Organisera företaget

Report
Organisera företaget
Ansvarig ledning





VD
Ansvarar för det dagliga arbetet
Delegerar ner arbetsuppgifter och beslutsrätt till
mellancheferna
Har det övergripande ansvaret för företaget
Har det juridiska ansvaret i brottsmål, tex. miljöbrott. Kan
inte delegera bort ansvaret.
Sitter med i ledningsgruppen tillsammans med de andra
cheferna
Max Weber 1860-1929
Den byråkratiska skolan
 Organisationen skall byggas på fasta regler och kontroll.
 Anställde lyder endast order om det finns risk för bestraffning.
Webers principer
 Varje anställd skall ha en chef som fattar alla beslut
 Hierarkisk uppbyggnad
 Klart avgränsade arbetsuppgifter
 Regler skall finnas för att tala om hur problem skall lösas
 Arbetsuppgift enbart kopplad till befattning
 Beslut och bestämmelser för organisationen måste finnas nedskrivna
 Linjeorganisationen, innebär att varje anställd har en chef som ger order
om vad som skall göras
 Inriktad mot kontorsarbete
Frederick Taylor
Scientific Management (Taylorismen)
 Människan är lat och ointresserad av att arbeta, gör det
enbart för lönens skull
 Man skulle specialisera sig för att effektivisera tillverkningen,
här skulle även cheferna bli specialister
 I och med specialiseringen skulle varje anställd inte enbart ha
en chef utan skulle kunna fråga andra (funktionellt ledarskap)
 Inriktad mot industriarbete
 Löpande bandet samt ackordlönesystem bygger på Taylor
Henri Fayol
Administrativa skolan
 Weber + Taylor = Fayol
 Blandade fördelarna med byråkratiska skolan och Scientific
management.
 Linjeorganisation, den vanligaste sättet att organisera ett
företag.
 Kan uppstå linje- stabkonflikter, den anställde får order från
två olika chefer, en i linjen och en från staben.
 Detta är den som vi ser i de flesta företag just nu, inköp,
tillverkning och försäljning.
Organisationsschema
 Framgår vilka olika avdelningar och underavdelningar som
finns
 Organisationsbeskrivning, det vill säga den klargör främst de
olika avdelningschefernas ansvar och befogenhet
 Attesträtt, vem får skriva på för inköp
 Befattningsbeskrivning, ett sätt att formellt delegera
arbetsuppgifter
Olika sätt att organisera företaget
Funktionsindelat
Man är indelad efter olika funktioner i företaget t.ex. försäljning,
ekonomi, inköp och tillverkning.
Produktindelad
Man är indelad efter en viss produkt eller produktgrupp. Brukar
även kallas divisioner eller affärsområden.
Geografisk indelning
Man är indelad efter vad geografisk man befinner sig i filialer eller
lokalavdelningar Norr, Söder, Väst eller Öst.
Kundindelat
Man är indelad efter vilken kunden är t.ex.. livsmedelsbutik,
restaurang
Funktionsindelning
VD
Administration
Inköp
Tillverkning
Försäljning
Produktindelning
VD
Adminsitration
Produkt A
Produkt B
Produkt C
Geografisk indelning
VD
Administration
Norr
Syd
Väst
Öst
Kundindelning
VD
Adminsitration
Livsmedelsbutiker
Restuaranger
Kiosker

similar documents