Realitní kanceláří v České republice

Report
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
Realitní kanceláří v ČR…
Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
Trocha historie nikoho nezabije
Zákon ze dne 19. srpna 1925, č.203 Sb. z. a n.,
kterým se některé obory zprostředkování
prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu
živnostenského řádu podle kterého se stala také
činnost realitních kanceláří činností
koncesovanou.
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
Současný stav vyhovuje zlatokopům
Všechny ankety,
které Asociace realitních kanceláří České republiky
dělala mezi odbornou, i laickou veřejností
vyzněly PRO změny platné legislativy.
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
Co pro pozitivní legislativní změny udělala a dělá
Asociace realitních kanceláří České republiky?
Připomínkování a spolupráce
ARK ČR na připravovaných zákonech
(např., zákon č. 253/2008 Sb -Zákon o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu,
Zákon o veřejných dražbách,
Zákon o hospodaření s energií – Průkaz energetické
náročnosti budovy - Energetické štítky…)
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
Co pro pozitivní legislativní změny udělala a dělá
Asociace realitních kanceláří České republiky?
1993 předložen návrh zákona o provozování realitní
kanceláře (M.Uhde)
1995 podán návrh zákona (I.Kočárník)
1997 Projednáván návrh na změnu volné živnosti na
koncesovanou (J.Kalvoda)
2002 návrh novely ŽZ do PSPČR
2004 zpracována nová novela pro PSPČR
2007 podán návrh novely na MPO
2010 Projednáván návrh na změnu podmínek provozování
živnosti (J.Plachý)
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
Co pro pozitivní legislativní změny udělala a dělá
Asociace realitních kanceláří České republiky?
2011 23.2.2011 – usnesení č.72 HV PSPČR (MMR +
MF, MPO) mají vypracovat analýzu a návrh řešení
2012 7.6. 2012 – ARK ČR podpořila na jednání
podvýboru pro podnikání vypracovanou analýzu a
návrh schválený všemi zpracovateli
ARK ČR zajistila podporu návrhu od většiny trhu
vyjma KRČR (ARK ČR + RSČS, RE/MAX, Century 21,
Coldwell Banker , Evropa, RealSpektrum, EKRK…)
Návrh řešení jednohlasně přijat a přijato usnesení
č.194
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
Hospodářský výbor Poslanecké sněm. Parlamentu ČR,
po obecné a podrobné rozpravě
b e r e n a v ě d o m í „Analýzu současné situace v oblasti podnikání
realitních kanceláří a návrh variant řešení“ předloženou
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR;
ž á d á Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, aby ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a dalšími ministerstvy
analyzovalo aktuální legislativní postavení realitních makléřů;
ž á d á Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, aby v návaznosti na bod
usnesení II. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a
dalšími ministerstvy zahájilo kroky na přípravě speciálního zákona
o „realitním podnikání“, podle varianty č. 2 „Analýzy současné
situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh variant
řešení“;
ž á d á Ministerstvo financí ČR, aby předložilo Hospodářskému
výboru PS PČR stanovisko k problematice „Evidence realitních
transakcí“ uvedené v bodě 5 „Analýzy současné situace v oblasti
podnikání realitních kanceláří a návrh
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
Co je předmětem schválené varianty?
a) Vytvoření registru podnikatelů působících
v realitním oboru a nastavení parametrů pro zápis
subjektů do registru,
b) vymezení základního rozsahu zprostředkování,
c) úprava způsobu nakládání s finančními
prostředky klientů,
d) zákonné pojištění profesní odpovědnosti za
škodu,
e) dohled nad dodržováním stanovených podmínek
– sankce.
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
a) Vytvoření registru a zápis
Základním účelem registru je ověřování podmínek
nutných pro výkon profese, tedy zejména doložení
odborné způsobilosti (vysokoškolské vzdělání
právnického, ekonomického nebo stavebního směru
nebo úplné střední vzdělání a jeden rok praxe
v realitní činnosti).
Registr realitních zprostředkovatelů bude veřejně
přístupný na internetu.
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
b) Vymezení základního rozsahu
zprostředkování
Zde se vychází z existence smluvní volnosti mezi
klientem a realitní kanceláří s tím, že konkrétní
rozsah služeb bude sjednáván s ohledem na
konkrétní nemovitost a situaci.
Z tohoto důvodu se zde preferuje doporučený
výčet činností před taxativním vymezením
definice zprostředkovatelské činnosti.
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
c) Úprava způsobu nakládání s finančními prostředky
klientů
V případě, že realitní kancelář bere do úschovy peněžní
prostředky svých klientů v souvislosti s daným obchodním
případem (nejde tedy o notářskou, advokátní či bankovní
úschovu), bude mít realitní kancelář za povinnost vést tyto
peněžní prostředky klientů na odděleném firemním účtu.
K tomu, aby tyto prostředky nemohly být v případě
insolvenčního řízení vůči dané realitní kanceláři zahrnuty
do majetkové podstaty bude navrhováno doplnění § 208
insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb.) v tom smyslu,
že do majetkové podstaty nepatří též peněžní prostředky,
které jsou účelově vázány do doby ukončení činností dle
zprostředkovatelské či jiné obdobné smlouvy.
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
d) Zákonné pojištění profesní odpovědnosti za
škodu
- Toto pojištění je obdobné jako u řady jiných
profesí (advokáti, daňoví poradci, pojišťovací
agenti a makléři aj.).
- Řada solidních realitních kanceláří má takovou
pojistnou smlouvu uzavřenu, pro členy ARK ČR
je toto pojištění povinností vyplývající se
stanov.
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
e) Dohled nad dodržováním stanovených podmínek
– sankce
Kontrolou dodržování podmínek, které stanoví nový
právní předpis bude vykonávat příslušný orgán státní
správy,
pro oblast nakládání s finančními prostředky na
oddělených účtech pak dohled provádí příslušný
finanční úřad.
V případě závažného porušení tohoto zákona může
živnostenský úřad zrušit živnostenské oprávnění nebo
provozování živnosti pozastavit.
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
Úloha profesního sdružení na trhu
•
Poskytovat informace
• Realitní magazín (12stran měsíčně)
• Právní, daňové poradenství
• Cenové mapy
• www.arkcr.cz – stránky pouze pro členy
Odborné publikace (Daně a nemovitosti, Právní úprava
nemovitostí…)
Zajišťovat optimální podmínky pro podnikání
• Jednání se státní správou (zákony, spolupráce…)
• Profesní vzdělávání - certifikace
• Sdílení zakázek „MLSARK“
• Množstevní slevy
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
Úloha profesního sdružení na trhu
•
•
Styk ze zahraničím
Přenos informací ze světa na domácí půdu
ARK ČR je jako jediné sdružení v ČR řádným členem:
• FIABCI (Federace)
• ICREA (Federace)
• CEPI (EU)
• NAR (USA)
Příklad využití:
• Řešení profesních karet s orgány EU
• Kvalifikační předpoklady pro poskytovatele realitních služeb
• Evropský standard pro poskytovatele realitních služeb CEN
• Kompetenční profil poskytovatele realitních služeb v EU
sme tu pro všechny realitní kanceláře už 21 let •ARKCR.cz
Asociace realitních kanceláří České republiky
Realitní kanceláří v ČR
Děkuji za pozornost a těším se na dotazy.
Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
[email protected]

similar documents