03-TU-BI

Report
สารสนเทศ ด้ านการจัดการเรี ยน-การสอน
•
•
•
•
e-Learning / e-Book / Video Streaming
ระบบประเมินการเรี ยนการสอนออนไลน์
ห้องสมุดออนไลน์ (สานักหอสมุด)
ระบบบริ การทางการศึกษา (สานักทะเบียนฯ)
ระบบ
สารสนเทศ
ทีม่ หาวิทยาลัย
(ส่ วนกลาง)
ให้ บริการ
1
สารสนเทศ ด้ านการวิจยั
•
•
•
•
ฐานข้อมูลวิชาการ (DSpace) [สานักหอสมุด]
ฐานข้อมูลวิจยั (ฝ่ ายวิจยั )
CEO – Portal (EIS)
Web site รวบรวมวารสารต่างๆ ที่หน่วยงาน
ใน มธ. จัดทา (ฝ่ ายวิจยั )
ระบบ
สารสนเทศ
ทีม่ หาวิทยาลัย
(ส่ วนกลาง)
ให้ บริการ
2
สารสนเทศ ด้ านบริ หารจัดการ
•
•
•
•
•
•
•
•
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office )
E – Mail สาหรับบุคลากร/นักศึกษา
ระบบอินทราเน็ต (จัดเก็บเอกสาร / ประชุมไร้กระดาษ)
ระบบการลาออนไลน์ (กองการเจ้าหน้าที่)
Oracle Finance (กองคลัง)
ระบบจัดการข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ดว้ ย GIS
ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
ระบบการรายงานผลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
และตัวชี้วดั การปฏิบตั ิราชการ
ระบบ
สารสนเทศ
ทีม่ หาวิทยาลัย
(ส่ วนกลาง)
ให้ บริการ
3
สารสนเทศ สาหรั บผ้ บู ริ หาร
• ระบบการประชุมไร้กระดาษ
• ระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Warehouse)
• CEO-Portal (ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร)
ระบบ
สารสนเทศ
ทีม่ หาวิทยาลัย
(ส่ วนกลาง)
ให้ บริการ
4
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office.ipied.tu.ac.th)
E – Mail ( email.tu.ac.th)
@รั บ-ส่ ง หนังสือระหว่ างหน่ วยงาน
@หนังสือเวียนภายใน
@ระบบติดตามเอกสาร
5
ระบบอินทราเน็ต (intranet.tu.ac.th)
@จัดเก็บเอกสารของหน่ วยงาน
(มีการกาหนดสิทธิ์การเข้ าถึงเอกสาร)
@การประชุมไร้ กระดาษ
6
ระบบการลาออนไลน์ (hrfs.person.tu.ac.th:8080/ThaiCom-TU/)
@การลาของข้ าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ าง
@การพิจารณาอนุมัตกิ ารลา
@รายงานสถิตกิ ารลา
7
ระบบจัดการข้ อมูลครุภัณฑ์ ด้วย GIS (gis.tu.ac.th/webcenter/)
@ฐานข้ อมูลครุ ภัณฑ์ บนแผนที่ มธ.
@แผนที่โครงข่ ายสาธารณูประโภค
@ผังอาคารและสานักงาน
8
ระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันคณ
ุ ภาพ (203.131.222.188/documente/)
เอกสารงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยและของหน่ วยงาน เพื่อ
เชื่อมโยงกับระบบ CHE-online
9
e-Learning / e-Book / Video Streaming (e-learning.tu.ac.th/)
@e-Learning เรี ยนผ่ านระบบ LMS 40 วิชา
@Mobile-e (me)-Learning
สาหรั บ Tablet PC 11 วิชา
@e-Book บน Tablet PC / Smart Phone
@Video Streaming 39 วิชา
10
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (web.sa.ipied.tu.ac.th/TU_ASSESS/)
@ประเมินรายวิชาจาก class list
@รายงานประเมินผลรายวิชา แยกตามผู้สอน
สาขาวิชา คณะ
@รายงานประเมินภาพรวมของคณะ/มธ.
11
ห้ องสมุดออนไลน์ (203.131.219.245/tulib/)
@ยืม-คืนหนังสือ online
@สืบค้ นทรั พยากรสารสนเทศ
@สืบค้ นฐานข้ อมูลออนไลน์
@การจัดทารายการบรรณานุกรม
…
12
ระบบบริการทางการศึกษา (https://web.reg.tu.ac.th/registrar/)
@ระบบทะเบียนนักศึกษา
@ระบบการจดทะเบียนลักษณะวิชา /เพิม่ -ถอน/
ตารางสอน/อาจารย์ ทปี่ รึกษา
@ระบบประมวลผลการศึกษา /ระบบสาเร็จ
ตรวจสอบการการศึกษา
@ข้ อมูลศิษย์ เก่ า
13
ฐานข้ อมูลวิชาการ DSpace (http://dspace.library.tu.ac.th/)
@รวบรวมผลงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
@สืบค้ นและดูข้อมูลผลงาน ตาม
ชื่อผู้แต่ ง / ชื่อเรื่ อง
14
ฐานข้ อมูลวิจัย
@ระบบสืบค้ น
งานวิจัย / บทความวิจัย / บทความ
วิชาการ / งานสร้ างสรรค์
@ข้ อมูลงบประมาณ
และทุนสนับสนุน
15
Dashboard ด้ านวิจัยใน CEO – Portal (eis.tu.ac.th/)
@ความเป็ นเลิศในทางวิจัย
(งานวิจัย / บทความวิจัย / บทความวิชาการ / งานสร้ างสรรค์ /
หนังสือ/ตารา)
@การส่ งเสริมพัฒนางานวิจัย
(ทุนวิจัย / วิทยานิพนธ์ / บทความจากวิทยานิพนธ์ )
16
Web site รวบรวมวารสารต่ างๆ ของ มธ.
@วารสารธรรมศาสตร์
@Thammasat Review
@TIJST
@วารสารของคณะต่ างๆ
17
ระบบการประชุมไร้ กระดาษ (intranet.tu.ac.th)
@นัดหมายประชุม
@วาระการประชุม
@เอกสารประกอบการประชุม
18
ระบบฐานข้ อมูลกลาง (Data Warehouse)
@มิตดิ ้ านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
@มิตดิ ้ านกระบวนการภายใน
@มิตดิ ้ านบุคลากร การเรี ยนรู้ และนวัตกรรม
@มิตดิ ้ านการเงินและงบประมาณ
19
CEO-Portal (eis.tu.ac.th)
@e-Mail
@ปฏิทนิ นัดหมาย
@ประชุมไร้ กระดาษ
@Executive Information System
(EIS)
20
Oracle Finance (http://finapp.finance.tu.ac.th:8000)
@ระบบงบประมาณ @จัดซื้อ / จัดจ้ าง
@ระบบพัสดุ @ระบบครุ ภัณฑ์ @ระบบ
บัญชีเจ้ าหนี้/บัญชีลูกหนี้/บัญชีแยกประเภท
@ระบบบริหารเงินสด
21
ระบบการรายงานผลการประกันคณ
ุ ภาพการศึกษาและการปฏิบัติราชการ (kpi.tu.ac.th)
@การรายงานข้ อมูลพื้นฐานระดับหน่ วยงาน
@ระบบประเมินตัวชี้วัด แบบ real time
@ระบบการจัดเก็บเอกสารอ้ างอิง
22

similar documents