Deloitte, Hans Warens material 110927.

Report
Revisorernas uppdrag
och arbetssätt
Grundutbildning för ledamöter i
kommunens bolagsstyrelser
27 september 2011
Agenda
• Inledning och presentation
• Revisionens syfte
• Utförande av revision
• Revisorernas rapportering
1
© 2011 Deloitte AB
Revisionens syfte – varför behövs revision?
• Regleras i ABL 9 kap
• Styrelse och VD ansvarar för den finansiella informationen och
förvaltningen (revisionen befriar inte styrelse och VD från dess
ansvar)
• Revisorn ansvarar för att kvalitetssäkra detta
• Skapar trovärdighet åt den finansiella informationen och tilltro till
hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag
• Förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle
2
© 2011 Deloitte AB
Revisionens syfte – för vem görs revisionen?
• Ägarna (utser revisorer på stämman) – insyn
• Kreditgivare – bedöma återbetalningssäkerhet
• Leverantörer – för leverans och kreditgivning
• Kunder – för skötsel av leveranser
• Anställda – anställningstrygghet
• Styrelse och VD – samtalspartner
• Stat och kommun – grund för skatter och avgifter
3
© 2011 Deloitte AB
Revisionens syfte – revisionens mål
• Lämna en revisionsberättelse
• Följa god revisionssed
• Följa god revisorssed
revision av årsredovisning och bokföring
• Revision i Sverige
revision av styrelsens och VDs förvaltning
• Revision av årsredovisning – rättvisande bild
• Revision av förvaltning – undersöka om kraven enligt ABL och
bolagsordningen är uppfyllda
4
© 2011 Deloitte AB
Utförande av revision
• Planering avgörande  utgår från kunskap om verksamheten
• Väsentlighet grundläggande begrepp inom all revision  var är
risken störst för väsentliga fel?
• Väsentlighet och bedömning av riskerna avgör revisionens
omfattning
• Risk för felaktigt uttalande av revisorn  revisionsrisk
• Nödvändigt att bilda sig en uppfattning om den interna kontrollen
granskning av intern kontroll
• Granskningsmetoder
substansgranskning
5
© 2011 Deloitte AB
Riskkategorier
• All verksamhet har en inneboende risk. Det är
farligt att flyga.
• Interna kontroller av olika slag kan hindra att fel
görs. Flygplan har avancerade säkerhetssystem.
Risken att de inte fungerar kan kallas kontrollrisk.
• Flygplanets funktioner granskas noga före start.
Att granskningen inte avslöjar alla väsentliga fel
kan kallas upptäcktsrisk.
• Risken att göra ett felaktigt utlåtande är en
funktion av de andra tre riskerna. Vid revision
kallas den revisionsrisk.
6
© 2011 Deloitte AB
Utförande av revision – intern kontroll
• Process (skyddsnät) som försäkrar att bolagets mål uppnås
‒ ändamålsenlig och effektiv verksamhet
‒ tillförlitlig finansiella rapportering
‒ efterlevnad av lagar och förordningar
• Intern kontroll skall ge rimlig säkerhet, inte absolut trygghet
• Göteborgs Stad – projekt självdeklaration
• Oegentligheter och fel
‒
‒
‒
‒
7
revisorn skall bedöma risken för oegentligheter och fel
om väsentlig påverkan på resultat och ställning och ansvarsfrihet
inget självständigt syfte att förhindra eller upptäcka oegentligheter
om misstanke  informera styrelse och VD
© 2011 Deloitte AB
Utförande av revision – granskningsområden
• Förvaltningsrevision
‒ åtgärder och försummelse av styrelse och VD som kan leda till
ersättningsskyldighet
‒ fullgörande av bokföringsskyldighet
‒ förutsättning för uttalande om ansvarsfrihet
• Granskning av bokföring och årsredovisning
‒ granskning av intern kontroll
‒ substansgranskning
‒ övrig info i årsredovisning
8
© 2011 Deloitte AB
Revisorernas rapportering – till bolagsstämman
• Viktigaste rapporten är revisionsberättelsen (enda offentliga årliga
rapport) – hög men inte absolut säkerhet
• Revisorn har rätt att delta vid stämman och skyldighet att närvara
om nödvändigt
• Om stämman så begär, skall revisorn lämna upplysning (dock ej
om detta kan leda till väsentlig skada för bolaget)
• Frågor till revisorn kan vara av sådan art att de bör besvaras av
styrelsen, ordföranden avgör
9
© 2011 Deloitte AB
Revisorernas rapportering – till styrelse och VD
• Styrelsen är ytterst ansvarig för redovisningen och intern kontroll,
kommunikation därför om
‒ övergripande revisionsarbete
‒ samordning med eventuell internrevision/lekmannarevisorer
‒ bedömning av risker och kontroller
• Fortlöpande rapportera iakttagelser – samspelet viktigt
• God revisionssed – kommunicera med styrelsen minst en gång
per år
• Skyldighet för revisorn att anmäla misstanke om vissa brott
10
© 2011 Deloitte AB
Revisorns rapportering – grad av allvarlighet/kritik
• Revisionsberättelse – offentlig rapport till bolagsstämman
• Erinringar – påpekanden till styrelsen eller VD
• Normal kritik och förslag till förbättringar – synpunkter till
ansvariga inom företaget
• Muntlig rapportering
11
© 2011 Deloitte AB
God revisorssed mm
• Opartiskhet och självständighet
• Analysmodellen – prövning av oberoendet
• Tystnadsplikt
• Statlig tillsyn genom Revisorsnämnden
• Kvalitetskontroll av andra byråers arbete
12
© 2011 Deloitte AB
© 2011 Deloitte AB

similar documents