ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - Kompetencje kluczowe drogą do kariery

Report
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Prezentacja Przygotowana w ramach projektu
„KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
ID grupy:
z9m2
Opiekun:
Małgorzata Kuśnierczak
Kompetencja:
matematyczna
Temat projektowy:
Statystyczny uczeń naszej szkoły
Rok szkolny:
2011/2012
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Wprowadzenie ………………………………………………………………….. 6
Wyniki ankiety ……………………………………………………………….. 15
Podstawowe miary statystyczne …………………………………….. 38
Koniec ……………………………………………………………………………….. 44
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
 Statystyka
 Zbiorowość statystyczna, dane statystyczne
 Badania statystyczne
 Etapy badań statystycznych
 Badania ankietowe
• Zasady dobrej ankiety
• Obszary objęte ankietą
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Statystyka jest to nauka zajmująca się ilościowymi metodami badania
prawidłowości zjawisk (procesów) masowych. Jej celem jest poznanie
występujących
prawidłowości,
ich
ilościowe
wyrażenie
oraz
wyodrębnienie w nich składnika systematycznego i przypadkowego.
Wyróżnia się:
 statystykę opisową (zajmuje się metodami zbierania i prezentacji
informacji statystycznych i ich sumarycznego opisu),
 statystykę matematyczną (umożliwia uogólnienie wyników badań,
ocenę stopnia dokładności i wiarygodności wyników)
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Zbiorowość statystyczna jest to jednoznacznie
określony i wyodrębniony zbiór jednostek poddanych
badaniu statystycznemu.
Dane statystyczne pierwotne są to
informacje
statystyczne uzyskane bezpośrednio od badanych
jednostek w trakcie badań statystycznych mających
wyraźnie sprecyzowany przedmiot badania, określoną
jednostkę oraz technikę badania.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Jest to zespół czynności zmierzających
do uzyskania, za pomocą metod
statystycznych, informacji charakteryzujących
zbiorowość objętą badaniem.
Wyróżnia się badania:
 pełne
(obejmujące
w skład zbiorowości),
wszystkie
jednostkiwchodzące
 badania częściowe (nie wyczerpujące, obejmujące tylko
część zbiorowości, czyli próbę wybraną w odpowiedni
sposób.
np.
badania
reprezentacyjne,
badania
monograficzne, badania ankietowe).
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
A.
obserwacja statystyczne – stwierdzenie
i pisemna rejestracja wielkości, jakie
badane cechy przyjmują u poszczególnych
jednostek zbiorowości statystycznej,
B.
statystyczne grupowanie - usystematyzowanie materiału statystycznego,
polegające
na
podziale
niejednorodnej
zbiorowości
na
możliwie
jednorodne grupy wg obranych kryteriów i na zestawieniu interesujących
danych statystycznych, charakteryzujących poszczególne grupy,
C.
analiza statystyczna - wykrywanie prawidłowości kształtowania się zjawisk
statystycznych oraz związków i zależności między nimi, a także
interpretacja wyników badań i formułowanie wniosków.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
W I semestrze roku szkolnego
2011/2012 wśród uczniów naszej
szkoły została przeprowadzona
ankieta.
Ankieta była skierowana
do uczniów klas pierwszych,
drugich i trzecich. Wszyscy uczniowie uczestniczący
w badaniu otrzymali ankietę z takimi samymi pytaniami,
ich zadanie polegało na udzieleniu odpowiedzi na
zamieszczone pytania.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Przy sporządzaniu kwestionariusza
ankiety przestrzegaliśmy zasad:
I.Pytania
 były sformułowane w sposób:
 zrozumiały dla wszystkich uczestników badania
 jednoznaczny, precyzyjny.
 dotyczyły:
 zdarzeń, które uczniowie mogli łatwo stwierdzić
lub sobie o nich przypomnieć
 przede wszystkim faktów i opinii, w minimalnym
stopniu motywów.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
II. Uczestnik badania miał swobodę wyboru odpowiedzi,
(pytania zawierały warianty odpowiedzi).
III. Układ i prezentacja graficzna pytań ułatwiały udzielenie
odpowiedzi.
IV. Ankieta nie zawierała zbyt wielu pytań.
V. Jakość papieru i jakość druku kwestionariusza ankiety
były wysokie (czytelne kwestionariusze).
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Prawa i obowiązki ucznia
Czas poświęcony na naukę
Sposoby uczenia się
Wykorzystanie komputerów przez uczniów
Dydaktyka
Przyjazny nauczyciel
Zajęcia pozalekcyjne
Korepetycje
Przedmiotowe systemy oceniania
Atmosfera na lekcjach
Relacje uczniowskie
Zachowanie
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
¼ uczniów deklaruje brak
znajomości swoich praw i obowiązków, przy czym
do mniejszej znajomości przyznają się chłopcy.
TAK
NIE
Co piąta uczennica (20%) i co trzeci uczeń (32%)
i obowiązków.
nie znają swoich praw
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Czy uważasz, że Twoje prawa są
w Szkole przestrzegane?
Co czwarty uczeń uważa, że jego
prawa nie są w szkole przestrzegane.
31
Odpowiedzi dziewcząt i chłopców różnią
się nieco i tak 79% dziewcząt i 64%
chłopców uważa, że w szkole prawa
100
ucznia są respektowane, natomiast 21%
dziewcząt
i
aż
odpowiedziało, że nie.
36%
chłopców
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Czy uważasz, że wywiązujesz się
ze swoich obowiązków?
0.8
0.6
0.4
0.2
0
74%
19%
7%
Tak
Co piąty uczeń
Nie, bo nie
jestem w
stanie
Nie udzieliła
odpowiedzi
stwierdza, że nie
jest w stanie
sprostać
obowiązkom
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
2.5
2.0
1.5
dziewczęta
chłopcy
1.0
0.5
0.0
kl.I PO
kl.I WF
kl. II PO kl. II WF kl. III PO kl. III WF
We wszystkich klasach poza klasą II WF dziewczęta zdecydowanie więcej
się uczą niż chłopcy.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Średnia czasu poświęcanego na naukę przez uczniów
naszej szkoły wynosi 1 godzinę 12 minut, w tym:
•
dziewczęta - średnio uczą się 1 godziny 45 minut
•
chłopcy – średnio uczą się 1 godzinę.
Najwięcej czasu na naukę poświęcają dziewczęta
z klasy I PO i I WF (średnio 2,5 godziny), a najmniej
chłopcy z klasy II WF (średnio 1 godzinę).
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
W jaki sposób uczysz się?
10
8
6
4
2
0
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Liczba uczniów
31
25
0
dziewczęta
27
chłopcy
18
14
12
-1
42
15
10
16
1
2
2.023
8
5
4
2
2
Liczba godzin
5
6
średnia wraz ze
słupkiem odchylenia
standardowego
mediana
dominanta
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Średnio uczniowie wykorzystują komputer do nauki 54 minuty w ciągu
dnia.
Przeciętne zróżnicowanie (odchylenie standardowe) poszczególnych
odpowiedzi od średniej dla uczniów przeankietowanych wynosi 52
minuty.
Współczynnik zmienności wynosi 96%, czyli zbiorowość uczniowska
jest bardzo zróżnicowana.
Najczęściej odpowiadali uczniowie, że pracują z komputerem - 1
godzinę (dominanta).
Wartość mediany to również 1 godzina.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Liczba uczniów
31
25
0
dziewczęta
27
chłopcy
18
14
12
-1
42
15
10
16
1
2
2.023
2
2
Liczba godzin
8
5
4
5
6
średnia wraz ze
słupkiem odchylenia
standardowego
mediana
dominanta
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
100%
80%
60%
40%
20%
0%
dziewczęta
chłopcy
Dziewczęta najlepiej oceniły lekcje geografii, chłopcy lekcje wiedzy
o kulturze.
Obie grupy są zgodne, że najmniej zrozumiałe są dla nich fizyka
i technologia informacyjna.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
100%
80%
60%
40%
20%
0%
dziewczęta
chłopcy
Ponad połowa dziewcząt pozytywnie oceniła podstawy przedsiębiorczości,
przysposobienie obronne, prawie połowa biologię.
Dla chłopców najbardziej interesujące są lekcje historii, podstaw
przedsiębiorczości i wiedzy o kulturze.
Najmniej interesujące lekcje są z fizyki.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
po
w-f
wok
biologia
fizyka
wos
j.niemiecki
j.polski
0%
20%
40%
60%
80%
100%
chłopcy
dziewczęta
Najwięcej nowoczesnych technologii jest stosowanych na technologii
informacyjnej, podstawach przedsiębiorczości
i wiedzy o kulturze.
Pp oraz Wok były również wcześniej wymienione jako przedmioty
prowadzone w sposób interesujący.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
w trakcie lekcji
100%
50%
0%
na przerwie
na zajęciach pozalekcyjnych
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
szkolnych
organizowanych
przez inne
instytucje
nie uczestniczę
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
tak chodzę
22%
37%
42%
Na korepetycje uczęszcza:
• 28% pierwszoklasistów
• 36% drugoklasistów
• 48% trzecioklasistów
nie chodzę, bo
nie mam takiej
potrzeby
nie chodzę, bo
nie mam takiej
możliwości
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
jest inny
powód, 10%
chcę być lepiej
przygotowany
do matury, 45%
mam zaległości
z gimnazjum,
8%
nie potrafię
sam opanować
materiału; 35%
rodzice chcą,
abym
systematycznie
pracował; 2%
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
po
w-f
wok
biologia
fizyka
wos
j.niemiecki
j.polski
0%
20%
40%
60%
80%
100%
chłopcy
dziewczęta
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
po
w-f
wok
biologia
fizyka
wos
j.niemiecki
j.polski
0%
20%
40%
60%
80%
100%
chłopcy
dziewczęta
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
po
pp
w-f
ti
j.polski
j.angielski
j.niemiecki
historia
wos
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
wok
80%
60%
40%
20%
0%
Najlepsze warunki do nauki mają uczniowie na biologii a najgorsze
na lekcjach fizyki i technologii informacyjnej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
1% 4%
9%
16%
31%
39%
złe
raczej złe
poprawne
raczej dobre
dobre
bardzo dobre
Do złych i raczej złych relacji przyznaje się 5% przebadanych uczniów.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
35%
30%
28%
25%
20%
34%
27%
15%
10%
5%
0%
0% 3% 8%
Czy lubisz swoja
klasę
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
5%
Tak
Nie
95%
Co dwudziesty ankietowany uczeń nie wie, co podlega ocenie przy
ustalaniu oceny zachowania. Prawie każdy uczeń zna zasadę wystawiania
oceny z zachowania. Wątpliwości dotyczą tylko wysokości punktów za
poszczególne przewinienia lub nagrody.
Na ten wynik zdecydowany wpływ mieli pierwszoklasiści.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Średnie wykorzystanie komputera do rozrywki jest ponad
dwa razy większe niż do nauki i wynosi niewiele powyżej 2
godzin.
Odchylenie standardowe wynosi 1 godzinę 25 minut.
Współczynnik zmienności wynosi 70%, czyli zbiorowość
uczniowska jest o wiele mniej zróżnicowana wypoczywając
przy komputerze, niż ucząc się z jego zastosowaniem.
Najczęściej w ankietach pojawiła się odpowiedź 2
godziny i była to jednocześnie wartość, która dzieliła
ankietowanych na połowy.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Podstawowe miary statystyczne
 Miary tendencji centralnej
 Średnia arytmetyczna
 Mediana
 Dominanta
 Miary rozproszenia
 Wariancja i odchylenie
standardowe
 Współczynnik zmienności
Analiza współzależności
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Średnia arytmetyczna wyraża przeciętny poziom
obserwowanej cechy statystycznej w zbiorowości.
Średnia arytmetyczna n liczb x1, x2, …, xn jest równa:
x1  x2  ...  xn
x
n
Średnia arytmetyczna ważona n liczb x1, x2, …, xn ,
którym przypisano wagi w1, w2, …, wn
x1w1  x2 w2  ...  xn wn
x
w1  w2  ...  wn
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Medianą uporządkowanego rosnąco ciągu n
danych liczbowych x1, x2, …, xn jest to:
• dla n nieparzystego - środkowy wyraz ciągu,
• dla n parzystego – średnia arytmetyczna
środkowych wyrazów ciągu.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Dominanta (wartość dominująca,
moda, wartość
typowa) jest wariantem cechy, który najczęściej
występuje w badanej zbiorowości statystycznej.
W zestawie danych może występować więcej niż
jedna dominanta.
Graficzną ilustracją mody jest punkt (punkty) na osi
odciętych, któremu (którym) odpowiada maksimum
liczebności.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Wariancją n danych liczbowych x1, x2, …, xn, o średniej arytmetycznej
jest liczba
2
2
2
(
x

x
)

(
x

x
)

...

(
x

x
)
2
n
2  1
n
Odchylenie standardowe jest to pierwiastek kwadratowy z wariancji
 
2
Wariancja i odchylenie standardowe charakteryzują rozproszenie
danych wokół średniej arytmetycznej
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁCZU
Prezentacja Przygotowana w ramach projektu
„KOMPETENCJE KLUCZOWE DROGĄDO KARIERY”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents