Last ned her

Report
CAKE Session 17
Etterlevelse - Arbeidstillatelse
Formål med Arbeidstillatelse systemet:
•
Formålet med Arbeidstillatelse
systemet er å:
– Forebygge uønskede
hendelser og redusere risiko.
– Dokumentere gjennomførte
sikkerhetstiltak
– Kommunisere aktiviteter til alt
berørt personell.
– Håndtere og kontrollere
grensesnittet mellom aktiviter
på innretningen.
- Arbeidstillatelse:
•En arbeidstillatelse (WP) er:
•En bestemt tillatelse:
– til et utvalgt personnell
– som skal utføre et bestemt
arbeid
– i et bestemt område/sted
– innen et definert tidsrom
– under bestemte forhold
– for å koordinere jobber
•En operasjonell barriere mot uønskede
hendelser
- Arbeidstillatelse prosessen:
klassifisering
Høy
risiko !
Koordinering/kl
argjøring på
enhets nivå
Medium
risiko
Koordinering
på område og/
eller system
nivå
Lav
risiko
Ingen behov for
koordinering
WP nivå 1
-OIM
Behov for
SJA må
vurderes
WP nivå 2
-AR
Arbeid som krever IKKE
krever WP
SJA skal vurderes
Høy risiko:
•
Nivå 1 – aktiviteter med potensiale for HØY RISIKO
• Behov for klargjøring og koordinering på installasjonsnivå:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hot work klasse A
Hot work klasse B i “classified area”
Entry
Isolering av sikkerhets system (-er)
Arbeid med hydrokarbon systemer som kan føre til utslipp
av produsert HC (hvis ikke, nivå 2)
Trykk testing (ikke lekkasje testing)
Arbeid over sjø eller i høyden
Utslipp til sjø
Arbeid med radioaktivt avfall eller andre farlige stoffer
Brønn operasjoner
Kritiske løfte operajoner
Medium risiko:
•
Nivå 2 – Andre aktiviteter som på grunn av risiko..
• Krever koordinering og klargjøring innen et område eller
et system
– Mekanisk utstyr
– Arbeid på elektrisk utstyr
– Arbeid på automasjon-, data og telekommunikasjon
systemer (inkluderer ikke sikkerhets systemer!)
– Stillasbygging
– Rutine arbeid med hydrokarboner hvor det ikke er
risiko for utslipp av hydrokarboner
– Arbied på kjemikalie systemer hvor det ikke er noen
risiko for utslipp av kjemikalier
– Isolerings arbeid
– Hot work klasse B i “unclassified area”
– Maler arbeid
•
Arbeid som ikke krever WP:
•
Det er flere aktiviteter som kan utføres uten WP. I hovedsak vil
dette være normale rutine operasjoner innen:
-
-
Produksjon
Boring
Logistikk
Marine
Aktiviteter i Workshops, godkjent for et spesifikt arbeid
Generellt arbeid i bolig kvarter
Inspeksjoner som utføres uten fysisk intervensjon
Rengjøring og rydding som ikke involverer bruk av WP
kjemikalier
SJA og Toolbox Talk
•Involvert personell skal alltid vurdere behovet for:
•Safe Job Analyse for WP 1 og WP 2
-Er alle risiko faktorer identifisert og håndtert av WP?
-Kjente vanskeligheter eller tidligere hendelser?
-Er oppgaven beskrevet I en prosedyre eller sjekkliste?
-Crewets erfaring?
-Kjent utstyr?
Toolbox Talk:
• Viktig å huske:
Toolbox Talk skal alltid
gjennomføres før arbeidet
starter.
Område Ansvarlig (AR)
•
AR er ansvarlig for planlegging og koordinering av alle aktiviteter I
deres område.
•
•
Skal gjennomgå alle WP i hans område før godkjenning
Ansvarlig for aktivering og deaktivering av WP, men:
– Denne rollen kan bli skriftlig delegert til all personell under hans ansvar (som
Area Technician),
– AR Område: Eier av det gjeldende fysiske området
– AR System: Eier av elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk
system
– AR Avdeling: Ansvarlig for personnell som skal utføre
arbeidet
Merk:
Det kan være flere Område Ansvarlige
personer inolvert i en WP!
Område tekniker
•
Område tekniker som har blitt gitt skriftlig tillatelse av AR,
gjelder følgende:
•
Er ansvarlig for en pre-job sjekk av arbeidsområdet
– Før aktivering av WP
– Forsikre at alle sikkerhets forhåndsregler er på plass
– Forsikre at alle sikkerhetssystemer blir håndtert eller
isolert i henhold til prosedyrer og samtidig inkluderer
barrierene.
•
Ansvarlig for en post-job sjekk av arbeidsområdet
– Når WP ferdiggjøres og deaktiveres
– Arbeidsområdet skal tilbake til normal tilstand, inkludert
alle sikkerhetsystemer og barrierer.
•
•
Arbeidsområdet skal gjennomgås fysisk!
Arbeidstillatelse administrator har ansvaret for å aktivere og
deaktivere WP.
Arbeidstillatelse prosessen:
Krav til forhåndsgodkjenning:
Arbeidstillatelsens varighet
• WP nivå 1:
–
–
Varer 12 timer og går ut ved
slutten av skiftet. En ny WP må
godkjennes og aktiveres viss
arbeids oppdraget ikke er ferdig
innen skiftet er slutt.
Ved tilfeller der arbeidet tar
lengre enn 12 timer kan OIM
forlenge WP i fire timer gitt at
arbeidet kan utføres med
samme personell.
12:00 hrs /7 days
• WP nivå 2:
–
–
–
Gjelder for opp til 7 skift (12 hrs
perioder) i inntil 7 dager.
WP må aktiveres og deaktiveres
ved hvert skift.
Dersom et arbeid varer lengre
enn et skift Området Tekniker på
det nye skiftet gjennomgå WP
på ny.
Kansellering av WP:
•
En WP kan bli kansellert eller
•
holdt tilbake til et hvert tidspunkt,
avhengig av situasjonen på
riggen. Arbeid må i tilfellet bli
stoppet øyeblikkelig og
arbeidsområdet må bli sikret
skikkelig. Slike situasjoner kan
være:
–
–
–
Ved Nød alarm eller
produksjons nedstegning.
Ved tilfeller der forutsetningene
for WP blir brutt/ endret
Ved tilfeller der en farlig
situasjon oppstår
Arbeidstillatelsen er ugyldig hvis:
–
–
WP krever gassmåling og
arbeidet ikke startes en time
innen målingen har blitt gjort.
Arbeidsomfanget er endret, og
samsvarer ikke lengre med
beskrivelsen i WP.
•MÆRSK DRILLING
•Kun OIM og Lead Driller (nattskift) kan godkjenne WP nivå 1
- Ekskludert:
–Hot work class A
–Safety Systems
Unntak for:
MÆRSK INSPIRER for StatoilHydro
•Kun OIM kan godkjenne WP nivå 1 - inkludert:
–Hot work class A
–Sikkerhets Systemer
Case # 1:
Vedlikehold & påkobling av styrings/kontroll kabel til ROV
garasjens koblingsboks
•
•
•
•
•
•
•
WP nivå?
Hvem er Område Ansvarlig?
Hvem er Område tekniker?
Behov for barrierer?
Andre ting som må tas hensyn til?
Hvem skal sjekke området?
Spørsmål?
Case # 2:
Sveising på deksel til heisspill, pågående boreperforering
•
•
•
•
•
•
•
WP nivå?
Hvem er Område Ansvarlig?
Hvem er Område tekniker?
Behov for barrierer?
Andre ting som må tas hensyn til?
Hvem skal sjekke området?
Spørsmål?

similar documents