AFS krijgt diepte en breedte die moderne

Report
Welkom
Informatiebijeenkomst voor
Studenten over AFS
4 juli 2013
Het voortraject
• Ruim twee jaar voorbereiding leiden tot
voorgenomen plan op hoofdlijnen
• Laatste maanden noodzakelijke kaders en
voorwaarden geformuleerd
• 2 juli: voorgenomen besluit dat het mogelijk
maakt om de bètafaculteiten VU en UvA te
integreren
Voorgenomen besluit
• Vertrouwen van CvB’s in plannen AFS
• Startschot voor integratie van de bètafaculteiten
• Uitgangspunten en kaders in ontwerp-besluit
Gemeenschappelijke Regeling vastgelegd
• Start procedure formele medezeggenschap
6 weken vanaf 1 september
“AFS krijgt diepte en breedte die moderne topinstituten
op bètagebied nodig hebben.”
Gemeenschappelijke Regeling
Voorwaarden/uitgangspunten/kaders, o.a:
• Instemming Medezeggenschap
• Instellingsaccreditatietoets VU met succes afgerond
• Continuering bestaande samenwerkingsverbanden met
andere faculteiten
• Faculteitsreglement: inrichting faculteit
• Huisvestingsafspraken
• Eenduidige administratiesystemen waaronder
studentadministratie
Organisatie onderwijs
• Kleinschalige opleidingen samen
• Grootschalige opleidingen worden kleinschalig
georganiseerd
• Per opleiding:
– Eén opleidingsdirecteur
– Eén examencommissie
• Elke opleiding heeft een eigen locatie
• Heen en weer reizen wordt zo veel mogelijk
vermeden
Bacheloronderwijs
• Alle opleidingen onder 1 bachelorcollege
• Er ligt voorgenomen plan op hoofdlijnen
• Vanaf nu:
– Ontwikkeling opleidingsaanbod in commissies met
o.a. studenten
– Afstemming van onderwijsadministraties en
regelingen
– Gefaseerde opstart van opleidingen in AFS verband
Organisatie graduate onderwijs
• Voorgenomen plan voor vier Graduate Schools
voor masterstudenten en promovendi
– Human Life Science
– Science for Sustainability
– Fundamentals of Science
– Information Science
Organisatie Onderzoek
Vier Domeinen:
• Human Life Science
• Science for Sustainability
• Fundamentals of Science
• Information Science
Acht afdelingen:
• Aarde en ecologie
• Neurowetenschappen
• Moleculaire levenswetenschappen
• Chemie en Biochemie
• Natuur- en sterrenkunde
• Wiskunde en Logica
• Informatica
• Interdisciplinaire eenheden
Transitiefase
• Gehele transitie neemt 5-10 jaar in beslag
• Huidige studenten maken hun opleiding
gewoon af.
– Indien noodzakelijk overgangsregeling op maat
• Aio’s maken hun onderzoek gewoon af
– Indien noodzakelijk overgangsregeling op maat
Medezeggenschap / Participatie
• Centrale medezeggenschap (COR, CSR) heeft
instemmingsrecht op het voorgenomen
besluit: gezamenlijke verantwoordelijkheid
– Start medezeggenschapstermijn 1/9
• In latere fase heeft facultaire
medezeggenschap (OR, FSR)
instemmingsrecht op faculteitsreglement:
inrichting faculteit
Tijdslijn
• Traject medezeggenschap
t/m oktober 2013
• Besluit in december 2013
• Vanaf augustus
voorbereiden inrichting
AFS
– Werkgroepen
– Input medewerkers en
studenten
• Gefaseerde invoering
veranderingen
Informatie
• Bij samenwerking UvA-VU op je opleidingssite
(student.uva.nl):
– Plan op Hoofdlijnen
– AFS in 5 pagina’s
– Q&A’s
• Bij de medezeggenschap liggen stukken
behorende bij het voorgenomen besluit,
waaronder ontwerp-besluit Gemeenschappelijke
Regeling

similar documents