Kompleksowe podejście do szkolnictwa zawodowego na

Report
Kompleksowe podejście
do szkolnictwa zawodowego
na Dolnym Śląsku
Diagnoza problemów na Dolnym Śląsku – punkt wyjścia w bieżącej
perspektywie finansowej
Słabe dostosowanie szkolnictwa
zawodowego
do dolnośląskiego
rynku pracy
• niska atrakcyjność i jakość
kształcenia zawodowego
• przestarzała infrastruktura
szkolnictwa zawodowego
• brak dostosowania szkolnictwa
zawodowego do dolnośląskiego
rynku pracy
• słaba współpraca szkół zawodowych
z przedsiębiorstwami
Niska efektywność nauczania
kompetencji kluczowych
z punktu widzenia
dalszej ścieżki edukacyjnej
i potrzeb rynku pracy
• małe możliwości rozwijania
kompetencji kluczowych
i zawodowych oczekiwanych przez
pracodawców
• braki w umiejętności wykorzystania
przez uczniów wiedzy w praktyce,
twórczego rozwiązywania
problemów i samodzielnego
myślenia
Kształcenie zawodowe – odpowiedź na problemy w latach 2007-2013
„Modernizacja kształcenia
zawodowego na Dolnym Śląsku”
„Modernizacja kształcenia
zawodowego na Dolnym Śląsku” II
wrzesień 2009 – maj 2011
ponad 18 mln zł
styczeń 2011 – wrzesień 2014
ponad 108 mln zł
Strategia Rozwoju
Województwa
Dolnośląskiego
do 2020
„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”
styczeń 2009 – czerwiec 2013
ponad 67 mln zł
Kształcenie zawodowe – odpowiedź na problemy w latach 2007-2013
RPO WD
Działanie 7.2
Rozwój infrastruktury
placówek edukacyjnych
kwota dofinansowania EFRR
ok. 46 mln zł.
optymalne
wykorzystanie
potencjału
zmodernizowanej
bazy
dydaktycznoszkoleniowej
poprzez
realizację
projektów PO KL
PO KL
Działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa
zawodowego
kwota dofinansowania EFS
ok. 89 mln zł.
Kształcenie zawodowe – odpowiedź na problemy w latach 2007-2013
PO KL
RPO WD
Unowocześnienie sytemu edukacji
zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez
stworzenie branżowych centrów
kształcenia w 7 branżach i 9
powiatach oraz doposażenie ich w
nowoczesny sprzęt specjalistyczny do
prowadzenia zajęć dydaktycznych,
odpowiadających potrzebom
gospodarki opartej na wiedzy.
Realizacja programów
rozwojowych we wszystkich szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe
w 14 kluczowych dla rozwoju
województwa branżach (turystycznej,
mechanicznej, budowlanej,
informatycznej, elektrycznoenergetycznej, mechatronicznoelektronicznej, samochodowej,
ekonomicznej, handlowo-usługowej,
medycznej, logistyczno-spedycyjnotransportowej, odzieżowej,
telekomunikacyjnej)
z wykorzystaniem
utworzonej bazy
Formy wsparcia w latach 2007-2013
W ramach projektu systemowego PO KL realizowanych jest
250 szkolnych programów rozwojowych
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
140056 h / 13394 ucz.
Opieka psychologiczno - pedagogiczna
46450h /7556 uczniów
/
Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój
kompetencji kluczowych
201693 h/15890 ucz.
Doradztwo edukacyjno - zawodowe
27599 h/7222 ucz.
Zajęcia praktyczne
w wyspecjalizowanych ośrodkach
akademickich
Wyjazdy na zagraniczne targi branżowe
669 edycji / udział 8626 uczniów
135 / 1990 uczniów
docelowo 183 881h
docelowo 60 732 h
docelowo 247507 h
docelowo 32728 h
docelowo 1 000 edycji
296/4440
Formy wsparcia 2007-2013 - współpraca szkół z pracodawcami
W ramach projektu systemowego PO KL położono szczególny nacisk na
aktywne formy współpracy szkół z pracodawcami
Wycieczki zawodoznawcze
1039
docelowo 1 776
Projekty zawodoznawcze
270
docelowo 508
Targi pracy i edukacji
12 / udział 12817uczniów
Praktyki/Staże zawodowe
14974 ucz.
Fora zawodowe
Zajęcia wyjazdowe
w nowoczesnych placówkach
126
udział uczniów 3147
docelowo 16
docelowo 29 524
docelowo 190
docelowo udział 3 194 uczniów
Wsparcie systemowe 2007-2013: WNIOSKI
• Zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej
ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy
• Lepsze dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy
KOMPLEMENTARNOŚĆ
PROJEKTY SYSTEMOWE
poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego
wyrównanie poziomu kształcenia i dostosowanie do potrzeb rynku pracy we wszystkich dolnośląskich szkołach
prowadzenie zajęć w oparciu o nowoczesny sprzęt najwyższej klasy o charakterze przemysłowym
lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy
(przygotowanie do pracy na nowoczesnym, stosowanym w przemyśle sprzęcie)
Efekty wsparcia systemowego i komplementarnego 2007-2013
Systemowa sieć wsparcia dla publicznych
szkół zawodowych
(ponad 92% wszystkich szkół zawodowych w
województwie (przy założeniu MRR – 38%))
Porozumienie samorządów
powiatowych i województwa
na rzecz kształcenia
zawodowego dla przyszłości
Dolnego Śląska
Branżowe centra kształcenia
zawodowego, jako nowoczesne
podejście do nauki zawodu
na Dolnym Śląsku
Sprawne przystosowanie do zmian w systemie
kształcenia zawodowego (nowelizacja ustawy
o systemie oświaty obowiązująca
od 1.09.2012 r.)
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020
Działania priorytetowe w zakresie
edukacji
Poprawa efektywności kształcenia na każdym poziomie i etapie życia.
Dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań gospodarki i rynku pracy.
Rozbudowa i modernizacja szkolnictwa zawodowego.
Szansa
Możliwość rozwoju zasobów ludzkich oraz wyrównania szans na rynku pracy
poprzez wykorzystanie EFS
Dalsze plany w zakresie modernizacji kształcenia zawodowego – 2014-2020
Działania systemowe
Kompleksowość i komplementarność
Racjonalność wydatków - niższy koszt jednostkowy
Dalsze plany w zakresie modernizacji kształcenia zawodowego – 2014-2020
Zapewnienie skoordynowanego wspierania szkół:
doposażenie – wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania – szkolenie
nauczycieli
Kontynuacja i zacieśnianie współpracy szkół z przedsiębiorstwami
Wykorzystanie bazy infrastrukturalnej dofinansowanej z RPO WD 2007-2013
Wsparcie systemowe w latach 2014-2020: PLANY
Inicjatywa Projektowa powstała w porozumieniu z Konwentem Powiatów Dolnego Śląska, jako
organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne zawodowe. Ma ona na celu stworzenie
wspólnego, systemowego rozwiązania problemów związanych z dostosowaniem kształcenia
zawodowego do wciąż zmieniającego się rynku pracy.
PROJEKT SYSTEMOWY
Dolnośląska Szkoła
Zawodowa Inkubatorem
Mistrzów Zawodu
Promocja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego i podniesienie
jakości kształcenia
Wyposażenie uczniów w kompetencje pozwalające im odnaleźć się na ciągle zmieniającym się
rynku pracy i umożliwią im planowanie rozwoju osobistego, edukacyjnego i zawodowego
Formy wsparcia 2014-2020 - współpraca szkół z pracodawcami
W ramach planowanego projektu EFS położono szczególny nacisk na
następujące formy wsparcia:
Konkursy i turnieje zawodowe
Kursy zawodowe doskonalące i kwalifikacyjne
Targi pracy i edukacji
Wykonywanie projektów zawodowych
Realizacja staży/praktyk zawodowych u pracodawców krajowych i zagranicznych
Zajęcia wyjazdowe w nowoczesnych placówkach
Formy wsparcia 2014-2020 - współpraca szkół z pracodawcami
W ramach planowanego projektu EFS położono szczególny nacisk na
następujące formy wsparcia:
Wsparcie nauczycieli
Wyjazdy na krajowe i zagraniczne targi branżowe
Udział uczniów w zajęciach w dolnośląskich szkołach wyższych
Udział uczniów w zajęciach w Wyspecjalizowanych Branżowych Centrach Kształcenia
Zawodowego
Organizacja dla uczniów 4 rodzajów zajęć pozalekcyjnych: ukierunkowanych na rozwój kompetencji
kluczowych, dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznopedagogicznej
Prowadzenie na terenie Dolnego Śląska kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej kształcenia
zawodowego oraz integrowania Dolnośląskiego Środowiska Związanego z szerokorozumianą
Edukacją Zawodową na Dolnośląskiej Platformie Edukacyjnej
Przewidywane efekty wsparcia systemowego 2014-2020
Z oferty skorzysta ok. 200 szkół
ponadgimnazjalnych zawodowych dla
młodzieży (w tym również szkoły
specjalne)
Wartością dodaną projektu
będzie realizacja jednego z
działań w 9 centrach kształcenia
zawodowego, które wyposażone
zostały w wyniku zrealizowanego
przez SWD projektu
współfinansowanym ze środków
RPO (2007-2013) pn.:
"Modernizacja centrów
kształcenia zawodowego na
Dolnym Śląsku"
Działania realizowane będą w
podziale na 14 wiodących na
Dolnym Śląsku branż
zawodowych, tak aby
stworzona została możliwość
realnego włączenia się w
realizację projektu
pracodawców
Projekt planowany jest na dwa 3-letnie cykle
edukacyjne. Planuje się, że w okresie tym
weźmie w nim udział ok. 30 tys. uczniów z:
Techników, Zasadniczych Szkół Zawodowych i
Szkół Policealnych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
Departament Rozwoju Regionalnego
Departament Spraw Społecznych
Dziękuję za uwagę

similar documents