CR_-_Vodni_nadrze

Report
Česká republika:
Vodní nádrže
Hospodářský zeměpis
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Jako vodní nádrž se označuje prostor k
dlouhodobějšímu zadržení vody.
Vzniká přirozeně (přírodní vodní nádrž – jezero)
nebo uměle výstavbou přehradní hráze na
vodním toku.






zásobní funkce – zdroj vody pro různé účely:
1) pitná voda (vodárenské nádrže)
2) závlahová
3) technologická
4) protipožární
ochrana před povodňovými průtoky
zdroj elektrické energie z vodních elektráren
dopravní – vzdutí nádrže a nadlepšené průtoky níže po
toku přispívají ke splavnění
nadlepšování průtoků – zadrženou vodu je možno v
sušších období vypouštět a zachovávat tak níže po toku
minimální průtokekreační a rybolovná
Rekreační a rybolovná
Vlastní prostor nádrže je rozčleněn na(popsáno ode dna):
1.
prostor stálého nadržení
2.
akumulační (zásobní) prostor– v období s vyššími průtoky
(v ČR na jaře) se v něm hromadí požadovaná zásoba vody,
která se v dalším období postupně využívá.
3.
retenční (ochranný) prostor – plní se jen za povodňových
stavů
a) ovladatelný – mezi hladinou zásobního
prostoru a přelivnou hranou
b) neovladatelný – určen výškou přepadu přes
přelivnou hranu

Za malé vodní nádrže jsou podle české normy považovány
nádrže s akumulačním objemem (určí se jako poměr objemu
zásobního prostoru nádrže a dlouhodobého průměrného ročního odtoku v
přehradním profilu) menším než 2 mil. m³, které jsou zároveň u


hráze hluboké nejvýš 9 m.
Rozdělení malých vodních nádrží dle účelu: závlahové,
rybochovné, retenční, rekreační, dočišťovací, požární,
krajinotvorné aj.
Rozdělení způsobu přivádění vody:
a) průtočné
b) neprůtočné – obtokové, boční, hrázové





Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi
Leží u samoty Tešnov v katastrálním území Bílá Třemešná
Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý lesní komplex
Království
Přehrada je v českých poměrech neobvyklá svým vysoce
estetickým stavebním provedením. V současnosti je díky
své jedinečnosti vyhledávaným cílem turistů.
Nádrž je při zásobním objemu dlouhá 5,1 km a maximální
zatopená plocha činí 85 hektarů.




Vodní nádrž Pařížov je gravitační přehrada na řece
Doubravě.
Přehradu stavělo na 500 dělníků v letech 1910 1913.Rok předtím byla postavena obtoková štola a
jez, vybudované pro ochranu vlastní výstavby hráze.
Hráz je technickou památkou. Je postavena z
lomového kamene. Má tvar základního statického
trojúhelníku se skloněným návodním lícem.
V roce 1992 bylo rozhodnuto o zřízení malé vodní
elektrárny. Do obou výpustí jsou osazeny Bankiho
turbíny.
Rozloha - 335-337 ha
Délka - 7,6 km
Objem - 61,8 milionu m³
Povodí - 146,4 km²
 Vodní nádrž Šance je údolní přehradní nádrž na horním
toku řeky Ostravice, vybudovaná v letech 1964 - 1969.
 Při stavbě přehrady byla mimo jiné zatopena centrální
část obce Staré Hamry a zrušena železniční trať v úseku
Ostravice-Bílá
 Hlavním účelem přehrady: shromažďování zásob pro
výrobu pitné vody v úpravně Nová Ves ve Frýdlantu nad
Ostravicí.
 Nádrž proto podléhá hygienické ochraně a koupání i jiné
rekreační aktivity jsou v ní zakázány. Důležitým vedlejším
využitím je regulace průtoku a ochrana před povodněmi.
Délka - 4,7 km
Největší šířka - 397 m
Největší hloubka cca 27 m
Zatopená plocha: 104,6 ha
 Údolní nádrž Letovice na říčce Křetínka byla
vybudována v letech 1972 - 1976, do plného provozu
předána v roce 1978. Hlavním posláním tohoto
vodního díla je vyrovnávání toku řeky Svitavy.
 Dále je přehrada využívána pro rekreaci, rybolov a
vodní sporty. Rekreaci zajišťuje středisko
Svitavice, vodní sporty Jachetní oddíl TJ Sokol
Letovice.
Délka - 9,3 km
Max. hloubka - 65,6 m
 Vodní nádrž Vír byla postavena na řece Svratce a
skládá se ze dvou částí. Větší část se nachází nad
obcí Vír proti proudu řeky, druhá část (menší) je
pak zhruba dva kilometry od první částí.
 Jako u většiny nádrží byla postavena jako ochrana
proti povodním na řece Svratce, dále pak jako
vodárenský odběr pro Vírský vodovod a vodovody
Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou.
Rozloha - 7,6 km²
Délka - 12 km
Objem - 52.750.000 m³
Max. hloubka - max. 18 m
 Vodní nádrž Jesenice je přehrada ležící cca 7
kilometrů jihovýchodně od Chebu na řece Odravě
 Jesenice začala být budována v roce 1957.
Dokončena byla v roce 1961.
 Hráz nádrže je přímá, sypaná zemní se šikmou
jílovou těsnící vrstvou na návodní straně
 Celková zatopená plocha nádrže činí 760 ha o
objemu 60,150 mil. m³.



Vodní nádrž Janov se nachází asi 3,5 km
severozápadně od Litvínova.
Nádrž byl vybudována v letech 1911-1914 radou
města Mostu. Jejím účelem byla ochrana před
povodněmi pod hrází a hlavně jako akumulace
vody pro zásobení severočeské hnědouhelné
oblasti pitnou vodou.
Hráz je tížná, zděná z lomového kamene, dlouhá
225 m a vysoká max. 45,45 m nad terénem.
Ovladatelný objem nádrže je 1,599 mil. m³ při
zatopené ploše 10,08 ha.
Rozloha - 7 ha
Prům. hloubka - 10 m
 Vodní nádrž Fojtka (někdy nazývána Fojtecká
přehrada nebo Mníšecká přehrada) je přehradní
nádrž na potoce Fojtka v obci Mníšek,postavená v
letech 1904 až 1906.
 Zděná hráz je 11 m vysoká a 146 m dlouhá.
 Celá nádrž má rozlohu 7 hektarů s průměrnou
hloubkou okolo 10 m.
 Přehrada slouží i jako koupaliště. Na březích je
mnoho místa pro slunění i pro hraní her. Hojně se
zde vyskytují lososovité ryby.





Klíčavská přehrada stojí v údolí potoka Klíčavy v
lesích nedaleko Křivoklátu.
Byla budována v letech 1949-1955.
Slouží k zásobování pitnou vodou kladenskou
oblast.
Hráz nádrže je batonová, přímá, gravitační.
Délka je 175,9 m a výška nad základy 50,2 m.
Zatopená plocha nádrže je 64,16 ha při kótě
293,7 což je ochranný ovladatelný prostor.




je nejvýznamnější českou soustavou vodních děl
na řece Vltavě
jde o celkem 9 přehrad, z nichž první byly
budovány ve 30. letech 20. století
do Vltavské kaskády patří přehrada zadržující
největší objem vody z českých nádrží (Orlík) i
přehrada největší co do plochy hladiny (Lipno)
vodní elektrárny v přehradách kaskády
produkují elektrický výkon až 750 MW
Rozloha - 48,7 km²
Délka
- 48 km
Šířka- 10 km
Objem - 306 000 000 m³
Povodí - 950,56 km²
Max. hloubka - 21,5 m
Prům. hloubka - 6,5 m
 Lipno, Údolní nádrž Lipno či Lipenská přehrada je vodní
dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952–1959
 jde o rozlohou největší přehradu a vůbec o největší
vodní plochu na území České republiky
 na pravobřežní straně zasahuje až k státním hranicím s
Rakouskem


Hráz přehrady se nachází v obci Lipno nad
Vltavou.
Je sypaná s těsnicím jádrem, vybavená
ocelovými kesony a betonovými výpustěmi. Výška
hráze je 25 m. Délka hráze je 296 m.

V nádrži se nachází vedle několika menších
ostrůvků větší ostrov zvaný Tajvan.
Využití
1.
Lipno je významnou lokalitou pro rekreační
pobyt u vody a vodní sporty a sportovní
rybolov.
2. Dále jde o zásobárnu vody a zdroj elektrické
energie
3. V neposlední řadě je třeba zmínit, že Lipno je
jedinou českou přehradní nádrží, kterou je
možno použít k boji proti skutečně velkým
povodním, protože ono jediné má dostatečnou
kapacitu, aby mohlo za stavu výraznějšího
vypuštění dlouhodobě přijímat podstatně větší
množství vody, než vypouští.

Rozloha - 32,5 ha
Délka - 7 km
Objem - 1,685 mil. m³
 Lipno II je vyrovnávací nádrž u Vyššího Brodu,
která slouží k vyrovnávání odtoků z elektrárny na
přehradní nádrži Lipno I.
Využití: Elektrárna
typ turbíny: Kaplan
počet turbín: 1
hltnost: 20 m³/s
spád: max. 9,55 m
výkon: 1,6 MW
Rozloha - 2,6767 km²
Objem - 21 100 000 m³
 Hněvkovice či Hněvkovická přehrada je vodní dílo
vybudované na řece Vltavě v letech 1986-1991. Spolu s
VD Kořensko jsou nejnovějšími stupni Vltavské kaskády.
 Přehradní hráz se nachází zhruba 4 km vzdušnou čarou
na jih od města Týn nad Vltavou. VD bylo primárně
vybudováno jako zdroj technologické vody pro
elektrárnu Temelín.
 Dále je využíváno k energetickým a rekreačním účelům,
vodním sportům a sportovnímu rybolovu.
 Vlastní VD tvoří betonová tížná hráz, plavební komora a
vodní elektrárna.





Vodní dílo Kořensko bylo vybudováno na řece
Vltavě v letech 1986–1991
Hráz přehrady se nachází zhruba 2 kilometry
pod ústím Lužnice do Vltavy v oblasti vzdutí
vodní nádrže Orlík
Účelem díla je homogenizace odpadních vod z
jaderné elektrárny Temelín a zajištění stále
úrovně hladiny v oblasti Týna nad Vltavou.
Při levém břehu je mezi jezem a plavební
komorou malá vodní elektrárna
Je určena pro lodě do nosnosti 300 t.
Rozloha - 27,32 km²
Délka - 68 km
Objem - 720 000 000 m³
Max. hloubka - 74 m
 Vodní nádrž Orlík byla vybudována v letech 1954–1961 a
přehradila tok řeky Vltavy u Solenice na Příbramsku
 Během stavby se denně střídalo přes 1 500 dělníků a samotná
stavba si vyžádala 2 oběti
 Vesnice a osady zatopené Orlickou přehradou: Orlické
Zlákovice, Zbenické Zlákovice, Těchnice, Korce, Podskalí,
Radava a Velký Vír.
 Hráz dosahuje výšky 91m a zadržuje jezero o ploše 2 732 ha.
 Vodní elektrárna je umístěna v levé části řeky u paty
betonové hráze.
výška hráze: 17 m
délka hráze: 158 m
rozloha hladiny: 195 ha
 Vodní nádrž Kamýk je přehradní nádrž na řece Vltavě
u obce Kamýk nad Vltavou v okrese Příbram.
 Přehrada byla postavena v letech 1957–1962, pro
vyrovnání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny
Orlík.
 Jejími dalšími účely jsou: ochrana před povodněmi,
vyrovnání průtoků, energetika, nalepšení průtoků a
rekreace.
 Je vybavena vodní elektrárnou se čtyřmi Kaplanovými
turbínami
Rozloha - 1162,7 ha
Objem - 270 mil. m³
Hloubka – 58 m
 Vodní nádrž Slapy je přehradní nádrž na řece
Vltavě u obce Slapy.
 Přehrada byla postavena v letech 1949-1955.
 Využívá se pro účely: ochrana před povodněmi,
energetika, nalepšení průtoků, průmyslový odběr,
rekreace.
 Hráz přehrady dlouhá 260 m a vysoká 60 m je
založena na skalním podloží.
 Vodní elektrárna Slapy je umístěna na vodní nádrži
Slapy na Vltavě.
Rozloha - 95,7 ha
Délka - 9,4 km
Objem - 11,2 mil. m³
 Vodní nádrž Štěchovice byla postavena v letech
1938–1944 jako druhá část Vltavské kaskády.
 Jejím hlavním účelem je regulace odtoku Vltavské
kaskády.
 Je vybavena vodní elektrárnou s dvěma
Kaplanovými turbínami
 Součástí díla je také plavební komora pro lodě do
výtlaku 1000t, překonávající rozdíl hladin 20,1 m.
Rozloha - 2,63 km²
Délka - 13 km
Šírka – 12 m
Objem - 11 100 000 m³
 Vodní nádrž Vrané byla postavena v letech 1930–
1936 jako první část vltavské kaskády.
 Jejím hlavním účelem je regulace odtoku vltavské
kaskády.
 U levého břehu se nachází jez a plavební komora.
Má čtyři přelivná pole.
 Hráz dosahuje hradící výšky 9,7 m a nachází se na
říčním kilometru 71,325.
nejobjemnější
nejhlubší
Dalešice
Orlík
716,56
- max.
mil. m³ 85,5 m
největší 
Lipno
I. 4870
hahloubka
Zdroje  wikipedia.cz
 google.cz
 zempl.wz.cz
 atlasceska.cz

similar documents