Varför VU?

Report
Seminarie VU
September 2013
Anneli Angeling
070-221 12 58
Slide 1
Agenda
• Vad är Verksamhetsutveckling
• Vad krävs av organisationen
• VU i praktiken , Vad gör att det fungerar?
Stadsnät i Svealand AB
– Per Northon, VD Stadsnät i Svealand AB
– Margareta Gustafsson, v VD Stadsnät i Svealand AB
Slide 2
VU är en ledningsmodell
En strategisk fokusering + ett strategiskt resonemang
Lokala mål och handlingsplaner.
En arbetsstruktur med drivningsmöten
VU-coacher och stödstruktur
Slide 3
VU innebär KONKRETISERING!
Hoppar vi över ett
konkretiseringssteg så
saknas en länk i kedjan
och genomförandet blir
svagt.
Vart är vi på
väg på längre
sikt?
Strategisk
plan
Operativ vision
(Hur fungerar vi imorgon?)
Kraftsamling
från alla under
de kommande
6-18 månaderna
Strategisk fokusering och
Mätbara mål
Strategiskt
resonemang
Målbeskrivning
Mätetal och
målnivå
En väl nedbruten
handlingsplan och
mätning av framsteg
Drivningsmöten
i alla grupper
Nu
Slide 4
Vision
6-18 mån
Om 3 - 5 år
Vad är ett strategiskt resonemang?
VARFÖR?
Kund- och
marknadskrav
Hot och
svårigheter
i framtiden
VAD?
Hur kan vi bidra
på bästa sätt?
HUR?
Slide 5
Möjligheter
i framtiden
Strategiskt Fokus
Mätbart Mål
Teamets
mål
Teamets
handlingsplan
Varför är detta
bra och viktigt
för mig?
Ledarskap
Ledningens
strategiarbete
Ledarseminarium
April
Slide 6
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mars
April
Balans mellan Dominans och Följsamhet
Förtroende
Nyfikenhet
Följsamhet
Dominans
Formulering
Slide 7
Vilja
Medarbetarskap
Ledningens
strategiarbete
Ledarseminarium
Informationsmöte
(alla medarbetare)
Medarbetarseminarium
(alla medarbetare)
April
Slide 8
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mars
April
Medarbetarseminarie
Slide 9
Drivningsmöten
Ledningens
strategiarbete
Ledarseminarium
Informationsmöte
(alla medarbetare)
Medarbetarseminarium
(alla medarbetare)
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Drivningsmöten
Coach deltar en gång per månad
Stödgruppen träffas en gång per månad
Slide 10
Mars
April
En levande grupp
Energi
Står något på spel?
•
Viktigt för mig?
•
Viktigt för företaget?
Riktning och inflöde
Utflöde
Kraftsamlar gruppen kring en
Viljeinriktning?
• Formulerad viljeinriktning
finns
• Mål och mätetal
• Gruppens samlade
erfarenhet och kreativitet
tas i bruk
Finns det ett stadigt
utflöde av resultat och
framsteg?
• Handlingsplan och
genomförandetakt
• Trendbrott i mål och
mätetal
• Verksamheten
fungerar bättre
Inre liv
Finns engagemang, kreativitet och ett
bra samspel?
Många idéer diskuteras
Kommunikation och mötesteknik
Återmatning
Växer gruppen till i erfarenhet, samsyn
och självförtroende?
• Lärande och utveckling för gruppen
• Arbetet ger personlig utveckling
• Arbetet integreras i vardagen
Slide 11
Strukturen
Ledningens
strategiarbete
Ledningen
reviderar målbild
Ledarseminarium
Informationsmöte
(alla medarbetare)
Ledarseminarium
Medarbetarseminarium
(alla medarbetare)
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Medarbetarseminarium
(alla medarbetare)
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Drivningsmöten
Coach deltar en gång per månad
Stödgruppen träffas en gång per månad
Slide 12
Mars
April
Transparens
Slide 13
Varför VU?
skapar resultat både på kort och lång sikt samtidigt som
det bygger en gemensam företagskultur
Slide 14

similar documents