hơn thành thị
Những vùng nghèo hơn dự báo có tốc độ giảm nghèo nhanh
hơn với tác động của FTA.
32.7
35
30
27.3
26.1
25
Tác động đến
đói nghèo ở
miền Bắc (%)
20
12.7
15
10
18.5
16.5
11.6
8.1
6.5
2.8
5
1.2
0.5
0
RRD
NMR
2010
2012
NCC
2017 base
2017 ALL
25
20.5
Tác động đến
đói nghèo ở
miền Nam
(%)
20
15
10
15.4
14.1
11.3
9.6
9.2
6
5.9
3.5
5
9.2
5.7
2.7
3.4
1.6 0.8 0.6
0
SCC
CH
2010
2012
SE
2017 base
2017 ALL
MRD
Đề xuất chính sách
Chính sách vĩ mô
Tăng đầu tư công cho nông nghiệp nông thôn
Điều chỉnh hợp lý tỉ giá hối đoái có lợi cho XK
Thuận lợi tích tụ đất đai, mở rộng sản xuất
Khuyến khích thu hút đầu tư XH vào nông nghiệp
Tích cực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
Chiến lược phát triển
Mở rộng thị trường, hướng về xuất khẩu,
Phát triển các ngành hàng có lợi thế, XD ngành chiến lược.
Phát triển chuỗi giá trị, ưu tiên chế biến, thương mại
Phát triển khoa học công nghệ, tài nguyên con người
Đổi mới thể chế định hướng sản xuất lớn, liên kết
Phát triển bền vững cả môi trường và xã hội
Chính sách phát triển nông thôn
Phát triển thị trường lao động chính thức
Khuyến khích kinh tế hợp tác và cộng đồng nông thôn
Phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ sản xuất và đời sống
Quản lý rủi ro, đảm bảo phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo
Phát huy dân chủ cơ sở, phân cấp, trao quyền cho cộng đồng
Cảm ơn

similar documents