Wpływ wody na zwierzęta

Report
WPŁYW WODY I
POWIETRZA NA
ORGANIZMY ŻYWE
Wykonała: Natalia Furmańczyk
Woda to jeden z najważniejszych
związków chemicznych
występujący na Ziemi. Zajmuje
około ponad 70% powierzchni
Ziemi. Znajduje się także w
skorupie ziemskiej i pod w
postacią pary w atmosferze.
Woda stanowi niezbędny
składnik do prawidłowego
funkcjonowania organizmu
człowieka. Organizm ludzki
wytrzyma bez wody tylko kilka
dni. Człowiek nie ma możliwości
gromadzić wody, musi codziennie
na nowo się w nią zaopatrywać.
WODA
Rośliny są bezpośrednio
związane ze środowiskiem
poprzez wymianę energii i
wody. W związku z tym są
bardzo wrażliwe na burze,
susze i powodzie. Zjawiska te
mogą negatywnie oddziaływać
na plony. Nadmiernie mokre
lata też mogą powodować
spadek plonów. Nadmiar wody
może spowodować zatopienie
roślin lub też rośliny giną,
ponieważ ich korzenie gniją w
wodzie. Gwałtowne ulewy
mogą uszkadzać młodsze
rośliny poprzez silne uderzenia
dużych kropel wody, które
dodatkowo sprzyjają erozji
gleby.
WPŁYW WODY NA ROŚLINY
Gospodarka wodna
organizmu zwierzęcego
zależy od otaczającego
środowiska. Zwierzęta
lądowe narażone są na
deficyt wody. Zwierzęta, które
żyją w wodzie morskiej są
zaopatrzone w mechanizmy
chroniące przed nadmierną
utratą wody.
WPŁYW WODY NA ZWIERZĘTA
Woda stanowi niezbędny
składnik do prawidłowego
funkcjonowania organizmu
człowieka. Poza tym związek
ten warunkuje życie na kuli
ziemskiej. Organizm ludzki
składa się w 80 procentach z
wody. Jest niezastąpiona w
procesach, które mają
miejsce na poziomie
komórkowym. Organizm
ludzki wytrzyma bez wody
tylko kilka dni. Człowiek nie
ma możliwości gromadzić
wody, musi codziennie na
nowo się w nią zaopatrywać.
WPŁYW WODY NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
Powietrze atmosferyczne to
bezbarwna i bezwonna
mieszanina gazów,
składająca się z azotu-78%,
tlenu ok. 21%, gazów
szlachetnych, dwutlenku
węgla-0,03% oraz pary
wodnej i zanieczyszczeń
pochodzenia organicznego i
mineralnego.
POWIETRZE
Prawdopodobnie
najważniejszym elementem
środowiska jest klimat, gdyż
wpływa na rozwój wszystkich
istot żyjących na Ziemi.
Rośliny do wzrostu
potrzebują wody, związków
mineralnych i powietrza. Po
wchłonięciu przez rośliny,
zanieczyszczenia takie,
wywołują szereg zarówno
widocznych jak i utajonych
objawów.
WPŁYW POWIETRZA NA ROŚLINY
Problem stanowią także
zakwaszone jeziora i rzeki.
Dochodzi do zaburzeń
rozmnażania się żab oraz
rozwoju ptaków żyjących przy
takich zbiornikach. Wśród
wielu zwierząt, takich jak
łosie, sarny i zające, które
odżywiają się roślinnością
wzrastającą na terenach
silnie zakwaszonych,
zaobserwowano
podwyższoną ilość kadmu w
nerkach oraz w wątrobie.
WPŁYW POWIETRZA NA ZWIERZĘTA
Powietrze atmosferyczne
stanowi dla człowieka jeden
z podstawowych czynników
niezbędnych do życia. Klimat
miasta oddziałuje na
organizm człowieka przede
wszystkim poprzez emisję
zanieczyszczeń i hałas, a
obecność w obszarach
zurbanizowanych miejskiej
wyspy ciepła wpływa zaś
znacząco na odczuwalność
cieplną. Zła jakość powietrza
ma bezpośredni wpływ na
zdrowie człowieka.
WPŁYW POWIETRZA NA ORGANIZM
CZŁOWIEKA
Część wód opadowych
wyparowuje, część w wyniku
spływu powierzchniowego
dostaje się do cieków wodnych,
a z nimi do mórz i oceanów,
reszta wsiąka w grunt zasilając
wody gruntowe; woda
zatrzymana w glebie zwiększa jej
wilgotność. Parowanie wody
odbywa się zarówno z
powierzchni wód, gleby jak i z
innych organizmów a w
szczególności
roślin(transpiracja). Para wodna
przedostaje się do atmosfery a
tam wraz z deszczem ponownie
powraca do ziemi.
OBIEG WODY W PRZYRODZIE
Powietrze zanieczyszczają
wszystkie substancje gazowe,
stałe lub ciekłe, znajdujące się w
powietrzu w ilościach większych
niż ich średnia zawartość.
Ogólnie zanieczyszczenia
powietrza dzieli się na pyłowe i
gazowe. Stan powietrza
atmosferycznego jest
uwarunkowany przez emisje
zanieczyszczeń do atmosfery z
terytorium Polski transport trans
graniczny oraz warunki
meteorologiczne. Nadmierne
zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego występuje na
ponad 20% powierzchni Polski.
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
Najwięcej zanieczyszczeń
trafia do wód razem ze
ściekami. Innymi źródłami
zanieczyszczeń wód są
transport wodny i lądowy,
stosowanie pestycydów i
nawozów sztucznych oraz
odpady komunalne i
przemysłowe. Wody ulegają
zanieczyszczeniu także w
wyniku eutrofizacji. Obieg
wody w przyrodzie został
zakłócony przez człowieka wycinanie lasów,
monokulturę rolnictwa,
niewłaściwe i nadmierne
zabiegi rolnicze, urbanizację.
ZANIECZYSZCZENIA WÓD
Tereny w okolicy wody są
bardzo atrakcyjnym i
popularnym wśród pobliskich
mieszkańców oraz turystów
miejscem wypoczynku i
relaksu. Sam widok błękitu
jeziora działa na nas bardzo
odprężająco. Dochodzą do
tego jeszcze dodatkowe
atrakcje w postaci sportów
wodnych. Nie można też
zapomnieć o wędkarzach,
którzy całymi dniami
przebywają w rzece,
cierpliwie oczekując,
upragnionej zdobyczy.
PIĘKNO WÓD
Bez powietrza nie możliwy by
był także przemysł
produkcyjny, energetyczny,
chemiczny, itp. Rozwój wielu
technologii przemysłowych
jest nierozłącznie związany z
powietrzem. Powietrze
bardzo często odgrywa rolę
środowiska
współuczestniczącego w
procesie produkcyjnym, ze
wszystkimi tego
konsekwencjami. Bardzo
często stanowi ono medium
transportowe wielu gazów,
płynów, cieczy.
POWIETRZE NIEZBĘDNE DO ŻYCIA
DZIĘKUJE ZA OBEJRZENIE PREZENTACJI

similar documents