Vývoj ve*kých vodných diel na biotu

Report
Vplyv veľkých
vodných diel na
biotu
Romana Gozorová
Lucia Kačová
Veronika Kopaničáková
Vodné dielo GABČÍKOVO
http://www.enviroedu.sk/database/publikacie/dunaj_jeho_ekosyste
my_a_ludska_cinnost/cd/kap23.html
Elektrárne
•
•
•
•
ovplyvnenie životných podmienok
ekologické dopady
zmeny hladiny spodnej vody v okolitých oblastiach
ekologická záťaž , najmä zatopením
http://picasaweb.google.com/lh/photo/k1OapSj4SYRpqYPJEnGxw
Záplavy
• tlak na migráciu zvierat
• mnoho organických druhov v postihnutej oblasti
zlikvidovaných
zaplavená pomocná lávka na prehradení Dunaja v
Čunove na zdrži Hrušov.
(Foto: TASR)
http://tvnoviny.sk/spravy/domace/gabcikovo-situaciana-dunaji-sa-zlepsuje-katastrofa-nehrozi.html
• konštrukčné práce, doprava a hluk počas výstavby
majú negatívny vplyv na živočíchy.
-Sanácie betónových
konštrukcií, utesňovanie
proti priesakom do, alebo
z chráneného priestoru.
-Sanácie žúmp,
vodojemov.
http://www.aquakor.sk/?page_id=10
Protipovodňová ochrana
• Protipovodňová ochrana sa pre Slovensko
i Maďarsko preto stala prioritnou aj pri
výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo –
Nagymaros a zostáva ňou aj naďalej.
http://www.gabcikovo.gov.sk/doc/zbornik_04/kapitola%204/kap
4_text.htm
VD Gabčíkovo
• vodné dielo na rieke Dunaj juhovýchodne od
Bratislavy
• v prevádzke od októbra 1992
• Rozloha: 46 km²
• Nadmorské výška: 131 m
Mapa vodného diela
Foto: Google maps
Zdroj: Zdroj: Mucha et al. 2004
Vplyv na biotu
• vplyvom výstavby VD došlo k veľkému záberu krajiny
• zachované lužné lesy, nastala revitalizácia lesných porastov,
vytvorili sa aj mokraďné spoločenstvá
• v priehradnom jazere dochádza k záchytu živín → rýchlejší
rast rias alebo iných vodných rastlín
• topoľové porasty- ich zdravotný stav sa zlepšuje
• vŕbové porasty- kvôli vysokému obsahu vápnika v pôde
a vysokému položeniu sa ich stanovištia stávajú nevhodnými
• nastal posun rastlinných spoločenstiev smerom k
vlhkomilnejším → k vodným
• podobnému posunu v živočíšnych spoločenstvách bráni
absencia záplav
Vplyv VDG na živočíchy
• obmedzenie migrácie rýb a vodných živočíchov ==>
vybudovanie rybovodov
komôrkový rybovod
http://zilina-gallery.sk/picture.php?/13583/category/1332/
• Výstavbou diela mala zver narušené migračné trasy
(brodenie v plytkých častiach Dunaja).
• VDG je zásahom do pôvodnej divočiny, na druhej
strane mnohým živočíchom vyhovuje (labute).
• Povodne spôsobené VDG môžu ohroziť mnohé biotopy
organizmov.
• Veľkým nebezpečenstvom pre vodné dielo je po zimných
mesiacoch najmä vyskytovanie sa veľkého množstva krýh,
ktoré k nám prídu po rieke Morave a z Rakúska, čím sa
zvyšuje nebezpečenstvo povodní.
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/regiony/na-dunaji-zastavili-plavbu-pre-ladovekryhy.html foto:TASR
Opatrenia
• Vybudovanie kvalitnejších rybovodov
• Ekoturizmus ==> peniaze na realizáciu drobných ekologických projektov
na ochranu fauny a flóry
• pravidelné umelé záplavy ==> ústup inváznych druhov rastlín a živočíchov
agát biely (Robinia pseudacacia)
pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima)
http://www.zahrada-sk.com/a/sk/5141-robinia-pseudoacacia-frisia-agat-biely/
ZDROJE
• http://eppvdg.webnode.sk/problematika/
• http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1re%C5
%88
• http://www.gabcikovo.gov.sk/doc/yellow/chapter
s/KP3.htm
• http://www.gabcikovo.gov.sk/doc/zbornik_04/ka
pitola%201/kap1_text%20c.htm#_ftn12
• http://www.vvb.sk/monitoring/2008/Sprava_mo
nitoring_VDG_2008_ZAVERY_a_ODPORUCANIA.p
df
ĎAKUJEME ZA
POZORNOSŤ

similar documents