Presentatie ing. F.J. Somsen

Report
Reactie FPG
Evaluatie pachtsysteem
Ledenbijeenkomst 15 december 2014
Visie FPG
• Toekomstbestendig pachtstelsel
– In gebruik geven van landbouwgrond en/of gebouwen
– Aan agrarische ondernemers
– Voor de afgesproken duur en pachtprijs
• Huidige pachtregeling fundamenteel herzien
• Als fundamentele herziening niet mogelijk is
–
–
–
–
–
–
Langjarig verpachten mogelijk maken en knelpunten oplossen
Geliberaliseerd verpachten langer dan 6 jaar zonder prijstoets
Ook mogelijk maken voor bedrijfsgebouwen
Afschaffen voorkeursrecht voor de pachter
AOW-leeftijd zonder opvolger is opzeggingsgrond
Fiscale vrijstelling voor duurzaam verpachten
Reactie FPG op rapport Bruil (maart 2014)
• Goede basis voor toekomstbestendig pachtstelsel
• Akkoord met:
–
–
–
–
–
–
Geen pachtprijsbeheersing
Goedkeuring grondkamer vervalt
Voorkeursrecht vervalt
Indeplaatsstelling en medepacht alleen hoeves
Geen tussentijdse ontbinding
Overgangsrecht
• Niet akkoord met
– Wettelijke minimumtermijn zes jaar voor los land
– Onderverpachting
– Wijziging bestemming, inrichting en gedaante door pachter
Geen herziening dan: plan B
•
•
•
•
•
•
Sleutelen aan huidige pachtregeling
Geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar zonder prijstoetsing
AOW leeftijd zonder opvolger is opzeggingsgrond
Afschaffen voorkeursrecht voor de pachter
Pachtprijzen: maximum 2% en jaarlijkse herziening
Geen preventieve prijstoetsing, wel mogelijkheid correctieve
toets achteraf door Grondkamer
Bijeenkomst bij EZ
•
•
•
•
•
15 mei 2014
Kritiek van alle kanten; FPG meest positief
Geen draagvlak
Onzeker vervolgtraject
Voortdurende patstelling
Hoe verder?
Akkoord van Spelderholt (27 juni en 2 juli 2014)
• Deelakkoord over hoofdlijnen nieuw stelsel tussen
vertegenwoordigers van pachters en verpachtersorganisaties
o.l.v mr. W.L. Valk
• Hoofdlijnen van een nieuw pachtstelsel
• Nog geen instemming van leden betrokken organisaties
verkregen
• FPG heeft reactie gegeven op deelakkoord aan EZ
Reactie FPG aan EZ
• Instemming met
– Meerdere pachtvormen (nieuwe reguliere pacht, loopbaanpacht,
teeltpacht, pacht voor kleine oppervlakten en flexibele pacht)
– Vrije pachtprijzen voor nieuwe pachtovereenkomsten
– AOW leeftijd als opzeggingsgrond
– Flexibele pacht ook voor gebouwen
– Beperking rol Grondkamer tot registratie
– Indexeren pachtprijzen voor bestaande reguliere pacht gedurende (korte)
overgangstermijn
– Stimuleren duurzaam grondgebruik o.a door fiscale maatregelen
• Niet akkoord met
– Mogelijkheid prijstoetsing achteraf voor flexibele pacht
– Lange overgangstermijn voor aanpassing pachtprijs van bestaande
reguliere pachtovereenkomsten naar marktpachtprijs
Kamerbrief Staatssecretaris EZ (15 oktober 2014
• Uitwerking nieuw pachtsysteem op basis van de uitgangspunten van het
akkoord
• Onderzoek of prijstoetsing en rol grondkamer bij flexibele pacht nodig is
• Gesprek met partijen over overgangsrecht m.b.t prijs bestaande reguliere
pachtovereenkomsten:
• Geen onmiddellijke herziening pachtprijs voor bestaande reguliere
pachtovereenkomsten naar vrije marktpachtprijs
• Geen oneindige limiet om een beroep te kunnen doen op oude rechten met
pachtprijsregulering
• Geen onevenredige benadeling verpachters met bestaande reguliere
pachtovereenkomsten t.o.v. verpachters met nieuwe overeenkomsten
Reactie FPG
• Verpachters en pachters moeten zelf afspraken kunnen maken
over duur pachtovereenkomst en pachtprijs
• Geen prijstoetsing door grondkamer voor flexibele pacht
• Overgangsrecht bestaande reguliere pachtovereenkomst zo
kort mogelijk
• Huidige geliberaliseerde pacht (< 6jr.) functioneert goed en
voorziet in behoefte
Vervolgtraject
Tweede Kamer:
•
•
•
•
Technische briefing
Rondetafelgesprek
Algemeen Overleg (vroege voorjaar 2015)
Behandeling wijziging pachtrecht (2e helft 2015)
Daarnaast overleg/consultatie van
maatschappelijke organisatie door EZ

similar documents