Organizacja procesu

Report
Organizacja procesu edukacyjnego
z uwzględnieniem
monitorowania wdrażania
nowej podstawy programowej
– wnioski i uwagi do rozważenia
przez dyrektorów szkół
Delegatura w Płocku
Przepisy rozp. MEN dot. Ramowych planów nauczania
stosuje się od dnia 1 września 2012 r.:
w kl. I i IV szkoły podstawowej, w kl. I gimnazjum, w kl. I szkół
ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, LO,
technikum, szkoły policealnej i szkoły przysposabiającej do pracy
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz w klasie wstępnej liceum ogólnokształcącego
z oddziałami dwujęzycznymi. (Dz. U. z 2012 r., poz. 204)
Delegatura w Płocku
Rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół
weszło w życie od 1 września 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r., poz. 977)
-przepisy ww. rozp. określają terminy stosowania nowej
podstawy programowej w poszczególnych typach szkół
Delegatura w Płocku
MONITOROWANIE
podstawy programowej jest obowiązkiem
nauczycieli i dyrektorów szkół.
Jak się z niego wywiązać, żeby rzeczywiście
podnieść jakość nauczania?
Biurokratyczny nakaz może przerodzić się
w skutecznie narzędzie kierowania procesem
dydaktycznym.
Delegatura w Płocku
MONITOROWANIE to inaczej sprawdzanie oraz
systematyczne i zorganizowane
obserwowanie osiąganej jakości pracy.
Monitorowanie przebiega w trzech płaszczyznach.
Możemy ująć to na schemacie:
Delegatura w Płocku
MONITORING ILOŚCIOWY, np.:
- zgodność liczby godz. zajęć z ramowymi planami nauczania,
- ilość godz. zrealizowanych,
- frekwencję uczniów,
- liczbę uczniów w konkursach, olimpiadach,
- liczbę finalistów, laureatów,
- ilość imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek, zajęć
pozalekcyjnych, kół zainteresowań
Delegatura w Płocku
MONITORING JAKOŚCIOWY, np.:
1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone przez:
a) wyniki egzaminów zewnętrznych
b) wyniki egzaminów próbnych
c) wyniki testów diagnozujących wiedzę i umiejętności
d) wyniki analiz ocen śródrocznych i rocznych
2. Aktywność szkolną i pozaszkolną uczniów
3. Relacje interpersonalne
4. Dokonania wychowawcze nauczycieli
Delegatura w Płocku
MONITORING ORGANIZACYJNY, dotyczy w szczególności:
wypełniania zalecanych warunków i sposobu
realizacji podstawy programowej.
1. Na początku roku szkolnego zebranie rady pedagogicznej
powinno zaowocować istotnymi działaniami, wskazaniami,
wnioskami, które można wykorzystać podczas
monitorowania wdrażania i realizacji nowej podstawy
programowej kształcenia ogólnego.
Delegatura w Płocku
2. Prowadząc posiedzenie rady pedagogicznej
na początku roku szkolnego warto omówić i przyjąć
narzędzia do planowania i rozliczania realizacji
minimalnej ilości godzin z danego przedmiotu
i wszystkich przedmiotów w szkole
na dany etap edukacyjny.
Delegatura w Płocku
3. Nauczyciel winien zaplanować realizację godzin
na 32/33 tygodnie w ciągu roku.
Łączna liczba godzin zaplanowanych na 33 tygodnie
do realizacji w ciągu roku będzie nieco większa od
minimalnej liczby godzin wskazanej przez MEN,
co zapewni szkole bezpieczną ich realizację.
Delegatura w Płocku
Dalsze zadania szkoły, np.:
1) Podjęcie decyzji o planowaniu realizacji minimalnej
ilości godzin w roku szkolnym (np. za pomocą rozkładów
materiału, planów kierunkowych, planów wynikowych).
2) Zaplanowanie i obserwacja zajęć prowadzonych przez
nauczycieli pod kątem realizacji treści z podstawy
programowej (realizacja gł. umiejętności przedmiotowych
i umiejętności szczegółowych z realizowanych treści danego
przedmiotu).
Delegatura w Płocku
3) Zaplanowanie podsumowania realizacji podstawy
programowej na koniec cyklu kształcenia (można za pomocą
oświadczenie nauczyciela, które potwierdza, że cele
i umiejętności określone w podstawie programowej
w poszczególnych klasach w trzyletnim cyklu kształcenia
zostały przez nauczyciela zrealizowane w ramach
nauczanego przedmiotu) lub na podstawie krótkiego
badania za pomocą ankiety, którą wypełniają nauczyciele.
Delegatura w Płocku
4) Umieszczenie w protokole rady pedagogicznej, raz/dwa
razy w roku, zapisu dotyczącego podsumowania realizacji
podstawy programowej.
5) Zestawienie wniosków z realizacji podstawy
programowej dokonywanej przez nauczycieli z wynikami
egzaminów zewnętrznych i z wnioskami z prowadzonego
nadzoru pedagogicznego.
Delegatura w Płocku
W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego należy
pamiętać o obowiązku:
- monitorowania wdrażanej przez nauczycieli nowej
podstawy programowej,
- ocenie stopnia opanowania przez uczniów określonej
wiedzy i umiejętności,
- nadzorowaniu wdrażania wniosków wynikających z analizy
opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów.
Delegatura w Płocku
UWAGI i WNIOSKI wynikające ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego, w kontekście
monitorowania podstawy programowej
kształcenia ogólnego (wybrane przykłady)
- zbyt rzadko monitoruje się postęp w osiągnięciach uczniów
poprzez recenzowanie projektów edukacyjnych oraz prac
domowych ucznia;
- podczas lekcji języka polskiego nauczyciele stosują
aktywizujące metody, np. dyskusję , ale mniej - formę
prezentacji;
Delegatura w Płocku
- najbardziej popularną formą uczestnictwa w kulturze
jest udział uczniów w seansach filmowych, nieco rzadziej
uczniowie mają okazję do obejrzenia sztuki teatralnej,
sporadycznie zwiedzają wystaw i uczestniczą w koncertach;
- w ramach lekcji z geografii rzadko prowadzi się zajęcia
w terenie, stosunkowo niewiele razy sięga się
do zasobów regionu, wiele szkół wcale nie prowadzi
takich zajęć;
Delegatura w Płocku
- podczas lekcji biologii nie jest stałą praktyką stosowanie
doświadczeń, obserwacji mikroskopowych i terenowych;
w niewielkim zakresie realizowano zajęcia w ogrodzie
botanicznym czy zoologicznym;
- podczas lekcji chemii i fizyki doświadczenia, eksperymenty,
pomiary, pokazy/demonstracje oraz filmy dydaktyczne
prowadzi się na niektórych bądź na wybranych zajęciach
w zależności od tematyki.
Delegatura w Płocku
Zajęcia
WF powinny być prowadzone
w sali gimnastycznej/sportowej, bądź na boisku szkolnym
Lekcje wychowania fizycznego można organizować:
1) w systemie klasowo-lekcyjnym (1 godz tygodniowo)
2) w formie zajęć do wyboru (sportowe, sprawnościowozdrowotne, taneczne, turystyczne – na pozostałych
godzinach obowiązkowych)
Delegatura w Płocku
ZDANIEM MINISTERSTWA SPORTU blisko połowa chłopców
w wieku 13 lat spędza ponad dwie godziny dziennie przy
komputerze (ponad 20 proc. ma w tym wieku nadwagę).
Aż 18 proc. polskich 18-latków narzeka na bóle pleców
i stawów. Wady postawy ma nawet 60 proc. dzieci.
Tylko 10 proc. 14-latków podejmuje jakąkolwiek aktywność
fizyczną, np. jeździ na rowerze lub gra w piłkę.
Te dane powinny wzbudzić nasze refleksje…
Delegatura w Płocku
Ministerstwo Sportu rozpoczyna ogólnopolską kampanię
„Stop zwolnieniom z WF”
Proponuje się, by wspólnie z rodzicami uczniów,
organami prowadzącymi, społecznością lokalną,
podjąć rozmowy i działania
na temat przyczyn i skutków
unikania przez dzieci i młodzież zajęć WF-u,
kiedy uczniowie nie muszą być zwalniani
z zajęć i dlaczego zwolnienia są szkodliwe.
Delegatura w Płocku
MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA
PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH
2012-2015
Głównym celem projektu jest wsparcie szkół zawodowych we wdrażaniu nowej
podstawy programowej kształcenia w zawodach. Cel ten będzie osiągany poprzez:
•monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia
w zawodach,
•przygotowanie, w oparciu o wnioski z monitorowania, oferty doskonalenia kadry
zarządzającej oraz nauczycieli szkół zawodowych.
szczegółowe informacje na stronie
www.monitorowanieppkz.pl
Delegatura w Płocku
Uwagi dot. wypełniania Ankiety
monitorowania podstawy programowej
I przykład:
Wypełnianie informacji wzajemnie się wykluczających,
np. rodzice uczniów byli informowani podczas spotkań
klasowych/szkolnych i nie byli informowani.
II przykład:
Nie wskazano żadnej formy uczestnictwa rodziców
w życiu szkoły z inicjatywy tej szkoły - wygląda na to,
że w szkole nie organizowano, np. zebrań z rodzicami.
Delegatura w Płocku

similar documents