Slide 1 - Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole

Report
Nacionalni informacijski
sustav prijava i upisa u
srednje škole –
NISPUSŠ
Vedran Mornar, FER
Travanj 2013.
1
Od NISPVU do NISPUSŠ
 Nacionalni informacijski sustav prijava
na visoka učilišta
 Prva provedba upisa 2010.
 Osnovne prednosti
 Više mogućnosti za prijavu
 Bez troškova za kandidate (osim
DPPZVS)
 Jednostavniji i transparentniji proces
 100% online
2
NISPVU ukupna ocjena
 Zadovoljni učenici
 Zadovoljna VU
 Zadovoljne SŠ
 ali i poneki problem:
 Neažurnost podataka u e-matici
 Otpori nekih VU
3
Izrada rang - lista
4
Ivan Horvat – lista prioriteta
Prioritet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Škola i program
I. gimnazija, opća gimnazija
II. gimnazija, opća gimnazija
III. gimnazija, opća gimnazija
I. gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija
II. gimnazija, prirodoslovno-matematička gimnazija
III. gimnazija, prirodoslovno-matematička
gimnazija
….
5
Plasmani po školama i programima
I.gimnazija, o.g.
II.gimnazija, o.g.
III.gimnazija, o.g.
Plas
man
Br.prij
ave
Bodo
va
Plas
man
Br.prij
ave
Bodo
va
Plas
man
Br.prij
ave
Bodo
va
…
…
…
…
…
…
…
…
…
66.
12324
56,61
107.
2088
57,30
105.
26374
57,63
67.
2356
55,00
108.
8095
57,15
106.
2546
56,26
68.
1024
54,5
109.
1024
56,5
107.
1024
55,7
69.
7896
54,30
110.
10926
56,43
108.
22456
55,49
70.
31567
54,20
111.
21955
56,27
109.
33221
55,18
71.
236
50,00
112.
345
55,16
110.
3456
55,05
…
…
…
…
…
…
…
…
…
100.
2341
49,00
150.
23844
51,12
200.
12345
51,05
101.
26356
48,69
151.
12122
51,05
201.
8756
51,00
102.
10123
47,33
152.
2345
50,88
202.
22354
50,62
…
…
…
…
…
…
…
…
…
6
…
Plasmani po školama i programima
I.gimnazija, o.g.
II.gimnazija, o.g.
III.gimnazija, o.g.
Plas
man
Br.prij
ave
Bodo
va
Plas
man
Br.prij
ave
Bodo
va
Plas
man
Br.prij
ave
Bodo
va
…
…
…
…
…
…
…
…
…
66.
12324
56,61
107.
2088
57,30
105.
26374
57,63
67.
2356
55,00
108.
8095
57,15
106.
2546
56,26
68.
1024
54,5
109.
10926
56,43
107.
22456
55,49
69.
7896
54,30
110.
21955
56,27
108.
33221
55,18
70.
31567
54,20
111.
345
55,16
109.
3456
55,05
71.
236
50,00
…
…
…
…
…
…
…
…
…
149.
23844
51,12
199.
12345
51,05
100.
2341
49,00
150.
12122
51,05
200.
8756
51,00
101.
26356
48,69
151.
2345
50,88
201.
22354
50,62
102.
10123
47,33
…
…
…
…
…
…
…
…
…
7
…
Plasmani po školama i programima
I.gimnazija, o.g.
II.gimnazija, o.g.
III.gimnazija, o.g.
Plas
man
Br.prij
ave
Bodo
va
Plas
man
Br.prij
ave
Bodo
va
Plas
man
Br.prij
ave
Bodo
va
…
…
…
…
…
…
…
…
…
66.
12324
56,61
107.
2088
57,30
105.
26374
57,63
67.
2356
55,00
108.
8095
57,15
106.
2546
56,26
68.
2657
54,5
109.
1024
56,5
107.
1024
55,7
69.
7896
54,30
110.
10926
56,43
108.
22456
55,49
70.
31567
54,20
111.
21955
56,27
109.
33221
55,18
71.
236
50,00
112.
345
55,16
110.
3456
55,05
…
…
…
…
…
…
…
…
…
100.
2341
49,00
150.
23844
51,12
200.
12345
51,05
101.
26356
48,69
151.
12122
51,05
201.
8756
51,00
102.
1024
47,3
152.
2345
50,88
202.
22354
50,62
…
…
…
…
…
…
…
…
…
8
…
Plasmani po školama i programima
I.gimnazija, o.g.
II.gimnazija, o.g.
III.gimnazija, o.g.
Plas
man
Br.prij
ave
Bodo
va
Plas
man
Br.prij
ave
Bodo
va
Plas
man
Br.prij
ave
Bodo
va
…
…
…
…
…
…
…
…
…
66.
12324
56,61
107.
2088
57,30
105.
26374
57,63
67.
2356
55,00
108.
8095
57,15
106.
2546
56,26
68.
2657
54,5
109.
1024
56,5
107.
22456
55,49
69.
7896
54,30
110.
10926
56,43
108.
33221
55,18
70.
31567
54,20
111.
21955
56,27
109.
3456
55,05
71.
236
50,00
112.
345
55,16
…
…
…
…
…
…
…
…
…
199.
12345
51,05
100.
2341
49,00
150.
23844
51,12
200.
8756
51,00
101.
26356
48,69
151.
12122
51,05
201.
22354
50,62
102.
1024
47,3
152.
2345
50,88
…
…
…
…
…
…
…
…
…
9
…
Umjetničke škole
 Dodavanje paralelnoga umjetničkog
programa
 Kombiniranje paralelnih umjetničkih
programa s općeobrazovnim
predmetima
10
Pogled iz perspektive OŠ
11
Uvid u podatke o učenicima







Osobni podaci
Upisi u razrede
Ocjene
Opći uspjesi
Prijave obrazovnih programa
Natjecanja
Sportski status
12
Uvid u podatke o učenicima




Dodatni bodovi
Dodatne provjere
Ispunjeni preduvjeti
Rezultati
13
Prijavnice
 Ispisuju se iz sustava
 Potpisuju ih učenik i roditelj/staratelj
 Promjena liste prioriteta na pisani i
obrazloženi zahtjev ravnatelju
 Školsko upisno povjerenstvo obavlja
izmjene
14
Potvrde liječnika
 Za programe kod kojih postoje
zdravstvene kontraindikacije
 Za upis potrebna svjedodžba specijaliste
medicine rada
 Učenik donosi potvrdu obiteljskoga
liječnika ili liječnika školske medicine o
nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija
za svaki program koji prijavljuje
15
Kandidati sa zdravstvenim teškoćama
 Kandidati sa zdravstvenim teškoćama su
kandidati koji su prethodno obrazovanje
završili po redovitome nastavnom planu
i programu, a kojima su teška
zdravstvena oštećenja ili kronične
bolesti i/ili dulje liječenje utjecale na
postizanje rezultata tijekom prethodnog
obrazovanja te značajno smanjuju
mogućnost izbora srednjoškolskoga
obrazovnog programa.
16
Kandidati sa zdravstvenim teškoćama
 Kandidatima sa zdravstvenim teškoćama
dodaju se dva boda na broj bodova koji
je utvrđen tijekom postupka
vrednovanja za programe obrazovanja
za koje posjeduje stručno mišljenje
službe za profesionalno usmjeravanje
Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S
tako utvrđenim brojem bodova kandidat
se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.
17
Kandidati sa zdravstvenim teškoćama
 Učenici u školu donose
 stručno mišljenje nadležnoga školskog
liječnika (specijalista školske medicine),
koji je pratio učenika tijekom prethodnog
obrazovanja, a na osnovi medicinske
specijalističke dokumentacije o
utvrđenim zdravstvenim smetnjama koje
mogu značajnije sužavati mogući izbor
obrazovnih programa i zanimanja;
18
Kandidati sa zdravstvenim teškoćama
 stručno mišljenje službe za profesionalno
usmjeravanje Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje o sposobnostima i
motivaciji učenika za najmanje tri
primjerena programa obrazovanja
(strukovnoga, umjetničkoga i/ili
gimnazijskoga)
19
Kandidati s teškoćama u razvoju
 Javljaju se Uredu državne uprave ili
Gradskome uredu za obrazovanje,
kulturu šport grada Zagreba koji će
pomoći pri odabiru škole i programa
 Odabrana srednja škola ih evidentira
kao kandidate s izravnim upisom
20
Kandidati koji žive u otežanim uvjetima
 Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima
uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te
odgojnim čimbenicima koji su mogli
utjecati na uspjeh u osnovnoj školi,
dodaje se jedan bod na broj bodova koji
je utvrđen tijekom postupka
vrjednovanja. S tako utvrđenim brojem
bodova kandidat se rangira na ukupnoj
ljestvici poretka.
21
Kandidati koji žive u otežanim uvjetima
 živi uz jednoga i/ili oba roditelja s
dugotrajnom teškom bolesti
 donijeti liječničku potvrdu o dugotrajnoj
težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
 živi uz dugotrajno nezaposlena oba
roditelja, u smislu članka 2. Zakona o
poticanju zapošljavanja
 donijeti potvrdu o dugotrajnoj
nezaposlenosti oba roditelja iz područnog
ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
22
Kandidati koji žive u otežanim uvjetima
 živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji
nije u braku i ne živi u izvanbračnoj
zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje
dijete) korisnika socijalne skrbi, u smislu
članaka 27. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi
 donijeti potvrdu o korištenju socijalne
pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra
za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela o
pravu samohranoga roditelja u statusu
socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u
zdravstvu, socijalnoj skrbi i za
23
Kandidati koji žive u otežanim uvjetima
 ako je kandidatu jedan roditelj preminuo
 donijeti presliku smrtovnice
 ako je kandidat dijete bez roditelja ili
odgovarajuće roditeljske skrbi, u smislu
čl. 27. Zakona o socijalnoj skrbi
 donijeti potvrdu nadležnoga centra za
socijalnu skrb da je kandidat korisnik
socijalne skrbi.
24
Školovanje u inozemstvu
 donijeti svjedodžbe svakog razreda (5.8.) – razrednik unosi ocjene u sustav
 ako je dva od posljednja tri razreda
završio u inozemstvu – izravan upis
 donijeti dokaze o boravku u inozemstvu
– potvrdu u prijavi i odjavi boravka u
inozemstvu
25
Upis na osnovi programa za Rome
 Kandidatu za upis, koji je pripadnik
romske nacionalne manjine, a živi u
uvjetima koji su mogli utjecati na njegov
uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan
bod na broj bodova koji je utvrđen
tijekom postupka vrednovanja. S tako
utvrđenim brojem bodova kandidat se
rangira na ukupnoj ljestvici poretka
26
Upis na osnovi programa za Rome
 donijeti
 preporuku Vijeća romske nacionalne
manjine odnosno registrirane romske
udruge
 preporuku nadležnoga centra za socijalnu
skrb
 mišljenje službe za profesionalno
usmjeravanje Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji
kandidata za najmanje tri primjerena
programa obrazovanja.
27
Vezani obrti
 Izravan upis u programe obrazovanja za
vezane obrte imaju djeca obrtnika koja
se upisuju u program istovjetan obrtu
kojim se bave roditelji ili skrbnici, ako
ispunjavaju ostale uvjete za upis koje
utvrđuje škola.
 Donijeti ovjerenu presliku obrtnice
roditelja ili skrbnika kojim dokazuju vrstu
obrta kojim se bave
 Ako treba, i liječničku potvrdu
28
29

similar documents