Presentatie 01-12-2011 UERAXESS Utrecht

Report
EURAXESS studie- en netwerkdag
‘Buitenlandse medewerker met een klein dienstverband’
1 december 2011
Utrecht
Richard van Dalen
Kantoor Verzekeringen
Sociale Verzekeringsbank
Wie ben ik
Richard van Dalen - Beleidsmedewerker
Kantoor Verzekeringen (KVZ)
Sociale Verzekeringsbank
Kantoor Verzekeringen stelt (o.a.) vast welke sociale verzekeringswetgeving toepasselijk is in grensoverschrijdende arbeidssituaties
• Afgeven verklaringen
• Sluiten overeenkomsten
• Registreren buitenlandse verklaringen
Toepasselijke sv-wetgeving vaststellen (1)
Is er sprake van een grensoverschrijdende arbeidssituatie?
Nee => toepasselijke sv-wetgeving bepalen met behulp van
de nationale wetgeving
Ja =>
–
–
–
rangorde voor het bepalen van de toepasselijke
sv-wetgeving
Multilaterale verdragen => EG-Verordening
Bilaterale verdragen
Nationale wetgeving
Toepasselijke sv-wetgeving vaststellen (2)
Grensoverschrijdende arbeidssituatie binnen de EU =>
aanwijsregels uit Verordening 883 bepalen de toepasselijke svwetgeving
Grensoverschrijdende arbeidssituatie niet EU, wel ‘verdragsland’ =>
aanwijsregels uit bilateraal verdrag bepalen de toepasselijke svwetgeving
Grensoverschrijdende arbeidssituatie niet EU, niet ‘verdragsland’ =>
toepasselijke sv-wetgeving wordt bepaald door nationale wetgeving
Situatie
Er is sprake van een grensoverschrijdende arbeidssituatie met een
EU-land of een verdragsland.
Kun je altijd de aanwijsregels uit het verdrag of de verordening
toepassen?
Waarop moet je letten?
-
Is het verdrag of de verordening wel van toepassing op betrokkene?
(terug te vinden in paragraaf over de personele werkingssfeer)
-
Mag betrokkene wel werken of verblijven in Nederland?
(tewerkstellingsvergunning of verblijfsvisum voor Nederland)
Toepassen verdrag of Verordening
Er is sprake van een grensoverschrijdende situatie binnen de EU.
De Verordening is van toepassing (betrokkene voldoet aan de criteria
van de personele werkingssfeer).
Is er nog iets waar je op moet letten voordat je de toepasselijke
wetgeving kunt vaststellen?
-
In welke hoedanigheid worden de werkzaamheden uitgevoerd
(werknemer/zelfstandige/ambtenaar)
Één of meer werkgevers/opdrachtgevers/ambtelijke instellingen
Ervaringen met (nieuwe) Verordening 883/04
Vergeleken met de vorige Verordening zijn er in Verordening 883/04
minder aanwijsregels. Ook is gepoogd de aanwijsregels duidelijker te
maken. Is dat gelukt?
-
Altijd aanwijzing van één sv-wetgeving
Geen dubbele sv-wetgeving meer
Bij werken in verschillende Lidstaten => woonland in eerste aanleg
bevoegd om sv-wetgeving vast te stellen
Werknemers: één werkgever
Werknemers werkzaam voor één werkgever (bijv. op
arbeidsovereenkomst werkzame medewerker VU):
•
•
•
Wetgeving van land waar gewerkt wordt is van toepassing
Artikel 11.3.a (883/04)
Detachering
Artikel 12.1 (883/04)
Bij werken in meer landen: woonland
- als daar 25% of meer gewerkt wordt
Artikel 13.1.a (883/04)
- als niet in woonland gewerkt wordt: werkgeverland
Artikel 13.1.b (883/04)
Ambtenaren: één werkgever
Ambtenaren werkzaam voor één werkgever
(bijv. ambtelijke aanstelling bij UvA):
•
•
Één sociale verzekeringswetgeving
Wetgeving van land waar publiekrechtelijke werkgever
gevestigd is
Artikel 11.3.b (883/04)
Werknemers: meer dan één werkgever
Bij werken als werknemer in meer landen, voor meer dan één
werkgever is altijd de sociale verzekeringswetgeving van het
woonland van toepassing
Artikel 13.1.a (883/04)
Ambtenaren: meer dan één werkgever
Ambtenaar en werknemer of zelfstandige in verschillende EULidstaten:
- Wetgeving van land waar men als ambtenaar werkzaam is
Artikel 13.4 (883/04)
Ambtenaar en ambtenaar in verschillende EU-Lidstaten:
- Geen specifieke bepaling in EGVO 883/04
- Bepalingen voor werken als werknemer in verschillende
EU-Lidstaten worden toegepast
Overeenkomsten
Het overeenkomstartikel 16 (883/04) kan worden gebruikt in de
volgende gevallen:
•
•
•
•
Uitzondering op de Artikelen 11-15 (883/04)
Bij zogenoemde “verlengde” detacheringen (= langer dan 2 jaar en
korter dan 5 jaar)
Bij legalisering ten onrechte toegepaste wetgeving en bij “tussen
wal en schip”-gevallen eventueel meer dan 5 jaar
Andere Lid-Staat moet akkoord gaan
Overgangsrecht
In Vo. 883/04 is geregeld dat Vo. 1408/71 nog van toepassing
blijft (gedurende een maximale periode van 10 jaar na 1 mei
2010), als toepassing van Vo. 883/04 leidt tot een andere
toepasselijke sv-wetgeving, terwijl de desbetreffende situatie
niet is gewijzigd
Op verzoek wordt Vo. 883/04 wèl toegepast
Casus 1
•
•
Wonen
Werkgevers
•
•
•
•
•
•
•
Werken in buitenland
Kwalificatie in buitenland
Werken in Nederland
Kwalificatie in Nederland
Verplicht verzekerd in
Premieafdracht in
Artikel
: Nederland
: VU Amsterdam en Universiteit
Leuven
: België (6 uur per maand)
: ambtenaar (in bijz. stelsel) in België
: ja (ca. 150 uur per maand)
: werknemer
: België (883/04)
: België (883/04)
: 13.4 land waar men als ambtenaar
werkzaam is (883/04)
Casus 2
•
•
Wonen
Werkgevers
•
•
•
•
•
•
•
Werken in buitenland
Kwalificatie in buitenland
Werken in Nederland
Kwalificatie in Nederland
Verplicht verzekerd in
Premieafdracht in
Artikel
: Nederland
: Universiteit Maastricht en Universiteit
Leuven
: België (32 uur per week)
: ambtenaar (in bijz. stelsel) in België
: ja (8 uur per week)
: ambtenaar
: NL (883/04)
: NL (883/04)
: 13.1.a woonland (883/04)
Casus 3
•
•
Wonen
Werkgevers
•
•
•
•
•
•
•
Werken in buitenland
Kwalificatie in buitenland
Werken in Nederland
Kwalificatie in Nederland
Verplicht verzekerd in
Premieafdracht in
Artikel
: Duitsland
: Universitair Medisch Centrum
Groningen en Duitse privékliniek
: Duitsland (1 dag per maand)
: werknemer
: ja (ca. 20 dagen per maand)
: ambtenaar
: NL (883/04)
: NL (883/04)
: 13.4 land waaronder dienst
ressorteert (883/04)
Belang van E101/A1
Feitelijke omstandigheden zijn bepalend voor toe te passen sociale
verzekeringswetgeving
Formulier E101/A1 dient als bewijsstuk
Risico bij onterechte premiebetaling:
-
Medewerker is niet verzekerd!
Premieafdracht geeft niet automatisch recht op uitkeringen en of
verstrekkingen
In veel landen hangt hoogte van uitkering af van hoogte
premieafdracht
Met het in werking treden van 883/04 is de E101 vervangen door de A1.
Ook is geregeld dat er een electronische gegevensuitwisseling moet
gaan plaatsvinden tussen de Lid-staten onderling.
Informatie
Bij vragen over de toe te passen sociale verzekeringswetgeving kunt u
contact opnemen met:
Sociale Verzekeringsbank
Kantoor Verzekeringen
Postbus 357
1180 AJ AMSTELVEEN
Telefoon: 020-656 5277
E-mail: [email protected]

similar documents