debata_z_uczniami_gimnazjum_w_mirczu

Report
Jak została przeprowadzona
debata?
 Debata została przeprowadzona dnia 25 lutego 2014
roku. Debata każdej klasy zajęła nam 2 godziny
lekcyjne.
 W debacie ogółem uczestniczyło 63 uczniów.
 Uczestnicy byli wybrani przez swoich wychowawców.
 Klasy I – 19 osób
 Klasy II – 20 osób
 Klasy III – 24 osoby
Jakie pytania zostały zadane?
Wszystkim grupom zadano następujące pytania:
Jaka jest nasza szkoła?
a) Jak się w niej czujemy?
b) Co nam przeszkadza ?
c) Co w niej cenimy ?
Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły i jakich
efektów oczekujemy?
Jak wygląda współpraca między uczniami, a uczniami,
uczniami, a nauczycielami, uczniami, a rodzicami?
W jakim stopniu czujemy się odpowiedzialni za naszą szkołę?
Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając
wspólnie?
W jakiej szkole chcielibyśmy się uczyć gdyby nic nie ograniczało
naszej wyobraźni?
Debata uczniów klas I.
 Debata klas
pierwszych została
przeprowadzona na
1 i 2 godzinie
lekcyjnej.
Uczestnicy wyrażali
swoje poglądy,
pomysły i opinie
pisemnie na
plakatach lub
przyklejali karteczki
na plakatach.
Debata uczniów klas II.
 Debata z
drugoklasistami została
przeprowadzona na 3 i 4
godzinie lekcyjnej.
Uczestnicy zgłaszali
pomysły i swoje opinie w
sposób aktywny. Opinie
były zapisywane i
przyklejane na
plakatach.
Zastosowaliśmy również
pracę w grupach gdzie
uczniowie konsultowali
się między sobą i
zapisywali pomysły na
Debata uczniów klas III
 Debata z uczestnikami
z klas III przebiegła na
5 i 6 godzinie
lekcyjnej. Uczniowie
również w sposób
aktywny wyrażali
swoje poglądy,
pomysły i opinie. Były
zapisywane jak i
przeklejane na
plakatach. Również
zastosowaliśmy
podział na grupy.
Wnioski
 Bardziej rozwijać zainteresowania uczniów.
 Wprowadzić więcej zajęć pozalekcyjnych,
które będą rezultatem.
 Większe zaangażowanie się w życie szkoły.
 Dalsze i lepsze rozwijanie współpracy
uczniów z nauczycielami i rodzicami.
 Zastosowanie na lekcjach więcej praktyki niż
teorii.
Skrzynka pomysłów Szkoły Współpracy.
 Po debacie na korytarzu została
wystawiona
,, Skrzynka pomysłów Szkoły
Współpracy’’.
 Uczniowie mogli zapisać na
karteczkach swoje pomysły.
 Padły propozycje:
 Częstsze wyjazdy do kina i na
basen.
 Dłuższe przerwy
 Zastosowanie praktyki na
lekcjach.
 Ch0dzenie w butach
sportowych .
Prowadzący debatę.
 Głównymi prowadzącymi
debatę byli
przedstawiciele projektu
szkoły współpracy;
 Weronika Kowalczuk i
Szymon Jędra
 W prowadzeniu debaty
pomogli nam członkowie
Samorządu
Uczniowskiego:
 Anna Stefaniak, Agnieszka
Szpyrka,
Stella Nowosad
i Joanna Białonoga.
Jakie są potrzeby lub problemy
grupy uczniów?









Brak czasu na rozwijanie zainteresowań.
Brak różnych kółek zainteresowań.
Brak zrozumienia, współpracy z niektórymi nauczycielami.
Za mało sprzętu sportowego.
Bardziej aktywne i praktyczne metody i formy pracy na
zajęciach.
Brak tolerancji wśród kolegów.
Niewłaściwe zachowanie kolegów połączone z agresją,
wulgaryzmami, przemocą.
Rozszerzyć asortyment w sklepiku szkolnym.
Prysznic po w-f
Jakie sprawy, dotyczą dwóch lub
więcej grup?
 Wspólne imprezy klasowe.
 Rywalizacja w zawodach sportowych, różnych
konkursach.
 Realizacja projektów edukacyjnych.
 Wycieczki, wyjazdy, wyjścia.
 Współpraca z nauczycielami.
Jakie już prowadzone działania
ulepszyć?
 Wprowadzić dłuższe przerwy.
 Więcej wyjazdów np. na basen, do kina.
 Częstsze wycieczki.
 Dłuższe, częstsze zabawy szkolne.
 Lepsze promowanie uczniów wyróżniających się w
nauce i zachowaniu.
Jakie wprowadzić nowe, ciekawe
inicjatywy których do tej pory nie było.
 Przyznawać stypendia przez organ prowadzący szkołę
uczniom osiągających wysokie wyniki w nauce i
wybitnie angażujących się w życie szkoły .
 Debaty integracyjne np. dotyczące rozwiązania
problemu szkolnego.
 Przydzielać prace społeczne uczniom którzy np.
niszczą sprzęt szkolny, łamią ustalone zasady
zachowania.
Jak możemy razem współdziałać,
angażować się w życie szkoły
 Więcej kółek zainteresowań.
 Organizacja imprez, uroczystości.
 Działania w wolontariacie.
 Wprowadzać zmiany w statucie szkoły, przepisach,
regulaminie.
 Wycieczki integracyjne.
 Spotkania integracyjne w szkole.
 Reprezentowanie szkoły w środowisku.
Jakich efektów współpracy
oczekujemy.
 Rozwój zainteresowań.
 Integracja uczniów, nauczycieli, rodziców.
 Wspieranie najuboższych.
 Otwarcie się, lepsze poznanie.
Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej
szkole – działając wspólnie
 Pozyskać sponsorów, fundusze z różnych źródeł.
 Wprowadzić więcej zajęć pozalekcyjnych np.: nauka tańca,




nauka śpiewu, gry na instrumentach, treningi sportowePotrzebujemy do tego pomocy rodziców w sprawach
formalnościowych, jak i nauczycieli - wynajem sal.
Razem z nauczycielami i rodzicami możemy organizować
więcej konkursów np. wielkanocne, bożonarodzeniowe ,
walentynkowe, na dzień kobiet itp.
Lepiej nagradzać wysokie osiągnięcia uczniów potrzebujemy do tego sponsorów.
Więcej Wycieczek integracyjnych i krajoznawczych pozyskanie sponsorów.
Inne wnioski i propozycje
 Umiejętność współpracy miedzy uczniami,
nauczycielami i rodzicami poprzez różnego rodzaju
zajęcia.
 Zachęta do konkursów do angażowania się w życie
szkoły.
 Integracja, umiejętność współpracy i zadowolenia z jej
efektów.
Jakie są Wasze osobiste refleksje na
temat debaty
 Według nas debata bardziej zachęciła uczniów do
współpracy między rodzicami, nauczycielami i swoimi
rówieśnikami.

similar documents