ARMIRANOBETONSKI STUPOVI

Report
ARMIRANOBETONSKI
STUPOVI
IZRADILI:
IVANA KLASANOVIĆ
VANJA KUFNER
JELENA MATIJEVIĆ
DAMIR GLICK
ADRIANA CEROVEČKI
MARIJA LEŠIĆ
NIKOLINA SMOLJO
NELA IVANDIĆ
ZAHTJEVI ZA MATERIJAL
Razred duktilnosti H
Razred duktilnosti M
beton razreda min C 16/20
 kritična područja:
1. rebraste šipke armature
2. čelik za armiranje razreda B ili C
 za zavarene mreže moraju
vrijediti 1 i 2

 beton razreda min C 20/25
kritična područja:
1. rebraste šipke armature
2. čelik za armiranje razreda C

GEOMETRIJSKA OGRANIČENJA
Razred duktilnosti H
Razred duktilnosti M
 ako koeficijent osjetljivosti Θ
nije ≤ 0,1:
- izmjere presjeka stupa ne smiju
biti manje od 1/10 većeg
razmaka između točke infleksije
i kraja stupa
dimenzije poprečnog presjeka
stupa min. 250 mm
 ako koeficijent osjetljivosti Θ
nije ≤ 0,1:
- izmjere presjeka stupa ne smiju
biti manje od 1/10 većeg
razmaka između točke infleksije
i kraja stupa

PRORAČUN UNUTARNJIH SILA (1)
 Razred duktilnosti M
 proračunske vrijednosti poprečnih
sila određuju se na temelju ravnoteže
stupa za momente na kraju M i,d
 plastični se zglobovi trebaju stvoriti
na krajevima greda spojenim u čvor
 Razred duktilnosti H
PRORAČUN UNUTARNJIH SILA (2)
 Razred duktilnosti M
γRd=1,1
 Razred duktilnosti H
γRd=1,3
GEOMETRIJSKA OGRANIČENJA
 Razred duktilnosti M
 Razred duktilnosti H
 otpornost na savijanje i posmik proračunava se u skladu s normom EN
1992-1-1:2004 s uzdužnom silom dobivenom proračunom za potresnu
proračunsku situaciju
 dvoosno savijanje -> pojednostavljeno: odvojena provjera za svaki
smjer, jednoosni moment umanje 30%
 vrijednost normalizirane uzdužne sile:
≤ 0,65
≤ 0,55
RAZRADA DETALJA PRIMARNIH POTRESNIH STUPOVA
ZA MJESNU DUKTILNOST (1)
RAZRED DUKTILNOSTI M
RAZRED DUKTILNOSTI H
 Razred duktilnosti M
 Razred duktilnosti H
 omjer uzdužne armature 0,01< ρ1 < 0,04
 između šipki u kutovima – najmanje jedna međušipka na svakoj
stranici stupa
 duljina kritičnog područja:
lcr = max {hc ; lcl /6; 0,45}
lcr = max {1,5hc;lcl/6;0,60}
hc - dimenzija najveće stranice stupa ( m )
lcl - svijetla visina stupa ( m )
 ako vrijedi : lc / hc < 3 , stup se cijelom visinom armira kao kritično
područje
RAZRADA DETALJA PRIMARNIH POTRESNIH STUPOVA
ZA MJESNU DUKTILNOST (2)
 Razred duktilnosti M
 Razred duktilnosti H
 u kritičnom području u podnožju potresnih stupova treba osigurati vrijednost
faktora duktilnosti s obzirom na zakrivljenost, μφ
 ako je bilo gdje u presjeku potrebna deformacija betona obzirom na
zakrivljenost veća od ecu2 =0,0035 potrebno je ovijanje betonske jezgre na
temelju norme EN 1992-1-1:2004, kao nadomjestak za otpornost
 taj zahtjev je ispunjen ako vrijedi:
RAZRADA DETALJA PRIMARNIH POTRESNIH STUPOVA
ZA MJESNU DUKTILNOST (3)
RAZRED DUKTILNOSTI M
 Razred duktilnosti M
ωwd ≥ 0,08
RAZRED DUKTILNOSTI H
 Razred duktilnosti H
ωwd = 0,08 ili 0,12
ωwd - mehanički obujamski omjer ovijenih spona u kritičnom području u
podnožju stopa
• SPONE: Φmin = 6 mm u kritičnom području, s razmakom sw
koji osigurava najmanju duktilnost i sprječava izvijanje uzdužnih
šipki
• raspored spona mora omogućiti troosno stanje naprezanja kojeg
stvaraju spone
RAZRADA DETALJA PRIMARNIH POTRESNIH STUPOVA
ZA MJESNU DUKTILNOST (4)
 RAZRED
RazredDUKTILNOSTI
duktilnostiM
M
 Razred
RAZREDduktilnosti
DUKTILNOSTIHH
 smatra se da su najmanji uvjeti iz prethodne točke ispunjeni ako vrijedi:
1. razmak spona (mm) ne premašuje:
smin {b0 /2; 175; 8 dbl }
smin {b0 /3; 125; 6 dbl }
b0 – najmanja dimenzija betonske jezgre do osi spona(mm)
dbl- najmanji promjer uzdužnih šipki ( mm )
2. razmak susjednih uzdužnih šipki obuhvaćenih sponama:
≤200 mm
3. promjer spona iznosi minimalno:
≤150 mm
RAZRADA DETALJA PRIMARNIH POTRESNIH STUPOVA
ZA MJESNU DUKTILNOST (5)
 Razred duktilnosti M
RAZRED DUKTILNOSTI M
 poprečna armatura u kritičnom
području u podnožju stupova
prema EN 1992-1-1-2004, uz
uvjete:
1. normalizirano uzdužno
opterećenje za proračunsku
potresnu situaciju <0,2
2. faktor ponašanja q ≤2
RAZREDduktilnosti
DUKTILNOSTI
 Razred
HH
 u dva donja kata zgrade,
kritično područje se produžuje
za lcr/2
 As uzdužne armature na spoju
temelj- stup ≥ As na vrhu stupa

similar documents