Pobierz - PCKZiU Wieliczka

Report
Wykonały:
Izabela Wandas & Karolina Kasprzycka IIIE
Pomoc humanitarna to działania pomocowe kierowane
do ludności cywilnej, znajdującej się w trudnej sytuacji
życiowej, powstałej w wyniku kataklizmów naturalnych
czy konfliktów zbrojnych. Do działań tego typu możemy
zaliczyć min.:
• zapewnienie stałych dostaw wody i pożywienia
• odbudowę domostw, szkół, sanitariatów
• przywrócenie komunikacji i opieki medycznej.
W zakres pomocy natychmiastowej wchodzi również
koordynacja powyższych działań.
Nadrzędnym celem udzielania pomocy
humanitarnej jest zaspokajanie
natychmiastowych potrzeb, takich jak:
• pierwsza pomoc medyczna,
• dostarczanie żywności oraz wody,
• schronienia ,
• wsparcie psychologiczne,
• pomoc w odbudowie zniszczeń,
• zahamowanie rozprzestrzeniania się chorób
będących następstwem kataklizmu,
• powrót do normalnego życia.
Program udzielania pomocy natychmiastowej
PAH można podzielić na kilka faz:
1. rozpoznanie potrzeb,
2. podjecie decyzji o zaangażowaniu,
3. zbiórka funduszy,
4. udzielenie pomocy,
5. ewaluacja działań.
Edukacja to ważny element rozwoju człowieka,
który może przyczynić się do redukcji ubóstwa.
Edukacja pomaga także w poznaniu
przysługujących nam praw, a kiedy prawa są
nam znane, łatwiej walczyć o ich przestrzeganie.
Na świecie 57 mln
dzieci w wieku 7-13 lat
nie chodzi do szkoły
(większość z nich żyje w
Afryce Subsaharyjskiej)
Mieszkańcy Sudany
Południowego żyją w ubóstwie
– 80% społeczeństwa żyje za
mniej niż 1,25 dolara dziennie.
123 mln młodzieży w
wieku 15-24 lat nie
potrafi czytać i pisać
Ubóstwo jest
główną przyczyną
braku dostępu do
edukacji.
• Osiągalna – darmowa i opłacona przez rząd
danego kraju.
• Dostępna – systemy edukacji nie dyskryminuje
nikogo.
• Akceptowalna – szkoła jest miejscem
bezpiecznym.
• Elastyczna – edukacja dostosowuje się do
zmieniających się potrzeb społeczeństwa.
Uczennice w drodze do szkoły. Afganistan 2009r.
Znajduje się na drugim miejscu państw pod
względem liczby dzieci, które nie uczęszczają do
szkoły 2/3 tej liczby stanowią dziewczynki. Jako
główną przyczynę takiej sytuacji UNESCO
wskazuje ubóstwo. Dodatkową barierą jest
mniejsza liczba szkół dla dziewcząt niż chłopców,
ich duża odległość od domu, ogranicza
kulturowo.
W Sudanie ponad połowa dzieci w wieku
szkolnym nie chodzi do szkoły. Przyczyn takiej
sytuacji należy upatrywać w długotrwałym
konflikcie zbrojnym. System edukacji nie jest
dofinansowany, a nauczyciele nie są
wystarczająco przygotowani do nauczania,
brakuje klas oraz podręczników szkolnych.
Najważniejszymi barierami w dostępie do
edukacji są ubóstwo i odległość domów do szkół.
•
•
•
•
Ubóstwo oraz praca dzieci
Długa droga do szkoły
Konflikty zbrojne
Nierówności płciowe
Przyczyny:
Skutki:
• Fizyczne i geograficzne
• Zmiany klimatyczne i globalne
ocieplenie
• Katastrofy naturalne
• Ubóstwo
• Uwarunkowanie polityczne i
wynik konfliktów zbrojnych
• Poziom wyżywienia
mieszkańców, czyli zagrożenie
głodem i niedostatkiem
żywności
• Zacofanie rozwoju społecznogospodarczego państwa
• Wzrost zachorowalności na
choroby wynikające z
osłabienia lub pasożytów
żyjących w wodzie
• Zmiany w środowisku
naturalnym
• Wzrost tendencji migracyjnych
do innych regionów lub
państw
Kobiety przed szkołą Ducuum w Pakwau, gdzie PAH ufundowała studnię
Ślad wodny mierzy ilość wody, która została
zużyta lub została zanieczyszczona. W ten
sposób ślad wodny stanowi miarę ilości
dostępnej wody wykorzystanej przez człowieka.
Wirtualna woda – ilość wody, która jest
potrzebna do wyprodukowania danego
produktu spożywczego, a także produkty,
które są sprzedawane państwom, w których
nie są uprawiane (bądź uprawiane w małej
ilości) ze względu na niedostępność wody
Wirtualna woda daje szanse krajom o małych
zasobach wodnych na import produktów, które w
procesie produkcji wymagają użycia dużej ilości
wody – głównie artykułów żywnościowych. W
takich sytuacjach kraje o niskich zasobach
wodnych mogą je oszczędzać kupując produkty
wymagające dużej ilości wody od innych krajów.
Dzięki temu mogą skupić swoją produkcję na
artykułach, które takiej ilości wody nie
potrzebują.
– wypowiedzi
aktywistów i aktywistek w różnym wieku, z
dużych i mniejszych miast, pracujących z
różnymi grupami, dlaczego działają i co jest w
tym fajnego.
CI, KTÓRZY SĄ
WYSTARCZAJĄCO
SZALENI, BY
MYŚLEĆ, ŻE SĄ
W STANIE
ZMIENIĆ ŚWIAT,
SĄ TYMI,
KTÓRZY
GO ZMIENIAJĄ.
~STEVE JOBS

similar documents