Winkler Prins

Report
INDUCTIE OP DE WINKLER PRINS
Kort verslag van een groeiproces
1 aanleiding
2 beschrijving school + voorgeschiedenis
3 de werkgroep
4 grote lijnen uit het arrangement
5 wat ervaren wij als winst (enkele citaten
startende docent)
6 obstakels (ook hier een citaat)
7 hoe willen wij verder gaan?
8 afsluiting; nadere informatie digitaal
beschikbaar via [email protected]
9 vragen
Openbare Scholengemeenschap
Winkler Prins in Veendam
• Ruim 2000 leerlingen, (nog) geen
krimp, verschillende locaties op
fietsafstand
• Brede scholengemeenschap:
praktijkschool t/m gymnasium
• Kwalitatief : helemaal groen
• Voorzichtig vernieuwend
• Warm klimaat voor leerlingen en
medewerkers, veel lio’s blijven
• Door verjonging steeds meer starters
• Wordt aanbevolen als stageschool
• Begeleiding van starters was op
WP weinig gestructureerd
• Belangstelling voor inductie
gevoed door stage-ervaringen
• Management had zorgen over
lerarentekort
• Deelname aan inductieproject
werkte stimulerend
• Via loting experimenteerschool
Grote lijnen nieuwe inductieaanpak
• Arrangement voor 3 jaar (jaar 3 facultatief)
met jaarplanningen en taakomschrijvingen
• Verplichtend karakter voor school en starter
• Begeleidingsovereenkomst
• Introductieformulier
• Kennismakingsbijeenkomst
• Intervisie
• Lesobservaties + formulieren
• Functioneringsgesprekken
• Leerlingenenquêtes
Winst
• Transparantie: rollen, taken en jaarplanning zijn
bekend
• Dankzij samenwerking in werkgroep van P&O,
deelschooldirectie, CD, starters en begeleiders
• Intervisie leidt tot andere vormen van
deskundigheidbevordering: VIB, scholing
• Goede aansluiting op lio-programma (‘s)
• Starters van enkele jaren terug herkennen meer
structuur
• Citaten +
Obstakels
• Dit jaar veel wisselingen in
deelschooldirecties:
informatieachterstanden
• Lesroosters maken intervisie,
lesbezoeken en -besprekingen lastig
• Deeltijdbanen en andere werkgevers
naast de WP
• Vakcoaches zijn nog vaak te weinig
geschoold
• Ook op de WP is de formatie schaars
• Citaten -
Hoe verder?
•
•
•
•
•
•
Theorie en praktijk beter afstemmen door evalua
Formulieren en procedures verder ontwikkelen (P
Vakcoaches opleiden
Beter faciliteren
Deelname aan vervolgtraject
Tevredenheid overheerst: citaat +
Voor vragen zijn beschikbaar
Tonie Pot
Peter Pentinga
Tom Oud
schoolopleider
coach, videointeractietrainer
oud-schoolopleider
Alle informatie is op te vragen via
[email protected]

similar documents