VigoIKS presentasjon 18_19

Report
Systemansvarlig
kurs for Vigo
Gardermoen 18.-19. november 2013
Trude Riple - Kjartan Sande - Bjørn Bergan
Vigo IKS
Gunn Myhrvold – Ola Schøyen
IST
Velkommen til kurs for systemansvarlige i «Vigo familien»
Hvorfor kurs?
• Hva er «Vigo familien»?
• Ønske fra Vigo IKS om at systemansvarlige er en bruker med oversikt over
hele «Vigo familien»
• Sørge for gode rutiner i fylkene ved nye versjoner av de forskjellige
applikasjonene
• Være pådriver for å ta i bruk nytt i programmene
«Vigofamiliens» samhandling, internt og med eksterne
Vigo IKS
• Representantskapet for Vigo IKS
En representant for hvert fylke
Møte to ganger pr år
• Styret for Vigo IKS
Styreleder + 4 styremedlemmer
ca 5 møter pr år
• Ansatte
Daglig leder
En heltid
Fire deltid som er frikjøpt fra fylkene
Vigo IKS, forts
• Faggrupper for
Vigo fagopplæring
Vigo Inntak
Vigo Web
Vigo Kodeverk
Vigo Hyperion (Brio)
Teknisk
og Vigo Voksen, OTTO og vilbli
VigoOpplæring
er en fellesbetegnelse for Vigo Inntak og Vigo Fag. Dette er dataverktøyet
fylkene har for administrasjon av inntak til videregående skoler og opplæring i
bedrift (fagopplæring). Produktet eies av fylkene.
Menystruktur og oppbygning
VigoOpplæring bruker et Utforskergrensesnitt de fleste kjenner fra andre
Windows-programmer. Mappekortene (fanebladene) øverst på venstre side av
Utforskeren utgjør ”hovedmenyen”.
VigoOpplæring består av 20 hovedmoduler. Noen moduler er felles for inntak og
fag, mens enkelte er knyttet til fagopplæringsdelen alene og andre til
inntaksdelen.
Inntak og fag jobber mot en felles database. Det vil si at elever/personer i
opplæring, skoler og bedrifter ligger registrert i samme tabell, slik at opprettelser,
endringer og eventuelle slettinger vil kunne ses både av fag og inntak.
Generelt
Bilder (S)
Rapporter (A)
Rapporter (R)
Dokumenter (D)
skjermbilder
applikasjonsrapporter (laget i delphi/ exe-fila)
rapporter utenom applikasjonen (std.dok)
dokumenter (std.dok)
Utvalgsdialog
• Søkebilde med muligheter for å filtrere på gitte verdier fra
hovedtabell. Eks. verdier fra søker, men ikke ønske
- Fagopplæring > Flere seleksjoner gir mulighet for å søke også
fra undertabeller. Eks. Person i opplæring, også ønsker og/eller
kontrakt.
Problemstilling: Utvalgsdialogen åpnes i noen situasjoner utenfor
skjermen (2 skjermer ?).
0 IST
Dette mappekortet er forbeholdt IST og
ingen brukere skal ha tilgang til denne.
1 Klasseordning
(tilhører i hovedsak inntak)
Inneholder tilbudsstrukturen for alle
skoler i fylket.
Her finnes oversikt over klasser og
plasser for programområdene skolene
tilbyr. Vi ser her også hvor mange
plasser som er blitt solgt til andre fylker.
2 Søkere
(tilhører i hovedsak inntak)
Inneholder årets søkere med deres
eventuelle ønsker.
Modulen inneholder rapporter (lister) og
dokumentmaler til utskrift i forbindelse med
søknadsprosessen.
Her vises også søkernes ønsker fra
tidligere skoleår og i andre fylker.
3 Massereg
(tilhører i hovedsak inntak)
Inneholder skjermbilder for
masseregistrering av data.
F.eks avgangselever, ajourhold og
rettskvoter for elever.
4 Elever
(tilhører i hovedsak inntak)
Inneholder personopplysninger og
historikk for alle elever som finnes i
VigoOpplæring.
5 Systemansvar
(felles inntak/fag)
Inneholder oversikt over lokalt og
sentralt kodeverk, samt
synkroniseringslogger til og fra
sentralbasen.
Kodeverk kan blant annet være oversikt
over skoler, kommuner, statuskoder og
internkoder.
Rapport for konvertering av kodeverk
lokalt (kjøres uten andre brukere
pålogget – husk OTTO) F.eks endring
av fnr.
6 Inn/utlasting
(tilhører i hovedsak inntak)
Her finnes rapporter for datautveksling
med andre systemer.
Den viktigste er nok data til og fra de
skoleadministrative systemene.
Data fra DSF oppdateres lokalt.
7 Fylkesavh
Inneholder fylkesspesifikke rapporter.
8 Inntak
(tilhører i hovedsak inntak)
Inneholder alle rapporter i tilknytning
til kjøring av inntakene til skole.
9 Statistikk
(tilhører i hovedsak inntak)
Inneholder rapporter for kjøring av
statistikkgrunnlag som benyttes
sammen med BRIO.
Det kan kjøres statistikk over søker og
over elever.
StdDok
(felles inntak/fag)
Inneholder alle spørringer, rapporter og
dokumentmaler laget i Std.dok.
Mulighet for å lage egne fylkesvarianter.
Modulen bruker Word for redigering av
dokumentmaler og Report Builder for
rapporter.
Systemadministrasjon
(felles inntak/fag)
Inneholder et system for tilgangskontroll
til VigoOpplæring.
Her kan ulike brukere, brukergrupper
(roller) og deres tilgang til skjermbilder
og rapporter defineres.
Denne delen av systemet er det
systemadministrator som skal bruke og
ikke den vanlige medarbeider.
F Fagskolen
Dette mappekortet er forbeholdt
Fagskolen og skal ikke brukes av andre
fylker.
Ingen brukere skal ha tilgang til denne
mappen.
Person i opplæring
(tilhører i hovedsak fag)
Inneholder opplysninger og data på alle
personer i opplæring.
Bildet er tilpasset fagopplæring og
legger vekt på data tilknyttet
lærefagsøknader, kontrakter og prøver.
Her finnes også funksjoner for utskrift
av kontrakter og vitnemål/
kompetansebevis.
Fagoppl.Adm
(tilhører i hovedsak fag)
Inneholder oversikt over noe kodeverk
spesielt for fagopplæring.
Det finnes her også rapporter som gjør
oppdateringer i basen.
Eks. Automatisk formidling, kontrakt- og
prøveopprettelser, samt eksport til NVB
kjøres herifra.
Bedrift
(tilhører i hovedsak fag)
Inneholder opplysninger og data knyttet
til lærebedrifter og opplæringskontor.
Adresseopplysninger, bedriftskurs,
intensjonsavtaler og ansatte.
Kan gjøre oppslag og kjøre kontroller
mot Bedrifts og Foretaksregisteret
(BOF).
Hvis behov, mulighet for å skrive ut brev
til bedrifter med søkere.
Ansatt
(tilhører i hovedsak fag)
Oversikt over ansatte i bedrift og/eller
prøvenemnd. Inneholder
personopplysninger, roller og gyldighet.
Nemnd
(tilhører i hovedsak fag)
Inneholder prøvenemndsdata som
kursgodkjenninger, medlemmer og tilknyttede
prøver. Sammendragsrapport av
nemndsopplysninger.
Mulighet for å duplisere eksisterende nemnd
ved nyopprettelse.
StdDok Fag
(tilhører i hovedsak fag)
Inneholder alle StdDok rapportene
og malene som er laget for
fagopplæring.
Utskriftsmuligheter for Fag- og
svennebrev.
Revitalisering av Vigo Opplæring
• Dagens Vigo benytter et programmeringsspråk som ikke
supporteres lenger, det må derfor av sikkerhetsårsaker skrives i/
konverteres til en nyere versjon.
• Faggruppene har fått i oppdrag å gjennomgå Vigo grensesnittene
for en samtidig oppgradering
• IST har startet på grunnlagsarbeidet
• Planlagt ferdig til inntaket 2015
Revitalisering forts….
• Overgang til Ny Delphi – forlenger "levetiden" med flere år
• Ikke nytt program i denne omgang
• Revitalisering
• Ombygging av meny-/mappestrukturen
• Mer prosessorientert – dvs. mer logisk oppbygging ut fra
oppgaver => mindre hopp i mappestrukturen
• Fjerne det som ikke lenger er aktuelt (rapporter/rutiner/etc.)
• Mer brukervennlige logger for bruk i andre programmer
•
CSV-format ?
Revitalisering forts….
• Tenker oss inntil 3 nivå i mappestrukturen (mot dagens 2)
• Dvs. inntil 3 nivåer inklusiv undernivåer
• 3 Menymapper:
• Registreringsbilder – ren registrering, ingen rutiner som oppdaterer
data i databasen, kun lagring av manuell registrering
• Prosesser (Rutiner) – oppgaver som oppdaterer data i databasen
•
•
Bla.: Rapporter (A)
Inntakskjøring
• Utskrifter – kun rapporter og dokumenter – ingen oppdatering i
databasen (dagens Rapporter (R) og Standarddok.)
Innføring av sentraldatabase
• Alle fylker har sin lokale Vigodatabase. Dette byr på utfordringer ved
oppdateringer i forhold til hvilke databaseversjoner det enkelte fylke
benytter.
• I 2007 ble en sentraldatabase tatt i bruk. Denne synkroniseres en
gang pr døgn, pluss ekspressynkroniseres på enkelte felt. Denne
databasen vil videreutvikles til å gjelde alle felter, og bli den nye
sentraldatabasen.
• Det blir en Citrix tilkopling til sentraldatabasen fra den enkelte bruker
i fylkene, på samme måte som de fleste fylkene her mot som lokale
database i dag.
• Dette blir ikke en WEB utgave av Vigo, kun en lenger vei fra bruker til
databasen.
• Det skal gjøres tester på linjehastighet rundt i landet.
Vigo og arkiv
•
•
•
•
•
•
•
•
De fleste fylker brøt/bryter arkivloven!!
Startet opp med fylkene som benytter arkivprogrammet «360»
Sør-Trøndelag er en pilot
Det er etablert automatisk opprettelse av arkivmapper
Søknad og behandlingsresultat overføres automatisk
Hendelser/dokumenter fra skoleadm. systemer implementeres
Fagopplæring har starter med planarbeidet vinteren 2013/2014
Andre arkivløsninger vil følge etter
- neste ut er ePhorte
• Følg med på oppdatering på www.vigoiks.no
OTTO – program for Oppfølgingstjenesten
• Programmet er bygget med samme arkitektur som Vigo
Opplæring
- Samme tilgangskontroll
- Samme funksjonalitet
- Samme grensesnitt
• Åpen og sensitiv sone
- Hver sin tilgangskontroll
OTTO – program for Oppfølgingstjenesten forts.
• Samhandling med VigoOpplæring
Åpen sone
VigoOpplæring
Lokal
•
•
•
•
fnr
elevnavn
adresse
telefon
mm
OTTO
•
•
•
•
•
B
r
a
n
n
m
u
r
Sensitiv sone
fnr
OTTO
ot-enhet
ot-status
• fritekster
aktiviteter
• tilgangstilgangs- Database
kontroll
link
kontroll
mm
OTTO – program for Oppfølgingstjenesten forts.
-
OTTO har lesetilgang til data i VigoOpplæring
OTTO har skrivetilgang til felter i VigoOpplæring
Nye versjoner samtidig med VigoOpplæring
Endringer i VigoOpplæring kan påvirke OTTO
Er VigoOpplæring nede er OTTO nede
Hyperion (BRIO) – vårt rapporteringsverktøy
• Ikke lenger support på verktøyet, heller ikke mulig med flere lisenser
• Brukes daglig til ulike oppgaver
• Lokale statistikker/ad-hocoppgaver
• SSB-rapportering
• Feilsøking
• På jakt etter tilsvarende verktøy - skal være en markedskonferanse der
BTV innkjøp er med – må på anbud - på plass innen 1. halvår 2014 ?
• Må kunne yte tilsvarende som BRIO
• Enkelt og ikke for høy brukerterskel
• Må enkelt kunne kobles mot ulike databaser – VIGO/SAS
• Presentasjon av 2 erstatninger så langt
• IST – Qlickview
• Østfold fylkeskommune - OBI (Oracle Business Intelligence)
BRIO forts. Eksempel på bruk mot flere databaser
Programområde i VIGO mot
Programområde i SATS –
hindre dubletter ved import
BRIO forts.
Grunnskoleelever fra VIGO
våren 2013 mot
SATS Vg høsten 2013
Avdekke feil bruk av koder
for fremmedspråk for de med
Norsk/Engelsk fordypn i gr.skolen
Kode for I+II 1.år
Feil fagkode
Ny felles innloggingsportal for Vigo IKS
www.vigoportalen.no
Herfra er det
mulig å gå
videre til alle
andre vigonettsteder.
Vigo Søknad
VigoSøknad forts.
- Første versjon i 2002
- Ny oppgradert versjon i 2013
- Benyttes for søknad til
• Videregående opplæring (skole/bedrift)
• Fagskoleutdanning
• Voksenopplæring/realkompetansevurdering
- Benyttes for svar på tilbud om skoleplass
- Pålogging med MinID
Vigo Søknad forts.
Vigo Søknad forts.
Vigo Søknad forts.
Vigo Søknad forts.
Vigo Skole
Vigo Skole forts.
- Benyttes av skolene til
• Oversikt over egne elevers søknad
• Oversikt over inntak til egen skole
• Statistikk
• Innsending av filer (grunnskolen)
- Benyttes av fylkene til
• Hjelpetekster til VigoSøknad
• Meldingsutsendelse
• Innhenting av filer fra grunnskolen
Vigo Skole forts.
- Pålogging med brukernavn og passord
- Planlegger ny oppgradert versjon i 2014
Vigo Bedrift
Vigo Bedrift forts.
• Brukes av lærebedrifter, opplæringskontor og
medlemsbedrifter i kommunikasjon med fylkene
- Første versjon i 2008
• Formidling, søkerlister
- Versjon pr. 2013
• Bedriftsinformasjon og kursgodkjenning
• Formidling, søkerlister
• Kontraktsbehandling, løpende og avsluttede kontrakter
• Oppmelding og prøveoversikt
• Oppdatering av ansatte, roller og gyldighet
• Medlemsbedrifter, opprette og oppdatere
• Tilskudd
• Rapportering (Årlig rapportering)
Vigo Bedrift forts.
• Pålogging bedrift
- Ansatt registrert VigoOpplæring
• Gyldig rolle i lærebedrift
• Brukernavn(fnr) og passord
- Administrator (alle rettigheter)
- Kan tildele rettigheter til øvrige ansatte i sin bedrift
• Pr modul
• Lese og/eller skriverettigheter
Vigo Bedrift forts.
Vigo Bedrift forts.
Vigo Bedrift forts.
• Pålogging fylke
- Bruker registrert i VigoOpplæring
• Brukernavn (samme som i VigoOpplæring)
• Passord satt i VigoOpplæring (systemadministrasjon)
- nattsynken
- Administrasjon av:
• Tilganger og rettigheter for bedrifter og ansatte
• Mulig å «logge på» som bedrift og ansatt, for å se hva de ser i Vigo
Bedrift
• Sms/ e-post til kontaktpersoner i bedriftene
Vigo Bedrift forts.
Vigo Kodeverksbase
https://www.vigo.no/vigokv
Benytt innlogging: «Logg inn anonymt med kun lesetilgang»
Vigo Kodeverksbase forts.
Inneholder kodeverk både
fra Grep og Vigo.
I kodeverksbasen ligger
det i noen tabeller mer
informasjon enn i
lokalbasen (eks. på fag og
programområder)
Div variabler registreringshåndboken inneholder
kodeverk som bl.a
benyttes i forbindelse med
statistikklevering.
Vigo Kodeverksbase forts.
Årsakskoder
fagopplæring.
er et felles kodeverk for inntak og
Vigo Kodeverksbase forts.
Nytt nettsted for Vigo IKS
www.vigoiks.no
Ingen
brukernavn
og passord
Nytt nettsted for Vigo IKS forts.
Skal inneholde informasjon som er nyttig for brukere på
• Inntakskontoret
• Fagopplæringskontoret
• Skoler
• Bedrifter
• OT og PPT
• Offentlige forvaltningsnivå
• med flere………..
Vilbli.no
Det beste nettstedet for informasjon om videregående
opplæring.
Nettstedet eies av fylkene.
Vilbli.no forts.
Fylkesredaktør har ansvar for all tekst som er
fylkesspesifikk.
Registreringshåndboken
• Arbeidet startet opp januar 2008.
• Samarbeid mellom Udir, SSB og Vigo.
• Arbeidsgruppen bestod av representanter fra
Udir, SSB, Vigo, Extens, SATS, TP og Vigo
Voksen.
• Ble gjort kjent høsten 2009 i forbindelse med
rundtur i alle fylkene.
• Første håndboken publisert i mai 2010.
• Nå ligger versjon 5 ute.
Registreringshåndboken forts.
adresse:
http://regbok.udir.no/
Grensesnitt
Inneholder oversikt over de fleste variablene som er med på følgende filer:
ssbResultat og ssbResulatfag
Skoleresultater forrige skoleår
ssbElev og ssbElevfag Elever pr 01.10
ssbKontrakt
Kontrakter pr 01.10
ssbAvlagteProver
Avlagte prøver forrige skoleår
I tillegg leverer fagopplæring hver måned statistikk på
Formidling
(fom juli tom november)
Kontrakter
(alle måneder)
Prøver
(alle måneder)
Grensesnitt forts.
SAS
Rhb
henviser til Grensesnitt mellom Vigo og de skoleadministrative
systemene
henviser til aktuell variabel i registreringshåndboken
Andre grensesnitt og brukerveiledninger
Inndelingen her er ikke ferdig. Dokumenter kan derfor bli
flyttet i løpet av november/desember.
Brukerveiledninger er hjelpedokumenter for
•
•
•
•
•
registrering i de skoleadm. systemene og/eller Vigo
opplasting av filer fra f.eks grunnskolen
registrering i Vigo Opplæring (gjelder fagopplæring)
registrering i Vigo Bedrift
med mer……..
Dokumentdatabase inneholder
•
•
•
•
grensesnitt mellom Vigo og andre systemer
beregninger i Vigo (rett, omvalg, elevstatus mm)
databasedokumentasjon
med mer……..
Rutiner for videreformidling av informasjon
Viktig å videreformidle aktuelle brukerveiledninger til:
• saksbehandlere internt som jobber med inntak og
formidling
• skoler som skal registrere data i SAS som skal
eksporteres til Vigo
• bedrifter som skal registrere data i Vigo Bedrift
Kun ved bruk av felles regelverk/rutiner blir kvaliteten
på data fra Vigo sammenlignbare i sentral statistikk og
elever/lærlinger blir likt behandlet i hele landet.
Årshjulet
for Vigo Opplæring
Inneholder bl.a frister for
• statistikklevering (frist for registrering i
lokalbasen og leveringsdato)
• overføring av karakterer ved skoleslutt
• viktige datoer (eks. første dato for
overføring fra søker til elev, første dato for
sletting av inntak etc.)
Årshjulet forts.
Nye versjoner
• Tidsplan for nye versjoner året etter bestemmes på fellesmøte i
Vigo IKS før jul.
• Legges ut på www.vigoiks.no
• Dato for møter i faggruppene
• Dato for nye versjoner
• Ca. 3 mnd. fra møte til ny versjon
• Varsle IKT-avdelingen lokalt
for sitt årshjul i januar.
• Neste års kalender for
faggruppemøter og nye versjoner
skal bestemmes 27. november.
Møter i faggruppene
• Møter i henhold til tidsplan
• VU-lister over innsendte VU-ønsker vurderes
av faggruppene og estimeres av IST
• Leveres i versjonen som er mest
hensiktsmessig i tid
• VU-ønsker skal meldes på eget
skjema – finnes på www.vigoiks.no
• Skjema sendes til leder av faggruppa
og brukerstøtten på IST.
• VU-listene finner du på
www.vigoiks.no
• Hva er fylkenes erfaring med
VU-ønsker og oppfølging ?
Bestilling av VU punkter
• Skjema for videreutviklingspunkter
- Fylles ut og sendes til faggruppeleder og til
brukerstøtten på IST [email protected]
- Registreres av IST for oppfølging.
• Vurdering av fagguppen
- Tas opp på faggruppemøte for prioritering
- Vedtatte punkter estimeres av IST
- Forkastede punkter meldes tilbake til fylket
Bestilling av VU punkter forts.
• Ny vurdering av faggruppen
- Leveringstidspunkt / Foreløpig bestilling/ Tilbud
• Programmering og testing
- Programmering
- Testing av IST
- Testing av faggruppen
• Levering
- Ny versjon legges ut for nedlasting
Brukertest før levering av ny versjon
Gruppeledere for inntak og fag gjennomfører test i henhold til
kravspec./endringslogg
• Faggruppeleder for Vigo Inntak tester nytt i versjonen i forb. med
Inntak sammen med IST
• Skjer hos IST i Nydalen
• IST har på forhånd lagt til rette for test
• Faggruppeleder for Vigo Fag tester nytt i versjonen i forb. med
Fagopplæring
• Skjer i Vestfold
• Det gjøres en installasjon på ekstern server; mot testdatabase,
for å teste evt. installasjonsfeil
• Feil og mangler som avdekkes meldes tilbake til IST for endring
• Faggruppelederne går god for det nye i versjonen 
OBS ! Ikke mulig å teste om nye endringer/VU-punkt har skapt feil andre
steder i programmet som ikke omfattes av disse nye endringene/VU-punktene
Installasjon lokalt i fylkene
• Det sendes ut melding fra IST til inntak/fag og IT om at nye versjon er klar.
• Informasjon legges ut på
www.vigoiks.no
• Det forventes at fylkene installerer en av de påfølgende dagene etter at
ny versjon er lagt ut !
• Når varselet vises i Vigo haster det!!!
• Forsinket oppgradering i ett fylke kan påvirke de andre fylkene og sentralbasen!
• Det er viktig at det gjøres klare avtaler om installasjon av ny versjon
med IKT eller andre med dette ansvaret.
Hvordan håndteres nye versjoner i de forskjellige fylkene?
Nytt i versjonen
• IST utarbeider endringslogg (Inntak og fag) – kan være noe «teknisk»
• Under test av VIGO Inntak utarbeides det et mer omfattende
vedlegg om hva som er nytt i versjonen. (Nytt fra 2013)
• Inneholder bla. dump av nye/
endrede skjermbilder og en
mer beskrivende tekst av
endringen/hva som er nytt.
• Bør formidles brukerne av Vigo.
Hva gjøres i fylkene ?
Nytt i versjonen forts.
Lokalt i Vestfold bearbeides endringsloggen slik at nytt i versjonen som
gjelder fagopplæring merkes
Denne distribueres til aktuelle brukere
Testbase - Kontroller ved pålogging
• Databasenavn
Brukeren må oppgi korrekt databasenavn. Det er spesielt
viktig å huske på hvilken base man arbeider mot,
produksjon eller test.Meldingen kommer fra oracle og betyr
at det oppgitte databasenavnet ikke finnes i oversikten over
lovlige baser.
Løsning: skriv inn korrekt databasenavn
Testbase - Kontroller ved pålogging
• Databasen er nede
Hvis brukeren oppgir korrekt databasenavn, men får denne
meldingen, betyr det at den angitte basen er nede.
Løsning: kontakt lokal IT
Testbase - Kontroller ved pålogging
• Versjonskontroll lokalt
Hvis databasen er på en annen versjon enn programfila:
Forekommer om versjonen av programfila ikke er blitt byttet
ut etter oppgradering eller basen ikke er oppgradert.
Løsning: kontakt lokalt IT
Testdatabase
• Hva kan testbasen brukes til?
• Hvordan få tilgang
• Oppgradering / oppdatering
• Versjon
Sentralbase - Kontroll ved pålogging lokalt
• Versjonskontroll lokalt
Hvis lokal base ikke er blitt oppgradert innen rimelig tid
Løsning: purr lokalt IT
Sentralbase
• Oppbygging
- Hvem «eier» dataene?
• DSF
• Fylkesnr
• Skolenr 24499 og 24999
• Privatskoledata
• Fagskoledata
- Hvilke fylker får andre fylkers data
• Elev2
Sentralbase forts.
• Synkronisering
- Når synkes data
• Nattsynk/ ekspressynk/manuell
- Logger
Sammenheng mellom web og Vigo
• Oppgradering og avhengighet
• Hvor befinner data seg
- Noe data ligger bare lokalt
• Internkoder
- Noe data ligger bare sentralt
• Viderefordeling av søkere opplæringskontor til
medlemsbedrift
- Det aller meste synkes
Info til brukere av web applikasjoner?
• Å få brukere av de forskjellige web applikasjonene til å ta
disse i bruk, ikke minst det som kommer som nytt er en
særlig utfordring
• Dette gjelder brukere på skoler, i bedrifter, i
opplæringskontorer, internt i fylkeskommuner….
• Det jobbes med å benytte Vigo IKS sin hjemmeside til
denne prosessen. Til dette vurderes en funksjon der man
kan abonnere på aktuelt nytt for «meg». Nye
brukerveiledninger, og endringer av eksisterende legges
ut der. Foreløpig er ingen løsning på plass
SLUTT

similar documents