Wp*yw zmian demograficznych na polsk* gospodark*

Report
Wpływ zmian demograficznych na polską
gospodarkę
Krótkie przybliżenie statystyk
Mediany wieku w Polsce:
1950 – 25,8
2012 – 38,2
2050 – 51
Liczebność Polaków:
1995 – 38,6 mln
2010 – 38 mln
2050 – 32 mln
Czy możemy złagodzić efekty zmian demograficznych?
1. Przyczyny:
a) mała liczba urodzeń,
b) wzrastająca liczba emigrantów.
2. Liczba kobiet w wieku prokreacyjnym.
3. Polityka państwa wspierająca rodziny wielodzietne.
4. Emigracja.
Demografia a wzrost gospodarczy
1. Przewidywania – spadek PKB per capita po 2021 z 4,7% PKB do
3% PKB.
2. Możliwe rozwiązania problemu (3-filarowe):
a) pracowanie dłużej,
b) nakłonienie do pracy większej ilości ludzi w wieku produkcyjnym,
c) zwiększenie efektywności pracy.
Demografia a wzrost gospodarczy - cd.
- zwiększenie liczby ludności pracującej w wieku 55-64 (w Polsce
35% jest aktywna ekonomicznie; dla porównania UE - 51%,
Chile - 58%, Korea - 62%),
- stworzenie elastycznych warunków pracy.
- możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
Sektory społeczne i starzenie się społeczeństwa.
1. Finansowanie systemu emerytur.
2. Zakres opieki zdrowotnej i socjalnej.
Zwiększenie popytu na mniej intensywne usługi
zdrowotne i socjalne o charakterze ciągłym.
3. Sektor edukacji – problem przenoszenia
sposobu kształcenia z dzieci i młodzieży na
osoby starsze.
Polska demografia a świat
1. Starzenie się społeczeństw – zjawisko obecne w całej Europie.
2. Eksplozja demograficzna – Azja, Afryka.
3. Implozja – eksplozja – niebezpieczeństwa.
Dziękuję za czas i uwagę

similar documents