Veiligheidsmanagement RWS

Report
Samen Werken aan
Veiligheid – Gewoon
Doen
Mr. Tom Doppenberg
DI Afdeling Veiligheid
NVVC april 2012
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat
DID
NN
WD
NH
DVS
IJG
Afdeling
Veiligheid
Dienst Infrastructuur
ON
UT
ZH
NZ
ZL
NB
LB
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
Regie
Landelijke Diensten
Regionale Diensten
Nieuwbouw
Onderhoud
Opdrachten
Kaders
Richtlijnen
Monitoring
Hoofdwegennet
Hoofdvaarwegennet
Watermanagement
Beheer en Onderhoud
Aanleg
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
“Integrale Veiligheid” = 13 veiligheidsthema’s, o.a.:
Arbeidsveiligheid
Brandveiligheid
Verkeersveiligheid
Security
Tunnelveiligheid
Veiligheid tegen
overstromingen
Veiligheid zee- en
binnenvaart
Constructieve
veiligheid
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012




Permanent verbeteren
Transparant afwegen
Voorbereid zijn op restrisico’s
Veiligheidsmanagement
2003: V&W Corporate Visie Veiligheid
Eerste verkenning
2005: RWS Nulmeting Veiligheid
2007: Programma Versterking
Veiligheidsmanagement RWS




Beleidsverklaring
Programmaplan 2009-2012
Landelijk programmateam
Regulier overleg RD’s en LD’s
2011: Kader Veiligheidsmanagement RWS
2015: Veiligheid vanzelfsprekend
deel van RWS-cultuur
Bestuurlijke
verankering
Samen met
omgeving
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
Structuur
Plan
Act
Beleid
Processen
Check
Do
Uitvoering
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
Cultuur
GENERATIEF
We doen het goed
of we doen het niet
PROACTIEF
We werken aan problemen die we
nog steeds vinden
BEREKENEND
We hebben systemen om alle
gevaren hantereerbaar te maken
REACTIEF
Veiligheid is belangrijk, we doen er veel
aan iedere keer dat we ongeluk hebben
PATHOLOGISCH
Wat maakt het uit zolang we niet
gepakt worden
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
Organisatie- en cultuurverandering
Van
 impliciet naar expliciet
 Ad hoc naar planmatig
 Versnipperd naar gestructureerd
 Incidenteel naar verankerd
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
Hoe krijg je dat rotsblok omhoog?
1. Schep duidelijkheid
2. Koester de top
3. Prikkel de werkvloer
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
1. Zorg voor duidelijke kaders en doelstellingen
“Nul doden, nul gewonden” , pro-actieve veiligheidscultuur
RWS Kader Veiligheidsmanagement
Gedragsregels
Leidraad Integrale Veiligheid
Veiligheid expliciet beleggen in (project)organisatie
Veiligheid in plannings- en monitoringscyclus
Instrumenten en Formats voor planning, monitoring en rapportage
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
2. Koester het commitment van de top
Beleidsverklaring Veiligheidsmanagement
Expliciet Intern Opdrachtgeverschap
Jaarlijkse Safety Top
Standaard agendapunt
Contact met andere sectoren
- Shell, Schiphol
- Strategische alliantie met ProRail
- GWW-netwerk
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
3. Organiseer de interactie met de werkvloer
Kaderadviseurs in de Regio
Regiegroepen (regionaal, landelijk)
RWS Veiligheidsnetwerk (landelijk)
Opleidingen en communicatie
Incidentmeldpunt (0800-8002)
Incidentregistratie en -onderzoek
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
Succesformule voor dit proces?
Volg de weg zoals die zich ontrolt en probeer de zaken niet te forceren
Handel in harmonie met jezelf en met je omgeving
Rijkswaterstaat
13
NVVC april 2012
Impressie van de huidige toestand
• Film Samen Werken aan Veiligheid
Rijkswaterstaat
14
NVVC april 2012
Succesformule?
• Klein beginnen
– 10 Vroege Volger-projecten voor Leidraad Integrale Veiligheid
• Organisch laten groeien
– Implementatie door Regionale Diensten RWS in eigen tempo
• Realistische doelen stellen
– “2012: proactieve veiligheidscultuur voor arbo”
• Organiseer steun en zoek medestanders
– Over de schutting gooien werkt niet
• Sla mijlpalen
• Werk aan Weerbaarheid
Rijkswaterstaat
15
NVVC april 2012
SMART geformuleerde projectambitie
Heldere verdeling rollen en taken
Passende veiligheidsaanpak
Verantwoording in elke
termijnrapportage aan
interne opdrachtgever
Continu veiligheidsbesef
medewerkers
Beheersmaatregelen obv
risicoafweging (bronaanpak)
Integraal VeiligheidsDossier
(relevante documentatie)
Snelle melding en registratie van
incidenten en bijna-ongevallen
Ongevalsonderzoek indien nodig
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
Doelstellingen per veiligheidsdomein
Arbeidsveiligheid
Hoogwaterbescherming
Verkeersveiligheid
Nautische Veiligheid
Externe Veiligheid
Tunnelveiligheid
Constructieve Veiligheid
Machineveiligheid
Brandveiligheid
Sociale Veiligheid
Security
Hulpverlening
0 doden en 0 ernstig gewonden
Voldoen aan Arbowetgeving
Voldoen aan de veiligheidsnorm per dijkring
2020 alle wegen minimaal Eurorap 3 sterren
Evenredige bijdrage landelijke doelstelling
OBR normen voor stroefheid en spoorvorming
Geen stijging aantal significante ongevallen
Risiconormen externe veiligheid
WARVW, VR-C
Eurocodes
Warenwetbesluit, Machinerichtlijn, Arbowet.
Brandveiligheidseisen
Ontwerpeisen CPTED, Bouwbesluit.
Corporate BeveiligingsModel
Beleidsplan Crisisbeheersing
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
Klaver Vijf - doelstellingen
1. Nul doden, nul gewonden
2. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van OG en ON
3. veiligheid is geborgd in ontwerp en uitvoering
4. We werken volgens de Gedragsregels
5. Optimale veiligheid tijdens de werkzaamheden
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
Gedragsregels
1. Als Rijkswaterstater heb ik een voorbeeld functie
2. Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk
3. Ik zorg voor een veilige werkomgeving
4. Ik stop elke klus die niet veilig voelt
5. Ik meld (bijna) ongevallen
6. Ik zorg voor de juiste persoonlijke bescherming
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
Leren van incidenten
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012
Vragen/discussie
Rijkswaterstaat
NVVC april 2012

similar documents