Základní registry a další novinky

Report
Pavel Hemelík
1
• „Připojení agendových informačních systémů k Základním registrům“
►§5 (3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru nebo je do něj
zapisuje výhradně prostřednictvím agendového informačního systému; jeho přístup k
údajům je zajišťován službou informačního systému základních registrů.
• Termín 1. 7. 2012
• spuštění ZR a nutno připojit cca 6500 AISů !
• Podporované typy komunikací
►Čtení dat ze ZR - ZR poskytuje AISu aktuální hodnoty dat referenčních dat a jejich
vazeb
►Editace údajů v ZR - AIS ukládá do ZR nová referenční data a jejich vazby, popř.
opravuje / aktualizuje stávající údaje a vazby
►Reklamace - při zjištění neplatných / starých údajů v ZR odešle AIS tzv. reklamaci s
návrhem opravy
• Budoucí typy komunikací
►AIS bude odebírat data z jiného AIS - získání dat, která nejsou v ZR, ale v jiném AIS
►AIS bude odebírat data z registrů mimo ZR – získání dat z registrů, které nejsou
součástí ZR
2
• Zákon č.111/2009 Sb.
• Nařízení vlády č.161 ze 25.5.2011 upravuje závazně termíny
• Řešení, které uchovává pouze referenční údaje
• Neobsahuje historii dat (to se předpokládá, že bude řešeno v
agendových systémech)
3
• http://www.szrcr.cz
4
• Povede údaje o občanech ČR, cizincích, kterým bylo vydáno
povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení
k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dní, občanech EU
s přechodnou dobou pobytu delší než 90 dnů, cizincích
s uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou a jiných
fyzických osobách, o nichž to stanoví jiný právní předpis (např.
přeshraniční pracovníci, zahraniční studenti vysokých škol,
zahraniční statutární zástupci právnických osob).
• Správa ROB je v gesci Ministerstva vnitra.
5
• Bude obsahovat základní identifikační, lokalizační a
doplňkové údaje o územních prvcích a územně-evidenčních
jednotkách a vzájemné časové a územní vazby mezi nimi.
• Správcem RUIAN je Český úřad zeměměřičský a katastrální.
• Předpokládá se i použití lokálních kopií registru
6
• Bude evidovat všechny typy právnických osob a jejich organizační
složky, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a
orgány veřejné moci. Registr osob bude obsahovat základní
identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a referenční
údaje. Zápisy všech údajů do registru osob budou provádět orgány a
instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby
evidovat nebo udělovat oprávnění k činnosti. Hlavními zdroji dat tak
budou obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání a dále
evidence nebo informační systémy vybraných ministerstev a
ústředních orgánů státní správy, profesních komor, stavovských
organizací, obcí, krajů nebo veterinární správy. Dalšími editory
registru osob budou informační systém datových schránek a
insolvenční rejstřík, které budou poskytovat údaje o datových
schránkách a právním stavu osoby.
• Správa ROS je v gesci Českého statistického úřadu.
7
• Bude uchovávat informace o působnosti orgánů veřejné moci.
Do tohoto registru se přihlásí jednotlivé agendy, které budou
editovat nebo využívat údaje ze základních registrů. Pro
každou z nich RPP stanoví odpovídající využití služeb základních
registrů, k němuž bude mít oprávnění dle platné legislativy. RPP
bude dále evidovat všechna rozhodnutí, na jejichž základě
dojde ke změně údajů v ostatních základních registrech.
• Správcem RPP je Ministerstvo vnitra.
8
• ORG je specifický informační systém základních registrů, který zajišťuje
ochranu osobních referenčních údajů uložených v základních registrech.
• ORG neobsahuje žádná osobní data
• přiděluje základní identifikátor fyzické osoby (ZIFO)
• generuje agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO ) pro cílové agendy
• zajišťuje převody agendových identifikátorů fyzických osob v systému
základních registrů, tzn. převádí AIFO jedné agendy na AIFO druhé agendy
• převod mezi AIFO ↔AIFO dokáže jako jediný v celém systému základních
registrů
• Informační systém ORG komunikuje výhradně a pouze jen s informačním
systémem základních registrů (ISZR).
9
• ISZR je definován jako referenční rozhraní pro přístup k základním
registrům
• Jediné vnější komunikační rozhraní základních registrů
• Informační systém základních registrů poskytuje komplexní služby
definované v katalogu eGON služeb. Tyto služby nad základními
registry poskytuje všem subjektům s ohledem na jejich aktuální
oprávnění v registru práv a povinností.
• Publikuje služby základních registrů (eGON služby)
• Ověřuje oprávnění pro přístup do základních registrů
• Zaznamenává a ukládá všechny logy do základních registrů
• Rozhraní Informačního systému základních registrů je realizováno na
technologii Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS).
•.
10
• Obce jsou ze zákona editory ROS z důvodu zřizování
příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• Obce s rozšířenou působností jsou editory fyzických osob –
provozovatelů stanic měření emisí dle zákona č.56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a
právnických osob, honebních společenstev, dle zákona č.
449/2001 Sb., o myslivosti
11
• Nutno rozhodnout o způsobu připojení k systému ZR
• Buď upravit svůj agendový systém pro komunikaci s ROS
• Nebo využít IAIS
• Termín: do 31.3.2012 poskytnout údaje pro úvodní naplnění
referenčních údajů do registru osob
12
• Připojení k ROS pomocí IAIS je bezplatné
• Jde o centrální webové řešení připravované v gesci ČSÚ, které
poskytne nástroj pro zápis osob i změn referenčních údajů bez
nutnosti pro příslušnou agendu vytvářet nebo upravovat
informační systém pokud to není efektivní z důvodu množství
evidovaných osob a frekvence prováděných změn. IAIS-ROS
zaručí potřebnou ochranu vedených údajů a k jeho využití obci
postačí připojení na internet.
13
14
15
16
17
18
•
•
•
•
•
Metodika řízení projektů
Workflow
Orsoft web RADNICE
Řešení pro platformu SharePoint
Orsoft Open RADNICE
• nová generace IS na platformě JAVA
• připraveno jádro systému
• pilotní projekty ZIS, PersInfo
19
PRINCE2 = PRojects IN Controlled Environments
(Projekty v řízených prostředích)
Metodika PRINCE2 je hojně užívaná pro potřeby veřejné správy, její
plné uplatnění však vyžaduje zvláště u menších projektů významné
navýšení nákladů. Existují tedy i snahy o zjednodušení metodik, např.
pro potřeby krajských či městských projektů.
20
Metodika PRINCeGON vznikla pro řízení projektů Ministerstva vnitra
– přináší základ pro řízení projektů z portfolia Smart Administration
Metodika PRINCeGON_verze 1_4_20101026_final.pdf
21
Pracovní postup – Pracovní tok – Postup práce
Schéma provádění nějaké komplexní činnosti, rozepsané
na jednodušší činnosti a jejich vazby
Technologický postup
Definice a řízení oběhu dokumentů
22
Jde o JEDNODUCHÉ workflow
Je zaměřeno zejména na oběh dokumentů popř. na
podporu ekonomických a organizačních postupů
Poskytuje nástroje pro tzv. uživatelské workflow
Obsahuje integrované systémové workflow
23
Uživatelské workflow
Odsouhlasení
navrhuje sám uživatel
Žádost
Schválení
využívá k tomu nástrojů pro workflow
Systémové workflow
Archivace
Zaúčtování
připravují autoři programů
je integrováno do jednotlivých podsystémů
uživatel ho může (ale nemusí) používat
uživatel ho může omezeně modifikovat
24
• Celý Orsoft
• Záznam průběhu zálohování
• Záznam průběhu dávkového zpracování
• Lidské zdroje
• Hlášení do Registru pojištěnců
• Hlášení do ZP
• Zasílání výplatního lístku na e-mail
• Cestovní příkazy
• Finanční účetnictví
• Přijaté faktury
• Prodej
• Objednávky
25
Nástroje pro workflow a základní funkce jsou pro všechny
uživatele v rámci řešitelského servisu
Vhodné pro uživatele produktu Orsoft web (umožňuje
zapojit do postupů i „neuživatele Orsoftu“ a tím i další
rozšíření možností).
26
Popsat si pracovní postup (proces)
Co je jeho předmětem?
Z jakých kroků (činností) se skládá?
Jaké jsou podmínky procesu i kroků?
Které osoby se účastní procesu?
Jakou budou hrát roli?
27
Funguje až po nastavení požadavku na WF v konfiguraci
Signalizace po vstupu do IS Orsoft pro účastníka WF
Barevné icony v horní liště
Použití mailu v IS
Seznam mailových adres – „oprávnění“
Konfigurace serveru
28
Zastupování účastníka procesu po zadanou dobu
Lze omezit zastupování na určenou aktivitu
29
Systémové workflow
Nejžádanější a nejdiskutovanější
Zatím k dispozici v evidenci faktur došlých
Začínáme
nastavením
číselníků pro
workflow….
30
Tvorba elektronického dokumentu
Elektronický obraz faktury – různé formáty
PDF přímo od dodavatele nebo skenovací pracoviště
ISDOC formát
www.isdoc.cz
EXCEL, XML
Různá pravidla (e-mailem, přes portály, datové schránky…)
Archivace a správa elektronických dokumentů
DMS, Spisová služba
Právní pohled
31
32
Schvaluji
Schvaluji
Vyplatím CN se
mzdou
Vyplatím
záloha na SC
Žádost o
povolení
SC
Vyúčtování
SC
33
Časová osa
• 2009-2011 - příprava jádra systému (základní část)
• 2010 - Orsoft web (první dodávky řešení)
• 2011 - uvedení pilotních projektů IS Orsoft na bázi jazyka Java
•
(Zákaznický informační systém - ZIS, Modul řízení lidských zdrojů - PersInfo, …)
• 2012 - počátek migrace jednotlivých modulů IS Orsoft do nové technologie
• 2013 - počátek reimplementace IS Orsoft dle harmonogramu, jak budou jednotlivé moduly
uvolňovány
• Cíl: IS Orsoft na bázi jazyka Java
• C/S technologie + vybrané funkce přes web prohlížeč, Linux stanice, tablety
• řešení s uložením dat v relační databázi a otevřeným datovým modelem
• schopnost rychle reagovat na požadavky trhu
Podle studie Gartner Group budou na trhu v nejbližším období žádány zákaznicky
orientované informační systémy typu CRM a dále pak systémy řízení Lidských zdrojů.
Důvodem je fakt, že náklady na zaměstnance tvoří stále významnější část nákladů
firem a kapacity je potřeba sledovat a řídit.
35
•
•
ORTEX investoval do licencí produktu TeamViewer na podporu
vzdálené administrace u zákazníků
Nejde standardně o podporu realizovanou na základě smlouvy
na řešitelský servis, která mimo jiné obsahuje update a upgrade
produktu a dále RNP či telefonický Hotline
Výhody:
• Konzultant po připojení převezme plochu i ovládání klávesnice a
myši zákazníka a je schopen operativně řešit jeho problémy
• Odpadají náklady na cestovné
• Nevyžaduje žádné licenční náklady na straně zákazníka (licenci
plně pokrývá ORTEX)
Podmínky:
• Uzavřená Servisní smlouva na poradenský servis (možno stanovit
SLA či paušál služeb)
nebo
• Cena dle ceníku ORTEXu za každou započatou hodinu (1070
Kč/hod)
Elektronická pozvánka s informacemi
Připojení k semináři
Multimediální
seminář
Děkuji za pozornost
38

similar documents