Hoe gaan we verder in 2014

Report
Samenwerking in de IJsseldelta
Vrijzinnigen
Humanisten
Gelijkgezinden
Jannes Bosker (63 jr)
Gestopt met werkzaam leven in ICT op 55 jr.
Aandacht voor de medemens
Hoofdbestuurslid patiëntenvereniging
Coördinator Humanitas / Rode Kruis Thuisadministratie
Vrijwilliger Natuurmonumenten
Bestuurslid/penningmeester VVH-Kampen/NOP
lid
Vrijmetselaren
Humanistisch Verbond
Mede-initiator Zinzoekers-IJsseldelta
Ik karakteriseer mijzelf als : vrijzinnig humanistisch
Status verenigingen
Veelal klein met afnemend ledental
Vergrijzend ledenbestand
Hoofdzakelijk intern gericht
Religieus of niet kerkelijk
Beperkte financiële mogelijkheden
Weinig actieve vrijwilligers
Moeizame invulling bestuursfuncties
Hoofdzaak: (2-) wekelijkse diensten
Eigen website, verder weinig naar buiten tredend
Geen actieve ledenwerving
Geen/weinig contact met gelijkgestemden
Gelijkgezinde organisaties
Initiatiefnemers
Marianne Gaastra
Jannes Bosker
Rien Ipenburg
Rinus van Warven
Wim Postma
Wat hebben wij gemeen?
Ondogmatisch
Tolerant
Menswaardig
Recht op leven
Vrijheid
Vrijdenkend
Zingeving
Mondig
Vooruitstrevend
Spiritueel
Verantwoordelijk
Hedendaags
geluk
Gevoel voor
historie
Wij zoeken allen naar de zin van het bestaan
Kritisch
Waarin verschillen we ?
Symboliek
Mensgerichtheid
Functie v.d. bijbel
Activiteiten
Godsgevoel
Religieuze gevoelens
Kijk op de historie
Doelstelling?
Verbinden wat ons vereend
Ontmoeten – kennis maken – contacten onderhouden
Samenwerken, Kennis/ervaring delen, middelen gebruiken
Platform
voor programma’s en activiteiten
Gezamenlijk netwerk
Publicatie richting media
Verschillen leiden later tot inspiratie
Wat deed Zinzoekers-IJsseldelta
Werkgroep Zinzoekers
2011 - 2013
Zinzoekers tot nu toe
2010 – Verbazing over vele vrijzinnige en humanistische verengingen
2011 – Benaderen alle bestuurders in de regio voor onze plannen
2011 (5-11) – Ontmoetingsdag bestuurders met lezing en boottocht
2012 (17-11) – Ontmoetingsdag individuen “Social Media”
2013 (02-11) – Symposium 2013 “Veelkleurig palet”
Wij verzorgden:
- Publiciteit via website, brochure, persberichten en flyers
- Organiseerden in de werkgroep en verdeelden taken
- Enthousiasmeerden kennissen, vrienden en medeleden
- Onderhielden gesprekken en stimuleerden contacten
- Lieten flink onze brains malen en handjes wapperen
2011
Besturen contact
Volle kracht vooruit !
Vrijzinnigen hebben, met hun vrijblijvendheid, de kerk al vaarwel gezegd.
Bekendheid
Logo
Brochure
o
Persbericht naar media
o Artikelen in Stentor
o Vraaggesprek radio
Website
www.dezinzoekers.nl
2012
belangstellenden contact
Workshops “Social Media”
-Twitter & Facebook
- PR & communicatie
-Symbolen & Rituelen
-Geschreven woord
2013
Symposium
Symposium “Veelkleurig palet”
-Paneldiscussie
-Comparitie in groepen
-Theater “Op het leven”
Hoe gaan we verder in 2014
Beleidsbespreking werkgroep
Zinzoekers
01-10-2013
Welke hindernissen op ons pad?
Tijdsdruk
Eenzame
trekker
Bekendheid
Ad hoc actie
Plaatselijke
samenwerking
Beperkte
deelname
Alleen
regionaal
Missende
organisaties
Gebruik kennis
& kracht
Wat veranderen?
 Minder regionaal en meer plaatselijk gericht
 Meer gestructureerd samenwerken
 Alle groeperingen benaderen
 Regionale en plaatselijke publiciteit
(schrijvend/sprekend)
 Verdeling van taken, kennis en krachten
 Voorbereiden in kleinere taakgroepen
 Ondersteuning plaatselijke samenwerking
 Uitbouwen website als platform extern en intern
 Samenstellen hulpmiddelen als draaiboeken en checklists
 Verzamelen programma aanbod
 Ondersteuning bij leggen contacten
Functie werkgroep
 Richting geven
 Beleidsbepalend
 Ondersteunend
 Ideeën aandragen
 Organisatie advies
 Binden
 Nationale contacten
 Hulpmiddelen
Beleidstructuur?
Voorzitten
Verslaglegging
Financiën
-
wisselend
Henny v.d. Sligte
Jannes Bosker
Contacten
Publiciteit
Website
Catering
Thema
Logistiek
…….
…………….
Claas
Hamming
Jannes
Bosker
Akke
Visser
Rien
Ipenburg
Jan Auke
v.d. Wal
Contacten Kampen
Rinus van Warven?
Contacten Dronten
Akke Visser?
Contacten Zwolle
Rex Ris?
Contacten Emmeloord
Jannes Bosker?
Contacten Meppel
Bert Polak?
Contact houden
Website --->
E-mail
[email protected]
Home
Agenda
Activiteiten
Nieuws
Aanmelden
Publicaties
Links
Video
Intranet
Nieuwsbrief
Regionaal / plaatselijk?
Emmeloord
Meppel
Kampen
Zwolle
Dronten
Draaiboek activiteiten
Waar op letten?
Doel activiteit?
Welke locatie?
Wie uitnodigen?
Datum & tijd?
Welke activiteit?
Welke media?
Tijdplanning?
Evaluatie?
Wie optreden?
Hoe publiciteit?
Wat eten?
Koffie/thee/drankjes?
Welke materialen?
Logistiek/vervoer?
Werken aan succes!
Hulpkrachten?
Resultaat
Kennismaken
Contact
Lezing
Gesprek
Spel
Theater
Discussie
Eten
Muziek
Gesprek
Cursus
Meditatie
Buiten
Dienst
Samenwerking
Film
Rituaal
Onze richting
Van plaatselijke contacten & samenwerking
Regionale samenkomsten en evenementen

similar documents