Template - Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas

Report
«Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas
uzlabošana»
Pašvaldību izglītības un kultūras tīkls (T4)
Ināra Dundure, T4 tīkla koordinatore
2014.08.10.
Ja tu domā, ka tu vari, tad tu vari.
Ja tu domā, ka tu nevari, tad tu
nevari.
Jebkurā gadījumā tev ir taisnība !
/Henrijs Fords/
«Mazo skolu problēmas» un
«Saimnieciskā vadība un pedagogu
motivācija»
no pašvaldības stratēģiskās vadības skatu
punkta.









Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā;
Paradigmas maiņa izglītībā;
Iniciatīva – pašvaldība un skola;
Gatavība uzņemties atbildību (arī finansiālo);
Viedokļa un attieksmes formulēšana;
Koordinēta starpnozaru politika;
Normatīvo šķēršļu novēršana;
Nestandarta risinājumi;
Izpratne par sasniedzamajiem mērķiem un rezultātiem.
T4 prioritārās tēmas
1. Mazo skolu problēmas no pašvaldības
stratēģiskās vadības skatu punkta.
2. Skolas saimnieciskais nodrošinājums
un pedagogu motivācijas uzlabošana.
Mazo skolu problēmas no
pašvaldības stratēģiskās vadības
skatu punkta
MAZĀ SKOLA
SAGLABĀJAM
PAPLAŠINĀM, PIEVIENOJAMDAUDZFUNKCIONĀLS CENTRS KOPIENAS SKOLA
Mazo skolu problēmas no
pašvaldības stratēģiskās vadības
skatu punkta
SAGLABĀJAM:
 Administratīvā apsaimniekošana, ēdināšana;
 Finanšu resursi: mērķdotācijas; pašvaldības; vecāku; mecenātu.
 Skolēnu darbs;
 Pedagogi – vairāki priekšmeti, pašvaldības speciālisti,
iedzīvotāji;
 Sociālās prasmes;
 Mācību procesa organizācija:
- darbs vienlaikus vairākās klasēs;
- citas skolas pedagogu iesaiste;
- e-mācību izmantošana.
 Izglītības kvalitāte;
 Atbalsta funkcijas, cilvēkdrošība;
Mazo skolu problēmas no
pašvaldības stratēģiskās vadības
skatu punkta
PAPLAŠINĀM- PIEVIENOJAM
Lielā skola; daudzfunkcionāls centrs; kopienas
skola.
Lielā skola:
 Administratīvie izdevumi;
 Bērns ārpus ģimenes;
 Transports;
 Ēdināšana;
 Neracionāla laika izmantošana;
 Atsvešināšanās;
 Unifikācija;
 Izglītības kvalitāte. Atbalsta funkcijas, cilvēkdrošība.
Mazo skolu problēmas no
pašvaldības stratēģiskās vadības
skatu punkta
Daudzfunkcionāls centrs – Kopienas skola – 33 novadu un 50
skolu pieredzes izmantošana.
Mērķis: veicināt mazo skolu attīstību par daudzfunkcionāliem
kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centriem,
rosinot pašvaldības un vietējo sabiedrību izmantot mazās skolas
kā intelektuālu un fizisku resursu novada attīstības kontekstā.
Daudzfunkcionāls centrs – Kopienas
skola
Skolas resursu
pieejamība
kopienai
Neformālā
un interešu
izglītība
Formālās
izglītības f-ja
Kopienas
skola
Kopienas
līdzdalība
Plašs mērķa
grupu loks
Mūžizglītības
f-ja
arī citas f-jas …..?!
Sociālā atbalsta funkcijas
Skolas saimnieciskais
nodrošinājums un pedagogu
motivācijas uzlabošana
Efektivitāte
 Dominē mērķi:
 Organizāciju – minimizēt:
 Ieviest un izmantot Jaunās
tehnoloģijas (pielietot mācību
procesā un ne tikai);
 Apsaimniekošanas izdevumu
mazināšana (siltums, ūdens utt.)
 ES finansējuma piesaiste:
-renovācija, mācību procesa
modernizācija.
Nodarbinātība
 Skolēnu piesaiste;
 ES finansējuma piesaiste;
 Citu avotu finansējuma
piesaiste (mecenātu,
vecāku);
 Darba apstākļu uzlabošana;
 Pedagogu kvalifikācija.
Skolas saimnieciskais nodrošinājums
un pedagogu motivācijas
uzlabošana






Cilvēkresursu uzlabošana
Pieprasījuma radīšana;
Gudrāki vēlētāji;
Skolu absolventu, kuri guvuši
panākumus piesaiste;
Skolas absolvents, kurš strādā
pašvaldībā;
Skolnieku panākumu
popularizēšana (vajadzīgajos
un citos priekšmetos);
Mērķtiecīga Imigrācijas
politika.
Pedagogu un darbinieku
apmācība
 Nodrošinājums ar mājokli;
 Elastīgs atalgojums;
 Uz rezultātiem balstīta
motivācijas sistēma;
 Mācību un profesijas pilnveides
iespējas;
 Kultūras pasākumu pieejamība;
 Pedagogu sasniegumu
nacionāla, reģionāla un
pašvaldības līmeņa konkursos
novērtēšana.
Idejas, domas, argumentus,
faktus un citas derīgas lietas
sūtiet, rakstiet un citādi dariet
zināmu!
Lai mums izdodas !
Ināra Dundure
tel.67508533, mob. 26486654
e-pasts: [email protected]

similar documents