PowerPoint Kelly

Report
H ET BELANG EN FUNCTIE VAN
SPEL
Door Kelly Vandorpe – 1BaSWB
I NHOUDSTAFEL

Spel als motor voor ontwikkeling

Spel als verbeelding

Spel als zelfverwerkelijking

Spel en kwaliteit van bestaan

Spel in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking

Bronvermelding
S PEL ALS MOTOR VOOR
ONTWIKKELING

PIAGET: spel als oefenterrein => kinderen leren nieuw
verworven vaardigheden met groter gemak &
efficiëntie toe te passen => krijgt hechtere plaats
tussen de reeds verworven denk-en gedragsstructuren
= CONSOLIDERENDE functie v. spel

VYGOTSKY: spel als zone van de naaste ontwikkeling
Confrontatie met dingen die ze net nog niet zelf kunnen
of snappen => kinderen maken deze zich eigen door te
spelen
=> Spel als context waarbinnen kinderen veilig nieuwe
competenties en inzichten kunnen ontwikkelen
S PEL ALS MOTOR VOOR
ONTWIKKELING

! kenmerk: speler kent eigen regels en betekenissen toe
aan zijn bezigheden en omgeving

Uit onderzoek: ouders meer geneigd om speelgoed met
educatieve waarde te kopen

In onderwijs, zorg en hulpverlening: spel om te stimuleren
en ondersteunen bij de cognitieve, sociale en motorische
ontwikkeling
S PEL
ALS VERBEELDING

Accent op verbeeldende Є

Verwerkende en wensvervullende functie
(psychoanalyse)

Kind kan wereld invullen en vormgeven naar eigen wil
en behoefte; kind baas, alles = mogelijk

Waarde zit in de mogelijkheid om altern. werkelijkheid
te creëeren; biedt speler gelegenheid om zich op een
andere manier te verhouden tot zijn omgeving

Toep. in therapeutische hulpverlening
S PEL ALS
ZELFVERWERKELIJKING

Spel = geheel eigen en persoonlijke manier van omgaan met de
wereld

Fenomenologen: spel als het opbouwen v.e. zelf
VERMEER zag spelen als:
- de wereld op een andere manier tegemoet treden dan op de
alledaagse manier
- wijze van in-de-wereld-zijn
=> duidelijke relatie tss spel en opbouwen v.d. persoon

CSIKSZENTMIHALYI: flow
= toestand waarin men zich niet meer bewust is v. zichzelf en
van de wereld om zich heen, maar volledig ‘opgaat’ in het bezig
zijn op zichzelf => steviger ego en groter zelfvertrouwen, tot een
complexer zelf = essentie v.d. flow-activiteit
Onderzoek: mensen die flow beleven voelen zich steviger en
gelukkiger
S PEL EN KWALITEIT VAN
BESTAAN

! overeenkomst tussen 3 voorgenoemde stromingen:
spel als middel om je steeds beter te verhouden tot de
wereld om je heen, manier om beter greep te krijgen op
de omgeving
1e stroming: verwerven v. competenties
2e en 3e: nadruk op waarde van spel in het ontwikkelen
van een gezond zelf

In alle 3 de stromingen: spel geeft gevoel v. beheersing
=> speler in evenwicht met omgeving => emotioneel
welbevinden

In 2 laatste stromingen: VERMEER en CSIKSZENTMIHALYI:
spel = middel om het zelf te verrijken => gezonder zelf
S PEL IN DE ZORG VOOR
MENSEN MET EEN
VERSTANDELIJKE BEPERKING

In zorg en hulpverlening: vaker toep. die gebaseerd zijn
op voorgenoemde overtuigingen
=> aanbieden v.e. zinvolle en plezierige dagbesteding =
stimuleren om zichzelf te ontplooien

Spel steeds vaker als middel om leven v. kinderen (en
volwassenen) te verbeteren
B RONVERMELDING

Van der Poel, L. & Blokhuis, A. (2009). Wat je speelt ben
je zelf. Het belang en functie van spel. I, 2535, Doi: 10.1007/978-90-313-6949-2_2

similar documents