Slabé vazebné interakce - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Slabé vazebné
interakce
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Mezimolekulové
vazebné síly
• Některé pevné látky jsou složeny
pouze z několika molekul.
• Předpoklad existence
mezimolekulových vazebných sil.
• Od nich se odvozuje skupenství dané
látky při dané teplotě.
• Objevil: Van der Waals – van der
Waalsovy mezimolekulové síly.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Johannes Diderik van
der Waals
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Van der Waalsovy síly
• Podstata = vzájemné působení
molekulových dipólů.
• Existence dipólů je důsledkem
okamžitých nerovnoměrností v
rozložení elektronové hustoty v
molekule.
• Př. – molekuly H2, N2, Cl2….
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Příklad v. d. Waalsových
sil - Vodík
• Plynné skupenství: při t = 2500 °C,
1% molekul je rozštěpeno na atomy
(H2, H) = velká pevnost vazby v
molekule.
• Kapalné skupenství: tv = -253°C, tj.
zpět do plynu přechází již hluboko pod
bodem mrazu = velmi slabé
mezimolekulové síly.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Příklad v. d. W. II.
• Grafit (starší název tuha)
Struktura grafitu se skládá z vrstev,
které jsou tvořeny uhlíky navázanými
do šestiúhelníků.
Na každý uhlík jsou vázány další tři
uhlíky(hybridizace sp3). Tvoří se zde
rozsáhlý systém delokalizovaných
elektronů(pí -systém).
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Jednotlivé vrstvy spolu drží pouze
pomocí slabých interakcí tzv. van der
Waalsovy síly.
Této vlastnosti se využívá např. při
výrobě tužek, kde mletá tuha tvoří
základní složku tyčinky určené pro
psaní a kreslení.
• http://www.mindat.org/min-1740.html
- 3D animace
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Vodíková vazba
• Na pomezí chemické vazby a
mezimolekulových sil.
• U sloučenin H s F, O, N.
• Vysvětlení = existence silně
polárních vazeb.
• Vychází z vysokých rozdílů
elektronegativity.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Uplatnění vodíkových
můstků
• Prostorové uspořádání základních a
stavebních jednotek v organismu =
bílkoviny.
• Důvod existence kapalné vody (H2S a
H2Se jsou za stejných podmínek
plyny).
• Uplatnění v krystalické struktuře ledu.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Model vodíkové vazby I.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Model vodíkové vazby II.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Model vodíkové vazby
III.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents